SpyHunter 5 dhe SpyHunter për Mac Termat dhe Kushtet shtesë

NJOFTIM PËR TË DREJTAT E AUTORIT

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Kodi i palës së tretë mund të grumbullohet ose shpërndahet me softuerin e pronarit dhe të mbrojtur me të drejtë autori të EnigmaSoft. Njoftimet për të drejtën e autorit dhe kushtet e licencës për këtë kod të palës së tretë janë të detajuara më poshtë.

SHPËRNDARJA KODI BURIMOR

Disa licenca të palëve të treta mund të kërkojnë shpërndarjen e kodit burimor përkatës.

Ju mund të merrni kodin burimor të plotë përkatës nga ne për një periudhë prej tre vjetësh pas furnizimit të fundit të këtij produkti duke dërguar një urdhër parash ose çek për 5 € në:

EnigmaSoft Ltd.
Vëmendje: Oferta e pajtueshmërisë GPL
Rruga 1 Kalaja
Dublin D02 XD82
IRLANDA

Ju lutemi shkruani "Burimi i përputhshmërisë së GPL" në rreshtin e shënimeve të pagesës suaj. Kjo ofertë është e vlefshme për këdo që merr këtë informacion.

LISTA E KOMPONENTËVE PËR PRODUKT

Lista e licencave të komponentëve të palëve të treta për produkt:

PRODUKTI (KOMPONENTET)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl dhe Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; Biblioteka GNU C; Grub4Dos; IF_PPPh. Licenca Net; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /përfshi/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter për Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; dhe Zlib)

NJOFTIMET PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE KUSHTET E LICENCËS PËR KOMPONENTIN E PALËS SË TRETË

4.4 BSD

I gjithë dokumentacioni dhe softueri i përfshirë në versionet 4.4BSD dhe 4.4 BSD-Lite janë të mbrojtura nga e drejta e autorit nga The Regents of University of California.

E drejta e autorit 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. [Ky kusht u hoq; shikoni https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. As emri i Universitetit dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA REGENTËT DHE KONTRIBUTORËT "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË ËSHTRUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE TË AFTËSISË TË KUFIZUARAVE. NË ASNJË RAST REGENTËT APO KONTRIBUESIT NUK DO TË PËRGJEJNË PËR NDONJË DËMIM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL OSE PAJISËROR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, PROKURIM TË GJITHSHËM, TË KUFIZUAR, TË SHPËRME, SHEMBULL; NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë pakujdesinë APO NDËRMJETË), QË RIDHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, APO TË PËRFSHIHET PAQLEDHËSIA APO NDËRMJETËSE.

LIND 4.9.5

Kodi i zgjidhësit DNS, marrë nga BIND 4.9.5, është i mbrojtur nga e drejta e autorit si nga UC Berkeley ashtu edhe nga Digital Equipment Corporation. Pjesët e DEC janë nën licencën e mëposhtme:

Pjesë Copyright (C) 1993 nga Digital Equipment Corporation.

Leja për të përdorur, kopjuar, modifikuar dhe shpërndarë këtë softuer për çfarëdo qëllimi me ose pa tarifë jepet në këtë mënyrë, me kusht që njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për leje të shfaqen në të gjitha kopjet dhe që emri i Digital Equipment Corporation të mos përdoret në reklamimi ose publiciteti që ka të bëjë me shpërndarjen e dokumentit ose softuerit pa leje paraprake specifike, me shkrim.

Softueri OFROHET "SIÇ ËSHTË" DHE KORPORA E PAJISJEVE DIGJITALE HEQ TË GJITHA GARANCITË NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER, PËRFSHIRË TË GJITHA GARANCITË E nënkuptuara të TREGTUESHMËRISË DHE FITNESIT. NË ASNJË RAST KORPORATA E PAJISJEVE DIGJITALE NUK DUHET PËRGJEGJËSE PËR NDONJË DËM TË VEÇANTË, DIREKT, TË INDIREKT APO PAJISË APO NDONJË DËM QË TË REZULTON NGA HUMBJA E PËRDORIMIT, TË DHËNAVE TË TJERA, TË PËRDORIMIT, OSE NË LIDHJE ME PËRDORIM OSE PERFORMANCËN E KËTIJ SOFTUER.

Pjesë e autorit (C) nga UC Berkeley

E drejta e autorit 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. [Ky kusht u hoq; shikoni https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. As emri i Universitetit dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA REGENTËT DHE KONTRIBUTORËT "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË ËSHTRUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE TË AFTËSISË TË KUFIZUARAVE. NË ASNJË RAST REGENTËT APO KONTRIBUESIT NUK DO TË PËRGJEJNË PËR NDONJË DËMIM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL OSE PAJISËROR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, PROKURIM TË GJITHSHËM, TË KUFIZUAR, TË SHPËRME, SHEMBULL; NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë pakujdesinë APO NDËRMJETË), QË RIDHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, APO TË PËRFSHIHET PAQLEDHËSIA APO NDËRMJETËSE.

Nxitja

Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi ose organizate që merr një kopje të softuerit dhe dokumentacionin shoqërues të mbuluar nga kjo licencë ("Softueri") për të përdorur, riprodhuar, shfaqur, shpërndarë, ekzekutuar dhe transmetuar Softuerin, dhe për të përgatitur Punime të prejardhura të Softuerit dhe për të lejuar palët e treta të cilave u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, të gjitha duke iu nënshtruar sa vijon:

Njoftimet për të drejtën e autorit në Softuer dhe e gjithë kjo deklaratë, duke përfshirë dhënien e licencës së mësipërme, këtë kufizim dhe mohimin e mëposhtëm, duhet të përfshihen në të gjitha kopjet e Softuerit, tërësisht ose pjesërisht, dhe të gjitha veprat e derivuara të Softuerit, përveç rasteve kur kopjet ose veprat e derivuara janë vetëm në formën e kodit të objektit të ekzekutueshëm nga makineri të krijuar nga një procesor i gjuhës burimore.

Softueri ofrohet "Siç është", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE TË KUFIZUAR. NË ASNJË RAST MBAJTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT APO KUNDËR KUNDËR SHPËRNDARËT SOFTUERIN NUK DUHET PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM OSE PËRGJEGJËSI TJETËR, QËSHTË NË KONTRATË, DETYRI APO NDËRMJET, QË RIDHET PREJ PAJISJE TË JASHTË SHBA.

Botan

E drejta e autorit (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë kushtesh dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

KY Softuer OFROHET NGA AUTORI(ËS) "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE AFTËSISË SË AFTËSISË PËR AFTËSINË P. NË ASNJË RAST AUTORI(ËT) OSE KONTRIBUT(ËT) DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËMIM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PAJISËR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË DHËNAT, OSE FITIMET; OSE NDËRPRERJET E BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSI, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën OSE PËRGJITHSHME TË SHQYRTIMIT TË PASQYRËS, MUNDËSIA E DËMIMIT TË TIJ.

*7-Zip

Çdokush është i lirë të kopjojë, modifikojë, publikojë, përdorë, përpilojë, shesë ose shpërndajë kodin origjinal LZMA SDK, qoftë në formën e kodit burimor ose si një binar të përpiluar, për çdo qëllim, komercial ose jokomercial dhe me çdo mjet.

Curl dhe Libcurl

E drejta e autorit (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se dhe shumë kontribues, shihni skedarin FALEMINDERIT.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Leja për të përdorur, kopjuar, modifikuar dhe shpërndarë këtë softuer për çfarëdo qëllimi me ose pa tarifë jepet në këtë mënyrë, me kusht që njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për leje të shfaqen në të gjitha kopjet.

Softueri ofrohet "SIÇ është", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË LËNDËSUAR, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË PARAQITUR. NË ASNJË RAST AUTORËT APO TË MBARTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË KËRKESË, DËM APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QESHTË NË VEPRIM TË KONTRATËS, DETYRI APO NDËRMJETË, QË RRJEN NGA PASQYRA NË KOSOVË SOFTWARE.

Me përjashtim të rasteve që përmbahet në këtë njoftim, emri i një mbajtësi të së drejtës së autorit nuk do të përdoret në reklama ose ndryshe për të promovuar shitjen, përdorimin ose marrëveshjet e tjera në këtë Softuer pa autorizimin paraprak me shkrim të mbajtësit të së drejtës së autorit.

BusyBox

Ky softuer mund të përfshijë BusyBox i cili është i licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike GNU Versioni 2, një kopje e të cilit së bashku me kodin burimor për BusyBox është në dispozicion në http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Origjina e këtij softueri nuk duhet të keqinterpretohet; ju nuk duhet të pretendoni se keni shkruar softuerin origjinal. Nëse e përdorni këtë softuer në një produkt, një mirënjohje në dokumentacionin e produktit do të vlerësohej, por nuk kërkohet.
 3. Versionet e ndryshuara të burimit duhet të shënohen qartë si të tilla dhe nuk duhet të keqinterpretohen si softuer origjinal.
 4. Emri i autorit nuk mund të përdoret për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY SOFTUER OFROHET NGA AUTORI "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË AFTËSI TË PJESËRISË. NË ASNJË RAST AUTORI DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËME TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRËS (përfshirë, POR JO KUFIZUAR NË, PROKURIMIN E SUBJEKËS SË SHËNDETËSISË TË SHËNDEVE; ) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (PERFSHIRË PAQLEDHJEN APO NË TË NDËRSHTETUR) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË NGA PËRDORIMI I KËSAJ, SHPËRBASHKËSIMI I KËTË.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versioni 1.0.6 i 6 shtatorit 2010

CppSQLite

E drejta e autorit (C) 2004 Rob Groves. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

rob.groves@btinternet.com

Leja për të përdorur, kopjuar, modifikuar dhe shpërndarë këtë softuer dhe dokumentacionin e tij për çfarëdo qëllimi, pa tarifë dhe pa marrëveshje me shkrim, jepet me kusht, me kusht që njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit, ky paragraf dhe dy paragrafët e mëposhtëm të shfaqen në të gjitha kopjet , modifikimet dhe shpërndarjet.

NË ASNJË RAST AUTORI DO TË PËRGJEGJË NDAJ ASNJË PALËSE PËR DËMET E DIREKT, INDIREKT, TË VEÇANTË, RASTËSISHME APO PASQYRE, PËRFSHIRË FITIMET E HUMBUR, QË RRIJNË NGA PËRDORIMI I VEÇANTËVE DHE TË KUFIZUARA TË KËTË, E DËMIMIT TË TIJ.

AUTORI SHFON KUFIZUAR NË MËNYRË SPECIFIKSHME TË CDO GARANCI, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. SOFTUERI DHE DOKUMENTACIONI SHOQËRUES, NËSE KA NDONJË, TË SIGUROHET KETU DREHET "SIÇ ËSHTË". AUTORI NUK KA DETYRIME TË OFROJ MIRËMBAJTJE, MBËSHTETJE, PËRDITËSIME, PËRMIRËSIME OSE MODIFIKIME.

Hartuesi i pajisjes

Ky softuer mund të përfshijë hartuesin e pajisjes i cili është i licencuar sipas licencës së përgjithshme publike më të vogël GNU Versioni 2.1 dhe GNU Licenca e Përgjithshme Publike Versioni 2.

E drejta e autorit (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

E drejta e autorit (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Ky softuer mund të përfshijë dmraid (vegël dhe bibliotekë të hartës së pajisjes RAID) i cili është i licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike të Vogël GNU Versioni 2.1, Licenca e Përgjithshme Publike GNU Versioni 2 dhe licencat e listuara më poshtë, kopje të të cilave së bashku me kodin burimor për dmraid janë në dispozicion në http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C) e drejta e autorit 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

LICENCË në rrjedhën e sipërme

****

E drejta e autorit (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

E drejta e autorit (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

E drejta e autorit (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

E drejta e autorit (C) 2004 NVidia Corporation. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Ky kod dmraid është softuer falas; ju mund ta rishpërndani dhe/ose ta modifikoni atë sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU të publikuar nga Fondacioni i Software-it të Lirë; ose versioni 2 i Licencës, ose (sipas dëshirës tuaj) ndonjë version i mëvonshëm.

dmraid shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; edhe pa garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Shikoni Licencën e Përgjithshme Publike GNU për më shumë detaje.

Duhet të kishit marrë një kopje të Licencës së Përgjithshme Publike GNU (Më e Vogël) së bashku me këtë kod dmraid; nëse jo, shkruani te Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Në sistemet Ubuntu/Debian GNU/Linux, teksti i plotë i Licencës së Përgjithshme Publike GNU mund të gjendet në '/usr/share/common-licenses/GPL'. Teksti i plotë i Licencës së Përgjithshme Publike të Vogël GNU mund të gjendet në '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Paketimi Debian është © 2008, Giuseppe Iuculano dhe është i licencuar sipas GPL, shih '/usr/share/common-licenses/GPL'.

FISILAT

Ky softuer mund të përfshijë FUSE i cili është i licencuar sipas licencës së përgjithshme publike më të vogël GNU Versioni 2 dhe GNU General Public License Version 2.

E drejta e autorit 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Ky softuer mund të ketë përdorur koleksionin e përpiluesit GNU (GCC) i cili është i licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike GNU versioni 3, GCC Runtime Library Exception versioni 3.1 dhe licencat e listuara më poshtë, kopjet e të cilave, së bashku me kodin burimor për GCC, janë të disponueshme në http://gcc.gnu.org/. (licencat disponohen në ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC është e drejta e autorit (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 20202, 2020, 2000 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC është softuer i lirë; ju mund ta rishpërndani atë dhe/ose ta modifikoni sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU të publikuar nga Fondacioni i Software-it të Lirë; ose versioni 3, ose (sipas dëshirës tuaj) ndonjë version i mëvonshëm.

GCC shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; edhe pa garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Shikoni Licencën e Përgjithshme Publike GNU për më shumë detaje.
Skedarët që kanë klauzola përjashtimi licencohen sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU; ose versioni 3, ose (sipas dëshirës tuaj) ndonjë version i mëvonshëm.

Në sistemet Debian GNU/Linux, teksti i plotë i Licencës së Përgjithshme Publike GNU është në '/usr/share/common-licenses/GPL', versioni 3 i kësaj licence në '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Bibliotekat e mëposhtme të ekzekutimit janë të licencuara sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU (v3 ose më vonë) me versionin 3.1 të përjashtimit të GCC Runtime Library.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Biblioteka mbështetëse libgnat-4.4 Ada dhe biblioteka libgnatvsn.
 • Skedarë të ndryshëm konfigurimi në gcc/config/ përdoren në bibliotekat e kohës së funksionimit

Në të kundërt, libgnatprj licencohet sipas kushteve të licencës së pastër të përgjithshme publike GNU.

Biblioteka libgcj licencohet sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU, me një përjashtim të veçantë:

Lidhja e kësaj biblioteke në mënyrë statike ose dinamike me module të tjera është duke bërë një punë të kombinuar bazuar në këtë bibliotekë. Kështu, termat dhe kushtet e Licencës së Përgjithshme Publike GNU mbulojnë të gjithë kombinimin.

Si një përjashtim i veçantë, mbajtësit e të drejtave të autorit të kësaj biblioteke ju japin leje për ta lidhur këtë bibliotekë me module të pavarura për të prodhuar një të ekzekutueshme, pavarësisht nga kushtet e licencës së këtyre moduleve të pavarura, dhe për të kopjuar dhe shpërndarë ekzekutuesin që rezulton sipas kushteve të zgjedhjes suaj. me kusht që të plotësoni gjithashtu, për çdo modul të pavarur të lidhur, termat dhe kushtet e licencës së atij moduli. Një modul i pavarur është një modul i cili nuk rrjedh ose nuk bazohet në këtë bibliotekë. Nëse e modifikoni këtë bibliotekë, mund ta zgjeroni këtë përjashtim në versionin tuaj të bibliotekës, por nuk jeni i detyruar ta bëni këtë. Nëse nuk dëshironi ta bëni këtë, fshini këtë deklaratë përjashtimi nga versioni juaj.

Biblioteka GNU C

Ky Softuer mund të përfshijë bibliotekën GNU C e cila është e licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike më të Vogël GNU Version 2.1, GNU General Public License Version 2, dhe licencat e listuara më poshtë, kopjet e të cilave së bashku me kodin burimor për bibliotekën GNU C janë në dispozicion në http://www.gnu.org/software/libc/.

E drejta e autorit (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Ky softuer mund të përfshijë Grub4Dos i cili është i licencuar sipas licencës së përgjithshme publike GNU Versioni 2, një kopje e të cilit së bashku me kodin burimor për Grub4Dos është në dispozicion në https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Skedari if_ppp.h është nën licencën e mëposhtme CMU:

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. As emri i Universitetit dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA UNIVERSITETI CARNEGIE MELLON DHE KONTRIBUTËT "SIÇ ËSHTË" DHE NDONJË GARANCI SHPREHTA APO TË LËNKUFSHME, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E PRAKTIKËSHME TË KUFIZUARA TË KUFIZUARA TË SHPREHJEVE. NË ASNJË RAST UNIVERSITETI APO KONTRIBUESIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL, OSE PAJISËROR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË GJITHSHËM, TË GJITHSHËM, TË GJITHSHËM, TË GJITHSHËM; NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë pakujdesinë APO NDËRMJETË), QË RIDHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, APO TË PËRFSHIHET PAQLEDHËSIA APO NDËRMJETËSE.

Licenca e rrjetit të brendshëm

Skedarët inet/getnameinfo.c dhe sysdeps/posix/getaddrinfo.c janë të drejta autoriale (C) nga Craig Metz dhe shpërndahen nën licencën e mëposhtme:

/* Licenca e rrjetit të brendshëm, versioni 2.00

Autori(ët) japin leje për rishpërndarje dhe përdorim në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, të softuerit dhe dokumentacionit me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

0. Nëse merrni një version të softuerit që është etiketuar në mënyrë specifike se nuk është për rishpërndarje (kontrolloni mesazhin e versionit dhe/ose README), nuk ju lejohet ta rishpërndani atë version të softuerit në asnjë mënyrë ose formë.

 1. Duhet të ndiqen të gjitha kushtet e të gjitha të drejtave dhe licencave të tjera të aplikueshme.
 2. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin(et) e autorit për të drejtën e autorit, këtë listë kushtesh dhe mohimin e mëposhtëm.
 3. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin(et) për të drejtën e autorit të autorit, këtë listë kushtesh dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 4. [Mbajtësi i së drejtës së autorit ka autorizuar heqjen e kësaj klauzole.]
 5. As emri(et) e autorit(eve) dhe as emrat e kontribuesve te tij nuk mund te perdoren per te miratuar ose promovuar produkte qe rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA AUTORËT DHE KONTRIBUTËT E TIJ "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË ËSHTRUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË NJË AFTËSISË TË TREGTUESHMËRISË DHE AFTËSISË TË KUFIZUARA. NË ASNJË RAST AUTORËT APO KONTRIBUESIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR NDONJË DËME TË DIREKT, TË INDIREKT, RASTËSISHME, TË VEÇANTA, SHEMBULLORE, OSE PAJISËSORE (PERFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, PROKURIM TË DIREKT, TË KUFIZUAR, SHEMBULL, SHEMBULL; NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë pakujdesinë APO NDËRMJETË), QË RIDHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, APO TË PËRFSHIHET PAQLEDHËSIA APO NDËRMJETËSE.

Intel

Licenca e mëposhtme mbulon skedarët nga koleksioni "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium" i Intel-it:

Marrëveshja e Licencës Intel

E drejta e autorit (c) 2000, Intel Corporation Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

* Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.

* Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

* Emri i Intel Corporation nuk mund të përdoret për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA MBARTËT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE KONTRIBUESIT "SIÇ ËSHTË" DHE NDONJË GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA ME GARANCITË E LËNKUFSHME TË GARANCIVE TË KUFIZUARA TË KUFIZIMIT TË KUFIZUARAVE TË TREGTIT. NË ASNJË RAST INTEL APO KONTRIBUTORËT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR NDONJË DËME TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL, OSE PAJISËROR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUARA ME SHPËRBIME, SHPËRBIME, PROKURIM ME TË GJITHSHME; NDËRPRERJA) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (PERFSHIRË PAQLEDHJEN APO NË TË NDËRSHTETUR) QË RIDHET NË NDONJE MËNYRË NDAJ PËRDORIMIT TË PËRDORIMIT, TË RREGULLT.

LIGJET E EKSPORTIT: KJO LICENCË NUK SHTON KUFIZIM LIGJET E EKSPORTIT TË JURISDIKSIONIT TUAJ.

Është përgjegjësi e të licencuarit të respektojë çdo rregullore të eksportit të zbatueshme në juridiksionin e të licencuarit. Sipas rregulloreve AKTUALE (maj 2000) të eksportit të SHBA-së, ky softuer është i pranueshëm për eksport nga SHBA-ja dhe mund të shkarkohet ose të eksportohet ose rieksportohet në të gjithë botën, PËRVEÇ në destinacionet e embargos nga SHBA, të cilat përfshijnë Kubën, Irakun, Libinë, Korenë e Veriut, Iranin, Sirinë, Sudanin. , Afganistan dhe çdo vend tjetër të cilit SHBA i ka embargouar mallrat dhe shërbimet.

JsonCpp

Kodi burimor i bibliotekës JsonCpp, duke përfshirë dokumentacionin shoqërues, testet dhe aplikacionet demonstruese, licencohen sipas kushteve të mëposhtme.

Baptiste Lepilleur dhe Autorët e JsonCpp mohojnë në mënyrë eksplicite të drejtën e autorit në të gjitha juridiksionet që njohin një mohim të tillë. Në juridiksione të tilla, ky softuer lëshohet në Domenin Publik.

Në juridiksionet që nuk e njohin pronën e Domenit Publik (p.sh. Gjermania që nga viti 2010), ky softuer është i autorit (c) 2007-2010 nga Baptiste Lepilleur dhe The JsonCpp Authors, dhe lëshohet sipas kushteve të Licencës MIT (shih më poshtë).

Në juridiksionet që njohin pronën e Domenit Publik, përdoruesi i këtij softueri mund të zgjedhë ta pranojë atë ose si 1) Domen Publik, 2) sipas kushteve të Licencës MIT (shih më poshtë), ose 3) sipas kushteve të Domenit Publik të dyfishtë/ Kushtet e licencës MIT të përshkruara këtu, sipas zgjedhjes së tyre.

Licenca MIT është pothuajse aq afër domenit publik sa mund të marrë një licencë, dhe përshkruhet në terma të qartë dhe konciz në:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Teksti i plotë i Licencës MIT është si më poshtë:

E drejta e autorit (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur dhe Autorët e JsonCpp

Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi që merr një kopje të këtij softueri dhe skedarëve të dokumentacionit përkatës ("Softueri"), për të trajtuar Softuerin pa kufizime, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, bashkuar , publikoni, shpërndani, nënlicenconi dhe/ose shisni kopje të Softuerit dhe për të lejuar personat të cilëve u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

Njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për lejen do të përfshihen në të gjitha kopjet ose pjesët thelbësore të Softuerit.

Softueri ofrohet "Siç është", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË VEÇANTË. NË ASNJË RAST AUTORËT APO TË MBARTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË KËRKESË, DËM APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QESHTË NË VEPRIM TË KONTRATËS, DETYRI APO NDËRMJETË, QË RRJEN NGA PASQYRA NË KOSOVË SOFTWARE.

Licenca MIT është e pajtueshme si me softuerin GPL ashtu edhe me softuerin komercial, duke i dhënë njërës të gjitha të drejtat e Domenit Publik me shqetësimin e vogël që kërkohet të mbash njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit dhe tekstin e licencës në kodin burimor. Vini re gjithashtu se duke pranuar "licencën" e Domenit Publik ju mund të rilicensoni kopjen tuaj duke përdorur çfarëdo licence që ju pëlqen. Me përjashtim të rasteve që përmbahet në këtë njoftim, emri i një mbajtësi të së drejtës së autorit nuk do të përdoret në reklama ose ndryshe për të promovuar shitjen, përdorimin ose marrëveshjet e tjera në këtë Softuer pa autorizimin paraprak me shkrim të mbajtësit të së drejtës së autorit.

Klibc.utils

Ky Softuer mund të përfshijë Klibc.utils i cili është i licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike GNU Versioni 2 dhe nën licencën e listuar më poshtë.

E drejta e autorit 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

E drejta e autorit (c) 2004-2006 Regjentët e Universitetit të Kalifornisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. As emri i Universitetit dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA REGENTËT DHE KONTRIBUTORËT "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË ËSHTRUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE TË AFTËSISË TË KUFIZUARAVE. NË ASNJË RAST REGENTËT APO KONTRIBUESIT NUK DO TË PËRGJEJNË PËR NDONJË DËMIM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL OSE PAJISËROR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, PROKURIM TË GJITHSHËM, TË KUFIZUAR, TË SHPËRME, SHEMBULL; NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë pakujdesinë APO NDËRMJETË), QË RIDHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, APO TË PËRFSHIHET PAQLEDHËSIA APO NDËRMJETËSE.

LevelDB

E drejta e autorit (c) 2011 Autorët e LevelDB. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

* Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.

* Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

* As emri i Google Inc. dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA MBARTËT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE KONTRIBUESIT "SIÇ ËSHTË" DHE NDONJË GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA ME GARANCITË E LËNKUFSHME TË GARANCIVE TË KUFIZUARA TË KUFIZIMIT TË KUFIZUARAVE TË TREGTIT. NË ASNJË RAST PRONARËT APO KONTRIBUESIT E TË DREJTËS SË AUTORIT DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRËS (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën APO NË NË TË NDËRMJET) QË RRITHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, TË PËRGJEGJËSISË SRITE, OSE DETYRIMIT (përfshirë neglizhencën APO NË TË NDËRSHTET) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJITHSHME.

Libfi

Ky softuer mund të përfshijë bibliotekën libffi e cila i nënshtrohet të drejtave dhe lejeve të mëposhtme të autorit:

E drejta e autorit (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc dhe të tjerë (Shih skedarët burimor për detaje)

Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi që merr një kopje të këtij softueri dhe skedarëve të dokumentacionit përkatës ("Softueri"), për të trajtuar Softuerin pa kufizime, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, bashkuar , publikoni, shpërndani, nënlicenconi dhe/ose shisni kopje të Softuerit dhe për të lejuar personat të cilëve u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

Njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për lejen do të përfshihen në të gjitha kopjet ose pjesët thelbësore të Softuerit.

Softueri ofrohet "Siç është", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË VEÇANTË. NË ASNJË RAST AUTORËT APO TË MBARTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË KËRKESË, DËM APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QESHTË NË VEPRIM TË KONTRATËS, DETYRI APO NDËRMJETË, QË RRJEN NGA PASQYRA NË KOSOVË SOFTWARE.

LevelDB

E drejta e autorit (c) 2011 Autorët e LevelDB. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

* Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.

* Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

* As emri i Google Inc. dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA MBARTËT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE KONTRIBUESIT "SIÇ ËSHTË" DHE NDONJË GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA ME GARANCITË E LËNKUFSHME TË GARANCIVE TË KUFIZUARA TË KUFIZIMIT TË KUFIZUARAVE TË TREGTIT. NË ASNJË RAST PRONARËT APO KONTRIBUESIT E TË DREJTËS SË AUTORIT DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRËS (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën APO NË NË TË NDËRMJET) QË RRITHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, TË PËRGJEGJËSISË SRITE, OSE DETYRIMIT (përfshirë neglizhencën APO NË TË NDËRSHTET) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJITHSHME.

Libarchive

Archive_entry.h:

E drejta e autorit (c) 2003-2008 Tim Kientzle
E drejta e autorit (c) 2016 Martin Matuska
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

KY SOFTUER OFROHET NGA AUTORI(ËS) ''SIÇ ËSHTË'' DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË KUFIZUARAVE TË TREGTUESHMËRISË DHE PARAQITURËS SË PARAQITJES.

NË ASNJË RAST AUTORI(ËT) NUK DUHET PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËME TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTALE, TË VEÇANTË, SHEMBULL, OSE PASOJUESE (PERFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, PROKURIMET TË SHBAJTAVE TË SHËNDESHME TË SHËNDEVE; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën APO NË NË TË NDËRMJET) QË RRITHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, TË PËRGJEGJËSISË SRITE, OSE DETYRIMIT (përfshirë neglizhencën APO NË TË NDËRSHTET) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJITHSHME.

Arkivi.h:

E drejta e autorit (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

KY SOFTUER OFROHET NGA AUTORI(ËS) ''SIÇ ËSHTË'' DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË KUFIZUARAVE TË TREGTUESHMËRISË DHE PARAQITURËS SË PARAQITJES.

NË ASNJË RAST AUTORI(ËT) NUK DUHET PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËME TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTALE, TË VEÇANTË, SHEMBULL, OSE PASOJUESE (PERFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, PROKURIMET TË SHBAJTAVE TË SHËNDESHME TË SHËNDEVE; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën APO NË NË TË NDËRMJET) QË RRITHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, TË PËRGJEGJËSISË SRITE, OSE DETYRIMIT (përfshirë neglizhencën APO NË TË NDËRSHTET) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJITHSHME.

LIBLIEF

Licenca Apache
Versioni 2.0, janar 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMAT DHE KUSHTET PËR PËRDORIM, RIPRODHIM DHE SHPËRNDARJE

1. Përkufizime.

"Licencë" do të thotë termat dhe kushtet për përdorimin, riprodhimin dhe shpërndarjen siç përcaktohen nga seksionet 1 deri në 9 të këtij dokumenti.

"Licencues" do të thotë zotëruesi i së drejtës së autorit ose subjekti i autorizuar nga zotëruesi i së drejtës së autorit që jep Licencën.

“Subjekti juridik” nënkupton bashkimin e subjektit ushtrues detyre dhe të gjitha subjekteve të tjera që kontrollojnë, kontrollohen ose janë nën kontroll të përbashkët me atë subjekt. Për qëllimet e këtij përkufizimi, "kontroll" nënkupton (i) fuqinë, direkte ose indirekte, për të shkaktuar drejtimin ose menaxhimin e një njësie të tillë, qoftë me kontratë ose ndryshe, ose (ii) pronësinë e pesëdhjetë për qind (50%) ose më shumë nga aksionet në qarkullim, ose (iii) pronësia përfituese e një njësie ekonomike të tillë.

"Ju" (ose "i juaji") do të thotë një individ ose ent juridik që ushtron lejet e dhëna nga kjo Licencë.

Formulari "Burimi" do të thotë formulari i preferuar për të bërë modifikime, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kodin burimor të softuerit, burimin e dokumentacionit dhe skedarët e konfigurimit.

Formulari "Objekt" do të thotë çdo formë që rezulton nga transformimi mekanik ose përkthimi i një formulari Burim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kodin e objektit të përpiluar, dokumentacionin e krijuar dhe konvertimet në lloje të tjera mediash.

"Vepër" do të thotë vepra e autorit, qoftë në formën e burimit ose të objektit, e vënë në dispozicion sipas Licencës, siç tregohet nga një njoftim për të drejtën e autorit që përfshihet ose i bashkëngjitet veprës (një shembull është dhënë në Shtojcën më poshtë).

"Vepra derivative" do të thotë çdo vepër, qoftë në formë burimi apo objekti, që bazohet (ose rrjedh nga) Vepra dhe për të cilën rishikimet editoriale, shënimet, shtjellimet ose modifikimet e tjera përfaqësojnë, në tërësi, një vepër origjinale. të autorësisë. Për qëllimet e kësaj licence, veprat e derivuara nuk do të përfshijnë vepra që mbeten të ndashme nga, ose thjesht lidhen (ose lidhen me emër) me ndërfaqet e veprës dhe veprave të prejardhura prej tyre.

"Kontribut" do të thotë çdo vepër e autorit, duke përfshirë versionin origjinal të veprës dhe çdo modifikim ose shtesë në atë vepër ose vepra të prejardhura të saj, që i është dorëzuar qëllimisht Licencuesit për t'u përfshirë në Vepër nga pronari i së drejtës së autorit ose nga një individ ose Person juridik i autorizuar për të paraqitur në emër të zotëruesit të së drejtës së autorit. Për qëllimet e këtij përkufizimi, "dorëzuar" nënkupton çdo formë komunikimi elektronik, verbal ose me shkrim dërguar Licencuesit ose përfaqësuesve të tij, duke përfshirë por pa u kufizuar në komunikimin në listat elektronike të postimeve, sistemet e kontrollit të kodit burimor dhe sistemet e gjurmimit të çështjeve që menaxhohen nga, ose në emër të, Licencuesi me qëllim të diskutimit dhe përmirësimit të Veprës, por duke përjashtuar komunikimin që është shënuar në mënyrë të dukshme ose ndryshe të përcaktuar me shkrim nga zotëruesi i së drejtës së autorit si "Jo një kontribut".

"Kontribues" do të thotë Licencues dhe çdo individ ose ent juridik në emër të të cilit është marrë një Kontribut nga Licencuesi dhe më pas është përfshirë në Vepër.

2. Dhënia e licencës së autorit.

Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj licence, çdo Kontribues ju jep juve një licencë të përhershme, mbarëbotërore, jo ekskluzive, pa pagesë, pa pagesë, të parevokueshme të së drejtës së autorit për të riprodhuar, përgatitur vepra të derivuara të, shfaqur publikisht, kryer publikisht, nënlicenconi dhe shpërndani Veprën dhe vepra të tilla derivative në formën e burimit ose objektit.

3. Dhënia e Licencës për Patent.

Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj Licence, çdo Kontribues ju jep juve një licencë patente të përhershme, mbarëbotërore, jo ekskluzive, pa tarifa, pa honorare, të parevokueshme (përveç siç thuhet në këtë seksion) për të bërë, përdorni, ofroni për të shitur, shitur, importuar dhe transferuar ndryshe veprën, ku një licencë e tillë zbatohet vetëm për ato pretendime për patentë të licencuara nga ky Kontribues që cenohen domosdoshmërisht nga Kontributi(et) e tyre vetëm ose nga kombinimi i Kontributit(eve) të tyre me Puna për të cilën është dorëzuar Kontributi(et). Nëse ju filloni një proces gjyqësor për patentën kundër ndonjë subjekti (përfshirë një kërkesë të kryqëzuar ose kundërpadi në një padi) duke pretenduar se vepra ose një kontribut i përfshirë në Vepër përbën shkelje të drejtpërdrejtë ose kontributiv të patentës, atëherë çdo licencë për patentë që ju është dhënë sipas kësaj licence për këtë Puna do të përfundojë që nga data e paraqitjes së një procesi gjyqësor të tillë.

4. Rishpërndarja.

Ju mund të riprodhoni dhe shpërndani kopje të veprës ose veprave të prejardhura të saj në çdo medium, me ose pa modifikime, dhe në formën e burimit ose objektit, me kusht që të plotësoni kushtet e mëposhtme:

Ju duhet t'i jepni çdo marrësi tjetër të Veprës ose Veprës së Derivuar një kopje të kësaj Licence; dhe

Ju duhet të bëni që çdo skedar i modifikuar të ketë njoftime të spikatura që deklarojnë se i keni ndryshuar skedarët; dhe

Ju duhet të ruani, në formën e burimit të çdo vepre të derivuar që shpërndani, të gjitha njoftimet për të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare dhe atributet nga formulari i burimit të veprës, duke përjashtuar ato njoftime që nuk i përkasin asnjë pjese të Veprës Derivative; dhe nëse Puna përfshin një skedar teksti "NJOFTIM" si pjesë e shpërndarjes së tij, atëherë çdo Vepër Derivative që shpërndani duhet të përfshijë një kopje të lexueshme të njoftimeve të atribuimit që përmbahen brenda këtij skedari NJOFTIM, duke përjashtuar ato njoftime që nuk i përkasin asnjë pjese të Punimet e derivuara, në të paktën një nga vendet e mëposhtme: brenda një skedari teksti NJOFTIM të shpërndarë si pjesë e Punimeve Derivative; brenda formularit ose dokumentacionit Burim, nëse ofrohet së bashku me Punimet Derivative; ose, brenda një ekrani të krijuar nga Derivative Works, nëse dhe kudo ku zakonisht shfaqen njoftime të tilla të palëve të treta. Përmbajtja e skedarit NOTICE është vetëm për qëllime informative dhe nuk e modifikon licencën. Ju mund të shtoni njoftimet tuaja të atribuimit brenda Punimeve Derivative që shpërndani, së bashku ose si një shtesë në tekstin e NJOFTIMIT nga Puna, me kusht që njoftime të tilla shtesë të atribuimit nuk mund të interpretohen si modifikim të Licencës. Ju mund të shtoni deklaratën tuaj të të drejtës së autorit në modifikimet tuaja dhe mund të ofroni kushte shtesë ose të ndryshme të licencës për përdorimin, riprodhimin ose shpërndarjen e modifikimeve tuaja, ose për çdo punë të tillë derivative në tërësi, me kusht që përdorimi, riprodhimi dhe shpërndarja juaj e Puna përndryshe përputhet me kushtet e përcaktuara në këtë Licencë.

5. Dorëzimi i Kontributeve.

Përveç rasteve kur shprehimisht shprehni ndryshe, çdo kontribut i paraqitur qëllimisht për t'u përfshirë në veprën nga Ju te Licencuesi do të jetë sipas kushteve dhe kushteve të kësaj licence, pa ndonjë kusht ose kusht shtesë. Pavarësisht nga sa më sipër, asgjë këtu nuk do të zëvendësojë ose modifikojë kushtet e çdo marrëveshjeje të veçantë licence që mund të keni ekzekutuar me Licencuesin në lidhje me këto kontribute.

6. Markat tregtare.

Kjo licencë nuk jep leje për të përdorur emrat tregtarë, markat tregtare, markat e shërbimit ose emrat e produkteve të Licencuesit, përveçse kur kërkohet për përdorim të arsyeshëm dhe të zakonshëm në përshkrimin e origjinës së veprës dhe riprodhimin e përmbajtjes së skedarit NJOFTIM.

7. Mohim i garancisë.

Përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi ose është rënë dakord me shkrim, Licencuesi ofron veprën (dhe çdo kontribues jep kontributet e tij) mbi bazën "SIÇ ËSHTË", PA GARANCI OSE KUSHTE TË NJË LLOJI, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, pa kufizim, çdo garancitë ose kushtet e TITULIT, MOS SHKELJES, TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Ju jeni vetëm përgjegjës për përcaktimin e përshtatshmërisë së përdorimit ose rishpërndarjes së Veprës dhe merrni përsipër çdo rrezik që lidhet me ushtrimin tuaj të lejeve sipas kësaj licence.

8. Kufizimi i përgjegjësisë.

Në asnjë rast dhe sipas asnjë teorie ligjore, qoftë në dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), kontratë ose ndryshe, përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi (siç janë aktet e qëllimshme dhe tejet të pakujdesshme) ose kur është rënë dakord me shkrim, çdo kontribues nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush për dëmtimet, duke përfshirë çdo dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm ose të ndonjë karakteri që vjen si rezultat i kësaj licence ose nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur veprën (përfshirë por pa u kufizuar në dëmet për humbjen e vullnetit të mirë, ndërprerjen e punës , dështimi ose mosfunksionimi i kompjuterit, ose ndonjë dhe të gjitha dëmtimet ose humbjet e tjera komerciale), edhe nëse ky Kontribues është këshilluar për mundësinë e këtyre dëmeve.

9. Pranimi i garancisë ose përgjegjësisë shtesë.

Ndërsa rishpërndani veprën ose veprat e derivuara të saj, ju mund të zgjidhni të ofroni dhe të paguani një tarifë për pranimin e mbështetjes, garancisë, dëmshpërblimit ose detyrime dhe/ose të drejta të tjera përgjegjësie në përputhje me këtë Licencë. Megjithatë, në pranimin e detyrimeve të tilla, ju mund të veproni vetëm në emrin tuaj dhe në përgjegjësinë tuaj të vetme, jo në emër të ndonjë kontribuesi tjetër dhe vetëm nëse pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani çdo Kontribues të padëmshëm për çdo përgjegjësi të shkaktuar nga, ose pretendimet e ngritura kundër një kontribuesi të tillë për shkak të pranimit të ndonjë garancie të tillë ose përgjegjësi shtesë.

LibYara

E drejta e autorit (c) 2007-2016. Autorët YARA. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. As emri i mbajtësit të së drejtës së autorit dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA MBARTËT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE KONTRIBUESIT "SIÇ ËSHTË" DHE NDONJË GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA ME GARANCITË E LËNKUFSHME TË GARANCIVE TË KUFIZUARA TË KUFIZIMIT TË KUFIZUARAVE TË TREGTIT. NË ASNJË RAST MBARTËSI OSE KONTRIBUESIT TË TË DREJTËS SË AUTORIT DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PAJISËR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën APO NË NË TË NDËRMJET) QË RRITHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, TË PËRGJEGJËSISË SRITE, OSE DETYRIMIT (përfshirë neglizhencën APO NË TË NDËRSHTET) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJITHSHME.

LibSELinux

Ky softuer mund të përfshijë paketën libselinux Debian e cila është e licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike GNU Versioni 2. Më shumë informacion rreth paketës Debian gjendet në http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
E drejta e autorit 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

E drejta e autorit (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

E drejta e autorit (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

E drejta e autorit (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

E drejta e autorit (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Kjo bibliotekë është softuer falas; ju mund ta rishpërndani atë dhe/ose ta modifikoni sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike më të Vogël GNU të publikuar nga Fondacioni i Software-it të Lirë; ose versioni 2.1 i Licencës, ose (sipas dëshirës tuaj) ndonjë version i mëvonshëm.

Kjo bibliotekë shpërndahet me shpresën se do të jetë e dobishme, por PA ASNJË GARANCI; edhe pa garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Shikoni Licencën e Përgjithshme Publike më të Vogël GNU për më shumë detaje.

Libx86

Ky Softuer mund të përfshijë paketën libx86 e cila është e licencuar sipas licencave të listuara më poshtë.

Skedarët: debian/*

E drejta e autorit: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licenca: MIT

Skedarët: *

E drejta e autorit: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licenca: MIT

Skedarët: x86emu/*

E drejta e autorit: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licenca: tjetër

Leja për të përdorur, kopjuar, modifikuar, shpërndarë dhe shitur këtë softuer dhe dokumentacionin e tij për çfarëdo qëllimi jepet në këtë mënyrë pa tarifë, me kusht që njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit të shfaqet në të gjitha kopjet dhe që ai njoftim për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për leje të shfaqen në dokumentacionin mbështetës. , dhe që emri i autorëve të mos përdoret në reklamat ose publicitetet që kanë të bëjnë me shpërndarjen e softuerit pa leje paraprake specifike, me shkrim. Autorët nuk bëjnë asnjë përfaqësim në lidhje me përshtatshmërinë e këtij softueri për asnjë qëllim. Ofrohet "siç është" pa garanci të shprehur ose të nënkuptuar.

Autorët hedhin poshtë të gjitha garancitë në lidhje me këtë softuer, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara të tregtimit dhe fitnesit, në asnjë rast autorët nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëm të veçantë, indirekt ose pasues ose dëme çfarëdo që vjen nga humbja e përdorimit, të dhënave ose fitimeve, NËSE NË NJË VEPRIM KONTRATE, PAQALLESISE APO VEPRIM TJETËR TË SHPËLQËSUESHËM, NGA APO NË LIDHJE ME PËRDORIM OSE EKZEKUTIM TË KËTIJ Softuer.

Licenca: MIT

Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi që merr një kopje të këtij softueri dhe skedarëve të dokumentacionit përkatës ("Softueri"), për të trajtuar Softuerin pa kufizime, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, bashkuar , publikoni, shpërndani, nënlicenconi dhe/ose shisni kopje të Softuerit dhe për të lejuar personat të cilëve u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

Njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për lejen do të përfshihen në të gjitha kopjet ose pjesët thelbësore të Softuerit.

Softueri ofrohet "Siç është", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË VEÇANTË. JOSH VANDERHOOO NË ASNJË RAST DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË KËRKESË, DËME APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QESHTË NË VEPRIM KONTRATËS, DETYRIME APO TË NDRYSHME, QË RIDHET NGA NJË APO NJË LIDHJE TË TJETER APO SH.B.A.E.

Kernel Linux

Ky Softuer mund të përfshijë kernelin Linux i cili është i licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike GNU Versioni 2, një kopje e të cilit së bashku me kodin burimor për versionin e kernelit Linux është në dispozicion në http://git.kernel.org/.

Lua

E drejta e autorit © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi që merr një kopje të këtij softueri dhe skedarëve të dokumentacionit përkatës ("Softueri"), për të trajtuar Softuerin pa kufizime, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, bashkuar , publikoni, shpërndani, nënlicenconi dhe/ose shisni kopje të Softuerit dhe për të lejuar personat të cilëve u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

Njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për lejen do të përfshihen në të gjitha kopjet ose pjesët thelbësore të Softuerit.

Softueri ofrohet "Siç është", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË VEÇANTË. NË ASNJË RAST AUTORËT APO TË MBARTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË KËRKESË, DËM APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QESHTË NË VEPRIM TË KONTRATËS, DETYRI APO NDËRMJETË, QË RRJEN NGA PASQYRA NË KOSOVË SOFTWARE.

Mach

Licenca e mëposhtme CMU mbulon disa nga kodet mbështetëse për Mach, që rrjedhin nga Mach 3.0: Sistemi Operativ Mach

E drejta e autorit (C) 1991, 1990, 1989 Universiteti Carnegie Mellon. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Leja për të përdorur, kopjuar, modifikuar dhe shpërndarë këtë softuer dhe dokumentacionin e tij jepet në këtë mënyrë, me kusht që njoftimi për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për leje të shfaqen në të gjitha kopjet e softuerit, veprat e prejardhura ose versionet e modifikuara dhe në çdo pjesë të tij, dhe që të dyja njoftimet shfaqen në dokumentacionin mbështetës.

CARNEGIE MELLON LEJON PËRDORIM FALAS TË KËTIJ SOFTWARE NË GJENDJEN "SIÇ ËSHTË". CARNEGIE MELLON HEQ NDONJË PËRGJEGJËSI TË ÇDO LLOJI PËR ÇDO DËME QË QË TË REZULTOJNË NGA PËRDORIMI I KËTIJ SOFTUER.

Carnegie Mellon kërkon që përdoruesit e këtij softueri të kthehen në
Koordinator i shpërndarjes së softuerit
Shkolla e Shkencave Kompjuterike
Universiteti Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
ose Software.Distribution@CS.CMU.EDU çdo përmirësim ose zgjerim që ata bëjnë dhe i japin Carnegie Mellon të drejtat për të rishpërndarë këto ndryshime.

Mallkimi

Ky softuer mund të përfshijë bibliotekën ncurses e cila i nënshtrohet të drejtave dhe lejeve të mëposhtme të autorit: E drejta e autorit (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi që merr një kopje të këtij softueri dhe skedarët e dokumentacionit të lidhur ("Softueri"), për të trajtuar Softuerin pa kufizime, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, bashkuar, publikuar, shpërndarë, shpërndarë me modifikime, nënlicencë dhe/ose shitur kopje të Softueri dhe për të lejuar personat të cilëve u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

Njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për lejen do të përfshihen në të gjitha kopjet ose pjesët thelbësore të Softuerit.

Softueri ofrohet "Siç është", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË VEÇANTË. NË ASNJË RAST MBARTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT TË MËSHMERSHEM NUK DUHET TË PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË KËRKESË, DËME APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QËSHTË NË VEPRIM KONTRATËS, DELISHT OSE TË NDËRTESA, QË RRIJN NGA KUJDES APO TË TJETËR APO NE KONTROLL .

Me përjashtim të rasteve që përmbahen në këtë njoftim, emrat e mbajtësve të mësipërm të së drejtës së autorit nuk do të përdoren në reklama ose ndryshe për të promovuar shitjen, përdorimin ose marrëveshjet e tjera në këtë Softuer pa autorizim paraprak me shkrim.

NTFS-3G

Ky Softuer mund të përfshijë drejtuesin NTFS-3G i cili është i licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike GNU Versioni 2 dhe GNU LIBRARIA E PËRGJITHSHME LICENCËS PUBLIKE kopje të të cilave së bashku me kodin burimor për NTFS-3G janë në dispozicion në https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
E drejta e autorit: (C) 2000-2006 Ekipi i Zhvillimit ntfs-3g

Paketimi Debian është i autorit (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) dhe është i licencuar sipas GPL, shih më lart.

OpenSSL

E drejta e autorit (c) 1998-2017 Projekti OpenSSL. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. Të gjitha materialet reklamuese që përmendin veçoritë ose përdorimin e këtij softueri duhet të shfaqin mirënjohjen e mëposhtme:
  "Ky produkt përfshin softuer të zhvilluar nga Projekti OpenSSL për përdorim në OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Emrat "OpenSSL Toolkit" dhe "OpenSSL Project" nuk duhet të përdoren për të miratuar ose promovuar produktet që rrjedhin nga ky softuer pa leje paraprake me shkrim. Për leje me shkrim, ju lutemi kontaktoni openssl-core@openssl.org.
 5. Produktet që rrjedhin nga ky softuer nuk mund të quhen "OpenSSL" dhe as "OpenSSL" nuk mund të shfaqen në emrat e tyre pa lejen paraprake me shkrim të Projektit OpenSSL.
 6. Rishpërndarjet e çdo forme çfarëdo duhet të ruajnë njohjen e mëposhtme:

"Ky produkt përfshin softuer të zhvilluar nga Projekti OpenSSL për përdorim në OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

KY SOFTWARE OFROHET NGA PROJEKTI OpenSSL "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE AFTËSISË SË AFTËSISË P. NË ASNJË RAST PROJEKTI OpenSSL OSE KONTRIBUESIT E TIJ NUK DUHET PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRËS (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË SH.B. ; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DESHLI (përfshirë neglizhencën APO TË NDRYSHME) QË NDRYSHON NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË .

RapidJSON

Tencent ka kënaqësinë të mbështesë komunitetin me burim të hapur duke e vënë në dispozicion RapidJSON.

E drejta e autorit (C) 2015 THL A29 Limited, një kompani Tencent dhe Milo Yip. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Nëse keni shkarkuar një kopje të binarit RapidJSON nga Tencent, ju lutemi vini re se binarja RapidJSON është i licencuar sipas licencës MIT.

Nëse keni shkarkuar një kopje të kodit burimor RapidJSON nga Tencent, ju lutemi vini re se kodi burimor RapidJSON është i licencuar sipas licencës MIT, me përjashtim të komponentëve të palëve të treta të listuara më poshtë, të cilët janë subjekt i kushteve të ndryshme të licencës. Integrimi juaj i RapidJSON në projektet tuaja mund të kërkojë pajtueshmëri me licencën MIT, si dhe licencat e tjera të zbatueshme për komponentët e palëve të treta të përfshira në RapidJSON. Për të shmangur licencën problematike JSON në projektet tuaja, mjafton të përjashtoni direktorinë bin/jsonchecker/, pasi është kodi i vetëm nën licencën JSON.

Një kopje e licencës MIT është përfshirë në këtë skedar.

Varësi dhe licenca të tjera:

Softuer me burim të hapur i licencuar sipas licencës BSD:

-------------------------------------------------- -------------------

msinttypes r29

E drejta e autorit (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

* Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.

* Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

* As emri i mbajtësit të së drejtës së autorit dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA REGENTËT DHE KONTRIBUTORËT "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË ËSHTRUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË AFTËSISË TË TREGTUESHMËRISË DHE TË KUFIZUARAVE TË PLOTË. NË ASNJË RAST REGENTËT DHE KONTRIBUESIT DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL, OSE PAJISËROR (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, PROKURIM TË DIREKT, TË KUFIZUAR, TË SHPËRQYRËS, SHEMBULL, APO PASQYRE; NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë pakujdesinë APO NDËRMJETË), QË RIDHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, APO TË PËRFSHIHET PAQLEDHËSIA APO NDËRMJETËSE.

Softuer me burim të hapur i licencuar sipas licencës JSON:

-------------------------------------------------- -------------------

json.org

E drejta e autorit (c) 2002 JSON.org
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

JSON_checker

E drejta e autorit (c) 2002 JSON.org
Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Kushtet e licencës JSON:

-------------------------------------------------- -

Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi që merr një kopje të këtij softueri dhe skedarëve të dokumentacionit përkatës ("Softueri"), për të trajtuar Softuerin pa kufizime, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, bashkuar , publikoni, shpërndani, nënlicenconi dhe/ose shisni kopje të Softuerit dhe për të lejuar personat të cilëve u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

Njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për lejen do të përfshihen në të gjitha kopjet ose pjesët thelbësore të Softuerit.

Softueri do të përdoret për të mirën, jo për të keqen.

Softueri ofrohet "SIÇ ËSHTË", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË VEÇANTË. NË ASNJË RAST AUTORËT APO TË MBARTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË KËRKESË, DËM APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QESHTË NË VEPRIM TË KONTRATËS, DETYRI APO NDËRMJETË, QË RRJEN NGA PASQYRA NË KOSOVË Softuer.

Kushtet e Licencës MIT:

-------------------------------------------------- -------------------

Leja i jepet, pa pagesë, çdo personi që merr një kopje të këtij softueri dhe skedarëve të dokumentacionit përkatës ("Softueri"), për të trajtuar Softuerin pa kufizime, duke përfshirë pa kufizim të drejtat për të përdorur, kopjuar, modifikuar, bashkuar , publikoni, shpërndani, nënlicenconi dhe/ose shisni kopje të Softuerit dhe për të lejuar personat të cilëve u është dhënë Softueri ta bëjnë këtë, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

Njoftimi i mësipërm për të drejtën e autorit dhe ky njoftim për lejen do të përfshihen në të gjitha kopjet ose pjesët thelbësore të Softuerit.

Softueri ofrohet "SIÇ ËSHTË", PA GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM DHE NJË QËLLIM TË VEÇANTË. NË ASNJË RAST AUTORËT APO TË MBARTËSIT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DO TË PËRGJEGJËSIN PËR ASNJË KËRKESË, DËM APO PËRGJEGJËSI TJETËR, QESHTË NË VEPRIM TË KONTRATËS, DETYRI APO NDËRMJETË, QË RRJEN NGA PASQYRA NË KOSOVË SOFTWARE.

Simdjson

Licenca Apache

Versioni 2.0, janar 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMAT DHE KUSHTET PËR PËRDORIM, RIPRODHIM DHE SHPËRNDARJE

1. Përkufizime.

"Licencë" do të thotë termat dhe kushtet për përdorimin, riprodhimin dhe shpërndarjen siç përcaktohen nga seksionet 1 deri në 9 të këtij dokumenti.

"Licencues" do të thotë zotëruesi i së drejtës së autorit ose subjekti i autorizuar nga zotëruesi i së drejtës së autorit që jep Licencën.

“Subjekti juridik” nënkupton bashkimin e subjektit ushtrues detyre dhe të gjitha subjekteve të tjera që kontrollojnë, kontrollohen ose janë nën kontroll të përbashkët me atë subjekt. Për qëllimet e këtij përkufizimi, "kontroll" nënkupton (i) fuqinë, direkte ose indirekte, për të shkaktuar drejtimin ose menaxhimin e një njësie të tillë, qoftë me kontratë ose ndryshe, ose (ii) pronësinë e pesëdhjetë për qind (50%) ose më shumë nga aksionet në qarkullim, ose (iii) pronësia përfituese e një njësie ekonomike të tillë.

"Ju" (ose "i juaji") do të thotë një individ ose ent juridik që ushtron lejet e dhëna nga kjo Licencë.

Formulari "Burimi" do të thotë formulari i preferuar për të bërë modifikime, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kodin burimor të softuerit, burimin e dokumentacionit dhe skedarët e konfigurimit.

Formulari "Objekt" do të thotë çdo formë që rezulton nga transformimi mekanik ose përkthimi i një formulari Burim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kodin e objektit të përpiluar, dokumentacionin e krijuar dhe konvertimet në lloje të tjera mediash.

"Vepër" do të thotë vepra e autorit, qoftë në formën e burimit ose të objektit, e vënë në dispozicion sipas Licencës, siç tregohet nga një njoftim për të drejtën e autorit që përfshihet ose i bashkëngjitet veprës (një shembull është dhënë në Shtojcën më poshtë).

"Vepra derivative" do të thotë çdo vepër, qoftë në formë burimi apo objekti, që bazohet (ose rrjedh nga) Vepra dhe për të cilën rishikimet editoriale, shënimet, shtjellimet ose modifikimet e tjera përfaqësojnë, në tërësi, një vepër origjinale. të autorësisë. Për qëllimet e kësaj licence, veprat e derivuara nuk do të përfshijnë vepra që mbeten të ndashme nga, ose thjesht lidhen (ose lidhen me emër) me ndërfaqet e veprës dhe veprave të prejardhura prej tyre.

"Kontribut" do të thotë çdo vepër e autorit, duke përfshirë versionin origjinal të veprës dhe çdo modifikim ose shtesë në atë vepër ose vepra të prejardhura të saj, që i është dorëzuar qëllimisht Licencuesit për t'u përfshirë në Vepër nga pronari i së drejtës së autorit ose nga një individ ose Person juridik i autorizuar për të paraqitur në emër të zotëruesit të së drejtës së autorit. Për qëllimet e këtij përkufizimi, "dorëzuar" nënkupton çdo formë komunikimi elektronik, verbal ose me shkrim dërguar Licencuesit ose përfaqësuesve të tij, duke përfshirë por pa u kufizuar në komunikimin në listat elektronike të postimeve, sistemet e kontrollit të kodit burimor dhe sistemet e gjurmimit të çështjeve që menaxhohen nga, ose në emër të, Licencuesi me qëllim të diskutimit dhe përmirësimit të Veprës, por duke përjashtuar komunikimin që është shënuar në mënyrë të dukshme ose ndryshe të përcaktuar me shkrim nga zotëruesi i së drejtës së autorit si "Jo një kontribut".

"Kontribues" do të thotë Licencues dhe çdo individ ose ent juridik në emër të të cilit është marrë një Kontribut nga Licencuesi dhe më pas është përfshirë në Vepër.

2. Dhënia e licencës së autorit.

Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj licence, çdo Kontribues ju jep juve një licencë të përhershme, mbarëbotërore, jo ekskluzive, pa pagesë, pa pagesë, të parevokueshme të së drejtës së autorit për të riprodhuar, përgatitur vepra të derivuara të, shfaqur publikisht, kryer publikisht, nënlicenconi dhe shpërndani Veprën dhe vepra të tilla derivative në formën e burimit ose objektit.

3. Dhënia e Licencës për Patent.

Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj Licence, çdo Kontribues ju jep juve një licencë patente të përhershme, mbarëbotërore, jo ekskluzive, pa tarifa, pa honorare, të parevokueshme (përveç siç thuhet në këtë seksion) për të bërë, përdorni, ofroni për të shitur, shitur, importuar dhe transferuar ndryshe veprën, ku një licencë e tillë zbatohet vetëm për ato pretendime për patentë të licencuara nga ky Kontribues që cenohen domosdoshmërisht nga Kontributi(et) e tyre vetëm ose nga kombinimi i Kontributit(eve) të tyre me Puna për të cilën është dorëzuar Kontributi(et). Nëse ju filloni një proces gjyqësor për patentën kundër ndonjë subjekti (përfshirë një kërkesë të kryqëzuar ose kundërpadi në një padi) duke pretenduar se vepra ose një kontribut i përfshirë në Vepër përbën shkelje të drejtpërdrejtë ose kontributiv të patentës, atëherë çdo licencë për patentë që ju është dhënë sipas kësaj licence për këtë Puna do të përfundojë që nga data e paraqitjes së një procesi gjyqësor të tillë.

4. Rishpërndarja.

Ju mund të riprodhoni dhe shpërndani kopje të veprës ose veprave të prejardhura të saj në çdo medium, me ose pa modifikime, dhe në formën e burimit ose objektit, me kusht që të plotësoni kushtet e mëposhtme:

Ju duhet t'i jepni çdo marrësi tjetër të Veprës ose Veprës së Derivuar një kopje të kësaj Licence; dhe

Ju duhet të bëni që çdo skedar i modifikuar të ketë njoftime të spikatura që deklarojnë se i keni ndryshuar skedarët; dhe

Ju duhet të ruani, në formën e burimit të çdo vepre të derivuar që shpërndani, të gjitha njoftimet për të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare dhe atributet nga formulari i burimit të veprës, duke përjashtuar ato njoftime që nuk i përkasin asnjë pjese të Veprës Derivative; dhe nëse Puna përfshin një skedar teksti "NJOFTIM" si pjesë e shpërndarjes së tij, atëherë çdo Vepër Derivative që shpërndani duhet të përfshijë një kopje të lexueshme të njoftimeve të atribuimit që përmbahen brenda këtij skedari NJOFTIM, duke përjashtuar ato njoftime që nuk i përkasin asnjë pjese të Punimet e derivuara, në të paktën një nga vendet e mëposhtme: brenda një skedari teksti NJOFTIM të shpërndarë si pjesë e Punimeve Derivative; brenda formularit ose dokumentacionit Burim, nëse ofrohet së bashku me Punimet Derivative; ose, brenda një ekrani të krijuar nga Derivative Works, nëse dhe kudo ku zakonisht shfaqen njoftime të tilla të palëve të treta. Përmbajtja e skedarit NOTICE është vetëm për qëllime informative dhe nuk e modifikon licencën. Ju mund të shtoni njoftimet tuaja të atribuimit brenda Punimeve Derivative që shpërndani, së bashku ose si një shtesë në tekstin e NJOFTIMIT nga Puna, me kusht që njoftime të tilla shtesë të atribuimit nuk mund të interpretohen si modifikim të Licencës. Ju mund të shtoni deklaratën tuaj të të drejtës së autorit në modifikimet tuaja dhe mund të ofroni kushte shtesë ose të ndryshme të licencës për përdorimin, riprodhimin ose shpërndarjen e modifikimeve tuaja, ose për çdo punë të tillë derivative në tërësi, me kusht që përdorimi, riprodhimi dhe shpërndarja juaj e Puna përndryshe përputhet me kushtet e përcaktuara në këtë Licencë.

5. Dorëzimi i Kontributeve.

Përveç rasteve kur shprehimisht shprehni ndryshe, çdo kontribut i paraqitur qëllimisht për t'u përfshirë në veprën nga Ju te Licencuesi do të jetë sipas kushteve dhe kushteve të kësaj licence, pa ndonjë kusht ose kusht shtesë. Pavarësisht nga sa më sipër, asgjë këtu nuk do të zëvendësojë ose modifikojë kushtet e çdo marrëveshjeje të veçantë licence që mund të keni ekzekutuar me Licencuesin në lidhje me këto kontribute.

6. Markat tregtare.

Kjo licencë nuk jep leje për të përdorur emrat tregtarë, markat tregtare, markat e shërbimit ose emrat e produkteve të Licencuesit, përveçse kur kërkohet për përdorim të arsyeshëm dhe të zakonshëm në përshkrimin e origjinës së veprës dhe riprodhimin e përmbajtjes së skedarit NJOFTIM.

7. Mohim i garancisë.

Përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi ose është rënë dakord me shkrim, Licencuesi ofron veprën (dhe çdo kontribues jep kontributet e tij) mbi bazën "SIÇ ËSHTË", PA GARANCI OSE KUSHTE TË NJË LLOJI, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, pa kufizim, çdo garancitë ose kushtet e TITULIT, MOS SHKELJES, TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Ju jeni vetëm përgjegjës për përcaktimin e përshtatshmërisë së përdorimit ose rishpërndarjes së Veprës dhe merrni përsipër çdo rrezik që lidhet me ushtrimin tuaj të lejeve sipas kësaj licence.

8. Kufizimi i përgjegjësisë.

Në asnjë rast dhe sipas asnjë teorie ligjore, qoftë në dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), kontratë ose ndryshe, përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi (siç janë aktet e qëllimshme dhe tejet të pakujdesshme) ose kur është rënë dakord me shkrim, çdo kontribues nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush për dëmtimet, duke përfshirë çdo dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm ose të ndonjë karakteri që vjen si rezultat i kësaj licence ose nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur veprën (përfshirë por pa u kufizuar në dëmet për humbjen e vullnetit të mirë, ndërprerjen e punës , dështimi ose mosfunksionimi i kompjuterit, ose ndonjë dhe të gjitha dëmtimet ose humbjet e tjera komerciale), edhe nëse ky Kontribues është këshilluar për mundësinë e këtyre dëmeve.

9. Pranimi i garancisë ose përgjegjësisë shtesë.

Ndërsa rishpërndani veprën ose veprat e derivuara të saj, ju mund të zgjidhni të ofroni dhe të paguani një tarifë për pranimin e mbështetjes, garancisë, dëmshpërblimit ose detyrime dhe/ose të drejta të tjera përgjegjësie në përputhje me këtë Licencë. Megjithatë, në pranimin e detyrimeve të tilla, ju mund të veproni vetëm në emrin tuaj dhe në përgjegjësinë tuaj të vetme, jo në emër të ndonjë kontribuesi tjetër dhe vetëm nëse pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani çdo Kontribues të padëmshëm për çdo përgjegjësi të shkaktuar nga, ose pretendimet e ngritura kundër një kontribuesi të tillë për shkak të pranimit të ndonjë garancie të tillë ose përgjegjësi shtesë.

QT

QT disponohet sipas versionit 3 të Licencës së Përgjithshme Publike më të Vogël GNU. Paketa e veglave QT është e autorit © 2016. Kompania QT Ltd. dhe kontribues të tjerë.

Versioni i tretë i licencës së përgjithshme publike më të vogël GNU është në dispozicion në https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

Aplikimi i vetëm QT

E drejta e autorit (C) 2013 Digia Plc dhe/ose filial(-të) e saj.

Kontaktoni: https://www.qt.io/terms-conditions/

Ky softuer është pjesë e komponentit QT Solutions.

Ju mund ta përdorni këtë skedar sipas kushteve të licencës BSD si më poshtë:

“Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

• Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.

• Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

• As emri i Digia Plc dhe filialeve të saj, as emrat e kontribuesve të saj nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA MBARTËT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE KONTRIBUESIT "SIÇ ËSHTË" DHE NDONJË GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA ME GARANCITË E LËNKUFSHME TË GARANCIVE TË KUFIZUARA TË KUFIZIMIT TË KUFIZUARAVE TË TREGTIT. NË ASNJË RAST PRONARËT APO KONTRIBUESIT E TË DREJTËS SË AUTORIT DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRËS (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën APO NË NË TË NDËRMJET) QË RRITHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, TË PËRGJEGJËSISË SRITE, OSE DETYRIMIT (përfshirë neglizhencën APO NË TË NDËRSHTET) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJITHSHME.

Ribotim Core

Licenca Apache
Versioni 2.0, janar 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMAT DHE KUSHTET PËR PËRDORIM, RIPRODHIM DHE SHPËRNDARJE

1. Përkufizime.

"Licencë" do të thotë termat dhe kushtet për përdorimin, riprodhimin dhe shpërndarjen siç përcaktohen nga seksionet 1 deri në 9 të këtij dokumenti.

"Licencues" do të thotë zotëruesi i së drejtës së autorit ose subjekti i autorizuar nga zotëruesi i së drejtës së autorit që jep Licencën.

“Subjekti juridik” nënkupton bashkimin e subjektit ushtrues detyre dhe të gjitha subjekteve të tjera që kontrollojnë, kontrollohen ose janë nën kontroll të përbashkët me atë subjekt. Për qëllimet e këtij përkufizimi, "kontroll" nënkupton (i) fuqinë, direkte ose indirekte, për të shkaktuar drejtimin ose menaxhimin e një njësie të tillë, qoftë me kontratë ose ndryshe, ose (ii) pronësinë e pesëdhjetë për qind (50%) ose më shumë nga aksionet në qarkullim, ose (iii) pronësia përfituese e një njësie ekonomike të tillë.

"Ju" (ose "i juaji") do të thotë një individ ose ent juridik që ushtron lejet e dhëna nga kjo Licencë.

Formulari "Burimi" do të thotë formulari i preferuar për të bërë modifikime, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kodin burimor të softuerit, burimin e dokumentacionit dhe skedarët e konfigurimit.

Formulari "Objekt" do të thotë çdo formë që rezulton nga transformimi mekanik ose përkthimi i një formulari Burim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kodin e objektit të përpiluar, dokumentacionin e krijuar dhe konvertimet në lloje të tjera mediash.

"Vepër" do të thotë vepra e autorit, qoftë në formën e burimit ose të objektit, e vënë në dispozicion sipas Licencës, siç tregohet nga një njoftim për të drejtën e autorit që përfshihet ose i bashkëngjitet veprës (një shembull është dhënë në Shtojcën më poshtë).

"Vepra derivative" do të thotë çdo vepër, qoftë në formë burimi apo objekti, që bazohet (ose rrjedh nga) Vepra dhe për të cilën rishikimet editoriale, shënimet, shtjellimet ose modifikimet e tjera përfaqësojnë, në tërësi, një vepër origjinale. të autorësisë. Për qëllimet e kësaj licence, veprat e derivuara nuk do të përfshijnë vepra që mbeten të ndashme nga, ose thjesht lidhen (ose lidhen me emër) me ndërfaqet e veprës dhe veprave të prejardhura prej tyre.

"Kontribut" do të thotë çdo vepër e autorit, duke përfshirë versionin origjinal të veprës dhe çdo modifikim ose shtesë në atë vepër ose vepra të prejardhura të saj, që i është dorëzuar qëllimisht Licencuesit për t'u përfshirë në Vepër nga pronari i së drejtës së autorit ose nga një individ ose Person juridik i autorizuar për të paraqitur në emër të zotëruesit të së drejtës së autorit. Për qëllimet e këtij përkufizimi, "dorëzuar" nënkupton çdo formë komunikimi elektronik, verbal ose me shkrim dërguar Licencuesit ose përfaqësuesve të tij, duke përfshirë por pa u kufizuar në komunikimin në listat elektronike të postimeve, sistemet e kontrollit të kodit burimor dhe sistemet e gjurmimit të çështjeve që menaxhohen nga, ose në emër të, Licencuesi me qëllim të diskutimit dhe përmirësimit të Veprës, por duke përjashtuar komunikimin që është shënuar në mënyrë të dukshme ose ndryshe të përcaktuar me shkrim nga zotëruesi i së drejtës së autorit si "Jo një kontribut".

"Kontribues" do të thotë Licencues dhe çdo individ ose ent juridik në emër të të cilit është marrë një Kontribut nga Licencuesi dhe më pas është përfshirë në Vepër.

2. Dhënia e licencës së autorit.

Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj licence, çdo Kontribues ju jep juve një licencë të përhershme, mbarëbotërore, jo ekskluzive, pa pagesë, pa pagesë, të parevokueshme të së drejtës së autorit për të riprodhuar, përgatitur vepra të derivuara të, shfaqur publikisht, kryer publikisht, nënlicenconi dhe shpërndani Veprën dhe vepra të tilla derivative në formën e burimit ose objektit.

3. Dhënia e Licencës për Patent.

Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj Licence, çdo Kontribues ju jep juve një licencë patente të përhershme, mbarëbotërore, jo ekskluzive, pa tarifa, pa honorare, të parevokueshme (përveç siç thuhet në këtë seksion) për të bërë, përdorni, ofroni për të shitur, shitur, importuar dhe transferuar ndryshe veprën, ku një licencë e tillë zbatohet vetëm për ato pretendime për patentë të licencuara nga ky Kontribues që cenohen domosdoshmërisht nga Kontributi(et) e tyre vetëm ose nga kombinimi i Kontributit(eve) të tyre me Puna për të cilën është dorëzuar Kontributi(et). Nëse ju filloni një proces gjyqësor për patentën kundër ndonjë subjekti (përfshirë një kërkesë të kryqëzuar ose kundërpadi në një padi) duke pretenduar se vepra ose një kontribut i përfshirë në Vepër përbën shkelje të drejtpërdrejtë ose kontributiv të patentës, atëherë çdo licencë për patentë që ju është dhënë sipas kësaj licence për këtë Puna do të përfundojë që nga data e paraqitjes së një procesi gjyqësor të tillë.

4. Rishpërndarja.

Ju mund të riprodhoni dhe shpërndani kopje të veprës ose veprave të prejardhura të saj në çdo medium, me ose pa modifikime, dhe në formën e burimit ose objektit, me kusht që të plotësoni kushtet e mëposhtme:

Ju duhet t'i jepni çdo marrësi tjetër të Veprës ose Veprës së Derivuar një kopje të kësaj Licence; dhe

Ju duhet të bëni që çdo skedar i modifikuar të ketë njoftime të spikatura që deklarojnë se i keni ndryshuar skedarët; dhe

Ju duhet të ruani, në formën e burimit të çdo vepre të derivuar që shpërndani, të gjitha njoftimet për të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare dhe atributet nga formulari i burimit të veprës, duke përjashtuar ato njoftime që nuk i përkasin asnjë pjese të Veprës Derivative; dhe nëse Puna përfshin një skedar teksti "NJOFTIM" si pjesë e shpërndarjes së tij, atëherë çdo Vepër Derivative që shpërndani duhet të përfshijë një kopje të lexueshme të njoftimeve të atribuimit që përmbahen brenda këtij skedari NJOFTIM, duke përjashtuar ato njoftime që nuk i përkasin asnjë pjese të Punimet e derivuara, në të paktën një nga vendet e mëposhtme: brenda një skedari teksti NJOFTIM të shpërndarë si pjesë e Punimeve Derivative; brenda formularit ose dokumentacionit Burim, nëse ofrohet së bashku me Punimet Derivative; ose, brenda një ekrani të krijuar nga Derivative Works, nëse dhe kudo ku zakonisht shfaqen njoftime të tilla të palëve të treta. Përmbajtja e skedarit NOTICE është vetëm për qëllime informative dhe nuk e modifikon licencën. Ju mund të shtoni njoftimet tuaja të atribuimit brenda Punimeve Derivative që shpërndani, së bashku ose si një shtesë në tekstin e NJOFTIMIT nga Puna, me kusht që njoftime të tilla shtesë të atribuimit nuk mund të interpretohen si modifikim të Licencës. Ju mund të shtoni deklaratën tuaj të të drejtës së autorit në modifikimet tuaja dhe mund të ofroni kushte shtesë ose të ndryshme të licencës për përdorimin, riprodhimin ose shpërndarjen e modifikimeve tuaja, ose për çdo punë të tillë derivative në tërësi, me kusht që përdorimi, riprodhimi dhe shpërndarja juaj e Puna përndryshe përputhet me kushtet e përcaktuara në këtë Licencë.

5. Dorëzimi i Kontributeve.

Përveç rasteve kur shprehimisht shprehni ndryshe, çdo kontribut i paraqitur qëllimisht për t'u përfshirë në veprën nga Ju te Licencuesi do të jetë sipas kushteve dhe kushteve të kësaj licence, pa ndonjë kusht ose kusht shtesë. Pavarësisht nga sa më sipër, asgjë këtu nuk do të zëvendësojë ose modifikojë kushtet e çdo marrëveshjeje të veçantë licence që mund të keni ekzekutuar me Licencuesin në lidhje me këto kontribute.

6. Markat tregtare.

Kjo licencë nuk jep leje për të përdorur emrat tregtarë, markat tregtare, markat e shërbimit ose emrat e produkteve të Licencuesit, përveçse kur kërkohet për përdorim të arsyeshëm dhe të zakonshëm në përshkrimin e origjinës së veprës dhe riprodhimin e përmbajtjes së skedarit NJOFTIM.

7. Mohim i garancisë.

Përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi ose është rënë dakord me shkrim, Licencuesi ofron veprën (dhe çdo kontribues jep kontributet e tij) mbi bazën "SIÇ ËSHTË", PA GARANCI OSE KUSHTE TË NJË LLOJI, të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, pa kufizim, çdo garancitë ose kushtet e TITULIT, MOS SHKELJES, TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Ju jeni vetëm përgjegjës për përcaktimin e përshtatshmërisë së përdorimit ose rishpërndarjes së Veprës dhe merrni përsipër çdo rrezik që lidhet me ushtrimin tuaj të lejeve sipas kësaj licence.

8. Kufizimi i përgjegjësisë.

Në asnjë rast dhe sipas asnjë teorie ligjore, qoftë në dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), kontratë ose ndryshe, përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi (siç janë aktet e qëllimshme dhe tejet të pakujdesshme) ose kur është rënë dakord me shkrim, çdo kontribues nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush për dëmtimet, duke përfshirë çdo dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm ose të ndonjë karakteri që vjen si rezultat i kësaj licence ose nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur veprën (përfshirë por pa u kufizuar në dëmet për humbjen e vullnetit të mirë, ndërprerjen e punës , dështimi ose mosfunksionimi i kompjuterit, ose ndonjë dhe të gjitha dëmtimet ose humbjet e tjera komerciale), edhe nëse ky Kontribues është këshilluar për mundësinë e këtyre dëmeve.

9. Pranimi i garancisë ose përgjegjësisë shtesë.

Ndërsa rishpërndani veprën ose veprat e derivuara të saj, ju mund të zgjidhni të ofroni dhe të paguani një tarifë për pranimin e mbështetjes, garancisë, dëmshpërblimit ose detyrime dhe/ose të drejta të tjera përgjegjësie në përputhje me këtë Licencë. Megjithatë, në pranimin e detyrimeve të tilla, ju mund të veproni vetëm në emrin tuaj dhe në përgjegjësinë tuaj të vetme, jo në emër të ndonjë kontribuesi tjetër dhe vetëm nëse pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani çdo Kontribues të padëmshëm për çdo përgjegjësi të shkaktuar nga, ose pretendimet e ngritura kundër një kontribuesi të tillë për shkak të pranimit të ndonjë garancie të tillë ose përgjegjësi shtesë.

SQLCipher

E drejta e autorit (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

• Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.

• Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.

• As emri i ZETETIC LLC dhe as emrat e kontribuesve të tij nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA ZETETIC LLC "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË ËSHTRUARA, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE AFTËSISË TË PASURISË PËR NJË PARTNË. ZETETIC LLC NË ASNJË RAST NUK DUHET PËRGJEGJËSI PËR ASNJË DËME TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTALE, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRE (përfshirë, POR JO KUFIZUAR NË, PROKURIMIN E TË PJESËRISË TË SUBESIMIT TË SHPËNISË TË, TË GJITHSHME; ) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (PERFSHIRË PAQLEDHJEN APO NË TË NDËRSHTETUR) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË NGA PËRDORIMI I KËSAJ, SHPËRBASHKËSIMI I KËTË.

SQLite

I gjithë kodi dhe dokumentacioni në SQLite i është kushtuar domenit publik nga autorët. Të gjithë autorët e kodeve dhe përfaqësuesit e kompanive për të cilat punojnë, kanë nënshkruar deklarata që i kushtojnë kontributet e tyre në domenin publik dhe origjinalet e këtyre deklaratave të nënshkruara ruhen në një zjarrfikëse në zyrat kryesore të Hwaci. Çdokush është i lirë të kopjojë, modifikojë, publikojë, përdorë, përpilojë, shesë ose shpërndajë kodin origjinal SQLite, qoftë në formën e kodit burimor ose si një binar të përpiluar, për çdo qëllim, komercial ose jokomercial, dhe me çdo mjet.

Dielli RPC

E drejta e autorit (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC është një produkt i Sun Microsystems, Inc. dhe ofrohet për përdorim të pakufizuar me kusht që kjo legjendë të përfshihet në të gjitha mediat e shiritit dhe si pjesë e programit softuerik tërësisht ose pjesërisht. Përdoruesit mund të kopjojnë ose modifikojnë Sun RPC pa pagesë, por nuk janë të autorizuar ta licencojnë ose shpërndajnë atë te dikush tjetër, përveçse si pjesë e një produkti ose programi të zhvilluar nga përdoruesi.

SUN RPC OFROHET SIÇ ESHTE PA ASNJË LLOJ GARANCI TË PËRFSHIRË GARANCITË E DIZAJNIT, TREGTUESHMËRISË DHE PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, OSE QË RIDHEN NGA NJË KURS TREGTIMI SH.B.A.

Sun RPC ofrohet pa asnjë mbështetje dhe pa asnjë detyrim nga ana e Sun Microsystems, Inc. për të ndihmuar në përdorimin, korrigjimin, modifikimin ose përmirësimin e tij.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NUK DUHET TË KANË ASNJË PËRGJEGJËSI NDAJ SHKELJES SË TË DREJTAVE TË AUTORIT, SEKRETEVE TREGTARE APO NDONJË PATENTË NGA SUN RPC APO NJË PJESË TË TYRE.

Në asnjë rast Sun Microsystems, Inc. nuk do të jetë përgjegjëse për çdo të ardhur ose fitim të humbur ose dëme të tjera të veçanta, të tërthorta dhe rrjedhimore, edhe nëse Sun është këshilluar për mundësinë e këtyre dëmeve.

Ubuntu

Ky Softuer mund të përfshijë Ubuntu i cili është i licencuar sipas Licencës së Përgjithshme Publike GNU Versioni 2, një kopje e të cilit së bashku me kodin burimor për Ubuntu është në dispozicion në http://www.ubuntu.com/.

Udev

E drejta e autorit (c) 2013, Sam Truzjan

Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 • Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm.
 • Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 • As emri i Sam Truzjan dhe as emrat e kontribuesve të tjerë nuk mund të përdoren për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY Softuer OFROHET NGA MBARTËT E TË DREJTAVE TË AUTORIT DHE KONTRIBUESIT "SIÇ ËSHTË" DHE NDONJË GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA ME GARANCITË E LËNKUFSHME TË GARANCIVE TË KUFIZUARA TË KUFIZIMIT TË KUFIZUARAVE TË TREGTIT. NË ASNJË RAST PRONARËT APO KONTRIBUESIT E TË DREJTËS SË AUTORIT DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRËS (përfshirë, POR JO KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR, TË KUFIZUAR; OSE NDËRPRERJE TË BIZNESIT) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QESHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (përfshirë neglizhencën APO NË NË TË NDËRMJET) QË RRITHET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJEGJËSISË NË KONTRATË, TË PËRGJEGJËSISË SRITE, OSE DETYRIMIT (përfshirë neglizhencën APO NË TË NDËRSHTET) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË TË PËRGJITHSHME.

UPX/UPL

UPX dhe UCL janë softuer me të drejtë autori. Të gjitha të drejtat mbeten tek autorët.

UPX është e autorit (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX është e autorit (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL është e autorit (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

LICENCË E PËRGJITHSHME PUBLIKE GNU

UPX dhe biblioteka UCL janë softuer falas; ju mund t'i rishpërndani ato dhe/ose t'i modifikoni sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU të publikuar nga Fondacioni i Software-it të Lirë; ose versioni 2 i Licencës, ose (sipas dëshirës tuaj) ndonjë version i mëvonshëm.

UPX dhe UCL shpërndahen me shpresën se do të jenë të dobishme, por PA ASNJË GARANCI; edhe pa garancinë e nënkuptuar të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË. Shikoni Licencën e Përgjithshme Publike GNU për më shumë detaje.

PËRJASHTIM I VEÇANTË PËR EKZEKUTIMET E NGJESHUR

Cung i cili është i ngulitur në çdo program të ngjeshur UPX është pjesë e UPX dhe UCL dhe përmban kodin që është nën të drejtën tonë të autorit. Kushtet e Licencës së Përgjithshme Publike GNU ende zbatohen pasi ngjeshja e një programi është një formë e veçantë e lidhjes me cung tonë.

Nëpërmjet kësaj Markus FXJ Oberhumer dhe Laszlo Molnar ju japin leje të veçantë për të përdorur dhe shpërndarë lirisht të gjitha programet e ngjeshur UPX (përfshirë ato komerciale), duke iu nënshtruar kufizimeve të mëposhtme:

 1. Ju duhet të kompresoni programin tuaj me një version UPX plotësisht të pandryshuar; ose me versionin tonë të parapërpiluar, ose (sipas opsionit tuaj) me një version të përpiluar vetë të burimeve UPX të pamodifikuara siç shpërndahen nga ne.
 2. Kjo gjithashtu nënkupton që cung UPX duhet të jetë plotësisht i pamodifikuar, dmth. cung i ngulitur në programin tuaj të ngjeshur duhet të jetë identik me bajtin me atë që prodhohet nga versioni zyrtar i pamodifikuar UPX.
 3. Dekompresori dhe çdo kod tjetër nga cung duhet të përdoren ekskluzivisht nga cung i pandryshuar UPX për të dekompresuar programin tuaj në fillimin e programit. Asnjë pjesë e cungut nuk mund të lexohet, kopjohet, thirret ose të përdoret ose të aksesohet ndryshe nga programi juaj.

WTL

WTL është licencuar në përputhje me Licencën Publike të Microsoft (MS-PL).

Kjo licencë rregullon përdorimin e softuerit shoqërues. Nëse përdorni softuerin, ju e pranoni këtë licencë. Nëse nuk e pranoni licencën, mos e përdorni softuerin.

1. Përkufizime

Termat "riprodhoj", "riprodhim", "vepra derivative" dhe "shpërndarje" kanë të njëjtin kuptim këtu si në ligjin amerikan për të drejtën e autorit.

Një "kontribut" është softueri origjinal, ose çdo shtesë ose ndryshim në softuer.

"Kontribues" është çdo person që shpërndan kontributin e tij sipas kësaj licence.

"Patentat e licencuara" janë pretendimet për patentë të një kontribuesi që lexohen drejtpërdrejt në kontributin e tij.

2. Dhënia e të Drejtave

(A) Granti për të drejtën e autorit - Në varësi të kushteve të kësaj licence, duke përfshirë kushtet dhe kufizimet e licencës në seksionin 3, çdo kontribues ju jep një licencë joekskluzive, mbarëbotërore, pa të drejtë autori për të riprodhuar kontributin e tij, për të përgatitur vepra derivative të tij kontributin dhe shpërndani kontributin e tij ose ndonjë vepër derivative që krijoni.

(B) Granti i Patentave - Në varësi të kushteve të kësaj licence, duke përfshirë kushtet dhe kufizimet e licencës në seksionin 3, çdo kontribues ju jep një licencë jo-ekskluzive, në mbarë botën, pa honorare sipas patentave të saj të licencuara për të bërë, përdorur, përdorur , shesë, ofron për shitje, importon dhe/ose disponon ndryshe kontributin e tij në softuerin ose veprat e derivuara të kontributit në softuer.

3. Kushtet dhe kufizimet

(A) Pa licencë për marka tregtare - Kjo licencë nuk ju jep të drejta për të përdorur emrin, logon ose markën tregtare të ndonjë kontribuesi.

(B) Nëse bëni një pretendim për patentë kundër ndonjë kontribuesi mbi patentat që pretendoni se janë shkelur nga softueri, licenca juaj e patentës nga ky kontribues në softuer përfundon automatikisht

(C) Nëse shpërndani ndonjë pjesë të softuerit, duhet të ruani të gjitha njoftimet për të drejtën e autorit, patentën, markën tregtare dhe atributet që janë të pranishme në softuer.

(D) Nëse shpërndani ndonjë pjesë të softuerit në formën e kodit burimor, mund ta bëni këtë vetëm nën këtë licencë duke përfshirë një kopje të plotë të kësaj licence me shpërndarjen tuaj. Nëse shpërndani ndonjë pjesë të softuerit në formë të përpiluar ose të kodit të objektit, mund ta bëni këtë vetëm nën një licencë që përputhet me këtë licencë.

(E) Softueri është i licencuar "siç është". Ju mbani rrezikun e përdorimit të tij. Kontribuesit nuk japin garanci, garanci ose kushte të shprehura. Ju mund të keni të drejta shtesë të konsumatorit sipas ligjeve tuaja lokale, të cilat kjo licencë nuk mund t'i ndryshojë. Në masën e lejuar nga ligjet tuaja lokale, kontribuuesit përjashtojnë garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar dhe mos-shkeljes.

UnRAR

UnRAR - mjet falas për arkivat RAR

Licencë për përdorim dhe shpërndarje të versionit portativ FALAS

Kodi burimor i programit UnRAR është një program falas. Kjo do të thotë:

 1. Të gjitha të drejtat e autorit për RAR dhe programin UnRAR janë ekskluzivisht në pronësi të autorit - Alexander Roshal.
 2. Kodi burimor UnRAR mund të përdoret në çdo softuer për të trajtuar arkivat RAR pa kufizime pa pagesë, por nuk mund të përdoret për të zhvilluar arkivues të pajtueshëm me RAR (WinRAR) dhe për të rikrijuar algoritmin e kompresimit RAR, i cili është në pronësi. Lejohet shpërndarja e kodit burimor të modifikuar UnRAR në formë të veçantë ose si pjesë e softuerit tjetër, me kusht që teksti i plotë i këtij paragrafi, duke filluar nga fjalët "kodi burimor UnRAR", të përfshihet në licencë ose në dokumentacion nëse licenca nuk disponohet, dhe në komentet e kodit burimor të paketës që rezulton.
 3. Shërbimi UnRAR mund të shpërndahet lirisht. Lejohet shpërndarja e UnRAR brenda paketave të tjera softuerike.
 4. ARCHIVER RAR DHE UNRAR UTILITY SHPËRNDAREN "SIÇ ËSHTË". ASNJË GARANCI E ASNJË LLOJI ËSHTË SHPREHUR OSE TË LËNDUHET. JU PËRDORNI ME RREZIKUN TUAJ. AUTORI NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR HUMBJEN E TË DHËNAVE, DËMET, HUMBJEN E FITIMIT APO NDONJË LLOJ TJETËR HUMBJE GJATË PËRDORIMIT APO KEQ PËRDORIMIT TË KËTIJ Softuer.
 5. Instalimi dhe përdorimi i programit UnRAR nënkupton pranimin e këtyre termave dhe kushteve të licencës.
 6. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e licencës, duhet të hiqni skedarët UnRAR nga pajisjet tuaja të ruajtjes dhe të pushoni së përdoruri programin.

Faleminderit për interesimin tuaj për RAR dhe UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

E drejta e autorit (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licencuar sipas licencës Apache, Version 2.0 ("Licenca"); ju nuk mund ta përdorni këtë skedar përveçse në përputhje me Licencën. Ju mund të merrni një kopje të Licencës në http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Përveç rasteve kur kërkohet nga ligji në fuqi ose është rënë dakord me shkrim, softueri i shpërndarë sipas licencës shpërndahet në bazën "SIÇ ËSHTË" PA GARANCI OSE KUSHTE TË NDONJË LLOJI, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar. Shihni Licencën për lejet dhe kufizimet specifike që rregullojnë gjuhën sipas licencës.

Zlib

E drejta e autorit (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly dhe Mark Adler

Ky softuer ofrohet "siç është", pa asnjë garanci të shprehur ose të nënkuptuar. Në asnjë rast autorët nuk do të mbahen përgjegjës për ndonjë dëmtim që rrjedh nga përdorimi i këtij softueri.

Leja i jepet kujtdo që ta përdorë këtë softuer për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë aplikacionet komerciale, dhe për ta ndryshuar dhe rishpërndarë lirisht, duke iu nënshtruar kufizimeve të mëposhtme:

 1. Origjina e këtij softueri nuk duhet të keqinterpretohet; ju nuk duhet të pretendoni se keni shkruar softuerin origjinal. Nëse e përdorni këtë softuer në një produkt, një mirënjohje në dokumentacionin e produktit do të vlerësohej, por nuk kërkohet.
 2. Versionet e ndryshuara të burimit duhet të shënohen qartë si të tilla dhe nuk duhet të keqinterpretohen si softuer origjinal.
 3. Ky njoftim nuk mund të hiqet ose ndryshohet nga asnjë shpërndarje burimi.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modifikimi për Unzip për Zip64

E drejta e autorit (c) 1990-2009 Info-ZIP. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Për qëllime të kësaj të drejte autori dhe licence, "Info-ZIP" përkufizohet si grupi i mëposhtëm i individëve:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Ky softuer ofrohet "siç është", pa asnjë lloj garancie, të shprehur apo të nënkuptuar. Në asnjë rast Info-ZIP ose kontribuesit e tij nuk do të mbahen përgjegjës për çdo dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë ose pasues që rrjedh nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur këtë softuer.

Leja i jepet kujtdo që ta përdorë këtë softuer për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë aplikacionet komerciale, dhe ta ndryshojë atë dhe ta rishpërndajë lirisht, duke iu nënshtruar mohimit të mësipërm dhe kufizimeve të mëposhtme:

1. Rishpërndarjet e kodit burimor (në tërësi ose pjesërisht) duhet të ruajnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, përkufizimin, mohimin dhe këtë listë kushtesh.

2. Rishpërndarjet në formë binare (ekzekutues të përpiluar dhe biblioteka) duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, përkufizimin, mohimin dhe këtë listë të kushteve në dokumentacion dhe/ose materiale të tjera të ofruara me shpërndarjen. Dokumentacioni shtesë nuk është i nevojshëm për ekzekutuesit ku një opsion i licencës së linjës së komandës i ofron këto dhe një shënim në lidhje me këtë opsion është në bannerin e fillimit të ekzekutuesit.
Përjashtimi i vetëm nga ky kusht është rishpërndarja e një binar standard UnZipSFX (përfshirë SFXWiz) si pjesë e një arkivi vetë-ekstraktues; që lejohet pa përfshirjen e kësaj licence, për sa kohë që baneri normal SFX nuk është hequr nga binar ose i çaktivizuar.

1. Versionet e ndryshuara -- duke përfshirë, por pa u kufizuar në, porte për sisteme të reja operative, porte ekzistuese me ndërfaqe të reja grafike, versione me funksionalitet të modifikuar ose shtuar dhe versione dinamike, të përbashkëta ose statike të bibliotekës jo nga Info-ZIP -- duhet të shënohet qartë si i tillë dhe nuk duhet të keqinterpretohet si burimi origjinal ose, nëse janë binare, të përpilohet nga burimi origjinal. Versione të tilla të ndryshuara gjithashtu nuk duhet të keqinterpretohen si lëshime Info-ZIP - duke përfshirë, por pa u kufizuar në, etiketimin e versioneve të ndryshuara me emrat "Info-ZIP" (ose ndonjë variant të tij, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të ndryshëm shkronjat e mëdha), "Pocket UnZip", "WiZ" ose "MacZip" pa lejen e qartë të Info-ZIP. Versione të tilla të ndryshuara ndalohen më tej nga përdorimi i gabuar i adresave të postës elektronike Zip-Bugs ose Info-ZIP ose URL-ve të Info-ZIP, si për shembull Info-ZIP do të ofrojë mbështetje për versionet e ndryshuara.

2. Info-ZIP ruan të drejtën për të përdorur emrat "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" dhe "MacZip" për të burimet e veta dhe lëshimet binare.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

E drejta e autorit (C) 2006 IBM, të gjitha të drejtat e rezervuara.

Shkruar nga Darrick Wong , James Simshaw dhe Adam DiCarlo

E drejta e autorit (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara

LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

E drejta e autorit (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara

E drejta e autorit (C) 2007 Intel Corporation. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Nëntor, 2007 - shtesa për Krijo, Fshi, Rindërto dhe Raid 10.

LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
E drejta e autorit (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Të gjitha të drejtat e rezervuara
E drejta e autorit (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara
LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
E drejta e autorit (C) 2004 NVidia Corporation. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
E drejta e autorit (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara
LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
E drejta e autorit (C) 2005-2006 IBM, Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Shkruar nga Darrick Wong , James Simshaw dhe Adam DiCarlo
E drejta e autorit (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Të gjitha të drejtat e rezervuara
LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
E drejta e autorit (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
shtesat dmraid:
E drejta e autorit (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
E drejta e autorit (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
shtesat dmraid:
E drejta e autorit (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara
Autorë: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam në intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis në intel dot com >
LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

E drejta e autorit (c) 2000,2001 Søren Schmidt Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Ndryshimet e dmraid:

E drejta e autorit (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara

LIÇENSË:

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë kushtesh dhe mohimin e mëposhtëm, pa modifikim, menjëherë në fillim të skedarit.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. Emri i autorit nuk mund të përdoret për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

KY SOFTUER OFROHET NGA AUTORI "SIÇ ËSHTË" DHE ÇDO GARANCI TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË AFTËSI TË PJESËRISË. NË ASNJË RAST AUTORI DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËME TË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, SHEMBULL APO PASQYRËS (përfshirë, POR JO KUFIZUAR NË, PROKURIMIN E SUBJEKËS SË SHËNDETËSISË TË SHËNDEVE; ) SIDO TË SHKAKTUAR DHE PËR ÇDO TEORI PËRGJEGJËSORE, QËSHTË NË KONTRATË, PËRGJEGJËSI TË RRETË, OSE DETYRIMI (PERFSHIRË PAQLEDHJEN APO NË TË NDËRSHTETUR) QË RRJET NË NDONJË MËNYRË NGA PËRDORIMI I KËSAJ, SHPËRBASHKËSIMI I KËTË.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

E drejta e autorit (c) 2005-2006 IBM (ndryshimet aktuale të kodit nga Darrick Wong)

E drejta e autorit (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.

LIÇENSË:

Rishpërndarja dhe përdorimi në forma burimore dhe binare, me ose pa modifikim, lejohen me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:

 1. Rishpërndarja e kodit burimor duhet të ruajë njoftimin e mësipërm për të drejtën e autorit, këtë listë kushtesh dhe mohimin e mëposhtëm, pa modifikim, menjëherë në fillim të skedarit.
 2. Rishpërndarjet në formë binare duhet të riprodhojnë njoftimin e mësipërm të të drejtës së autorit, këtë listë të kushteve dhe mohimin e mëposhtëm në dokumentacionin dhe/ose materialet e tjera të ofruara me shpërndarjen.
 3. Emri i autorit nuk mund të përdoret për të miratuar ose promovuar produkte që rrjedhin nga ky softuer pa leje specifike paraprake me shkrim.

Përndryshe, ky softuer mund të shpërndahet sipas kushteve të Licencës së Përgjithshme Publike GNU ("GPL") versioni 2, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
E drejta e autorit (C) 2005-2006 IBM, Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Shkruar nga Darrick Wong
E drejta e autorit (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Të gjitha të drejtat e rezervuara
LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
E drejta e autorit (C) 2005-2006 IBM, Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Shkruar nga James Simshaw simshawj@us.ibm.com
E drejta e autorit (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Të gjitha të drejtat e rezervuara
LICENCË: GPL, shih më poshtë

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
E drejta e autorit (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Të gjitha të drejtat e rezervuara
E drejta e autorit (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Të gjitha të drejtat e rezervuara
LICENCË: GPL, shih më poshtë
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENCË: GPL, shih më poshtë

KUSHTET E NDRYSHME TË PRONËSISË INTELEKTUALE

Mac është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende të tjera.

Po ngarkohet...