Допълнителни правила и условия на SpyHunter 5 и SpyHunter за Mac

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Всички права запазени.

Кодът на трета страна може да бъде агрегиран или разпространен със защитения с авторски права софтуер на EnigmaSoft. Бележките за авторски права и лицензионните условия за такъв код на трета страна са описани подробно по-долу.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИЗХОДНИЯ КОД

Някои лицензи на трети страни може да изискват разпространение на съответния изходен код.

Можете да получите пълния съответен изходен код от нас за период от три години след последното ни осигуряване на този продукт, като изпратите паричен превод или чек за €5 на:

ЕнигмаСофт ЕООД
Attn: Оферта за съответствие с GPL
1 Castle Street
Дъблин D02 XD82
ИРЛАНДИЯ

Моля, напишете „Източник за съответствие с GPL“ в бележния ред на вашето плащане. Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация.

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА ПРОДУКТ

Списък на лицензи за компоненти на трети страни за всеки продукт:

ПРОДУКТ (КОМПОНЕНТИ)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl и Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /включва/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter за Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; и Zlib)

БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА НА КОМПОНЕНТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ

4.4BSD

Цялата документация и софтуер, включени в изданията 4.4BSD и 4.4 BSD-Lite, са защитени с авторски права от The Regents of the University of California.

Авторско право 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 г. Регенти на Калифорнийския университет. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. [Това условие беше премахнато; вижте https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Нито името на университета, нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ РЕГЕНТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ РЕГЕНТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ДОБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

BIND 4.9.5

Кодът на DNS резолвера, взет от BIND 4.9.5, е защитен с авторски права както от UC Berkeley, така и от Digital Equipment Corporation. Частите на DEC са под следния лиценз:

Части Copyright (C) 1993 от Digital Equipment Corporation.

С настоящото се предоставя разрешение за използване, копиране, модифициране и разпространение на този софтуер за всякакви цели със или без такса, при условие че горното известие за авторски права и това известие за разрешение се появяват във всички копия и че името на Digital Equipment Corporation не се използва в реклама или реклама, свързана с разпространението на документа или софтуера, без конкретно писмено предварително разрешение.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“ И DIGITAL EQUIPMENT CORP. ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, ПРЕКИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ ЩЕТИ, КАКВИТО И ДА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДА ВЪРХУ ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО, ИЗКУСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАБОТАТА НА ТОЗИ СОФТУЕР.

Части, авторски права (C) от UC Berkeley

Авторско право 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 г. Регенти на Калифорнийския университет. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. [Това условие беше премахнато; вижте https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Нито името на университета, нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ РЕГЕНТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ РЕГЕНТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ДОБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Увеличете

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице или организация, които получават копие от софтуера и придружаващата документация, обхваната от този лиценз („Софтуерът“), за да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, изпълнява и предава Софтуера, и да изготвя производни произведения на софтуера и да разрешава на трети страни, на които е предоставен софтуерът, да го правят, като всички те са предмет на следното:

Бележките за авторски права в Софтуера и цялото това изявление, включително горното предоставяне на лиценз, това ограничение и следния отказ от отговорност, трябва да бъдат включени във всички копия на Софтуера, изцяло или частично, и всички производни произведения на Софтуера, освен ако такива копия или производни произведения са единствено под формата на машинно изпълним обектен код, генериран от процесор на изходен език.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ТАКЪВ КАКЪВ Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ НЯКОЕ, РАЗПРОСТРАНЯВАЩО СОФТУЕРА, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪЗ ДОГОВОР, ДЕЛИКТО ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ ВЪВ СОФТУЕРА.

Ботан

Авторско право (C) 1999-2011 Джак Лойд

2001 Питър Джоунс
2004-2007 Джъстин Карнегес
2004 Вацлав Овсик
2005 Матю Греган
2005-2006 Мат Джонстън
2006 Лука Пикарета
2007 Ив Жершоу
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Технически университет Дармщат
2007-2008 г. Фалко Стренцке
2007-2008 Мартин Дьоринг
2007 Мануел Хартл
2007 Кристоф Лудвиг
2007 Патрик Сона
2010 Оливие де Галон

Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ АВТОРА(ИТЕ) „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРЪТ(ИТЕ) ИЛИ УЧАСТНИКЪТ(ИТЕ) НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТИТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ СЪВЕТЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

*7-цип

Всеки е свободен да копира, модифицира, публикува, използва, компилира, продава или разпространява оригиналния LZMA SDK код, във формата на изходен код или като компилиран двоичен файл, за всякакви цели, търговски или нетърговски, и по всякакви начини.

Curl и Libcurl

Авторско право (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se и много сътрудници, вижте файла THANKS.

Всички права запазени.

С настоящото се дава разрешение за използване, копиране, модифициране и разпространение на този софтуер за всякакви цели със или без такса, при условие че горното известие за авторски права и това известие за разрешение се появяват във всички копия.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪЗ ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ В СОФТУЕР.

Освен както е посочено в това известие, името на притежателя на авторските права няма да се използва в реклами или по друг начин за насърчаване на продажбата, използването или други сделки с този софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

BusyBox

Този софтуер може да включва BusyBox, който е лицензиран съгласно GNU General Public License Version 2, чието копие заедно с изходния код за BusyBox е достъпно на http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Джулиан Р. Сюърд. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Произходът на този софтуер не трябва да бъде представян погрешно; не трябва да твърдите, че сте написали оригиналния софтуер. Ако използвате този софтуер в продукт, потвърждението в документацията на продукта ще бъде оценено, но не е задължително.
 3. Променените изходни версии трябва да бъдат ясно обозначени като такива и не трябва да бъдат представяни погрешно като оригиналния софтуер.
 4. Името на автора не може да се използва за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без изрично предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ АВТОРА „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ В БИЗНЕСА ) КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕНА И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 версия 1.0.6 от 6 септември 2010 г.

CppSQLite

Авторско право (C) 2004 Роб Гроувс. Всички права запазени.

rob.groves@btinternet.com

С настоящото се предоставя разрешение за използване, копиране, модифициране и разпространение на този софтуер и неговата документация за всякакви цели, без такса и без писмено споразумение, при условие че горното известие за авторски права, този параграф и следващите два параграфа се появяват във всички копия , модификации и дистрибуции.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД НИКОЯ СТРАНА ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР И НЕГОВАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОРИ АКО АВТОРЪТ Е БИЛ УВЕДОМЛЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКАВА ЩЕТА.

АВТОРЪТ СПЕЦИАЛНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. СОФТУЕРЪТ И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГО ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКО ИМА ТАКАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО-ДОЛУ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО Е“. АВТОРЪТ НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ ПОДДРЪЖКА, ПОДДРЪЖКА, АКТУАЛИЗАЦИИ, ПОДОБРЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ.

Устройство за картографиране

Този софтуер може да включва устройство за картографиране, което е лицензирано съгласно GNU Lesser General Public License версия 2.1 и GNU General Public License версия 2.

Авторско право (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Този софтуер може да включва dmraid (инструмент и библиотека за картографиране на устройства RAID), който е лицензиран съгласно GNU Lesser General Public License версия 2.1, GNU General Public License Version 2 и лицензите, изброени по-долу, копия от които заедно с изходния код за dmraid са достъпни на http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C) авторско право 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Всички права запазени.

ЛИЦЕНЗ нагоре по веригата

****

Авторско право (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Авторско право (C) 2006 Дарик Уонг, Джеймс Симшоу, Адам ДиКарло IBM.

Авторско право (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Авторско право (C) 2004 NVidia Corporation. Всички права запазени.

Всички права запазени.

Този dmraid код е безплатен софтуер; можете да го разпространявате и/или модифицирате съгласно условията на GNU General Public License, публикуван от Free Software Foundation; или версия 2 на Лиценза, или (по ваш избор) всяка следваща версия.

dmraid се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ; дори без подразбиращата се гаранция за ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вижте GNU General Public License за повече подробности.

Трябва да сте получили копие от GNU (Lesser) General Public License заедно с този dmraid код; ако не, пишете на Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

В системите Ubuntu/Debian GNU/Linux пълният текст на GNU General Public License може да бъде намерен в '/usr/share/common-licenses/GPL'. Пълният текст на GNU Lesser General Public License може да бъде намерен в '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Опаковката на Debian е © 2008, Giuseppe Iuculano и е лицензирана под GPL, вижте '/usr/share/common-licenses/GPL'.

ПРЕДПАЗИТЕЛ

Този софтуер може да включва FUSE, който е лицензиран съгласно GNU Lesser General Public License Version 2 и GNU General Public License Version 2.

Авторско право 2001-2006 г. Миклош Шереди

GCC

Този софтуер може да е използвал колекцията компилатори на GNU (GCC), която е лицензирана съгласно GNU General Public License версия 3, GCC Runtime Library Exception версия 3.1 и лицензи, изброени по-долу, чиито копия, заедно с изходния код за GCC, са налични на http://gcc.gnu.org/. (лицензи, налични на ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC е авторско право (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2006, 2005, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC е безплатен софтуер; можете да го разпространявате и/или модифицирате съгласно условията на GNU General Public License, публикуван от Free Software Foundation; или версия 3, или (по ваш избор) всяка следваща версия.

GCC се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ; дори без подразбиращата се гаранция за ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вижте GNU General Public License за повече подробности.
Файлове, които имат клаузи за изключение, се лицензират съгласно условията на GNU General Public License; или версия 3, или (по ваш избор) всяка следваща версия.

В системите Debian GNU/Linux пълният текст на Общия публичен лиценз на GNU е в '/usr/share/common-licenses/GPL', версия 3 на този лиценз в '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Следните библиотеки за изпълнение са лицензирани съгласно условията на GNU General Public License (v3 или по-нова) с версия 3.1 на GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Библиотеката за поддръжка на libgnat-4.4 Ada и библиотеката libgnatvsn.
 • Различни конфигурационни файлове в gcc/config/, използвани в библиотеки по време на изпълнение

За разлика от това, libgnatprj се лицензира съгласно условията на чистия общ публичен лиценз на GNU.

Библиотеката libgcj е лицензирана съгласно условията на GNU General Public License, със специално изключение:

Свързването на тази библиотека статично или динамично с други модули прави комбинирана работа, базирана на тази библиотека. По този начин правилата и условията на GNU General Public License покриват цялата комбинация.

Като специално изключение притежателите на авторските права на тази библиотека ви дават разрешение да свържете тази библиотека с независими модули, за да създадете изпълним файл, независимо от лицензионните условия на тези независими модули, и да копирате и разпространявате получения изпълним файл при условия по ваш избор, при условие че отговаряте и на условията на лиценза за всеки свързан независим модул. Независим модул е модул, който не е извлечен от или базиран на тази библиотека. Ако промените тази библиотека, можете да разширите това изключение до вашата версия на библиотеката, но не сте задължени да го правите. Ако не желаете да го направите, изтрийте това изключение от вашата версия.

GNU C библиотека

Този софтуер може да включва GNU C библиотеката, която е лицензирана съгласно GNU Lesser General Public License версия 2.1, GNU General Public License Version 2 и лицензите, изброени по-долу, чиито копия заедно с изходния код за GNU C библиотеката са налични на http://www.gnu.org/software/libc/.

Авторско право (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Този софтуер може да включва Grub4Dos, който е лицензиран съгласно GNU General Public License Version 2, чието копие заедно с изходния код за Grub4Dos е достъпно на https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Файлът if_ppp.h е под следния CMU лиценз:

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. Нито името на университета, нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ УНИВЕРСИТЕТА КАРНЕГИ МЕЛЪН И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ УНИВЕРСИТЕТЪТ ИЛИ СЪДЪНСТВАЩИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Лиценз за вътрешна мрежа

Файловете inet/getnameinfo.c и sysdeps/posix/getaddrinfo.c са с авторски права (C) на Craig Metz и се разпространяват под следния лиценз:

/* Лицензът за вътрешна мрежа, версия 2.00

Авторът(ите) дава разрешение за повторно разпространение и използване в изходна и двоична форма, със или без модификация, на софтуера и документацията, при условие че са изпълнени следните условия:

0. Ако получите версия на софтуера, която е изрично обозначена, че не е за повторно разпространение (проверете съобщението за версията и/или README), нямате право да разпространявате тази версия на софтуера по какъвто и да е начин или форма.

 1. Трябва да се спазват всички условия на всички други приложими авторски права и лицензи.
 2. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази бележката(ята) за авторските права на авторите, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 3. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда известието(ята) за авторски права на авторите, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 4. [Притежателят на авторските права е разрешил премахването на тази клауза.]
 5. Нито името(имената) на автора(ите), нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ СВОИТЕ АВТОРИ И УЧАСТНИЦИ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Intel

Следният лиценз обхваща файловете от колекцията "Високо оптимизирани математически функции за Itanium" на Intel:

Лицензионно споразумение на Intel

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

* Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

* Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

* Името на Intel Corporation не може да се използва за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ INTEL ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ БИЗНЕС ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

ЗАКОНИ ЗА ЕКСПОРТ: ТОЗИ ЛИЦЕНЗ НЕ ДОБАВЯ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ КЪМ ЗАКОНИТЕ ЗА ЕКСПОРТ НА ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ.

Отговорност на лицензополучателя е да спазва всички разпоредби за износ, приложими в юрисдикцията на лицензополучателя. Съгласно НАСТОЯЩИТЕ (май 2000 г.) експортни разпоредби на САЩ този софтуер отговаря на условията за износ от САЩ и може да бъде изтеглен от или по друг начин експортиран или реекспортиран по целия свят ОСВЕН към дестинации под ембарго от САЩ, които включват Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия, Судан , Афганистан и всяка друга държава, на която САЩ са наложили ембарго върху стоки и услуги.

JsonCpp

Изходният код на библиотеката JsonCpp, включително придружаващата документация, тестове и демонстрационни приложения, се лицензират при следните условия.

Baptiste Lepileur и авторите на JsonCpp изрично се отказват от авторски права във всички юрисдикции, които признават такъв отказ от отговорност. В такива юрисдикции този софтуер се пуска в обществено достояние.

В юрисдикции, които не признават собственост на обществено достояние (напр. Германия от 2010 г.), този софтуер е с авторско право (c) 2007-2010 от Baptiste Lepileur и The JsonCpp Authors и се пуска съгласно условията на лиценза на MIT (вижте по-долу).

В юрисдикции, които признават собственост на обществено достояние, потребителят на този софтуер може да избере да го приеме като 1) обществено достояние, 2) съгласно условията на лиценза на MIT (вижте по-долу) или 3) съгласно условията на двойно обществено достояние/ Лицензионните условия на MIT са описани тук, според техния избор.

Лицензът на MIT е толкова близо до публичното достояние, колкото може да получи лицензът, и е описан с ясни и кратки термини на:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Следва пълният текст на лиценза на MIT:

Авторско право (c) 2007-2010 Baptiste Lepileur и авторите на JsonCpp

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от този софтуер и свързаните с него файлове с документация („Софтуерът“), да работи със Софтуера без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване , да публикувате, разпространявате, сублицензирате и/или продавате копия на Софтуера и да разрешавате на лица, на които е предоставен Софтуерът, да правят това, при спазване на следните условия:

Горното известие за авторски права и това известие за разрешение ще бъдат включени във всички копия или значителни части от Софтуера.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪЗ ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ В СОФТУЕР.

Лицензът на MIT е съвместим както с GPL, така и с търговския софтуер, предоставяйки всички права на обществено достояние с незначителното неудобство да се изисква да запазите горното известие за авторски права и текст на лиценза в изходния код. Имайте предвид също, че като приемете „лиценза“ за обществено достояние, можете да лицензирате повторно вашето копие, като използвате какъвто лиценз желаете. Освен както е посочено в това известие, името на притежателя на авторските права няма да се използва в реклами или по друг начин за насърчаване на продажбата, използването или други сделки с този софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

Klibc.utils

Този софтуер може да включва Klibc.utils, който е лицензиран съгласно GNU General Public License Version 2 и съгласно лиценза, посочен по-долу.

Авторско право 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Авторско право (c) 2004-2006 г. Регентите на Калифорнийския университет. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. Нито името на университета, нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ РЕГЕНТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ РЕГЕНТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ДОБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Авторите на LevelDB. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

* Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

* Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

* Нито името на Google Inc., нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИЦАТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ СЪУЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ;, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Либфи

Този софтуер може да включва библиотеката libffi, която е обект на следните авторски права и разрешения:

Авторско право (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc и други (вижте изходните файлове за подробности)

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от този софтуер и свързаните с него файлове с документация („Софтуерът“), да работи със Софтуера без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване , да публикувате, разпространявате, сублицензирате и/или продавате копия на Софтуера и да разрешавате на лица, на които е предоставен Софтуерът, да правят това, при спазване на следните условия:

Горното известие за авторски права и това известие за разрешение ще бъдат включени във всички копия или значителни части от Софтуера.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪЗ ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ В СОФТУЕР.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Авторите на LevelDB. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

* Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

* Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

* Нито името на Google Inc., нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИЦАТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ СЪУЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ;, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Либархив

Archive_entry.h:

Авторско право (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Авторско право (c) 2016 Мартин Матушка
Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ АВТОРА(ИТЕ) „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРЪТ(ИТЕ) НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Archive.h:

Авторско право (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ АВТОРА(ИТЕ) „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРЪТ(ИТЕ) НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

LibLIEF

Лиценз за Apache
Версия 2.0, януари 2004 г
http://www.apache.org/licenses/

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1. Дефиниции.

„Лиценз“ означава правилата и условията за използване, възпроизвеждане и разпространение, както е определено в раздели 1 до 9 на този документ.

„Лицензодател“ означава собственикът на авторските права или субектът, упълномощен от собственика на авторските права, който предоставя Лиценза.

„Юридическо лице“ означава обединението на действащия субект и всички други субекти, които контролират, се контролират от или са под общ контрол с този субект. За целите на тази дефиниция „контрол“ означава (i) властта, пряка или непряка, да се ръководи или управлява такъв субект, независимо дали чрез договор или по друг начин, или (ii) собственост върху петдесет процента (50%) или повече от акциите в обращение, или (iii) бенефициерна собственост на такова дружество.

„Вие“ (или „Ваш“) ще означава физическо или юридическо лице, упражняващо разрешенията, дадени от този Лиценз.

„Изходна“ форма означава предпочитаната форма за извършване на модификации, включително, но не само, изходен код на софтуер, източник на документация и конфигурационни файлове.

„Обектна“ форма означава всяка форма, получена в резултат на механична трансформация или превод на изходна форма, включително, но не само, компилиран обектен код, генерирана документация и преобразувания към други видове медии.

„Произведение“ означава авторското произведение, независимо дали е в Източник или Обектна форма, предоставено съгласно Лиценза, както е посочено от бележка за авторски права, която е включена в или приложена към произведението (примерът е даден в Приложението по-долу).

„Производни произведения“ означава всяко произведение, независимо дали е в Източник или Обектна форма, което се основава на (или е извлечено от) Произведението и за което редакционните ревизии, пояснения, уточнения или други модификации представляват, като цяло, оригинално произведение на авторството. За целите на този Лиценз Производните произведения не включват произведения, които остават отделими от, или просто се свързват (или свързват по име) с интерфейсите на Произведението и Производните произведения от него.

„Принос“ означава всяко авторско произведение, включително оригиналната версия на Произведението и всички модификации или допълнения към това Произведение или Производни произведения от него, което е умишлено предоставено на Лицензодателя за включване в Произведението от собственика на авторските права или от физическо лице или Юридическо лице, упълномощено да изпраща от името на собственика на авторските права. За целите на тази дефиниция „подадено“ означава всяка форма на електронна, устна или писмена комуникация, изпратена до Лицензодателя или негови представители, включително, но не само комуникация в електронни пощенски списъци, системи за контрол на изходния код и системи за проследяване на проблеми, които се управляват от или от името на Лицензодателя с цел обсъждане и подобряване на Произведението, но с изключение на комуникация, която е видимо маркирана или по друг начин обозначена писмено от собственика на авторските права като „Не е принос“.

„Сътрудник“ означава Лицензодател и всяко физическо или юридическо лице, от чието име е получен Принос от Лицензодателя и впоследствие включен в Произведението.

2. Предоставяне на лиценз за авторско право.

Съгласно правилата и условията на този Лиценз, всеки Сътрудник с настоящото Ви предоставя постоянен, световен, неизключителен, безплатен, безплатен, неотменим лиценз за авторски права за възпроизвеждане, изготвяне на Производни произведения на, публично показване, публично изпълнение, сублицензиране и разпространение на Произведението и такива Производни произведения под формата на източник или обект.

3. Предоставяне на патентен лиценз.

Съгласно правилата и условията на този Лиценз, всеки Сътрудник Ви предоставя постоянен, световен, неизключителен, безплатен, безплатен, неотменим (освен както е посочено в този раздел) лиценз за патент да правите, да сте направили, използване, предлагане за продажба, продажба, импортиране и по друг начин прехвърляне на Произведението, когато такъв лиценз се прилага само за онези патентни претенции, лицензирани от такъв Сътрудник, които непременно са нарушени от техния Принос(и) самостоятелно или чрез комбинация от техния Принос(и) с Произведението, към което е изпратен(и) този(ите) принос(и). Ако заведете патентно дело срещу което и да е юридическо лице (включително насрещен иск или насрещен иск в съдебен процес), твърдейки, че Произведението или Приносът, включен в Произведението, представлява пряко или допринасящо нарушение на патент, тогава всички патентни лицензи, предоставени Ви съгласно този Лиценз за това Работата се прекратява от датата, на която е заведено такова съдебно дело.

4. Преразпределение.

Можете да възпроизвеждате и разпространявате копия на Произведението или Производните произведения от него във всеки носител, със или без модификации, и във формата на източник или обект, при условие че отговаряте на следните условия:

Трябва да дадете на всички други получатели на Произведението или Производните произведения копие от този Лиценз; и

Трябва да накарате всички модифицирани файлове да съдържат забележими бележки, в които се посочва, че сте променили файловете; и

Вие трябва да запазите в изходната форма на всички Производни произведения, които разпространявате, всички бележки за авторско право, патент, търговска марка и приписване от изходната форма на Произведението, с изключение на онези бележки, които не се отнасят до никоя част от Производните произведения; и Ако Произведението включва текстов файл „ИЗВЕСТИЕ“ като част от своето разпространение, тогава всички Производни произведения, които разпространявате, трябва да включват четливо копие на забележките за приписване, съдържащи се в такъв файл с УВЕДОМЛЕНИЕ, с изключение на онези забележки, които не се отнасят до никоя част от Производните произведения, на поне едно от следните места: в рамките на текстов файл с ИЗВЕСТИЕ, разпространяван като част от Производните произведения; в рамките на изходния формуляр или документация, ако са предоставени заедно с производните произведения; или, в рамките на дисплей, генериран от Производните произведения, ако и навсякъде, където такива бележки на трети страни обикновено се появяват. Съдържанието на файла NOTICE е само за информационни цели и не променя Лиценза. Можете да добавите Ваши собствени бележки за приписване в рамките на Производните произведения, които разпространявате, заедно или като допълнение към текста на ИЗВЕСТИЕ от Произведението, при условие че такива допълнителни бележки за приписване не могат да се тълкуват като модифициране на Лиценза. Можете да добавите Ваша собствена декларация за авторски права към Вашите модификации и може да предоставите допълнителни или различни лицензионни правила и условия за използване, възпроизвеждане или разпространение на Вашите модификации или за всякакви такива Производни произведения като цяло, при условие че използвате, възпроизвеждате и разпространявате от Ваша страна Произведението по друг начин отговаря на условията, посочени в този Лиценз.

5. Подаване на приноси.

Освен ако не посочите изрично друго, всеки Принос, който умишлено е предоставен за включване в Произведението от Вас на Лицензодателя, ще бъде при условията на този Лиценз, без никакви допълнителни условия. Независимо от горното, нищо тук няма да замества или променя условията на всяко отделно лицензионно споразумение, което може да сте сключили с Лицензодателя по отношение на такива Приноси.

6. Търговски марки.

Този Лиценз не дава разрешение за използване на търговските имена, търговските марки, марките за услуги или имената на продуктите на Лицензодателя, освен когато се изисква за разумна и обичайна употреба при описание на произхода на Произведението и възпроизвеждане на съдържанието на файла NOTICE.

7. Отказ от гаранция.

Освен ако не се изисква от приложимото законодателство или е договорено в писмена форма, Лицензодателят предоставя Произведението (и всеки Сътрудник предоставя своите Приноси) на БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО и да е ВИД, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, всякакви гаранции или условия за СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие носите цялата отговорност за определяне на целесъобразността на използването или преразпределението на Произведението и поемате всички рискове, свързани с упражняването на разрешения от Вас по този Лиценз.

8. Ограничение на отговорността.

В никакъв случай и съгласно никаква правна теория, независимо дали при правонарушение (включително небрежност), договор или по друг начин, освен ако не се изисква от приложимото законодателство (като умишлени и грубо небрежни действия) или договорено в писмен вид, който и да е сътрудник не носи отговорност пред Вас за щети, включително всякакви преки, непреки, специални, случайни или последващи щети от всякакъв характер, произтичащи в резултат на този Лиценз или извън използването или невъзможността за използване на Произведението (включително, но не само, щети за загуба на репутация, спиране на работа , повреда или неизправност на компютъра, или всички други търговски щети или загуби), дори ако сътрудникът е бил уведомен за възможността от такива щети.

9. Приемане на гаранция или допълнителна отговорност.

Докато преразпределяте Произведението или Производните произведения от него, Вие можете да изберете да предложите и да наложите такса за приемане на поддръжка, гаранция, обезщетение или други задължения и/или права за отговорност в съответствие с този Лиценз. Въпреки това, като приемате такива задължения, Вие можете да действате само от свое име и на Ваша лична отговорност, а не от името на който и да е друг Сътрудник, и само ако сте съгласни да обезщетите, защитите и предпазите всеки Сътрудник от всякаква отговорност, понесена от, или искове, предявени срещу такъв Сътрудник поради приемането от ваша страна на такава гаранция или допълнителна отговорност.

ЛибЯра

Авторско право (c) 2007-2016. Авторите на YARA. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. Нито името на притежателя на авторските права, нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без конкретно предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРИТЕЖАТЕЛЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ СЪУЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ; ИЛИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

LibSELinux

Този софтуер може да включва пакета libselinux Debian, който е лицензиран съгласно GNU General Public License версия 2. Повече информация за пакета Debian е налична на http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_авторско право.
Авторско право 2005, 2006, Manoj Srivastava

Либсепол

Авторско право (C) 2003, 2004 Стивън Смоли

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Авторско право (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Тази библиотека е безплатен софтуер; можете да го разпространявате и/или модифицирате съгласно условията на GNU Lesser General Public License, публикуван от Free Software Foundation; или версия 2.1 на Лиценза, или (по ваш избор) всяка следваща версия.

Тази библиотека се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ; дори без подразбиращата се гаранция за ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вижте GNU Lesser General Public License за повече подробности.

Libx86

Този софтуер може да включва пакета libx86, който е лицензиран съгласно лицензите, изброени по-долу.

Файлове: debian/*

Авторско право: © 2008, Дейвид Палейно d.paleino@gmail.com

© 2006, Матю Гарет mjg59@srcf.ucam.org

Лиценз: MIT

файлове: *

Авторско право: © 2005-2006, Матю Гарет

© 2005-2006, Джонатан Макдауъл

© 1998, Джош Вандерхуф

Лиценз: MIT

Файлове: x86emu/*

Авторско право: © 1999, Egbert Eich

© Дейвид Мосбергер-Танг

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Лиценз: друго

Разрешението за използване, копиране, модифициране, разпространение и продажба на този софтуер и неговата документация за всякакви цели се предоставя без такса, при условие че горното известие за авторски права се появява във всички копия и че както това известие за авторски права, така и това известие за разрешение се появяват в подкрепящата документация , както и че името на авторите не се използва в реклама или публичност, свързана с разпространението на софтуера, без конкретно писмено предварително разрешение. Авторите не правят никакви изявления относно пригодността на този софтуер за каквато и да е цел. Предоставя се „както е“ без изрична или подразбираща се гаранция.

АВТОРИТЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КАКВИТО И ДА Е ПРОИЗВЕДЕН ДАЛИ ПРИ ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ НЕПРАВИЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР.

Лиценз: MIT

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от този софтуер и свързаните с него файлове с документация („Софтуерът“), да работи със Софтуера без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване , да публикувате, разпространявате, сублицензирате и/или продавате копия на Софтуера и да разрешавате на лица, на които е предоставен Софтуерът, да правят това, при спазване на следните условия:

Горното известие за авторски права и това известие за разрешение ще бъдат включени във всички копия или значителни части от Софтуера.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ JOSH VANDERHOOF НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОРНО ДЕЙСТВИЕ, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ ВЪВ СОФТУЕРА.

Linux ядро

Този софтуер може да включва ядрото на Linux, което е лицензирано съгласно GNU General Public License Version 2, чието копие заедно с изходния код за версията на ядрото на Linux е достъпно на http://git.kernel.org/.

Луа

Авторско право © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от този софтуер и свързаните с него файлове с документация („Софтуерът“), да работи със Софтуера без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване , да публикувате, разпространявате, сублицензирате и/или продавате копия на Софтуера и да разрешавате на лица, на които е предоставен Софтуерът, да правят това, при спазване на следните условия:

Горното известие за авторски права и това известие за разрешение ще бъдат включени във всички копия или значителни части от Софтуера.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪЗ ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ В СОФТУЕР.

Мах

Следният CMU лиценз обхваща част от кода за поддръжка на Mach, извлечен от Mach 3.0: Операционна система Mach

Авторско право (C) 1991, 1990, 1989 Университет Карнеги Мелън. Всички права запазени.

С настоящото се предоставя разрешение за използване, копиране, модифициране и разпространение на този софтуер и неговата документация, при условие че както известието за авторски права, така и това известие за разрешение се появяват във всички копия на софтуера, производни произведения или модифицирани версии, както и всички негови части, и че и двете бележките се появяват в подкрепящата документация.

CARNEGIE MELLON РАЗРЕШАВА БЕЗПЛАТНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР В НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ „КАКТО Е“. CARNEGIE MELLON ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ВИД ЗА ЩЕТИ, КАКВИТО И ДА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР.

Carnegie Mellon изисква от потребителите на този софтуер да се върнат
Координатор за разпространение на софтуер
Училище по компютърни науки
Университет Карнеги Мелън
Питсбърг PA 15213-3890
или Software.Distribution@CS.CMU.EDU каквито и да било подобрения или разширения, които те правят, и предоставят на Carnegie Mellon правата да разпространява тези промени.

Ncurses

Този софтуер може да включва библиотеката ncurses, която е обект на следните авторски права и разрешения: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от този софтуер и свързани файлове с документация („Софтуерът“), за работа със Софтуера без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване, публикуване, разпространение, разпространение с модификации, сублицензиране и/или продажба на копия на Софтуер и да позволи на лицата, на които е предоставен Софтуерът, да го направят при следните условия:

Горното известие за авторски права и това известие за разрешение ще бъдат включени във всички копия или значителни части от Софтуера.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ГОРНИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОРНО ДЕЙСТВИЕ, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ ВЪВ СОФТУЕРА .

Освен както е посочено в това известие, имената на горепосочените притежатели на авторски права няма да бъдат използвани в реклами или по друг начин за насърчаване на продажбата, използването или други сделки с този софтуер без предварително писмено разрешение.

NTFS-3G

Този софтуер може да включва драйвера NTFS-3G, който е лицензиран съгласно GNU General Public License Version 2 и GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, чиито копия заедно с изходния код за NTFS-3G са достъпни на https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/КОПИРАНЕ
Авторско право: (C) 2000-2006 ntfs-3g екип за разработка

Опаковката на Debian е Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) и е лицензирана под GPL, вижте по-горе.

OpenSSL

Авторско право (c) 1998-2017 Проектът OpenSSL. Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. Всички рекламни материали, в които се споменават функции или използване на този софтуер, трябва да съдържат следното потвърждение:
  „Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)“
 4. Имената „OpenSSL Toolkit“ и „OpenSSL Project“ не трябва да се използват за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без предварително писмено разрешение. За писмено разрешение, моля, свържете се с openssl-core@openssl.org.
 5. Продуктите, получени от този софтуер, не могат да се наричат „OpenSSL“, нито „OpenSSL“ да се появява в техните имена без предварителното писмено разрешение на проекта OpenSSL.
 6. Повторното разпространение под каквато и да е форма трябва да съдържа следното потвърждение:

„Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)“

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРОЕКТА OpenSSL „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПРОЕКТЪТ OpenSSL ИЛИ НЕГОВИТЕ УЧАСТНИЦИ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ОТ УПОТРЕБА, ДАННИ, ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ .

RapidJSON

Tencent има удоволствието да подкрепи общността с отворен код, като направи достъпен RapidJSON.

Авторско право (C) 2015 THL A29 Limited, компания на Tencent, и Майло Ип. Всички права запазени.

Ако сте изтеглили копие на двоичния файл RapidJSON от Tencent, имайте предвид, че двоичният файл RapidJSON е лицензиран съгласно лиценза на MIT.

Ако сте изтеглили копие на изходния код на RapidJSON от Tencent, имайте предвид, че изходният код на RapidJSON е лицензиран съгласно лиценза на MIT, с изключение на компонентите на трети страни, изброени по-долу, които са предмет на различни лицензионни условия. Вашата интеграция на RapidJSON във вашите собствени проекти може да изисква съответствие с лиценза на MIT, както и с другите лицензи, приложими за компонентите на трети страни, включени в RapidJSON. За да избегнете проблемния JSON лиценз във вашите собствени проекти, достатъчно е да изключите директорията bin/jsonchecker/, тъй като това е единственият код под JSON лиценза.

В този файл е включено копие на лиценза на MIT.

Други зависимости и лицензи:

Софтуер с отворен код, лицензиран съгласно BSD лиценз:

-------------------------------------------------- ------------------

Типовете msint r29

Авторско право (c) 2006-2013 Александър Чемерис
Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

* Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

* Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

* Нито името на притежателя на авторските права, нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без конкретно предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ РЕГЕНТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ РЕГЕНТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ; ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪРХУ ВСЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Софтуер с отворен код, лицензиран съгласно JSON лиценз:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Авторско право (c) 2002 JSON.org
Всички права запазени.

JSON_checker

Авторско право (c) 2002 JSON.org
Всички права запазени.

Условия на лиценза за JSON:

-------------------------------------------------- -

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от този софтуер и свързаните с него файлове с документация („Софтуерът“), да работи със Софтуера без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване , да публикувате, разпространявате, сублицензирате и/или продавате копия на Софтуера и да разрешавате на лица, на които е предоставен Софтуерът, да правят това, при спазване на следните условия:

Горното известие за авторски права и това известие за разрешение ще бъдат включени във всички копия или значителни части от Софтуера.

Софтуерът трябва да се използва за добро, а не за зло.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪЗ ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ В СОФТУЕР.

Условия на лиценза на MIT:

-------------------------------------------------- ------------------

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от този софтуер и свързаните с него файлове с документация („Софтуерът“), да работи със Софтуера без ограничения, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, обединяване , да публикувате, разпространявате, сублицензирате и/или продавате копия на Софтуера и да разрешавате на лица, на които е предоставен Софтуерът, да правят това, при спазване на следните условия:

Горното известие за авторски права и това известие за разрешение ще бъдат включени във всички копия или значителни части от Софтуера.

СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "ТАКЪВ КАКЪВ Е", БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСК, ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪЗ ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ, ИЗВЪН ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ДРУГИ СДЕЛКИ В СОФТУЕР.

Симджсън

Лиценз за Apache

Версия 2.0, януари 2004 г

http://www.apache.org/licenses/

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1. Дефиниции.

„Лиценз“ означава правилата и условията за използване, възпроизвеждане и разпространение, както е определено в раздели 1 до 9 на този документ.

„Лицензодател“ означава собственикът на авторските права или субектът, упълномощен от собственика на авторските права, който предоставя Лиценза.

„Юридическо лице“ означава обединението на действащия субект и всички други субекти, които контролират, се контролират от или са под общ контрол с този субект. За целите на тази дефиниция „контрол“ означава (i) властта, пряка или непряка, да се ръководи или управлява такъв субект, независимо дали чрез договор или по друг начин, или (ii) собственост върху петдесет процента (50%) или повече от акциите в обращение, или (iii) бенефициерна собственост на такова дружество.

„Вие“ (или „Ваш“) ще означава физическо или юридическо лице, упражняващо разрешенията, дадени от този Лиценз.

„Изходна“ форма означава предпочитаната форма за извършване на модификации, включително, но не само, изходен код на софтуер, източник на документация и конфигурационни файлове.

„Обектна“ форма означава всяка форма, получена в резултат на механична трансформация или превод на изходна форма, включително, но не само, компилиран обектен код, генерирана документация и преобразувания към други видове медии.

„Произведение“ означава авторското произведение, независимо дали е в Източник или Обектна форма, предоставено съгласно Лиценза, както е посочено от бележка за авторски права, която е включена в или приложена към произведението (примерът е даден в Приложението по-долу).

„Производни произведения“ означава всяко произведение, независимо дали е в Източник или Обектна форма, което се основава на (или е извлечено от) Произведението и за което редакционните ревизии, пояснения, уточнения или други модификации представляват, като цяло, оригинално произведение на авторството. За целите на този Лиценз Производните произведения не включват произведения, които остават отделими от, или просто се свързват (или свързват по име) с интерфейсите на Произведението и Производните произведения от него.

„Принос“ означава всяко авторско произведение, включително оригиналната версия на Произведението и всички модификации или допълнения към това Произведение или Производни произведения от него, което е умишлено предоставено на Лицензодателя за включване в Произведението от собственика на авторските права или от физическо лице или Юридическо лице, упълномощено да изпраща от името на собственика на авторските права. За целите на тази дефиниция „подадено“ означава всяка форма на електронна, устна или писмена комуникация, изпратена до Лицензодателя или негови представители, включително, но не само комуникация в електронни пощенски списъци, системи за контрол на изходния код и системи за проследяване на проблеми, които се управляват от или от името на Лицензодателя с цел обсъждане и подобряване на Произведението, но с изключение на комуникация, която е видимо маркирана или по друг начин обозначена писмено от собственика на авторските права като „Не е принос“.

„Сътрудник“ означава Лицензодател и всяко физическо или юридическо лице, от чието име е получен Принос от Лицензодателя и впоследствие включен в Произведението.

2. Предоставяне на лиценз за авторско право.

Съгласно правилата и условията на този Лиценз, всеки Сътрудник с настоящото Ви предоставя постоянен, световен, неизключителен, безплатен, безплатен, неотменим лиценз за авторски права за възпроизвеждане, изготвяне на Производни произведения на, публично показване, публично изпълнение, сублицензиране и разпространение на Произведението и такива Производни произведения под формата на източник или обект.

3. Предоставяне на патентен лиценз.

Съгласно правилата и условията на този Лиценз, всеки Сътрудник Ви предоставя постоянен, световен, неизключителен, безплатен, безплатен, неотменим (освен както е посочено в този раздел) лиценз за патент да правите, да сте направили, използване, предлагане за продажба, продажба, импортиране и по друг начин прехвърляне на Произведението, когато такъв лиценз се прилага само за онези патентни претенции, лицензирани от такъв Сътрудник, които непременно са нарушени от техния Принос(и) самостоятелно или чрез комбинация от техния Принос(и) с Произведението, към което е изпратен(и) този(ите) принос(и). Ако заведете патентно дело срещу което и да е юридическо лице (включително насрещен иск или насрещен иск в съдебен процес), твърдейки, че Произведението или Приносът, включен в Произведението, представлява пряко или допринасящо нарушение на патент, тогава всички патентни лицензи, предоставени Ви съгласно този Лиценз за това Работата се прекратява от датата, на която е заведено такова съдебно дело.

4. Преразпределение.

Можете да възпроизвеждате и разпространявате копия на Произведението или Производните произведения от него във всеки носител, със или без модификации, и във формата на източник или обект, при условие че отговаряте на следните условия:

Трябва да дадете на всички други получатели на Произведението или Производните произведения копие от този Лиценз; и

Трябва да накарате всички модифицирани файлове да съдържат забележими бележки, в които се посочва, че сте променили файловете; и

Вие трябва да запазите в изходната форма на всички Производни произведения, които разпространявате, всички бележки за авторско право, патент, търговска марка и приписване от изходната форма на Произведението, с изключение на онези бележки, които не се отнасят до никоя част от Производните произведения; и Ако Произведението включва текстов файл „ИЗВЕСТИЕ“ като част от своето разпространение, тогава всички Производни произведения, които разпространявате, трябва да включват четливо копие на забележките за приписване, съдържащи се в такъв файл с УВЕДОМЛЕНИЕ, с изключение на онези забележки, които не се отнасят до никоя част от Производните произведения, на поне едно от следните места: в рамките на текстов файл с ИЗВЕСТИЕ, разпространяван като част от Производните произведения; в рамките на изходния формуляр или документация, ако са предоставени заедно с производните произведения; или, в рамките на дисплей, генериран от Производните произведения, ако и навсякъде, където такива бележки на трети страни обикновено се появяват. Съдържанието на файла NOTICE е само за информационни цели и не променя Лиценза. Можете да добавите Ваши собствени бележки за приписване в рамките на Производните произведения, които разпространявате, заедно или като допълнение към текста на ИЗВЕСТИЕ от Произведението, при условие че такива допълнителни бележки за приписване не могат да се тълкуват като модифициране на Лиценза. Можете да добавите Ваша собствена декларация за авторски права към Вашите модификации и може да предоставите допълнителни или различни лицензионни правила и условия за използване, възпроизвеждане или разпространение на Вашите модификации или за всякакви такива Производни произведения като цяло, при условие че използвате, възпроизвеждате и разпространявате от Ваша страна Произведението по друг начин отговаря на условията, посочени в този Лиценз.

5. Подаване на приноси.

Освен ако не посочите изрично друго, всеки Принос, който умишлено е предоставен за включване в Произведението от Вас на Лицензодателя, ще бъде при условията на този Лиценз, без никакви допълнителни условия. Независимо от горното, нищо тук няма да замества или променя условията на всяко отделно лицензионно споразумение, което може да сте сключили с Лицензодателя по отношение на такива Приноси.

6. Търговски марки.

Този Лиценз не дава разрешение за използване на търговските имена, търговските марки, марките за услуги или имената на продуктите на Лицензодателя, освен когато се изисква за разумна и обичайна употреба при описание на произхода на Произведението и възпроизвеждане на съдържанието на файла NOTICE.

7. Отказ от гаранция.

Освен ако не се изисква от приложимото законодателство или е договорено в писмена форма, Лицензодателят предоставя Произведението (и всеки Сътрудник предоставя своите Приноси) на БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО и да е ВИД, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, всякакви гаранции или условия за СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие носите цялата отговорност за определяне на целесъобразността на използването или преразпределението на Произведението и поемате всички рискове, свързани с упражняването на разрешения от Вас по този Лиценз.

8. Ограничение на отговорността.

В никакъв случай и съгласно никаква правна теория, независимо дали при правонарушение (включително небрежност), договор или по друг начин, освен ако не се изисква от приложимото законодателство (като умишлени и грубо небрежни действия) или договорено в писмен вид, който и да е сътрудник не носи отговорност пред Вас за щети, включително всякакви преки, непреки, специални, случайни или последващи щети от всякакъв характер, произтичащи в резултат на този Лиценз или извън използването или невъзможността за използване на Произведението (включително, но не само, щети за загуба на репутация, спиране на работа , повреда или неизправност на компютъра, или всички други търговски щети или загуби), дори ако сътрудникът е бил уведомен за възможността от такива щети.

9. Приемане на гаранция или допълнителна отговорност.

Докато преразпределяте Произведението или Производните произведения от него, Вие можете да изберете да предложите и да наложите такса за приемане на поддръжка, гаранция, обезщетение или други задължения и/или права за отговорност в съответствие с този Лиценз. Въпреки това, като приемате такива задължения, Вие можете да действате само от свое име и на Ваша лична отговорност, а не от името на който и да е друг Сътрудник, и само ако сте съгласни да обезщетите, защитите и предпазите всеки Сътрудник от всякаква отговорност, понесена от, или искове, предявени срещу такъв Сътрудник поради приемането от ваша страна на такава гаранция или допълнителна отговорност.

QT

QT се предлага под GNU Lesser General Public License версия 3. QT Toolkit е авторско право © 2016. QT Company Ltd. и други сътрудници.

GNU Lesser General Public License версия три е достъпна на https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplication

Авторско право (C) 2013 Digia Plc и/или нейните дъщерни фирми.

Контакт: https://www.qt.io/terms-conditions/

Този софтуер е част от компонента QT Solutions.

Можете да използвате този файл съгласно условията на BSD лиценза, както следва:

„Повторното разпространение и използване в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

• Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

• Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

• Нито името на Digia Plc и неговите дъщерни дружества(-и), нито имената на сътрудниците им могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, произлизащи от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИЦАТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ СЪУЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧАВАЩО СЕ ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ;, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Повторно отпечатване на ядрото

Лиценз за Apache
Версия 2.0, януари 2004 г
http://www.apache.org/licenses/

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1. Дефиниции.

„Лиценз“ означава правилата и условията за използване, възпроизвеждане и разпространение, както е определено в раздели 1 до 9 на този документ.

„Лицензодател“ означава собственикът на авторските права или субектът, упълномощен от собственика на авторските права, който предоставя Лиценза.

„Юридическо лице“ означава обединението на действащия субект и всички други субекти, които контролират, се контролират от или са под общ контрол с този субект. За целите на тази дефиниция „контрол“ означава (i) властта, пряка или непряка, да се ръководи или управлява такъв субект, независимо дали чрез договор или по друг начин, или (ii) собственост върху петдесет процента (50%) или повече от акциите в обращение, или (iii) бенефициерна собственост на такова дружество.

„Вие“ (или „Ваш“) ще означава физическо или юридическо лице, упражняващо разрешенията, дадени от този Лиценз.

„Изходна“ форма означава предпочитаната форма за извършване на модификации, включително, но не само, изходен код на софтуер, източник на документация и конфигурационни файлове.

„Обектна“ форма означава всяка форма, получена в резултат на механична трансформация или превод на изходна форма, включително, но не само, компилиран обектен код, генерирана документация и преобразувания в други типове медии.

„Произведение“ означава авторското произведение, независимо дали е в Източник или Обектна форма, предоставено съгласно Лиценза, както е посочено от бележка за авторски права, която е включена в или приложена към произведението (примерът е даден в Приложението по-долу).

„Производни произведения“ означава всяко произведение, независимо дали е в Източник или Обектна форма, което се основава на (или е извлечено от) Произведението и за което редакционните ревизии, пояснения, уточнения или други модификации представляват, като цяло, оригинално произведение на авторството. За целите на този Лиценз Производните произведения не включват произведения, които остават отделими от, или просто се свързват (или свързват по име) с интерфейсите на Произведението и Производните произведения от него.

„Принос“ означава всяко авторско произведение, включително оригиналната версия на Произведението и всички модификации или допълнения към това Произведение или Производни произведения от него, което е умишлено предоставено на Лицензодателя за включване в Произведението от собственика на авторските права или от физическо лице или Юридическо лице, упълномощено да изпраща от името на собственика на авторските права. За целите на тази дефиниция „подадено“ означава всяка форма на електронна, устна или писмена комуникация, изпратена до Лицензодателя или негови представители, включително, но не само комуникация в електронни пощенски списъци, системи за контрол на изходния код и системи за проследяване на проблеми, които се управляват от или от името на Лицензодателя с цел обсъждане и подобряване на Произведението, но с изключение на комуникация, която е видимо маркирана или по друг начин обозначена писмено от собственика на авторските права като „Не е принос“.

„Сътрудник“ означава Лицензодател и всяко физическо или юридическо лице, от чието име е получен Принос от Лицензодателя и впоследствие включен в Произведението.

2. Предоставяне на лиценз за авторско право.

Съгласно правилата и условията на този Лиценз, всеки Сътрудник с настоящото Ви предоставя постоянен, световен, неизключителен, безплатен, безплатен, неотменим лиценз за авторски права за възпроизвеждане, изготвяне на Производни произведения на, публично показване, публично изпълнение, сублицензиране и разпространение на Произведението и такива Производни произведения под формата на източник или обект.

3. Предоставяне на патентен лиценз.

Съгласно правилата и условията на този Лиценз, всеки Сътрудник Ви предоставя постоянен, световен, неизключителен, безплатен, безплатен, неотменим (освен както е посочено в този раздел) лиценз за патент да правите, да сте направили, използване, предлагане за продажба, продажба, импортиране и по друг начин прехвърляне на Произведението, когато такъв лиценз се прилага само за онези патентни претенции, лицензирани от такъв Сътрудник, които непременно са нарушени от техния Принос(и) самостоятелно или чрез комбинация от техния Принос(и) с Произведението, към което е изпратен(и) този(ите) принос(и). Ако заведете патентно дело срещу което и да е юридическо лице (включително насрещен иск или насрещен иск в съдебен процес), твърдейки, че Произведението или Приносът, включен в Произведението, представлява пряко или допринасящо нарушение на патент, тогава всички патентни лицензи, предоставени Ви съгласно този Лиценз за това Работата се прекратява от датата, на която е заведено такова съдебно дело.

4. Преразпределение.

Можете да възпроизвеждате и разпространявате копия на Произведението или Производните произведения от него във всеки носител, със или без модификации, и във формата на източник или обект, при условие че отговаряте на следните условия:

Трябва да дадете на всички други получатели на Произведението или Производните произведения копие от този Лиценз; и

Трябва да накарате всички модифицирани файлове да съдържат забележими бележки, в които се посочва, че сте променили файловете; и

Вие трябва да запазите в изходната форма на всички Производни произведения, които разпространявате, всички бележки за авторско право, патент, търговска марка и приписване от изходната форма на Произведението, с изключение на онези бележки, които не се отнасят до никоя част от Производните произведения; и Ако Произведението включва текстов файл „ИЗВЕСТИЕ“ като част от своето разпространение, тогава всички Производни произведения, които разпространявате, трябва да включват четливо копие на забележките за приписване, съдържащи се в такъв файл с УВЕДОМЛЕНИЕ, с изключение на онези забележки, които не се отнасят до никоя част от Производните произведения, на поне едно от следните места: в рамките на текстов файл с ИЗВЕСТИЕ, разпространяван като част от Производните произведения; в рамките на изходния формуляр или документация, ако са предоставени заедно с производните произведения; или, в рамките на дисплей, генериран от Производните произведения, ако и навсякъде, където такива бележки на трети страни обикновено се появяват. Съдържанието на файла NOTICE е само за информационни цели и не променя Лиценза. Можете да добавите Ваши собствени бележки за приписване в рамките на Производните произведения, които разпространявате, заедно или като допълнение към текста на ИЗВЕСТИЕ от Произведението, при условие че такива допълнителни бележки за приписване не могат да се тълкуват като модифициране на Лиценза. Можете да добавите Ваша собствена декларация за авторски права към Вашите модификации и може да предоставите допълнителни или различни лицензионни правила и условия за използване, възпроизвеждане или разпространение на Вашите модификации или за всякакви такива Производни произведения като цяло, при условие че използвате, възпроизвеждате и разпространявате от Ваша страна Произведението по друг начин отговаря на условията, посочени в този Лиценз.

5. Подаване на приноси.

Освен ако не посочите изрично друго, всеки Принос, който умишлено е предоставен за включване в Произведението от Вас на Лицензодателя, ще бъде при условията на този Лиценз, без никакви допълнителни условия. Независимо от горното, нищо тук няма да замества или променя условията на всяко отделно лицензионно споразумение, което може да сте сключили с Лицензодателя по отношение на такива Приноси.

6. Търговски марки.

Този Лиценз не дава разрешение за използване на търговските имена, търговските марки, марките за услуги или имената на продуктите на Лицензодателя, освен когато се изисква за разумна и обичайна употреба при описание на произхода на Произведението и възпроизвеждане на съдържанието на файла NOTICE.

7. Отказ от гаранция.

Освен ако не се изисква от приложимото законодателство или е договорено в писмена форма, Лицензодателят предоставя Произведението (и всеки Сътрудник предоставя своите Приноси) на БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО и да е ВИД, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, всякакви гаранции или условия за СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие носите цялата отговорност за определяне на целесъобразността на използването или преразпределението на Произведението и поемате всички рискове, свързани с упражняването на разрешения от Вас по този Лиценз.

8. Ограничение на отговорността.

В никакъв случай и съгласно никаква правна теория, независимо дали при правонарушение (включително небрежност), договор или по друг начин, освен ако не се изисква от приложимото законодателство (като умишлени и грубо небрежни действия) или договорено в писмен вид, който и да е сътрудник не носи отговорност пред Вас за щети, включително всякакви преки, непреки, специални, случайни или последващи щети от всякакъв характер, произтичащи в резултат на този Лиценз или извън използването или невъзможността за използване на Произведението (включително, но не само, щети за загуба на репутация, спиране на работа , повреда или неизправност на компютъра, или всички други търговски щети или загуби), дори ако сътрудникът е бил уведомен за възможността от такива щети.

9. Приемане на гаранция или допълнителна отговорност.

Докато преразпределяте Произведението или Производните произведения от него, Вие можете да изберете да предложите и да наложите такса за приемане на поддръжка, гаранция, обезщетение или други задължения и/или права за отговорност в съответствие с този Лиценз. Въпреки това, като приемате такива задължения, Вие можете да действате само от свое име и на Ваша лична отговорност, а не от името на който и да е друг Сътрудник, и само ако сте съгласни да обезщетите, защитите и предпазите всеки Сътрудник от всякаква отговорност, понесена от, или искове, предявени срещу такъв Сътрудник поради приемането от ваша страна на такава гаранция или допълнителна отговорност.

SQLCipher

Авторско право (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

• Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горната бележка за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.

• Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.

• Нито името на ZETETIC LLC, нито имената на неговите сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ZETETIC LLC „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ZETETIC LLC НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ В БИЗНЕСА ) КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕНА И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

SQLite

Целият код и документация в SQLite са посветени на общественото достояние от авторите. Всички автори на кодове и представители на компаниите, за които работят, са подписали клетвени декларации, посвещаващи приноса си на публичното пространство, а оригиналите на тези подписани клетвени декларации се съхраняват в противопожарен сейф в главните офиси на Hwaci. Всеки е свободен да копира, модифицира, публикува, използва, компилира, продава или разпространява оригиналния код на SQLite, или под формата на изходен код, или като компилиран двоичен файл, за всякакви цели, търговски или нетърговски, и по всякакви начини.

Sun RPC

Авторско право (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC е продукт на Sun Microsystems, Inc. и се предоставя за неограничена употреба, при условие че тази легенда е включена във всички лентови носители и като част от софтуерната програма изцяло или частично. Потребителите могат да копират или модифицират Sun RPC без заплащане, но не са упълномощени да го лицензират или разпространяват на никого, освен като част от продукт или програма, разработена от потребителя.

SUN RPC СЕ ПРЕДОСТАВЯ В КАКЪВ Е, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ДИЗАЙН, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КУРС НА ТЪРГОВИЯ, УПОТРЕБА ИЛИ ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА.

Sun RPC се предоставя без поддръжка и без задължение от страна на Sun Microsystems, Inc. да съдейства за неговото използване, коригиране, модифициране или подобряване.

SUN MICROSYSTEMS, INC. НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРУШАВАНЕТО НА АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ ИЛИ ПАТЕНТИ ОТ SUN RPC ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ.

В никакъв случай Sun Microsystems, Inc. няма да носи отговорност за пропуснати приходи или печалби или други специални, непреки и последващи щети, дори ако Sun е бил уведомен за възможността от такива щети.

Ubuntu

Този софтуер може да включва Ubuntu, който е лицензиран под GNU General Public License Version 2, чието копие заедно с изходния код за Ubuntu е достъпно на http://www.ubuntu.com/.

Удев

Авторско право (c) 2013, Сам Трузджан

Всички права запазени.

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 • Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
 • Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 • Нито името на Sam Truzjan, нито имената на други сътрудници могат да бъдат използвани за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И УЧАСТНИЦИТЕ „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИЦЪТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЛИ СЪУЧАСТНИЦИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЯКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ;, ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕН И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, СТРИКНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЪДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

UPX/UPL

UPX и UCL са защитени с авторски права софтуери. Всички права остават на авторите.

UPX е авторско право (C) 1996-2000 Маркус Франц Ксавер Йоханес Оберхумер

UPX е авторско право (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL е авторско право (C) 1996-2000 Маркус Франц Ксавер Йоханес Оберхумер

GNU ОБЩ ПУБЛИЧЕН ЛИЦЕНЗ

UPX и UCL библиотеката са безплатен софтуер; можете да ги разпространявате и/или модифицирате съгласно условията на GNU General Public License, публикуван от Free Software Foundation; или версия 2 на Лиценза, или (по ваш избор) всяка следваща версия.

UPX и UCL се разпространяват с надеждата, че ще бъдат полезни, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ; дори без подразбиращата се гаранция за ПРОДАВАЕМОСТ или ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вижте GNU General Public License за повече подробности.

СПЕЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА КОМПЕСИРАНИ ИЗПЪЛНИТЕ ПРОГРАМИ

Мъничето, което е вградено във всяка UPX компресирана програма, е част от UPX и UCL и съдържа код, който е под нашите авторски права. Условията на GNU General Public License все още се прилагат, тъй като компресирането на програма е специална форма на свързване с нашия мъниче.

С настоящото Markus FXJ Oberhumer и Laszlo Molnar ви дават специално разрешение за свободно използване и разпространение на всички UPX компресирани програми (включително комерсиални), предмет на следните ограничения:

 1. Трябва да компресирате вашата програма с напълно немодифицирана UPX версия; или с нашата предварително компилирана версия, или (по ваш избор) със самостоятелно компилирана версия на немодифицираните източници на UPX, както се разпространяват от нас.
 2. Това също така предполага, че UPX мъничето трябва да бъде напълно немодифицирано, т.е. мъничето, вградено във вашата компресирана програма, трябва да бъде идентично по байт с мъничето, произведено от официалната немодифицирана версия на UPX.
 3. Декомпресорът и всеки друг код от пъна трябва да се използва изключително от немодифицирания UPX пън за декомпресиране на вашата програма при стартиране на програмата. Никоя част от мънича не може да бъде прочетена, копирана, извикана или по друг начин да бъде използвана или достъпна от вашата програма.

WTL

WTL е лицензиран съгласно публичния лиценз на Microsoft (MS-PL).

Този лиценз урежда използването на придружаващия софтуер. Ако използвате софтуера, вие приемате този лиценз. Ако не приемате лиценза, не използвайте софтуера.

1. Дефиниции

Термините "възпроизвеждане", "възпроизвеждане", "производни произведения" и "разпространение" имат същото значение тук, както в закона за авторското право на САЩ.

„Принос“ е оригиналният софтуер или всякакви допълнения или промени в софтуера.

„Сътрудник“ е всяко лице, което разпространява своя принос съгласно този лиценз.

„Лицензирани патенти“ са патентни искове на сътрудник, които гласят директно върху неговия принос.

2. Предоставяне на права

(A) Предоставяне на авторски права – Съгласно условията на този лиценз, включително лицензионните условия и ограниченията в раздел 3, всеки сътрудник ви предоставя неизключителен, световен лиценз за авторски права без възнаграждение за възпроизвеждане на неговия принос, изготвяне на производни произведения на него принос и да разпространява своя принос или производни произведения, които създавате.

(B) Предоставяне на патент – Съгласно условията на този лиценз, включително лицензионните условия и ограниченията в раздел 3, всеки сътрудник ви предоставя неизключителен, световен, безвъзмезден лиценз съгласно своите лицензирани патенти да правите, да сте направили, да използвате , продава, предлага за продажба, внася и/или по друг начин се разпорежда с приноса си в софтуера или производни произведения на приноса в софтуера.

3. Условия и ограничения

(A) Без лиценз за търговска марка - Този лиценз не ви дава права да използвате име, лого или търговски марки на сътрудници.

(B) Ако подадете иск за патент срещу който и да е участник във връзка с патенти, за които твърдите, че са нарушени от софтуера, лицензът ви за патент от такъв участник към софтуера се прекратява автоматично

(C) Ако разпространявате която и да е част от софтуера, трябва да запазите всички бележки за авторско право, патент, търговска марка и приписване, които присъстват в софтуера.

(D) Ако разпространявате която и да е част от софтуера под формата на изходен код, можете да го правите само съгласно този лиценз, като включите пълно копие на този лиценз с вашето разпространение. Ако разпространявате която и да е част от софтуера под формата на компилиран или обектен код, можете да го правите само с лиценз, който е в съответствие с този лиценз.

(E) Софтуерът е лицензиран „както е“. Вие носите риска от използването му. Сътрудниците не дават изрични гаранции, гаранции или условия. Възможно е да имате допълнителни потребителски права съгласно вашите местни закони, които този лиценз не може да промени. До степента, разрешена от вашите местни закони, сътрудниците изключват подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушение.

UnRAR

UnRAR - безплатна помощна програма за RAR архиви

Лиценз за използване и разпространение на БЕЗПЛАТНА портативна версия

Изходният код на помощната програма UnRAR е безплатен софтуер. Това означава:

 1. Всички авторски права върху RAR и помощната програма UnRAR са изключително собственост на автора - Александър Рошал.
 2. Изходният код на UnRAR може да се използва във всеки софтуер за обработка на RAR архиви без ограничения безплатно, но не може да се използва за разработване на RAR (WinRAR) съвместим архиватор и за повторно създаване на RAR алгоритъм за компресиране, който е патентован. Разрешено е разпространението на модифициран изходен код на UnRAR в отделна форма или като част от друг софтуер, при условие че пълният текст на този параграф, започващ от думите „изходен код на UnRAR“, е включен в лиценза или в документацията, ако лицензът не е наличен, и в коментарите на изходния код на получения пакет.
 3. Помощната програма UnRAR може да се разпространява свободно. Разрешено е разпространението на UnRAR в други софтуерни пакети.
 4. RAR АРХИВАТЪР И ПОМОЩНАТА ПРОГРАМА UnRAR СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ „КАКТО Е“. НИКАКВА ГАРАНЦИЯ НЕ Е ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА. ИЗПОЛЗВАТЕ НА СОБСТВЕН РИСК. АВТОРЪТ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ЩЕТИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДРУГ ВИД ЗАГУБА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР.
 5. Инсталирането и използването на помощната програма UnRAR означава приемане на тези правила и условия на лиценза.
 6. Ако не сте съгласни с условията на лиценза, трябва да премахнете UnRAR файловете от вашите устройства за съхранение и да спрете да използвате помощната програма.

Благодарим ви за интереса към RAR и UnRAR.

Александър Л. Рошал

XMLParser

Авторско право (c) 2002, Франк Ванден Берген

Лицензиран под лиценза на Apache, версия 2.0 („Лиценз“); не можете да използвате този файл, освен в съответствие с Лиценза. Можете да получите копие от Лиценза на http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Освен ако не се изисква от приложимото законодателство или е договорено в писмена форма, софтуерът, разпространяван съгласно Лиценза, се разпространява на ОСНОВА „КАКТО Е“, БЕЗ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО и да е ВИД, изрични или подразбиращи се. Вижте Лиценза за разрешенията и ограниченията на конкретния език, управляващи съгласно Лиценза.

Zlib

Авторско право (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly и Mark Adler

Този софтуер се предоставя „такъв, какъвто е“, без никаква изрична или подразбираща се гаранция. В никакъв случай авторите няма да бъдат държани отговорни за щети, произтичащи от използването на този софтуер.

Дава се разрешение на всеки да използва този софтуер за всякакви цели, включително търговски приложения, както и да го променя и разпространява свободно, при спазване на следните ограничения:

 1. Произходът на този софтуер не трябва да бъде представян погрешно; не трябва да твърдите, че сте написали оригиналния софтуер. Ако използвате този софтуер в продукт, потвърждението в документацията на продукта ще бъде оценено, но не е задължително.
 2. Променените изходни версии трябва да бъдат ясно обозначени като такива и не трябва да бъдат представяни погрешно като оригиналния софтуер.
 3. Това известие не може да бъде премахвано или променяно от който и да е източник на разпространение.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Марк Адлер: madler@alumni.caltech.edu

Модификация за разархивиране за Zip64

Авторско право (c) 1990-2009 Info-ZIP. Всички права запазени.

За целите на това авторско право и лиценз, "Info-ZIP" се определя като следната група лица:

Марк Адлър, Джон Буш, Карл Дейвис, Харалд Денкер, Жан-Мишел Дюбоа, Жан-Лу Гали, Хънтър Гоатли, Ед Гордън, Иън Горман, Крис Хърбърт, Дърк Хаасе, Грег Хартуиг, Робърт Хийт, Джонатан Хъдсън, Пол Киниц, Дейвид Киршбаум, Джони Лий, Онно ван дер Линден, Игор Мандриченко, Стив П. Милър, Серджо Монези, Кийт Оуенс, Джордж Петров, Грег Рулофс, Кай Уве Ромел, Стив Солсбъри, Дейв Смит, Стивън М. Шведа, Кристиан Шпилер, Космин Трута , Антоан Верхайен, Пол фон Берен, Рич Уелс, Майк Уайт.

Този софтуер се предоставя „такъв, какъвто е“, без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Info-ZIP или неговите сътрудници не носят отговорност за каквито и да било преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на този софтуер.

Дава се разрешение на всеки да използва този софтуер за всякакви цели, включително търговски приложения, както и да го променя и разпространява свободно, при спазване на горния отказ от отговорност и следните ограничения:

1. Повторното разпространение на изходния код (изцяло или частично) трябва да запази горното известие за авторски права, дефиниция, отказ от отговорност и този списък с условия.

2. Повторното разпространение в двоична форма (компилирани изпълними файлове и библиотеки) трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, дефиниция, отказ от отговорност и този списък с условия в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението. Не е необходима допълнителна документация за изпълними файлове, където опцията за лиценз на командния ред ги предоставя и бележка относно тази опция е в стартовия банер на изпълнимия файл.
Единственото изключение от това условие е преразпределението на стандартен двоичен файл на UnZipSFX (включително SFXWiz) като част от саморазархивиращ се архив; което е разрешено без включване на този лиценз, стига нормалният SFX банер да не е премахнат от двоичния файл или деактивиран.

1. Променени версии - включително, но не само, портове към нови операционни системи, съществуващи портове с нови графични интерфейси, версии с модифицирана или добавена функционалност и динамични, споделени или статични библиотечни версии, които не са от Info-ZIP - трябва да бъдат ясно обозначени като такива и не трябва да се представят погрешно като оригинален източник или, ако са двоични, компилирани от оригиналния източник. Такива променени версии също не трябва да се представят погрешно като издания на Info-ZIP – включително, но не само, етикетиране на променените версии с имената „Info-ZIP“ (или всякакви негови варианти, включително, но не само, различни главни букви), „Pocket UnZip“, „WiZ“ или „MacZip“ без изричното разрешение на Info-ZIP. Такива променени версии освен това са забранени за подвеждащо използване на Zip-Bugs или Info-ZIP имейл адреси или Info-ZIP URL(ове), като например да се внуши, че Info-ZIP ще осигури поддръжка за променените версии.

2. Info-ZIP си запазва правото да използва имената "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," и "MacZip" за своите собствен източник и бинарни версии.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Авторско право (C) 2006 IBM, всички права запазени.

Написано от Darrick Wong , James Simshaw и Adam DiCarlo

Авторско право (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Всички права запазени

ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/устройство/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/активиране/активиране.c, 1.0.0.rc15/lib/активиране/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Авторско право (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Всички права запазени

Авторско право (C) 2007 Intel Corporation. Всички права запазени.

Ноември 2007 г. - допълнения за създаване, изтриване, възстановяване и нападение 10.

ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Авторско право (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Всички права запазени
Авторско право (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Всички права запазени
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Авторско право (C) 2004 NVidia Corporation. Всички права запазени.
Авторско право (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Всички права запазени
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Авторско право (C) 2005-2006 IBM, Всички права запазени.
Написано от Darrick Wong , James Simshaw и Adam DiCarlo
Авторско право (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Всички права запазени
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Авторско право (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Всички права запазени.
dmraid разширения:
Авторско право (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Авторско право (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid разширения:
Авторско право (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Всички права запазени
Автори: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Авторско право (c) 2000,2001 Søren Schmidt Всички права запазени.
dmraid модификации:

Авторско право (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Всички права запазени

РАЗРЕШИТЕЛНО:

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност, без модификация, непосредствено в началото на файла.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. Името на автора не може да се използва за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без изрично предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ АВТОРА „КАКТО Е“ И СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ В БИЗНЕСА ) КАКТО И ДА Е ПРИЧИНЕНА И ВЪРХУ НЯКАКВА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДА Е ВЪВ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО), ПРОИЗТИЧАЩА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ И АКО БЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (действителни промени в кода от Darrick Wong)

Авторско право (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Всички права запазени.

РАЗРЕШИТЕЛНО:

Преразпределението и използването в изходна и двоична форма, със или без модификация, са разрешени, при условие че са изпълнени следните условия:

 1. Повторното разпространение на изходния код трябва да запази горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност, без модификация, непосредствено в началото на файла.
 2. Повторното разпространение в двоична форма трябва да възпроизвежда горното известие за авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или други материали, предоставени с разпространението.
 3. Името на автора не може да се използва за одобрение или популяризиране на продукти, получени от този софтуер, без изрично предварително писмено разрешение.

Като алтернатива този софтуер може да се разпространява съгласно условията на GNU General Public License ("GPL") версия 2, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Авторско право (C) 2005-2006 IBM, Всички права запазени.
Написано от Darrick Wong
Авторско право (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Всички права запазени
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Авторско право (C) 2005-2006 IBM, Всички права запазени.
Написано от Джеймс Симшоу simshawj@us.ibm.com
Авторско право (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Всички права запазени
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Авторско право (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Всички права запазени
Авторско право (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Всички права запазени
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу
debian/dmraid-активиране:
(c) 2008 Canonical Ltd.
ЛИЦЕНЗ: GPL, вижте по-долу

РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Mac е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Зареждане...