ਮੈਂ ਆਪਣਾ SpyHunter ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂ?

ਤੁਸੀਂ EnigmaSoft ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ EnigmaSoft ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ SpyHunter ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ), ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰੀਦ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਤੀ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ SpyHunter ਟ੍ਰਾਇਲ MyCommerce ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MyCommerce ਦੇ MyAccount ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ MyCommerce ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ)। ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ MyCommerce ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ MyCommerce ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ +1-800-406-4966 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਜਾਂ +1-952-646-5022 (24x7x356) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ordersupport@mycommerce.com 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ MyCommerce ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇਲ MyCommerce ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ।

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਧੇ EnigmaSoft Limited ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, SpyHunter ਦੇ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ +1-888-360-0646 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ SpyHunter ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ SpyHunter ਦੇ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਕਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, "HelpDesk" ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ, "ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ "ਸਬਮਿਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ" ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਆਮ ਸਵਾਲ" ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. www.enigmasoftware.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ "ਲੌਗਇਨ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
  3. ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ, "ਆਰਡਰ/ਲਾਈਸੈਂਸ" ' ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ/ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਟਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ/ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ EnigmaSoft ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੂੰ +1 (888) 360-0646 (USA) / +353 76 680 3523 (ਆਇਰਲੈਂਡ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ EULA/TOS ਦੇਖੋ।

ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...