ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ ਸਵਾਲ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਰੱਦ ਕਰਨਾ?

SpyHunter ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿਕਰੇਤਾ, MyCommerce, ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ " ENS " ਅਤੇ "JN" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਵਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ MyCommerce ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ MyCommerce ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +1-800-406-4966 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਜਾਂ +1-952-646-5022 (24x7x356) ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ MyCommerce ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ordersupport@mycommerce.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ:

  • ਜਰਮਨੀ - +49 22182829389 / +49 22182829399 (MF 9am-5:30pm GMT)
  • ਯੂਕੇ – +44 2030145278 (24x7x365)

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

" ENS " ਅਤੇ "JN" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਪੇਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PayPal ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ PayPal ਖਾਤਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂ https://www.paypal.com/smarthelp/contact-us 'ਤੇ ਜਾਉ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ MyCommerce ਜਾਂ PayPal ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ SpyHunter ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. www.enigmasoftware.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ "ਲੌਗਇਨ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
  3. ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ, "ਆਰਡਰ/ਲਾਈਸੈਂਸ" ' ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ/ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਟਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ/ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ EnigmaSoft ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ +1 (888) 360-0646 (USA) / +353 76 680 3523 (ਆਇਰਲੈਂਡ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

SpyHunter ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ SpyHunter 5 ਦੇ Spyware HelpDesk ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ EnigmaSoft Limited ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ SpyHunter 5 ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ SpyHunter 5 ਦੇ Spyware HelpDesk ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਕਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, " ਹੈਲਪਡੈਸਕ " ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ, " ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ " ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ " ਸਬਮਿਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ " ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਮ " ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ " ਆਮ ਸਵਾਲ " ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਨੋਟ : ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾ(ਵਾਂ) ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, 1-888-360-0646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ VOICEMAIL ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ , ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ) ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...