Điều khoản và điều kiện bổ sung của SpyHunter 5 và SpyHunter dành cho Mac

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.

Mã của bên thứ ba có thể được tổng hợp hoặc phân phối bằng phần mềm độc quyền và có bản quyền của EnigmaSoft. Thông báo bản quyền và điều khoản cấp phép cho mã của bên thứ ba đó được nêu chi tiết bên dưới.

PHÂN PHỐI MÃ NGUỒN

Một số giấy phép của bên thứ ba có thể yêu cầu phân phối mã nguồn tương ứng.

Bạn có thể nhận được mã nguồn hoàn chỉnh tương ứng từ chúng tôi trong khoảng thời gian ba năm sau lần cung cấp cuối cùng của chúng tôi cho sản phẩm này bằng cách gửi lệnh chuyển tiền hoặc séc € 5 tới:

EnigmaSoft Ltd.
Người nhận: Đề nghị tuân thủ GPL
1 Phố Castle
Dublin D02 XD82
IRELAND

Vui lòng viết "Nguồn tuân thủ GPL" trong dòng thư báo thanh toán của bạn. Đề nghị này có giá trị cho bất kỳ ai nhận được thông tin này.

DANH SÁCH CÁC THÀNH PHẦN MỖI SẢN PHẨM

Danh sách các giấy phép thành phần của bên thứ ba cho mỗi sản phẩm:

SẢN PHẨM (LINH KIỆN)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; * 7-Zip; Curl và Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX / UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15 / lib / metadata / Refig.c; 1.0.0.rc15 / lib / metadata / metadata.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / format .c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / isw.c; 1.0.0.rc15 / lib / device / scsi.c; 1.0.0.rc15 / lib / device / scsi.h; 1.0.0 .rc15 / lib / misc / misc.c; 1.0.0.rc15 / lib / active / active.c; 1.0.0.rc15 / lib / active / devmapper.c; 1.0.0.rc15 / tools / command.c ; 1.0.0.rc15 / tools / command.h; 1.0.0.rc15 / tools / toollib.c; 1.0.0.rc15 / include / dmraid / lib_context.h; 1.0.0.rc15 / include / dmraid / list .h; 1.0.0.rc15 / bao gồm / dmraid / misc.h; 1.0.0.rc15 / bao gồm / dmraid / dmraid.h; 1.0.0.rc15 / bao gồm / dmraid / siêu dữ liệu.h; 1.0.0.rc15 / bao gồm / dmra id / format.h; 1.0.0.rc15 / lib / siêu dữ liệu / log_ops.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / nv.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / asr.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / nv.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / isw.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / hpt37x.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / asr.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15 / bao gồm / dmraid / Refig.h)

SpyHunter dành cho Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; và Zlib)

THÔNG BÁO VÀ ĐIỀU KHOẢN GIẤY PHÉP CỦA BÊN THỨ BA

4.4BSD

Tất cả tài liệu và phần mềm có trong Bản phát hành 4.4BSD và 4.4 BSD-Lite đều thuộc bản quyền của The Regents of the University of California.

Bản quyền 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Hiệu trưởng của Đại học California. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. [Điều kiện này đã bị loại bỏ; xem https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Không được sử dụng tên của trường Đại học cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC KHU VỰC VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, CÁC KHU VỰC HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHẤT HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC NGẮN HẠN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG.

BIND 4.9.5

Mã trình phân giải DNS, được lấy từ BIND 4.9.5, được đăng ký bản quyền bởi UC Berkeley và Digital Equipment Corporation. Các phần của DEC theo giấy phép sau:

Bản quyền các phần (C) 1993 bởi Digital Equipment Corporation.

Theo đây, quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm này cho bất kỳ mục đích nào có hoặc không tính phí đều được cấp, miễn là thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này xuất hiện trong tất cả các bản sao và tên của Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật số không được sử dụng trong quảng cáo hoặc công khai liên quan đến việc phân phối tài liệu hoặc phần mềm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ. TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH HOẶC HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CŨNG PHÁT SINH TỪ VIỆC MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, DƯỚI MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, HÀNH ĐỘNG TIÊU CỰC HOẶC NGHIÊN CỨU KHÁC HOẶC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA PHẦN MỀM NÀY.

Bản quyền các phần (C) của UC Berkeley

Bản quyền 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Hiệu trưởng của Đại học California. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. [Điều kiện này đã bị loại bỏ; xem https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Không được sử dụng tên của trường Đại học cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC KHU VỰC VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, CÁC KHU VỰC HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHẤT HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC NGẮN HẠN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG.

Tăng

Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có được bản sao của phần mềm và tài liệu đi kèm theo giấy phép này ("Phần mềm") để sử dụng, tái tạo, hiển thị, phân phối, thực thi và truyền Phần mềm, và để chuẩn bị các Sản phẩm phái sinh của Phần mềm và cho phép các bên thứ ba mà Phần mềm được cung cấp để làm như vậy, tất cả đều phải tuân theo những điều sau:

Thông báo bản quyền trong Phần mềm và toàn bộ tuyên bố này, bao gồm cả việc cấp giấy phép ở trên, hạn chế này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây, phải được bao gồm trong tất cả các bản sao của Phần mềm, toàn bộ hoặc một phần và tất cả các sản phẩm phái sinh của Phần mềm, trừ khi như vậy các bản sao hoặc tác phẩm phái sinh chỉ ở dạng mã đối tượng do máy thực thi được tạo ra bởi bộ xử lý ngôn ngữ nguồn.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, MỤC TIÊU VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO KHIẾU NẠI BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI PHÂN PHỐI PHẦN MỀM NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG HỢP ĐỒNG, NGUỒN HÀNG HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT HIỆN TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Botan

Bản quyền (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC (CÁC) TÁC GIẢ CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ (CÁC) TÁC GIẢ HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, QUY TRÌNH NỘP HÀNG HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC SỰ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT CỨ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC BẢNG (BAO GỒM TIÊU CỰC HOẶC TÌNH HUỐNG KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU CÓ QUẢNG CÁO KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

* 7-Zip

Bất kỳ ai cũng có thể tự do sao chép, sửa đổi, xuất bản, sử dụng, biên dịch, bán hoặc phân phối mã LZMA SDK gốc, ở dạng mã nguồn hoặc ở dạng nhị phân đã biên dịch, cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc phi thương mại và bằng bất kỳ phương tiện nào.

Curl và Libcurl

Bản quyền (c) 1996-2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, và nhiều người đóng góp, hãy xem tệp THANKS.

Đã đăng ký Bản quyền.

Quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm này cho bất kỳ mục đích nào có hoặc không tính phí đều được cấp theo đây, miễn là thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này xuất hiện trong tất cả các bản sao.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG THỰC HIỆN QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ BẢN QUYỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Trừ khi có trong thông báo này, tên của chủ sở hữu bản quyền sẽ không được sử dụng trong quảng cáo hoặc để quảng bá việc bán, sử dụng hoặc các giao dịch khác trong Phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

BusyBox

Phần mềm này có thể bao gồm BusyBox được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2, một bản sao của nó cùng với mã nguồn cho BusyBox có sẵn tại http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Nguồn gốc của phần mềm này không được trình bày sai sự thật; bạn không được tuyên bố rằng bạn đã viết phần mềm gốc. Nếu bạn sử dụng phần mềm này trong một sản phẩm, một sự xác nhận trong tài liệu sản phẩm sẽ được đánh giá cao nhưng không bắt buộc.
 3. Các phiên bản nguồn đã thay đổi phải được đánh dấu rõ ràng như vậy và không được trình bày sai là phần mềm gốc.
 4. Tên của tác giả không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC TÁC GIẢ CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HOẶC BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC THỦ TỤC HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP ) TUY NHIÊN NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, BẤT KỲ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM, HOẶC CỔNG (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2 / libbzip2 phiên bản 1.0.6 ngày 6 tháng 9 năm 2010

CppSQLite

Bản quyền (C) 2004 Rob Groves. Đã đăng ký Bản quyền.

rob.groves@btinternet.com

Được phép sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm này và tài liệu của nó cho bất kỳ mục đích nào, miễn phí và không có thỏa thuận bằng văn bản, miễn là thông báo bản quyền ở trên, đoạn này và hai đoạn sau xuất hiện trong tất cả các bản sao , sửa đổi và phân phối.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO VỀ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CÁN BỘ, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ HOẶC HẬU QUẢ, BAO GỒM LỢI NHUẬN MẤT, PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY VÀ TÀI LIỆU CỦA NÓ, NGAY CẢ NẾU TÁC GIẢ ĐÃ CÓ KHẢ NĂNG LỢI NHUẬN THIỆT HẠI ĐÓ.

TÁC GIẢ TỪ CHỐI CỤ THỂ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. PHẦN MỀM VÀ TÀI LIỆU TIẾP CẬN, NẾU CÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY LÀ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TẮC". TÁC GIẢ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ CUNG CẤP BẢO DƯỠNG, HỖ TRỢ, CẬP NHẬT, NÂNG CAO HOẶC SỬA ĐỔI.

Trình vẽ bản đồ thiết bị

Phần mềm này có thể bao gồm trình lập bản đồ thiết bị được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Ít hơn Phiên bản 2.1 và Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2.

Bản quyền (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Bản quyền (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Phần mềm này có thể bao gồm dmraid (công cụ và thư viện RAID của Device-mapper) được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Nhỏ hơn Phiên bản 2.1, Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2 và các giấy phép được liệt kê bên dưới, các bản sao của chúng cùng với mã nguồn cho dmraid có sẵn tại http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C) opyright 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền.

LICENSE ngược dòng

****

Bản quyền (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Bản quyền (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Bản quyền (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Bản quyền (C) 2004 NVidia Corporation. Đã đăng ký Bản quyền.

Đã đăng ký Bản quyền.

Mã dmraid này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản; hoặc phiên bản 2 của Giấy phép hoặc (theo tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản nào mới hơn.

dmraid được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO; thậm chí không có bảo đảm ngụ ý về KHẢ NĂNG LÊN LỚN hoặc SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.

Bạn sẽ nhận được một bản sao của Giấy phép Công cộng GNU (Ít hơn) cùng với mã dmraid này; nếu không, hãy viết thư cho Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Trên hệ thống Ubuntu / Debian GNU / Linux, văn bản đầy đủ của Giấy phép Công cộng GNU có thể được tìm thấy trong '/ usr / share / common-License / GPL'. Bạn có thể tìm thấy văn bản đầy đủ của Giấy phép Công cộng Ít hơn GNU trong '/ usr / share / common-License / LGPL'.

Bao bì Debian là © 2008, Giuseppe Iuculano và được cấp phép theo GPL, xem '/ usr / share / common-License / GPL'.

CẦU CHÌ

Phần mềm này có thể bao gồm FUSE được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Ít hơn Phiên bản 2 và Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2.

Bản quyền 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Phần mềm này có thể đã sử dụng bộ sưu tập trình biên dịch GNU (GCC) được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3, GCC Runtime Library Exception phiên bản 3.1 và các giấy phép được liệt kê bên dưới, các bản sao của nó, cùng với mã nguồn cho GCC, có sẵn tại http://gcc.gnu.org/. (giấy phép có tại ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6 / src / external / gpl3 / gcc / dist / libgcc / config / libbid / _addsub_sd.c)

GCC là Bản quyền (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại nó và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản; phiên bản 3 hoặc (theo tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản nào mới hơn.

GCC được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO; thậm chí không có bảo đảm ngụ ý về KHẢ NĂNG LÊN LỚN hoặc SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.
Các tệp có điều khoản ngoại lệ được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU; phiên bản 3 hoặc (theo tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản nào mới hơn.

Trên các hệ thống Debian GNU / Linux, nội dung đầy đủ của Giấy phép Công cộng GNU có trong '/ usr / share / common-License / GPL', phiên bản 3 của giấy phép này trong '/ usr / share / common-License / GPL-3 '.

Các thư viện thời gian chạy sau được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU (v3 trở lên) với phiên bản 3.1 của Ngoại lệ Thư viện Thời gian chạy GCC.

 • libgcc (libgcc /, gcc / libgcc2. [ch], gcc / unwind *, gcc / gthr *, gcc / coretypes.h, gcc / crtstuff.c, gcc / defaults.h, gcc /warf2.h, gcc / emults .c, gcc / gbl-ctors.h, gcc / gcov-io.h, gcc / libgcov.c, gcc / tsystem.h, gcc / typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc ++ - v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Thư viện hỗ trợ libgnat-4.4 Ada và thư viện libgnatvsn.
 • Các tệp cấu hình khác nhau trong gcc / config / được sử dụng trong thư viện thời gian chạy

Ngược lại, libgnatprj được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU thuần túy.

Thư viện libgcj được cấp phép theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU, với một ngoại lệ đặc biệt:

Liên kết thư viện này tĩnh hoặc động với các mô-đun khác đang tạo ra một công việc kết hợp dựa trên thư viện này. Do đó, các điều khoản và điều kiện của Giấy phép Công cộng GNU bao gồm toàn bộ sự kết hợp.

Là một ngoại lệ đặc biệt, chủ sở hữu bản quyền của thư viện này cho phép bạn liên kết thư viện này với các mô-đun độc lập để tạo tệp thực thi, bất kể điều khoản cấp phép của các mô-đun độc lập này và sao chép và phân phối tệp thực thi kết quả theo các điều khoản bạn chọn, miễn là bạn cũng đáp ứng, đối với mỗi mô-đun độc lập được liên kết, các điều khoản và điều kiện của giấy phép của mô-đun đó. Một mô-đun độc lập là một mô-đun không bắt nguồn từ hoặc dựa trên thư viện này. Nếu bạn sửa đổi thư viện này, bạn có thể mở rộng ngoại lệ này cho phiên bản thư viện của mình, nhưng bạn không bắt buộc phải làm như vậy. Nếu bạn không muốn làm như vậy, hãy xóa câu lệnh ngoại lệ này khỏi phiên bản của bạn.

Thư viện GNU C

Phần mềm này có thể bao gồm thư viện GNU C được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Ít hơn Phiên bản 2.1, Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2 và các giấy phép được liệt kê bên dưới, các bản sao của chúng cùng với mã nguồn cho thư viện GNU C có sẵn tại http://www.gnu.org/software/libc/.

Bản quyền (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Phần mềm này có thể bao gồm Grub4Dos được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2, một bản sao của nó cùng với mã nguồn cho Grub4Dos có sẵn tại https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Tệp if_ppp.h theo giấy phép CMU sau:

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. Không được sử dụng tên của trường Đại học cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CARNEGIE MELLON VÀ CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHẤT HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC NGẮN HẠN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG.

Giấy phép mạng nội bộ

Các tệp inet / getnameinfo.c và sysdeps / posix / getaddrinfo.c thuộc bản quyền (C) của Craig Metz và được phân phối theo giấy phép sau:

/ * Giấy phép Internal Net, Phiên bản 2.00

(Các) tác giả cấp quyền phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không sửa đổi, phần mềm và tài liệu miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

0. Nếu bạn nhận được một phiên bản phần mềm được dán nhãn cụ thể là không phải để phân phối lại (kiểm tra thông báo phiên bản và / hoặc README), bạn không được phép phân phối lại phiên bản phần mềm đó theo bất kỳ cách nào hoặc hình thức nào.

 1. Tất cả các điều khoản của tất cả các bản quyền và giấy phép hiện hành khác phải được tuân theo.
 2. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại (các) thông báo bản quyền của tác giả, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 3. Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép (các) thông báo bản quyền của tác giả, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 4. [Chủ bản quyền đã cho phép xóa điều khoản này.]
 5. Không được sử dụng (các) tên của (các) tác giả hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CÁC TÁC GIẢ VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG MỌI SỰ KIỆN, CÁC TÁC GIẢ HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, MIỄN PHÍ HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHẤT HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC NGẮN HẠN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG.

Intel

Giấy phép sau bao gồm các tệp từ bộ sưu tập "Các hàm toán học được tối ưu hóa cao cho Itanium" của Intel:

Thỏa thuận cấp phép của Intel

Bản quyền (c) 2000, Intel Corporation Mọi quyền được bảo lưu.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

* Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau.

* Bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

* Tên của Tập đoàn Intel không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO SẼ INTEL HOẶC CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, MIỄN TRỪ HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC THỦ TỤC HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC NGUỒN GỐC (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG PHÙ HỢP.

LUẬT XUẤT KHẨU: GIẤY PHÉP NÀY ADDS KHÔNG CÓ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI LUẬT XUẤT KHẨU CỦA QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA BẠN.

Bên được cấp phép có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định xuất khẩu áp dụng trong phạm vi quyền hạn của bên được cấp phép. Theo quy định HIỆN TẠI (tháng 5 năm 2000) phần mềm này đủ điều kiện xuất khẩu từ Hoa Kỳ và có thể được tải xuống bởi hoặc cách khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu trên toàn thế giới NGOẠI TRỪ các điểm đến bị Hoa Kỳ cấm vận bao gồm Cuba, Iraq, Libya, Triều Tiên, Iran, Syria, Sudan , Afghanistan và bất kỳ quốc gia nào khác mà Hoa Kỳ đã cấm vận hàng hóa và dịch vụ.

JsonCpp

Mã nguồn của thư viện JsonCpp, bao gồm tài liệu đi kèm, các thử nghiệm và các ứng dụng trình diễn, được cấp phép theo các điều kiện sau.

Baptiste Lepilleur và Các tác giả JsonCpp từ chối rõ ràng bản quyền ở tất cả các khu vực pháp lý công nhận tuyên bố từ chối trách nhiệm như vậy. Trong các khu vực pháp lý như vậy, phần mềm này được phát hành vào Miền Công cộng.

Tại các khu vực pháp lý không công nhận tài sản Miền Công cộng (ví dụ: Đức tính đến năm 2010), phần mềm này là Bản quyền (c) 2007-2010 của Baptiste Lepilleur và The JsonCpp Authors, và được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép MIT (xem bên dưới).

Tại các khu vực pháp lý công nhận tài sản Miền Công cộng, người dùng phần mềm này có thể chọn chấp nhận nó là 1) Miền Công cộng, 2) theo các điều kiện của Giấy phép MIT (xem bên dưới), hoặc 3) theo các điều khoản của Miền Công cộng kép / Điều kiện Giấy phép MIT được mô tả ở đây, tùy theo lựa chọn của họ.

Giấy phép MIT gần giống với Miền công cộng như một giấy phép có thể nhận được và được mô tả bằng các thuật ngữ rõ ràng, ngắn gọn tại:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Toàn văn của Giấy phép MIT như sau:

Bản quyền (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur và Các tác giả JsonCpp

Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch trong Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất , xuất bản, phân phối, cấp phép phụ và / hoặc bán các bản sao của Phần mềm và cho phép những người được cung cấp Phần mềm làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG HỢP LỆ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ BẢN QUYỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Giấy phép MIT tương thích với cả GPL và phần mềm thương mại, có tất cả các quyền của Miền Công cộng với một chút phiền toái là được yêu cầu giữ thông báo bản quyền và văn bản cấp phép ở trên trong mã nguồn. Cũng lưu ý rằng bằng cách chấp nhận "giấy phép" Miền Công cộng, bạn có thể cấp phép lại bản sao của mình bằng bất kỳ giấy phép nào bạn thích. Trừ khi có trong thông báo này, tên của chủ sở hữu bản quyền sẽ không được sử dụng trong quảng cáo hoặc để quảng bá việc bán, sử dụng hoặc các giao dịch khác trong Phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

Klibc.utils

Phần mềm này có thể bao gồm Klibc.utils được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2 và theo giấy phép được liệt kê bên dưới.

Bản quyền 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Bản quyền (c) 2004-2006 The Regents of the University of California. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. Không được sử dụng tên của trường Đại học cũng như tên của những người đóng góp để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC KHU VỰC VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, CÁC KHU VỰC HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHẤT HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC NGẮN HẠN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG.

LevelDB

Bản quyền (c) 2011 Các tác giả LevelDB. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

* Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau.

* Bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

* Tên của Google Inc. cũng như tên của những người đóng góp không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SỬ DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC TÓM TẮT (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU CÓ KHẢ NĂNG NỔI BẬT.

Libffi

Phần mềm này có thể bao gồm thư viện libffi tuân theo bản quyền và các quyền sau:

Bản quyền (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc và những người khác (Xem các tệp nguồn để biết chi tiết)

Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch trong Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất , xuất bản, phân phối, cấp phép phụ và / hoặc bán các bản sao của Phần mềm và cho phép những người được cung cấp Phần mềm làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG HỢP LỆ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ BẢN QUYỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

LevelDB

Bản quyền (c) 2011 Các tác giả LevelDB. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

* Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau.

* Bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

* Tên của Google Inc. cũng như tên của những người đóng góp không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SỬ DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC TÓM TẮT (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU CÓ KHẢ NĂNG NỔI BẬT.

Libarchive

Archive_entry.h:

Bản quyền (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Bản quyền (c) 2016 Martin Matuska
Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC TÁC GIẢ CUNG CẤP '' NGUYÊN TRẠNG '' VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC THỦ TỤC HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC TÓM TẮT (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU CÓ KHẢ NĂNG NỔI BẬT.

Lưu trữ.h:

Bản quyền (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC TÁC GIẢ CUNG CẤP '' NGUYÊN TRẠNG '' VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC THỦ TỤC HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC TÓM TẮT (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU CÓ KHẢ NĂNG NỔI BẬT.

LibLIEF

Giấy phép Apache
Phiên bản 2.0, tháng 1 năm 2004
http://www.apache.org/licenses/

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, SINH SẢN VÀ PHÂN PHỐI

1. Định nghĩa.

"Giấy phép" có nghĩa là các điều khoản và điều kiện để sử dụng, tái sản xuất và phân phối như được định nghĩa từ Phần 1 đến Phần 9 của tài liệu này.

"Bên cấp phép" có nghĩa là chủ sở hữu bản quyền hoặc pháp nhân được chủ sở hữu bản quyền cấp Giấy phép ủy quyền.

"Pháp nhân" có nghĩa là sự liên kết của pháp nhân hành động và tất cả các thực thể khác kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với pháp nhân đó. Theo mục đích của định nghĩa này, "quyền kiểm soát" có nghĩa là (i) quyền lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra sự chỉ đạo hoặc quản lý của thực thể đó, cho dù bằng hợp đồng hay cách khác, hoặc (ii) quyền sở hữu năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều cổ phiếu đang lưu hành, hoặc (iii) quyền sở hữu có lợi đối với pháp nhân đó.

"Bạn" (hoặc "Của bạn") có nghĩa là một cá nhân hoặc Pháp nhân thực hiện các quyền được cấp bởi Giấy phép này.

Biểu mẫu "Nguồn" có nghĩa là biểu mẫu được ưu tiên để thực hiện sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn phần mềm, nguồn tài liệu và tệp cấu hình.

Biểu mẫu "Đối tượng" có nghĩa là bất kỳ hình thức nào do chuyển đổi cơ học hoặc dịch của biểu mẫu Nguồn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã đối tượng đã biên dịch, tài liệu được tạo và chuyển đổi sang các loại phương tiện khác.

"Tác phẩm" có nghĩa là tác phẩm có quyền tác giả, dù ở dạng Nguồn hay Đối tượng, được cung cấp theo Giấy phép, như được chỉ ra bởi thông báo bản quyền được bao gồm hoặc đính kèm với tác phẩm (ví dụ được cung cấp trong Phụ lục bên dưới).

"Tác phẩm phái sinh" sẽ có nghĩa là bất kỳ tác phẩm nào, dù ở dạng Nguồn hay Đối tượng, dựa trên (hoặc bắt nguồn từ) Tác phẩm và các bản sửa đổi biên tập, chú thích, chi tiết hoặc sửa đổi khác thể hiện toàn bộ một tác phẩm gốc của quyền tác giả. Đối với các mục đích của Giấy phép này, Tác phẩm phái sinh sẽ không bao gồm các tác phẩm vẫn có thể tách rời, hoặc chỉ liên kết (hoặc ràng buộc bằng tên) với các giao diện của Tác phẩm và Tác phẩm phái sinh của chúng.

"Đóng góp" có nghĩa là bất kỳ tác phẩm nào có quyền tác giả, bao gồm phiên bản gốc của Tác phẩm và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Tác phẩm đó hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng, được chủ sở hữu bản quyền hoặc một cá nhân hoặc Pháp nhân được ủy quyền để gửi thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. Theo mục đích của định nghĩa này, "đã gửi" có nghĩa là bất kỳ hình thức giao tiếp điện tử, bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào được gửi đến Bên cấp phép hoặc đại diện của Bên cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên lạc về danh sách gửi thư điện tử, hệ thống kiểm soát mã nguồn và hệ thống theo dõi vấn đề được quản lý bởi hoặc thay mặt cho Người cấp phép nhằm mục đích thảo luận và cải thiện Sản phẩm, nhưng loại trừ thông tin liên lạc được chủ sở hữu bản quyền đánh dấu rõ ràng hoặc chỉ định bằng văn bản là "Không phải là Đóng góp".

"Người đóng góp" có nghĩa là Người cấp phép và bất kỳ cá nhân hoặc Pháp nhân nào thay mặt Người cấp phép nhận Khoản đóng góp và sau đó được kết hợp trong Công việc.

2. Cấp Giấy phép Bản quyền.

Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mỗi Người đóng góp theo đây sẽ cấp cho Bạn giấy phép bản quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không tính phí, miễn phí bản quyền, không hủy ngang để tái sản xuất, chuẩn bị Tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai, cấp phép phụ và phân phối Tác phẩm và các Tác phẩm phái sinh đó ở dạng Nguồn hoặc Đối tượng.

3. Cấp Giấy phép Sáng chế.

Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mỗi Người đóng góp theo đây sẽ cấp cho Bạn giấy phép bằng sáng chế vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không tính phí, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi (ngoại trừ được nêu trong phần này) để thực hiện, đã thực hiện, sử dụng, đề nghị bán, bán, nhập khẩu và nói cách khác là chuyển giao Tác phẩm, trong đó giấy phép đó chỉ áp dụng cho những yêu cầu bằng sáng chế được cấp phép bởi Người đóng góp đó nhất thiết bị vi phạm bởi (các) Đóng góp của họ hoặc kết hợp (các) Đóng góp của họ với Công việc mà (các) Đóng góp đó đã được gửi đến. Nếu Bạn khởi kiện vụ kiện về bằng sáng chế chống lại bất kỳ pháp nhân nào (bao gồm khiếu nại chéo hoặc phản tố trong một vụ kiện) cáo buộc rằng Tác phẩm hoặc Đóng góp được kết hợp trong Tác phẩm tạo thành vi phạm bằng sáng chế trực tiếp hoặc đóng góp, thì mọi giấy phép bằng sáng chế được cấp cho Bạn theo Giấy phép này cho điều đó Công việc sẽ chấm dứt kể từ ngày vụ kiện tụng đó được đệ trình.

4. Phân phối lại.

Bạn có thể sao chép và phân phối các bản sao của Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng ở bất kỳ phương tiện nào, có hoặc không có sửa đổi, và ở dạng Nguồn hoặc Đối tượng, miễn là Bạn đáp ứng các điều kiện sau:

Bạn phải cung cấp cho bất kỳ người nhận Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh nào khác bản sao của Giấy phép này; và

Bạn phải làm cho bất kỳ tệp đã sửa đổi nào mang thông báo nổi bật cho biết rằng Bạn đã thay đổi tệp; và

Bạn phải giữ lại, ở dạng Nguồn của bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào mà Bạn phân phối, tất cả các thông báo về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và ghi công từ dạng Nguồn của Tác phẩm, ngoại trừ những thông báo không liên quan đến bất kỳ phần nào của Tác phẩm phái sinh; và Nếu Tác phẩm bao gồm tệp văn bản "THÔNG BÁO" như một phần của việc phân phối, thì bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào mà Bạn phân phối phải bao gồm một bản sao có thể đọc được của các thông báo ghi nhận tác giả có trong tệp THÔNG BÁO đó, loại trừ những thông báo không liên quan đến bất kỳ phần nào của Tác phẩm phái sinh, ở ít nhất một trong những nơi sau: trong tệp văn bản THÔNG BÁO được phân phối như một phần của Tác phẩm phái sinh; trong biểu mẫu hoặc tài liệu Nguồn, nếu được cung cấp cùng với Tác phẩm phái sinh; hoặc, trong màn hình được tạo bởi Tác phẩm phái sinh, nếu và ở bất cứ nơi nào các thông báo của bên thứ ba như vậy thường xuất hiện. Nội dung của tệp THÔNG BÁO chỉ dành cho mục đích thông tin và không sửa đổi Giấy phép. Bạn có thể thêm các thông báo ghi nhận tác giả của riêng Bạn trong các Tác phẩm phái sinh mà Bạn phân phối, cùng với hoặc dưới dạng phụ lục cho văn bản THÔNG BÁO từ Tác phẩm, miễn là các thông báo ghi công bổ sung đó không thể được hiểu là sửa đổi Giấy phép. Bạn có thể thêm tuyên bố bản quyền của riêng Bạn vào các sửa đổi của Bạn và có thể cung cấp các điều khoản và điều kiện cấp phép bổ sung hoặc khác để sử dụng, sao chép hoặc phân phối các sửa đổi của Bạn hoặc cho bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào như vậy nói chung, miễn là Bạn sử dụng, tái tạo và phân phối Mặt khác, Công việc tuân thủ các điều kiện được nêu trong Giấy phép này.

5. Nộp Đóng góp.

Trừ khi Bạn nêu rõ cách khác, bất kỳ Đóng góp nào do Bạn cố ý gửi để đưa vào Tác phẩm cho Người cấp phép sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mà không có bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung nào. Bất chấp những điều trên, không có gì ở đây sẽ thay thế hoặc sửa đổi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận cấp phép riêng biệt nào mà bạn có thể đã thực hiện với Người cấp phép liên quan đến các Đóng góp đó.

6. Nhãn hiệu.

Giấy phép này không cấp phép sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên sản phẩm của Bên cấp phép, trừ khi được yêu cầu để sử dụng hợp lý và theo thông lệ trong việc mô tả nguồn gốc của Tác phẩm và sao chép nội dung của tệp THÔNG BÁO.

7. Từ chối Bảo hành.

Trừ khi được yêu cầu bởi luật hiện hành hoặc được đồng ý bằng văn bản, Bên cấp phép cung cấp Tác phẩm (và mỗi Người đóng góp cung cấp các Đóng góp của mình) trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm hoặc các điều kiện về TITLE, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG LẠNH, hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định sự phù hợp của việc sử dụng hoặc phân phối lại Tác phẩm và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc Bạn thực hiện các quyền theo Giấy phép này.

8. Giới hạn trách nhiệm.

Trong mọi trường hợp và không theo lý thuyết pháp lý nào, cho dù là do vi phạm (bao gồm cả sơ suất), hợp đồng, hoặc cách khác, trừ khi luật hiện hành yêu cầu (chẳng hạn như hành vi cố ý và hoàn toàn cẩu thả) hoặc được đồng ý bằng văn bản, bất kỳ Người đóng góp nào sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn về thiệt hại, bao gồm mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả của bất kỳ nhân vật nào phát sinh do Giấy phép này hoặc do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Tác phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất thiện chí, ngừng việc , hỏng hóc hoặc trục trặc máy tính, hoặc bất kỳ và tất cả các thiệt hại hoặc tổn thất thương mại khác), ngay cả khi Người đóng góp đó đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

9. Chấp nhận Bảo hành hoặc Trách nhiệm Bổ sung.

Trong khi phân phối lại Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng, Bạn có thể chọn cung cấp và tính phí, chấp nhận hỗ trợ, bảo hành, bồi thường hoặc các nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý khác và / hoặc các quyền phù hợp với Giấy phép này. Tuy nhiên, khi chấp nhận các nghĩa vụ như vậy, Bạn chỉ có thể hành động nhân danh Chính Bạn và chịu trách nhiệm duy nhất của Bạn, không thay mặt cho bất kỳ Người đóng góp nào khác và chỉ khi Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và coi mỗi Người đóng góp là vô hại đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh bởi, hoặc các khiếu nại được khẳng định chống lại, Người đóng góp đó vì lý do bạn chấp nhận bất kỳ bảo hành hoặc trách nhiệm bổ sung nào như vậy.

LibYara

Bản quyền (c) 2007-2016. Các tác giả YARA. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. Không được sử dụng tên của chủ sở hữu bản quyền hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ BẢN QUYỀN HOẶC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SỬ DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC TÓM TẮT (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG NÀY.

LibSELinux

Phần mềm này có thể bao gồm gói Debian libselinux được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2. Thông tin thêm về gói Debian có sẵn tại http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Bản quyền 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Bản quyền (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Bản quyền (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Bản quyền (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Bản quyền (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Thư viện này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại nó và / hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng Ít hơn GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản; hoặc là phiên bản 2.1 của Giấy phép hoặc (theo tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản nào mới hơn.

Thư viện này được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có bảo đảm ngụ ý về KHẢ NĂNG LÊN LỚN hoặc SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Công cộng Ít hơn GNU để biết thêm chi tiết.

Libx86

Phần mềm này có thể bao gồm gói libx86 được cấp phép theo các giấy phép được liệt kê bên dưới.

Tệp: debian / *

Bản quyền: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Giấy phép: MIT

Các tập tin: *

Bản quyền: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Giấy phép: MIT

Tệp: x86emu / *

Bản quyền: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Giấy phép: other

Quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và bán phần mềm này và tài liệu của nó cho bất kỳ mục đích nào được cấp miễn phí theo đây, miễn là thông báo bản quyền ở trên xuất hiện trong tất cả các bản sao và cả thông báo bản quyền và thông báo cho phép này đều xuất hiện trong tài liệu hỗ trợ , và tên của các tác giả không được sử dụng trong quảng cáo hoặc công khai liên quan đến việc phân phối phần mềm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể. Các tác giả không tuyên bố về tính phù hợp của phần mềm này cho bất kỳ mục đích nào. Nó được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý.

TÁC GIẢ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ SỰ PHÙ HỢP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, ĐÚNG HOẶC HẬU QUẢ NÀO CỦA VIỆC SỬ DỤNG, BẤT KỲ THIỆT HẠI GÌ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TIÊU CỰC HOẶC HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG KHÁC, PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN PHẦN MỀM NÀY.

Giấy phép: MIT

Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch trong Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất , xuất bản, phân phối, cấp phép phụ và / hoặc bán các bản sao của Phần mềm và cho phép những người được cung cấp Phần mềm làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG HỢP LỆ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, JOSH VANDERHOOF KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC, DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Nền tảng Linux

Phần mềm này có thể bao gồm nhân Linux được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2, một bản sao của nó cùng với mã nguồn cho phiên bản nhân Linux có sẵn tại http://git.kernel.org/.

Lua

Bản quyền © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch trong Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất , xuất bản, phân phối, cấp phép phụ và / hoặc bán các bản sao của Phần mềm và cho phép những người được cung cấp Phần mềm làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG HỢP LỆ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ BẢN QUYỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Mach

Giấy phép CMU sau bao gồm một số mã hỗ trợ cho Mach, bắt nguồn từ Mach 3.0: Hệ điều hành Mach

Bản quyền (C) 1991, 1990, 1989 Đại học Carnegie Mellon. Đã đăng ký Bản quyền.

Quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm này và tài liệu của nó được cấp theo đây, với điều kiện là cả thông báo bản quyền và thông báo cấp phép này đều xuất hiện trong tất cả các bản sao của phần mềm, các sản phẩm phái sinh hoặc các phiên bản sửa đổi, và bất kỳ phần nào của chúng, và cả hai thông báo xuất hiện trong tài liệu hỗ trợ.

CARNEGIE MELLON CHO PHÉP SỬ DỤNG MIỄN PHÍ PHẦN MỀM NÀY TRONG ĐIỀU KIỆN "NGUYÊN TRẠNG" CỦA NÓ. CARNEGIE MELLON TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY.

Carnegie Mellon yêu cầu người dùng phần mềm này quay lại
Điều phối viên phân phối phần mềm
Khoa Khoa học Máy tính
Đại học Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
hoặc Software.Distribution@CS.CMU.EDU bất kỳ cải tiến hoặc tiện ích mở rộng nào mà họ thực hiện và cấp cho Carnegie Mellon quyền phân phối lại những thay đổi này.

Ncurses

Phần mềm này có thể bao gồm thư viện ncurses tuân theo bản quyền và quyền sau: Bản quyền (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Quyền theo đây được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch trong Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, phân phối với các sửa đổi, cấp phép phụ và / hoặc bán các bản sao của Phần mềm và để cho phép những người mà Phần mềm được cung cấp để làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG HỢP LỆ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHỨNG MINH CHỦ BẢN QUYỀN TRÊN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM .

Trừ khi có trong thông báo này, (các) tên của chủ sở hữu bản quyền ở trên sẽ không được sử dụng trong quảng cáo hoặc để quảng bá việc bán, sử dụng hoặc các giao dịch khác trong Phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.

NTFS-3G

Phần mềm này có thể bao gồm trình điều khiển NTFS-3G được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2 và các bản sao GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG CỦA THƯ VIỆN GNU cùng với mã nguồn cho NTFS-3G có tại https://sourceforge.net/p / ntfs-3g / ntfs-3g / ci / edge / tree / COPYING
Bản quyền: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Bao bì Debian là Bản quyền (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) và được cấp phép theo GPL, xem ở trên.

OpenSSL

Bản quyền (c) 1998-2017 Dự án OpenSSL. Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. Tất cả các tài liệu quảng cáo đề cập đến các tính năng hoặc việc sử dụng phần mềm này phải hiển thị lời xác nhận sau:
  "Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Dự án OpenSSL phát triển để sử dụng trong Bộ công cụ OpenSSL. (Http://www.openssl.org/)"
 4. Không được sử dụng tên "Bộ công cụ OpenSSL" và "Dự án OpenSSL" để chứng thực hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Để có sự cho phép bằng văn bản, vui lòng liên hệ openssl-core@openssl.org.
 5. Các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này không được gọi là "OpenSSL" cũng như không được "OpenSSL" xuất hiện trong tên của chúng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Dự án OpenSSL.
 6. Việc phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào cũng phải giữ lại sự xác nhận sau:

"Sản phẩm này bao gồm phần mềm do Dự án OpenSSL phát triển để sử dụng trong Bộ công cụ OpenSSL (http://www.openssl.org/)"

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI DỰ ÁN OpenSSL "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, DỰ ÁN OpenSSL HOẶC CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP CỦA NÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHẤT HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN ; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC BỐ CỤC (BAO GỒM SỰ ĐÀM PHÁN HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, BAO GIỜ NẾU CÓ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG .

RapidJSON

Tencent rất vui được hỗ trợ cộng đồng mã nguồn mở bằng cách cung cấp RapidJSON.

Bản quyền (C) 2015 THL A29 Limited, một công ty của Tencent và Milo Yip. Đã đăng ký Bản quyền.

Nếu bạn đã tải xuống bản sao nhị phân RapidJSON từ Tencent, xin lưu ý rằng nhị phân RapidJSON được cấp phép theo Giấy phép MIT.

Nếu bạn đã tải xuống bản sao mã nguồn RapidJSON từ Tencent, xin lưu ý rằng mã nguồn RapidJSON được cấp phép theo Giấy phép MIT, ngoại trừ các thành phần của bên thứ ba được liệt kê bên dưới tuân theo các điều khoản cấp phép khác nhau. Việc bạn tích hợp RapidJSON vào các dự án của riêng mình có thể yêu cầu tuân thủ Giấy phép MIT, cũng như các giấy phép khác áp dụng cho các thành phần của bên thứ ba có trong RapidJSON. Để tránh giấy phép JSON có vấn đề trong các dự án của riêng bạn, bạn chỉ cần loại trừ thư mục bin / jsonchecker / vì đây là mã duy nhất trong giấy phép JSON.

Bản sao của Giấy phép MIT được bao gồm trong tệp này.

Các giấy phép và phụ thuộc khác:

Phần mềm nguồn mở được cấp phép theo giấy phép BSD:

-------------------------------------------------- ------------------

Các msinttypes r29

Bản quyền (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

* Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau.

* Bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

* Không được sử dụng tên của chủ sở hữu bản quyền hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC KHU VỰC VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP `` NGUYÊN TRẠNG '' VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG MỌI SỰ KIỆN, CÁC KHU VỰC VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI HOẶC DO HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHẤT HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC NGẮN HẠN (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG.

Phần mềm nguồn mở được cấp phép theo giấy phép JSON:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Bản quyền (c) 2002 JSON.org
Đã đăng ký Bản quyền.

JSON_checker

Bản quyền (c) 2002 JSON.org
Đã đăng ký Bản quyền.

Điều khoản của Giấy phép JSON:

-------------------------------------------------- -

Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch trong Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất , xuất bản, phân phối, cấp phép phụ và / hoặc bán các bản sao của Phần mềm và cho phép những người được cung cấp Phần mềm làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

Phần mềm sẽ được sử dụng cho Điều thiện, không phải Điều ác.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG HỢP LỆ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ BẢN QUYỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Điều khoản của Giấy phép MIT:

-------------------------------------------------- ------------------

Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch trong Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất , xuất bản, phân phối, cấp phép phụ và / hoặc bán các bản sao của Phần mềm và cho phép những người được cung cấp Phần mềm làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG HỢP LỆ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ BẢN QUYỀN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG MỘT HÀNH VI HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Simdjson

Giấy phép Apache

Phiên bản 2.0, tháng 1 năm 2004

http://www.apache.org/licenses/

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, SINH SẢN VÀ PHÂN PHỐI

1. Định nghĩa.

"Giấy phép" có nghĩa là các điều khoản và điều kiện để sử dụng, tái sản xuất và phân phối như được định nghĩa từ Phần 1 đến Phần 9 của tài liệu này.

"Bên cấp phép" có nghĩa là chủ sở hữu bản quyền hoặc pháp nhân được chủ sở hữu bản quyền cấp Giấy phép ủy quyền.

"Pháp nhân" có nghĩa là sự liên kết của pháp nhân hành động và tất cả các thực thể khác kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với pháp nhân đó. Theo mục đích của định nghĩa này, "quyền kiểm soát" có nghĩa là (i) quyền lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra sự chỉ đạo hoặc quản lý của thực thể đó, cho dù bằng hợp đồng hay cách khác, hoặc (ii) quyền sở hữu năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều cổ phiếu đang lưu hành, hoặc (iii) quyền sở hữu có lợi đối với pháp nhân đó.

"Bạn" (hoặc "Của bạn") có nghĩa là một cá nhân hoặc Pháp nhân thực hiện các quyền được cấp bởi Giấy phép này.

Biểu mẫu "Nguồn" có nghĩa là biểu mẫu được ưu tiên để thực hiện sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn phần mềm, nguồn tài liệu và tệp cấu hình.

Biểu mẫu "Đối tượng" có nghĩa là bất kỳ hình thức nào do chuyển đổi cơ học hoặc dịch của biểu mẫu Nguồn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã đối tượng đã biên dịch, tài liệu được tạo và chuyển đổi sang các loại phương tiện khác.

"Tác phẩm" có nghĩa là tác phẩm có quyền tác giả, dù ở dạng Nguồn hay Đối tượng, được cung cấp theo Giấy phép, như được chỉ ra bởi thông báo bản quyền được bao gồm hoặc đính kèm với tác phẩm (ví dụ được cung cấp trong Phụ lục bên dưới).

"Tác phẩm phái sinh" sẽ có nghĩa là bất kỳ tác phẩm nào, dù ở dạng Nguồn hay Đối tượng, dựa trên (hoặc bắt nguồn từ) Tác phẩm và các bản sửa đổi biên tập, chú thích, chi tiết hoặc sửa đổi khác thể hiện toàn bộ một tác phẩm gốc của quyền tác giả. Đối với các mục đích của Giấy phép này, Tác phẩm phái sinh sẽ không bao gồm các tác phẩm vẫn có thể tách rời, hoặc chỉ liên kết (hoặc ràng buộc bằng tên) với các giao diện của Tác phẩm và Tác phẩm phái sinh của chúng.

"Đóng góp" có nghĩa là bất kỳ tác phẩm nào có quyền tác giả, bao gồm phiên bản gốc của Tác phẩm và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Tác phẩm đó hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng, được chủ sở hữu bản quyền hoặc một cá nhân hoặc Pháp nhân được ủy quyền để gửi thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. Theo mục đích của định nghĩa này, "đã gửi" có nghĩa là bất kỳ hình thức giao tiếp điện tử, bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào được gửi đến Bên cấp phép hoặc đại diện của Bên cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên lạc về danh sách gửi thư điện tử, hệ thống kiểm soát mã nguồn và hệ thống theo dõi vấn đề được quản lý bởi hoặc thay mặt cho Người cấp phép nhằm mục đích thảo luận và cải thiện Sản phẩm, nhưng loại trừ thông tin liên lạc được chủ sở hữu bản quyền đánh dấu rõ ràng hoặc chỉ định bằng văn bản là "Không phải là Đóng góp".

"Người đóng góp" có nghĩa là Người cấp phép và bất kỳ cá nhân hoặc Pháp nhân nào thay mặt Người cấp phép nhận Khoản đóng góp và sau đó được kết hợp trong Công việc.

2. Cấp Giấy phép Bản quyền.

Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mỗi Người đóng góp theo đây sẽ cấp cho Bạn giấy phép bản quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không tính phí, miễn phí bản quyền, không hủy ngang để tái sản xuất, chuẩn bị Tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai, cấp phép phụ và phân phối Tác phẩm và các Tác phẩm phái sinh đó ở dạng Nguồn hoặc Đối tượng.

3. Cấp Giấy phép Sáng chế.

Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mỗi Người đóng góp theo đây sẽ cấp cho Bạn giấy phép bằng sáng chế vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không tính phí, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi (ngoại trừ được nêu trong phần này) để thực hiện, đã thực hiện, sử dụng, đề nghị bán, bán, nhập khẩu và nói cách khác là chuyển giao Tác phẩm, trong đó giấy phép đó chỉ áp dụng cho những yêu cầu bằng sáng chế được cấp phép bởi Người đóng góp đó nhất thiết bị vi phạm bởi (các) Đóng góp của họ hoặc kết hợp (các) Đóng góp của họ với Công việc mà (các) Đóng góp đó đã được gửi đến. Nếu Bạn khởi kiện vụ kiện về bằng sáng chế chống lại bất kỳ pháp nhân nào (bao gồm khiếu nại chéo hoặc phản tố trong một vụ kiện) cáo buộc rằng Tác phẩm hoặc Đóng góp được kết hợp trong Tác phẩm tạo thành vi phạm bằng sáng chế trực tiếp hoặc đóng góp, thì mọi giấy phép bằng sáng chế được cấp cho Bạn theo Giấy phép này cho điều đó Công việc sẽ chấm dứt kể từ ngày vụ kiện tụng đó được đệ trình.

4. Phân phối lại.

Bạn có thể sao chép và phân phối các bản sao của Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng ở bất kỳ phương tiện nào, có hoặc không có sửa đổi, và ở dạng Nguồn hoặc Đối tượng, miễn là Bạn đáp ứng các điều kiện sau:

Bạn phải cung cấp cho bất kỳ người nhận Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh nào khác bản sao của Giấy phép này; và

Bạn phải làm cho bất kỳ tệp đã sửa đổi nào mang thông báo nổi bật cho biết rằng Bạn đã thay đổi tệp; và

Bạn phải giữ lại, ở dạng Nguồn của bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào mà Bạn phân phối, tất cả các thông báo về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và ghi công từ dạng Nguồn của Tác phẩm, ngoại trừ những thông báo không liên quan đến bất kỳ phần nào của Tác phẩm phái sinh; và Nếu Tác phẩm bao gồm tệp văn bản "THÔNG BÁO" như một phần của việc phân phối, thì bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào mà Bạn phân phối phải bao gồm một bản sao có thể đọc được của các thông báo ghi nhận tác giả có trong tệp THÔNG BÁO đó, loại trừ những thông báo không liên quan đến bất kỳ phần nào của Tác phẩm phái sinh, ở ít nhất một trong những nơi sau: trong tệp văn bản THÔNG BÁO được phân phối như một phần của Tác phẩm phái sinh; trong biểu mẫu hoặc tài liệu Nguồn, nếu được cung cấp cùng với Tác phẩm phái sinh; hoặc, trong màn hình được tạo bởi Tác phẩm phái sinh, nếu và ở bất cứ nơi nào các thông báo của bên thứ ba như vậy thường xuất hiện. Nội dung của tệp THÔNG BÁO chỉ dành cho mục đích thông tin và không sửa đổi Giấy phép. Bạn có thể thêm các thông báo ghi nhận tác giả của riêng Bạn trong các Tác phẩm phái sinh mà Bạn phân phối, cùng với hoặc dưới dạng phụ lục cho văn bản THÔNG BÁO từ Tác phẩm, miễn là các thông báo ghi công bổ sung đó không thể được hiểu là sửa đổi Giấy phép. Bạn có thể thêm tuyên bố bản quyền của riêng Bạn vào các sửa đổi của Bạn và có thể cung cấp các điều khoản và điều kiện cấp phép bổ sung hoặc khác để sử dụng, sao chép hoặc phân phối các sửa đổi của Bạn hoặc cho bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào như vậy nói chung, miễn là Bạn sử dụng, tái tạo và phân phối Mặt khác, Công việc tuân thủ các điều kiện được nêu trong Giấy phép này.

5. Nộp Đóng góp.

Trừ khi Bạn nêu rõ cách khác, bất kỳ Đóng góp nào do Bạn cố ý gửi để đưa vào Tác phẩm cho Người cấp phép sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mà không có bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung nào. Bất chấp những điều trên, không có gì ở đây sẽ thay thế hoặc sửa đổi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận cấp phép riêng biệt nào mà bạn có thể đã thực hiện với Người cấp phép liên quan đến các Đóng góp đó.

6. Nhãn hiệu.

Giấy phép này không cấp phép sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên sản phẩm của Bên cấp phép, trừ khi được yêu cầu để sử dụng hợp lý và theo thông lệ trong việc mô tả nguồn gốc của Tác phẩm và sao chép nội dung của tệp THÔNG BÁO.

7. Từ chối Bảo hành.

Trừ khi được yêu cầu bởi luật hiện hành hoặc được đồng ý bằng văn bản, Bên cấp phép cung cấp Tác phẩm (và mỗi Người đóng góp cung cấp các Đóng góp của mình) trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm hoặc các điều kiện về TITLE, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG LẠNH, hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định sự phù hợp của việc sử dụng hoặc phân phối lại Tác phẩm và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc Bạn thực hiện các quyền theo Giấy phép này.

8. Giới hạn trách nhiệm.

Trong mọi trường hợp và không theo lý thuyết pháp lý nào, cho dù là do vi phạm (bao gồm cả sơ suất), hợp đồng, hoặc cách khác, trừ khi luật hiện hành yêu cầu (chẳng hạn như hành vi cố ý và hoàn toàn cẩu thả) hoặc được đồng ý bằng văn bản, bất kỳ Người đóng góp nào sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn về thiệt hại, bao gồm mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả của bất kỳ nhân vật nào phát sinh do Giấy phép này hoặc do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Tác phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất thiện chí, ngừng việc , hỏng hóc hoặc trục trặc máy tính, hoặc bất kỳ và tất cả các thiệt hại hoặc tổn thất thương mại khác), ngay cả khi Người đóng góp đó đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

9. Chấp nhận Bảo hành hoặc Trách nhiệm Bổ sung.

Trong khi phân phối lại Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng, Bạn có thể chọn cung cấp và tính phí, chấp nhận hỗ trợ, bảo hành, bồi thường hoặc các nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý khác và / hoặc các quyền phù hợp với Giấy phép này. Tuy nhiên, khi chấp nhận các nghĩa vụ như vậy, Bạn chỉ có thể hành động nhân danh Chính Bạn và chịu trách nhiệm duy nhất của Bạn, không thay mặt cho bất kỳ Người đóng góp nào khác và chỉ khi Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và coi mỗi Người đóng góp là vô hại đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh bởi, hoặc các khiếu nại được khẳng định chống lại, Người đóng góp đó vì lý do bạn chấp nhận bất kỳ bảo hành hoặc trách nhiệm bổ sung nào như vậy.

QT

QT có sẵn theo Giấy phép Công cộng Ít hơn GNU phiên bản 3. Bộ công cụ QT là Bản quyền © 2016. Công ty TNHH QT và những người đóng góp khác.

Giấy phép Công cộng GNU Ít hơn phiên bản ba hiện có tại https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplication

Bản quyền (C) 2013 Digia Plc và / hoặc công ty con (-ies) của nó.

Liên hệ: https://www.qt.io/terms-conditions/

Phần mềm này là một phần của cấu phần Giải pháp QT.

Bạn có thể sử dụng tệp này theo các điều khoản của giấy phép BSD như sau:

"Việc phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được phép với điều kiện đáp ứng các điều kiện sau:

• Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau.

• Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

• Tên của Digia Plc và Công ty con (-ies) của nó cũng như tên của những người đóng góp không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG KHÔNG TRƯỜNG HỢP NÀO SẼ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SỬ DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC TÓM TẮT (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC PHÉP THUỘC VỀ KHẢ NĂNG NÀY.

Tái bản Core

Giấy phép Apache
Phiên bản 2.0, tháng 1 năm 2004
http://www.apache.org/licenses/

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, SINH SẢN VÀ PHÂN PHỐI

1. Định nghĩa.

"Giấy phép" có nghĩa là các điều khoản và điều kiện để sử dụng, tái sản xuất và phân phối như được định nghĩa từ Phần 1 đến Phần 9 của tài liệu này.

"Bên cấp phép" có nghĩa là chủ sở hữu bản quyền hoặc pháp nhân được chủ sở hữu bản quyền cấp Giấy phép ủy quyền.

"Pháp nhân" có nghĩa là sự liên kết của pháp nhân hành động và tất cả các thực thể khác kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với pháp nhân đó. Theo mục đích của định nghĩa này, "quyền kiểm soát" có nghĩa là (i) quyền lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, gây ra sự chỉ đạo hoặc quản lý của thực thể đó, cho dù bằng hợp đồng hay cách khác, hoặc (ii) quyền sở hữu năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều cổ phiếu đang lưu hành, hoặc (iii) quyền sở hữu có lợi đối với pháp nhân đó.

"Bạn" (hoặc "Của bạn") có nghĩa là một cá nhân hoặc Pháp nhân thực hiện các quyền được cấp bởi Giấy phép này.

Biểu mẫu "Nguồn" có nghĩa là biểu mẫu được ưu tiên để thực hiện sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn phần mềm, nguồn tài liệu và tệp cấu hình.

Biểu mẫu "Đối tượng" có nghĩa là bất kỳ hình thức nào do chuyển đổi cơ học hoặc dịch của biểu mẫu Nguồn, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã đối tượng đã biên dịch, tài liệu được tạo và chuyển đổi sang các loại phương tiện khác.

"Tác phẩm" có nghĩa là tác phẩm có quyền tác giả, dù ở dạng Nguồn hay Đối tượng, được cung cấp theo Giấy phép, như được chỉ ra bởi thông báo bản quyền được bao gồm hoặc đính kèm với tác phẩm (ví dụ được cung cấp trong Phụ lục bên dưới).

"Tác phẩm phái sinh" sẽ có nghĩa là bất kỳ tác phẩm nào, dù ở dạng Nguồn hay Đối tượng, dựa trên (hoặc bắt nguồn từ) Tác phẩm và các bản sửa đổi biên tập, chú thích, chi tiết hoặc sửa đổi khác thể hiện toàn bộ một tác phẩm gốc của quyền tác giả. Đối với các mục đích của Giấy phép này, Tác phẩm phái sinh sẽ không bao gồm các tác phẩm vẫn có thể tách rời, hoặc chỉ liên kết (hoặc ràng buộc bằng tên) với các giao diện của Tác phẩm và Tác phẩm phái sinh của chúng.

"Đóng góp" có nghĩa là bất kỳ tác phẩm nào có quyền tác giả, bao gồm phiên bản gốc của Tác phẩm và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Tác phẩm đó hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng, được chủ sở hữu bản quyền hoặc một cá nhân hoặc Pháp nhân được ủy quyền để gửi thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền. Theo mục đích của định nghĩa này, "đã gửi" có nghĩa là bất kỳ hình thức giao tiếp điện tử, bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào được gửi đến Bên cấp phép hoặc đại diện của Bên cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên lạc về danh sách gửi thư điện tử, hệ thống kiểm soát mã nguồn và hệ thống theo dõi vấn đề được quản lý bởi hoặc thay mặt cho Người cấp phép nhằm mục đích thảo luận và cải thiện Sản phẩm, nhưng loại trừ thông tin liên lạc được chủ sở hữu bản quyền đánh dấu rõ ràng hoặc chỉ định bằng văn bản là "Không phải là Đóng góp".

"Người đóng góp" có nghĩa là Người cấp phép và bất kỳ cá nhân hoặc Pháp nhân nào thay mặt Người cấp phép nhận Khoản đóng góp và sau đó được kết hợp trong Công việc.

2. Cấp Giấy phép Bản quyền.

Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mỗi Người đóng góp theo đây sẽ cấp cho Bạn giấy phép bản quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không tính phí, miễn phí bản quyền, không hủy ngang để tái sản xuất, chuẩn bị Tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai, cấp phép phụ và phân phối Tác phẩm và các Tác phẩm phái sinh đó ở dạng Nguồn hoặc Đối tượng.

3. Cấp Bằng Sáng chế.

Theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mỗi Người đóng góp theo đây sẽ cấp cho Bạn giấy phép bằng sáng chế vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không độc quyền, không tính phí, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi (ngoại trừ được nêu trong phần này) để thực hiện, đã thực hiện, sử dụng, đề nghị bán, bán, nhập khẩu và nói cách khác là chuyển giao Tác phẩm, trong đó giấy phép đó chỉ áp dụng cho những yêu cầu bằng sáng chế được cấp phép bởi Người đóng góp đó nhất thiết bị vi phạm bởi (các) Đóng góp của họ hoặc kết hợp (các) Đóng góp của họ với Công việc mà (các) Đóng góp đó đã được gửi đến. Nếu Bạn khởi kiện vụ kiện về bằng sáng chế chống lại bất kỳ pháp nhân nào (bao gồm khiếu nại chéo hoặc phản tố trong một vụ kiện) cáo buộc rằng Tác phẩm hoặc Đóng góp được kết hợp trong Tác phẩm tạo thành vi phạm bằng sáng chế trực tiếp hoặc đóng góp, thì mọi giấy phép bằng sáng chế được cấp cho Bạn theo Giấy phép này cho điều đó Công việc sẽ chấm dứt kể từ ngày vụ kiện tụng đó được đệ trình.

4. Phân phối lại.

Bạn có thể sao chép và phân phối các bản sao của Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng ở bất kỳ phương tiện nào, có hoặc không có sửa đổi, và ở dạng Nguồn hoặc Đối tượng, miễn là Bạn đáp ứng các điều kiện sau:

Bạn phải cung cấp cho bất kỳ người nhận Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh nào khác bản sao của Giấy phép này; và

Bạn phải làm cho bất kỳ tệp đã sửa đổi nào mang thông báo nổi bật cho biết rằng Bạn đã thay đổi tệp; và

Bạn phải giữ lại, ở dạng Nguồn của bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào mà Bạn phân phối, tất cả các thông báo về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và ghi công từ dạng Nguồn của Tác phẩm, ngoại trừ những thông báo không liên quan đến bất kỳ phần nào của Tác phẩm phái sinh; và Nếu Tác phẩm bao gồm tệp văn bản "THÔNG BÁO" như một phần của việc phân phối, thì bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào mà Bạn phân phối phải bao gồm một bản sao có thể đọc được của các thông báo ghi nhận tác giả có trong tệp THÔNG BÁO đó, loại trừ những thông báo không liên quan đến bất kỳ phần nào của Tác phẩm phái sinh, ở ít nhất một trong những nơi sau: trong tệp văn bản THÔNG BÁO được phân phối như một phần của Tác phẩm phái sinh; trong biểu mẫu hoặc tài liệu Nguồn, nếu được cung cấp cùng với Tác phẩm phái sinh; hoặc, trong màn hình được tạo bởi Tác phẩm phái sinh, nếu và ở bất cứ nơi nào các thông báo của bên thứ ba như vậy thường xuất hiện. Nội dung của tệp THÔNG BÁO chỉ dành cho mục đích thông tin và không sửa đổi Giấy phép. Bạn có thể thêm các thông báo ghi nhận tác giả của riêng Bạn trong các Tác phẩm phái sinh mà Bạn phân phối, cùng với hoặc dưới dạng phụ lục cho văn bản THÔNG BÁO từ Tác phẩm, miễn là các thông báo ghi công bổ sung đó không thể được hiểu là sửa đổi Giấy phép. Bạn có thể thêm tuyên bố bản quyền của riêng Bạn vào các sửa đổi của Bạn và có thể cung cấp các điều khoản và điều kiện cấp phép bổ sung hoặc khác để sử dụng, sao chép hoặc phân phối các sửa đổi của Bạn hoặc cho bất kỳ Tác phẩm phái sinh nào như vậy nói chung, miễn là Bạn sử dụng, tái tạo và phân phối Mặt khác, Công việc tuân thủ các điều kiện được nêu trong Giấy phép này.

5. Nộp Đóng góp.

Trừ khi Bạn nêu rõ cách khác, bất kỳ Đóng góp nào do Bạn cố ý gửi để đưa vào Tác phẩm cho Người cấp phép sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Giấy phép này, mà không có bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung nào. Bất chấp những điều trên, không có gì ở đây sẽ thay thế hoặc sửa đổi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận cấp phép riêng biệt nào mà bạn có thể đã thực hiện với Người cấp phép liên quan đến các Đóng góp đó.

6. Nhãn hiệu.

Giấy phép này không cấp phép sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên sản phẩm của Bên cấp phép, trừ khi được yêu cầu để sử dụng hợp lý và theo thông lệ trong việc mô tả nguồn gốc của Tác phẩm và sao chép nội dung của tệp THÔNG BÁO.

7. Từ chối Bảo hành.

Trừ khi được yêu cầu bởi luật hiện hành hoặc được đồng ý bằng văn bản, Bên cấp phép cung cấp Tác phẩm (và mỗi Người đóng góp cung cấp các Đóng góp của mình) trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm hoặc các điều kiện về TITLE, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG LẠNH, hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xác định sự phù hợp của việc sử dụng hoặc phân phối lại Tác phẩm và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc Bạn thực hiện các quyền theo Giấy phép này.

8. Giới hạn trách nhiệm.

Trong mọi trường hợp và không theo lý thuyết pháp lý nào, cho dù là do vi phạm (bao gồm cả sơ suất), hợp đồng, hoặc cách khác, trừ khi luật hiện hành yêu cầu (chẳng hạn như hành vi cố ý và hoàn toàn cẩu thả) hoặc được đồng ý bằng văn bản, bất kỳ Người đóng góp nào sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn về thiệt hại, bao gồm mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả của bất kỳ nhân vật nào phát sinh do Giấy phép này hoặc do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Tác phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất thiện chí, ngừng việc , hỏng hóc hoặc trục trặc máy tính, hoặc bất kỳ và tất cả các thiệt hại hoặc tổn thất thương mại khác), ngay cả khi Người đóng góp đó đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

9. Chấp nhận Bảo hành hoặc Trách nhiệm Bổ sung.

Trong khi phân phối lại Tác phẩm hoặc Tác phẩm phái sinh của chúng, Bạn có thể chọn cung cấp và tính phí, chấp nhận hỗ trợ, bảo hành, bồi thường hoặc các nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý khác và / hoặc các quyền phù hợp với Giấy phép này. Tuy nhiên, khi chấp nhận các nghĩa vụ đó, Bạn chỉ có thể hành động nhân danh Chính Bạn và chịu trách nhiệm duy nhất của Bạn, không thay mặt cho bất kỳ Cộng tác viên nào khác và chỉ khi Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và coi mỗi Người đóng góp là vô hại đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh bởi, hoặc các khiếu nại được khẳng định chống lại, Người đóng góp đó vì lý do bạn chấp nhận bất kỳ bảo hành hoặc trách nhiệm bổ sung nào như vậy.

SQLCipher

Bản quyền (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

• Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau.

• Việc phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.

• Tên của ZETETIC LLC cũng như tên của những người đóng góp không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC ZETETIC LLC "NGUYÊN TRẠNG" CUNG CẤP VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, ZETETIC LLC SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, MIỄN TRỪ HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC THỦ TỤC HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP ) TUY NHIÊN NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, BẤT KỲ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM, HOẶC NGUỒN GỐC (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ.

SQLite

Tất cả mã và tài liệu trong SQLite đã được các tác giả dành riêng cho miền công cộng. Tất cả các tác giả mã và đại diện của các công ty mà họ làm việc, đã ký các bản tuyên thệ cống hiến những đóng góp của họ cho miền công cộng và bản gốc của các bản tuyên thệ đã ký đó được lưu trữ trong két sắt tại các văn phòng chính của Hwaci. Bất kỳ ai cũng có thể tự do sao chép, sửa đổi, xuất bản, sử dụng, biên dịch, bán hoặc phân phối mã SQLite gốc, ở dạng mã nguồn hoặc dưới dạng tệp nhị phân đã biên dịch, cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc phi thương mại và bằng bất kỳ phương tiện nào.

Sun RPC

Bản quyền (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC là sản phẩm của Sun Microsystems, Inc. và được cung cấp để sử dụng không hạn chế với điều kiện chú thích này được đưa vào tất cả các phương tiện băng và như một phần của toàn bộ hoặc một phần chương trình phần mềm. Người dùng có thể sao chép hoặc sửa đổi Sun RPC mà không tính phí, nhưng không được phép cấp phép hoặc phân phối nó cho bất kỳ ai khác ngoại trừ như một phần của sản phẩm hoặc chương trình do người dùng phát triển.

SUN RPC ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ THIẾT KẾ, KHẢ NĂNG LIỆU TRÌNH VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC PHÁT HIỆN TỪ KHÓA HỌC KINH DOANH, SỬ DỤNG HOẶC THỰC HÀNH THƯƠNG MẠI.

Sun RPC không được cung cấp hỗ trợ và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Sun Microsystems, Inc. để hỗ trợ việc sử dụng, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc nâng cao.

SUN MICROSYSTEMS, INC. SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM BẢN QUYỀN, BÍ MẬT THƯƠNG MẠI HOẶC BẤT CỨ BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT KỲ AI CỦA SUN RPC HOẶC BẤT CỨ BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT CỨ BẤT CỨ BẤT CỨ B vấn đề kỹ thuật nào của SUN RPC.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Sun Microsystems, Inc.

Ubuntu

Phần mềm này có thể bao gồm Ubuntu được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2, một bản sao của nó cùng với mã nguồn cho Ubuntu có sẵn tại http://www.ubuntu.com/.

Udev

Bản quyền (c) 2013, Sam Truzjan

Đã đăng ký Bản quyền.

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 • Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây.
 • Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 • Không được sử dụng tên của Sam Truzjan hoặc tên của những người đóng góp khác để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CHỦ BẢN QUYỀN VÀ NHÀ ĐÓNG GÓP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐƯỢC TỪ CHỐI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC CÁC NHÀ ĐÓNG GÓP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH SỬ DỤNG HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN); HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) TUY NHIÊN GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM HOẶC TÓM TẮT (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT HIỆN BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU CÓ KHẢ NĂNG NỔI BẬT.

UPX / UPL

UPX và UCL là phần mềm có bản quyền. Tất cả các quyền vẫn thuộc về các tác giả.

UPX là Bản quyền (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX là Bản quyền (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL là Bản quyền (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG CỦA GNU

UPX và thư viện UCL là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại chúng và / hoặc sửa đổi chúng theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản; hoặc phiên bản 2 của Giấy phép hoặc (theo tùy chọn của bạn) bất kỳ phiên bản nào mới hơn.

UPX và UCL được phân phối với hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO; thậm chí không có bảo đảm ngụ ý về KHẢ NĂNG LÊN LỚN hoặc SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.

NGOẠI LỆ ĐẶC BIỆT CHO CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG NÉN

Phần gốc được nhúng trong mỗi chương trình nén UPX là một phần của UPX và UCL, và chứa mã thuộc bản quyền của chúng tôi. Các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU vẫn được áp dụng vì nén một chương trình là một dạng liên kết đặc biệt với sơ khai của chúng tôi.

Bằng văn bản này, Markus FXJ Oberhumer và Laszlo Molnar cấp cho bạn quyền đặc biệt để tự do sử dụng và phân phối tất cả các chương trình nén UPX (bao gồm cả các chương trình thương mại), tuân theo các hạn chế sau:

 1. Bạn phải nén chương trình của mình bằng một phiên bản UPX hoàn toàn chưa sửa đổi; với phiên bản biên dịch trước của chúng tôi hoặc (theo tùy chọn của bạn) với phiên bản tự biên dịch của các nguồn UPX chưa sửa đổi do chúng tôi phân phối.
 2. Điều này cũng ngụ ý rằng bản gốc UPX phải hoàn toàn không bị sửa đổi, tức là bản gốc được nhúng trong chương trình nén của bạn phải giống byte với bản gốc được tạo ra bởi phiên bản UPX chính thức chưa sửa đổi.
 3. Trình giải nén và bất kỳ mã nào khác từ bản gốc phải được sử dụng riêng bởi bản gốc UPX chưa sửa đổi để giải nén chương trình của bạn khi khởi động chương trình. Không có phần nào của phần sơ khai có thể được đọc, sao chép, gọi điện hoặc cách khác được sử dụng hoặc truy cập bởi chương trình của bạn.

WTL

WTL được cấp phép theo Giấy phép Công cộng của Microsoft (MS-PL).

Giấy phép này điều chỉnh việc sử dụng phần mềm đi kèm. Nếu bạn dùng phần mềm này thì bạn phải chấp nhận giấy phép này. Nếu bạn không chấp nhận giấy phép, không sử dụng phần mềm.

1. Định nghĩa

Các thuật ngữ "tái sản xuất", "tái sản xuất", "tác phẩm phái sinh" và "phân phối" ở đây có nghĩa giống như theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

"Đóng góp" là phần mềm gốc, hoặc bất kỳ bổ sung hoặc thay đổi nào đối với phần mềm.

"Người đóng góp" là bất kỳ người nào phân phối khoản đóng góp của mình theo giấy phép này.

"Bằng sáng chế được cấp phép" là tuyên bố về bằng sáng chế của người đóng góp đọc trực tiếp về đóng góp của họ.

2. Cấp quyền

(A) Cấp bản quyền- Theo các điều khoản của giấy phép này, bao gồm các điều kiện và giới hạn của giấy phép trong phần 3, mỗi cộng tác viên cấp cho bạn giấy phép bản quyền không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền để tái tạo đóng góp của mình, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của mình đóng góp và phân phối đóng góp của nó hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào mà bạn tạo ra.

(B) Cấp bằng sáng chế- Theo các điều khoản của giấy phép này, bao gồm các điều kiện và giới hạn của giấy phép trong phần 3, mỗi người đóng góp cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền theo các bằng sáng chế được cấp phép của họ để thực hiện, đã thực hiện, sử dụng , bán, chào bán, nhập khẩu, và / hoặc loại bỏ phần đóng góp của mình trong phần mềm hoặc các sản phẩm phái sinh của phần đóng góp trong phần mềm.

3. Điều kiện và hạn chế

(A) Không có Giấy phép Nhãn hiệu - Giấy phép này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ tên, biểu tượng hoặc nhãn hiệu của cộng tác viên nào.

(B) Nếu bạn đưa ra khiếu nại bằng sáng chế chống lại bất kỳ người đóng góp nào về bằng sáng chế mà bạn cho rằng phần mềm bị vi phạm, giấy phép bằng sáng chế của bạn từ người đóng góp cho phần mềm đó sẽ tự động chấm dứt

(C) Nếu bạn phân phối bất kỳ phần nào của phần mềm, bạn phải giữ lại tất cả các thông báo về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và ghi nhận tác giả có trong phần mềm.

(D) Nếu bạn phân phối bất kỳ phần nào của phần mềm dưới dạng mã nguồn, bạn chỉ có thể làm như vậy theo giấy phép này bằng cách bao gồm một bản sao hoàn chỉnh của giấy phép này cùng với bản phân phối của bạn. Nếu bạn phân phối bất kỳ phần nào của phần mềm ở dạng mã đối tượng hoặc đã biên dịch, bạn chỉ có thể làm như vậy theo giấy phép tuân theo giấy phép này.

(E) Phần mềm được cấp phép "nguyên trạng." Bạn phải chịu nguy cơ của việc sử dụng nó. Những người đóng góp không đưa ra nhưng đảm bảo chắc chắn, bảo hành hay những điều kiện. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng theo luật địa phương của bạn mà giấy phép này không thể thay đổi. Trong phạm vi cho phép theo luật pháp địa phương của bạn, những người đóng góp sẽ loại trừ các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

UnRAR

UnRAR - tiện ích miễn phí cho các kho lưu trữ RAR

Giấy phép sử dụng và phân phối phiên bản di động MIỄN PHÍ

Mã nguồn của tiện ích UnRAR là phần mềm miễn phí. Điều này có nghĩa là:

 1. Tất cả bản quyền đối với RAR và tiện ích UnRAR thuộc sở hữu độc quyền của tác giả - Alexander Roshal.
 2. Mã nguồn UnRAR có thể được sử dụng miễn phí trong bất kỳ phần mềm nào để xử lý các kho lưu trữ RAR mà không có giới hạn, nhưng không thể được sử dụng để phát triển trình lưu trữ tương thích RAR (WinRAR) và để tạo lại thuật toán nén RAR, là thuật toán độc quyền. Cho phép phân phối mã nguồn UnRAR đã sửa đổi ở dạng riêng biệt hoặc như một phần của phần mềm khác, với điều kiện là văn bản đầy đủ của đoạn này, bắt đầu từ các từ "mã nguồn UnRAR", được bao gồm trong giấy phép hoặc trong tài liệu nếu không có giấy phép, và trong các bình luận mã nguồn của gói kết quả.
 3. Tiện ích UnRAR có thể được phân phối tự do. Nó được phép phân phối UnRAR bên trong các gói phần mềm khác.
 4. RAR ARCHIVER VÀ TIỆN ÍCH UnRAR ĐƯỢC PHÂN PHỐI "NGUYÊN TRẠNG". KHÔNG CÓ BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý. BẠN SỬ DỤNG RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ VIỆC MẤT DỮ LIỆU, THIỆT HẠI, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC MẤT NÀO KHÁC KHI SỬ DỤNG HOẶC LỖI PHẦN MỀM NÀY.
 5. Việc cài đặt và sử dụng tiện ích UnRAR đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện này của giấy phép.
 6. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của giấy phép, bạn phải xóa các tệp UnRAR khỏi thiết bị lưu trữ của mình và ngừng sử dụng tiện ích.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến RAR và UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Bản quyền (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Được cấp phép theo Giấy phép Apache, Phiên bản 2.0 ("Giấy phép"); bạn không thể sử dụng tệp này trừ khi tuân thủ Giấy phép. Bạn có thể lấy bản sao của Giấy phép tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Trừ khi được yêu cầu bởi luật hiện hành hoặc được đồng ý bằng văn bản, phần mềm được phân phối theo Giấy phép được phân phối trên CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý. Xem Giấy phép để biết các quyền và giới hạn điều chỉnh ngôn ngữ cụ thể theo Giấy phép.

Zlib

Bản quyền (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly và Mark Adler

Phần mềm này được cung cấp "nguyên trạng", không có bất kỳ bảo hành rõ ràng hay ngụ ý nào. Trong mọi trường hợp, các tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng phần mềm này.

Quyền được cấp cho bất kỳ ai sử dụng phần mềm này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả các ứng dụng thương mại và để thay đổi nó và phân phối lại nó một cách tự do, tuân theo các hạn chế sau:

 1. Nguồn gốc của phần mềm này không được trình bày sai sự thật; bạn không được tuyên bố rằng bạn đã viết phần mềm gốc. Nếu bạn sử dụng phần mềm này trong một sản phẩm, một sự xác nhận trong tài liệu sản phẩm sẽ được đánh giá cao nhưng không bắt buộc.
 2. Các phiên bản nguồn đã thay đổi phải được đánh dấu rõ ràng như vậy và không được trình bày sai là phần mềm gốc.
 3. Thông báo này không thể bị xóa hoặc thay đổi khỏi bất kỳ nguồn phân phối nào.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Sửa đổi giải nén cho Zip64

Bản quyền (c) 1990-2009 Thông tin-ZIP. Đã đăng ký Bản quyền.

Vì mục đích của bản quyền và giấy phép này, "Info-ZIP" được định nghĩa là nhóm các cá nhân sau:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Phần mềm này được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Trong mọi trường hợp, Info-ZIP hoặc những người đóng góp của nó sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng phần mềm này.

Quyền được cấp cho bất kỳ ai sử dụng phần mềm này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả các ứng dụng thương mại và để thay đổi nó và phân phối lại nó một cách tự do, tuân theo tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên và các hạn chế sau:

1. Việc phân phối lại mã nguồn (toàn bộ hoặc một phần) phải giữ lại thông báo bản quyền, định nghĩa, tuyên bố từ chối trách nhiệm và danh sách các điều kiện này ở trên.

2. Bản phân phối lại ở dạng nhị phân (tệp thực thi và thư viện được biên dịch) phải sao chép thông báo bản quyền, định nghĩa, tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên và danh sách các điều kiện này trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối. Tài liệu bổ sung là không cần thiết cho các tệp thực thi trong đó tùy chọn cấp phép dòng lệnh cung cấp các tùy chọn này và lưu ý về tùy chọn này nằm trong biểu ngữ khởi động của tệp thực thi.
Ngoại lệ duy nhất cho điều kiện này là phân phối lại tệp nhị phân UnZipSFX tiêu chuẩn (bao gồm SFXWiz) như một phần của kho lưu trữ tự giải nén; được phép mà không có giấy phép này, miễn là biểu ngữ SFX bình thường chưa bị xóa khỏi tệp nhị phân hoặc bị vô hiệu hóa.

1. Các phiên bản đã thay đổi - bao gồm, nhưng không giới hạn, các cổng vào hệ điều hành mới, các cổng hiện có với giao diện đồ họa mới, các phiên bản có chức năng được sửa đổi hoặc bổ sung và các phiên bản thư viện động, chia sẻ hoặc tĩnh không phải từ Info-ZIP - phải được đánh dấu rõ ràng như vậy và không được trình bày sai là nguồn gốc hoặc, nếu là mã nhị phân, được biên dịch từ nguồn gốc. Các phiên bản đã thay đổi như vậy cũng không được trình bày sai là bản phát hành Info-ZIP - bao gồm, nhưng không giới hạn, dán nhãn cho các phiên bản đã thay đổi với tên "Info-ZIP" (hoặc bất kỳ biến thể nào của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, khác viết hoa), "Pocket UnZip", "WiZ" hoặc "MacZip" mà không có sự cho phép rõ ràng của Info-ZIP. Các phiên bản đã thay đổi như vậy còn bị cấm sử dụng xuyên tạc địa chỉ e-mail Zip-Bugs hoặc Info-ZIP hoặc (các) URL Info-ZIP, chẳng hạn như để ngụ ý Info-ZIP sẽ cung cấp hỗ trợ cho các phiên bản đã thay đổi.

2. Info-ZIP giữ quyền sử dụng các tên "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip", "Pocket Zip" và "MacZip" cho nguồn riêng và bản phát hành nhị phân.

1.0.0.rc15 / lib / siêu dữ liệu / Refig.c:

Bản quyền (C) 2006 IBM, mọi quyền được bảo lưu.

Viết bởi Darrick Wong , James Simshaw và Adam DiCarlo

Bản quyền (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền

GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / metadata / metadata.c, 1.0.0.rc15 / lib / format / format.c,
1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / isw.c, 1.0.0.rc15 / lib / device / scsi.c,
1.0.0.rc15 / lib / device / scsi.h, 1.0.0.rc15 / lib / misc / misc.c,
1.0.0.rc15 / lib / kích hoạt / kích hoạt.c, 1.0.0.rc15 / lib / kích hoạt / devmapper.c,
1.0.0.rc15 / công cụ / lệnh.c, 1.0.0.rc15 / công cụ / lệnh.h,
1.0.0.rc15 / tools / toollib.c, 1.0.0.rc15 / include / dmraid / lib_context.h,
1.0.0.rc15 / include / dmraid / list.h, 1.0.0.rc15 / include / dmraid / misc.h,
1.0.0.rc15 / include / dmraid / dmraid.h, 1.0.0.rc15 / include / dmraid / metadata.h,
1.0.0.rc15 / include / dmraid / format.h:

Bản quyền (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền

Bản quyền (C) 2007 Intel Corporation. Đã đăng ký Bản quyền.

Tháng 11 năm 2007 - bổ sung cho Tạo, Xóa, Xây dựng lại & Raid 10.

GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / siêu dữ liệu / log_ops.c:
Bản quyền (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Đã đăng ký Bản quyền
Bản quyền (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / nv.c:
Bản quyền (C) 2004 NVidia Corporation. Đã đăng ký Bản quyền.
Bản quyền (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / asr.c:
Bản quyền (C) 2005-2006 IBM, Mọi quyền được bảo lưu.
Viết bởi Darrick Wong , James Simshaw và Adam DiCarlo
Bản quyền (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Bảo lưu mọi quyền
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / nv.h:
Bản quyền (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Đã đăng ký Bản quyền.
phần mở rộng dmraid:
Bản quyền (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / isw.h
Bản quyền (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
phần mở rộng dmraid:
Bản quyền (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền
Tác giả: Boji Tony Kannanthanam Martins Krikis
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / hpt37x.h:

Bản quyền (c) 2000,2001 Søren Schmidt Mọi quyền được bảo lưu.
sửa đổi dmraid:

Bản quyền (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền

GIẤY PHÉP:

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau, không sửa đổi, ngay ở đầu tệp.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. Tên của tác giả không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC TÁC GIẢ CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HOẶC BẤT CỨ HẬU QUẢ HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC THỦ TỤC HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ; MẤT SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HOẶC LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP ) TUY NHIÊN NGUYÊN NHÂN VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, BẤT KỲ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM CẤM, HOẶC NGUỒN GỐC (BAO GỒM SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁCH KHÁC) PHÁT SINH BẤT CỨ CÁCH NÀO NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ.

1.0.0.rc15 / lib / format / ataraid / asr.h:

Bản quyền (c) 2005-2006 IBM (thay đổi mã thực tế bởi Darrick Wong)

Bản quyền (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Đã đăng ký Bản quyền.

GIẤY PHÉP:

Được phép phân phối lại và sử dụng ở dạng nguồn và dạng nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Việc phân phối lại mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau, không sửa đổi, ngay ở đầu tệp.
 2. Các bản phân phối lại ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố từ chối trách nhiệm sau trong tài liệu và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp cùng với bản phân phối.
 3. Tên của tác giả không được sử dụng để xác nhận hoặc quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ phần mềm này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể.

Ngoài ra, phần mềm này có thể được phân phối theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU ("GPL") phiên bản 2, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1.c,
1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1.h, 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_dump.h:
Bản quyền (C) 2005-2006 IBM, Mọi quyền được bảo lưu.
Do Darrick Wong viết kịch bản
Bản quyền (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Bảo lưu mọi quyền
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / lib / format / ddf / ddf1_crc.c:
Bản quyền (C) 2005-2006 IBM, Mọi quyền được bảo lưu.
Do James Simshaw simshawj@us.ibm.com viết kịch bản
Bản quyền (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Bảo lưu mọi quyền
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

1.0.0.rc15 / include / dmraid / Refig.h:
Bản quyền (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Đã đăng ký Bản quyền
Bản quyền (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Đã đăng ký Bản quyền
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới
debian / dmraid-kích hoạt:
(c) 2008 Canonical Ltd.
GIẤY PHÉP: GPL, xem bên dưới

ĐIỀU KHOẢN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TUYỆT VỜI

Mac là thương hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Đang tải...