SpyHunter 5 a SpyHunter pre Mac dodatočné zmluvné podmienky

OZNÁMENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Všetky práva vyhradené.

Kód tretej strany môže byť agregovaný alebo distribuovaný s proprietárnym softvérom EnigmaSoft chráneným autorskými právami. Oznámenia o autorských právach a licenčné podmienky pre takýto kód tretích strán sú podrobne uvedené nižšie.

DISTRIBÚCIA ZDROJOVÉHO KÓDU

Niektoré licencie tretích strán môžu vyžadovať distribúciu zodpovedajúceho zdrojového kódu.

Kompletný zodpovedajúci zdrojový kód od nás môžete získať po dobu troch rokov od nášho posledného poskytnutia tohto produktu zaslaním peňažnej poukážky alebo šeku na 5 EUR na adresu:

EnigmaSoft Ltd.
Do pozornosti: Ponuka súladu s GPL
Hradná ulica 1
Dublin D02 XD82
ÍRSKO

Do riadku poznámky k platbe napíšte „Zdroj súladu s GPL“. Táto ponuka platí pre každého, kto dostane tieto informácie.

ZOZNAM KOMPONENTOV NA PRODUKT

Zoznam licencií komponentov tretích strán na produkt:

PRODUKT (KOMPONENTY)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl and Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter pre Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; a Zlib)

OZNÁMENIA O AUTORSKÝCH PRÁVACH A LICENČNÉ PODMIENKY NA KOMPONENT TRETEJ STRANY

4.4 BSD

Všetka dokumentácia a softvér obsiahnutý vo vydaniach 4.4BSD a 4.4 BSD-Lite je chránený autorským právom The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regenti Kalifornskej univerzity. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. [Táto podmienka bola odstránená; pozri https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Názov univerzity ani mená jej prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ REGENTOVIA A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ REGENTI ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB, SLUŽIEB;OR; PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKO JE TO SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÝ VZNIKLO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU DOPORUČENÉHO SOM.

BIND 4.9.5

Kód DNS resolvera, prevzatý z BIND 4.9.5, je chránený autorskými právami UC Berkeley a Digital Equipment Corporation. Časti DEC sú pod nasledujúcou licenciou:

Časti Copyright (C) 1993 od Digital Equipment Corporation.

Povolenie používať, kopírovať, upravovať a distribuovať tento softvér na akýkoľvek účel s poplatkom alebo bez poplatku sa týmto udeľuje za predpokladu, že vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa objavia vo všetkých kópiách a že názov spoločnosti Digital Equipment Corporation nebude použitý v reklama alebo propagácia týkajúca sa distribúcie dokumentu alebo softvéru bez osobitného, písomného predchádzajúceho súhlasu.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A DIGITAL EQUIPMENT CORP. ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY S OHĽADOM NA TENTO SOFTVÉR, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI. SPOLOČNOSŤ DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAMY, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV, A TO ANI V PRÍPADE AKCIEHO KONANIA ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VÝKONOM TOHTO SOFTVÉRU.

Časť Copyright (C) od UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regenti Kalifornskej univerzity. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. [Táto podmienka bola odstránená; pozri https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Názov univerzity ani mená jej prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ REGENTOVIA A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ REGENTI ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB, SLUŽIEB;OR; PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKO JE TO SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÝ VZNIKLO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU DOPORUČENÉHO SOM.

Zosilnenie

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe alebo organizácii, ktorá získa kópiu softvéru a sprievodnej dokumentácie, na ktorú sa vzťahuje táto licencia (ďalej len „Softvér“) na používanie, reprodukovanie, zobrazovanie, distribúciu, spúšťanie a prenos softvéru a pripraviť odvodené Diela zo Softvéru a povoliť to urobiť tretím stranám, ktorým je Softvér poskytnutý, a to všetko za nasledujúcich podmienok:

Oznámenia o autorských právach v Softvéri a toto celé vyhlásenie, vrátane vyššie uvedeného udelenia licencie, tohto obmedzenia a nasledujúceho vylúčenia zodpovednosti, musia byť zahrnuté vo všetkých kópiách Softvéru, vcelku alebo čiastočne, a vo všetkých odvodených dielach Softvéru, pokiaľ takéto kópie alebo odvodené diela sú výlučne vo forme strojovo spustiteľného objektového kódu generovaného procesorom zdrojového jazyka.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCTVA A NEPORUŠENIA PRÁV. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ANI NIKTO DISTRIBUJÚCI SOFTVÉR ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PREČINNOM PREČINENÍ ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SOFTWARU, ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU SOFTWARU.

Botan

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Václav Ovšík
Matthew Gregan z roku 2005
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Soňa
2010 Olivier de Gaalon

Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE AUTOR „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SA VYLUČUJÚ. AUTOR ALEBO PRISPIEVATEL V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU; ÚDAJE ALEBO ZISKY, ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) AKO JE TO SPÔSOBENÉ A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), VZNIKNUTÉM AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM AJ Z TOHTO UPOZORNENIA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO POŠKODENÍ.

*7-Zips

Ktokoľvek môže slobodne kopírovať, upravovať, publikovať, používať, kompilovať, predávať alebo distribuovať pôvodný kód LZMA SDK, či už vo forme zdrojového kódu alebo ako kompilovaný binárny súbor, na akýkoľvek účel, komerčný alebo nekomerčný a akýmikoľvek prostriedkami.

Curl a Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se a mnohí prispievatelia, pozri súbor ĎAKUJEM.

Všetky práva vyhradené.

Povolenie používať, kopírovať, upravovať a distribuovať tento softvér na akýkoľvek účel s poplatkom alebo bez poplatku sa týmto udeľuje za predpokladu, že vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení sa objavia vo všetkých kópiách.

SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANI, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ Z TOHTO POUŽITIA, ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMTO DEWALOM SOFTWARE.

S výnimkou prípadov uvedených v tomto oznámení sa meno držiteľa autorských práv nesmie používať v reklame ani inak na propagáciu predaja, používania alebo iných obchodov s týmto softvérom bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

BusyBox

Tento softvér môže obsahovať BusyBox, ktorý je licencovaný podľa GNU General Public License Verzia 2, ktorej kópia spolu so zdrojovým kódom pre BusyBox je dostupná na http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Pôvod tohto softvéru nesmie byť skreslený; nesmiete tvrdiť, že ste napísali pôvodný softvér. Ak používate tento softvér v produkte, ocenili by sme potvrdenie v dokumentácii produktu, ale nie je potrebné.
 3. Zmenené verzie zdroja musia byť jasne označené ako také a nesmú sa nesprávne považovať za pôvodný softvér.
 4. Meno autora sa nesmie použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE AUTOR „TAK, AKO JE“ A ODMIETNUJTE AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AUTOR V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY, ZAOBCHÁDZANIA, POUŽÍVANIA ) ČOKOĽVEK SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INOM), VZNIKNÚcom AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ KEĎ JE DOPORUČENÉ.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 verzia 1.0.6 zo 6. septembra 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Všetky práva vyhradené.

rob.groves@btinternet.com

Povolenie používať, kopírovať, upravovať a distribuovať tento softvér a jeho dokumentáciu na akýkoľvek účel, bez poplatku a bez písomnej dohody, sa týmto udeľuje za predpokladu, že vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, tento odsek a nasledujúce dva odseky sa objavia vo všetkých kópiách. , modifikácie a distribúcie.

AUTOR NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÝ ŽIADNEJ STRANE ZA PRIAMY, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE STRATY ZISKU, VZNIKNUTEJ POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU A JEHO DOKUMENTÁCIE, AJ AJ KEĎ ALEBO TAKÝCHTO POŠKODENÍ.

AUTOR KONKRÉTNE ODMIETA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SOFTVÉR A PRÍPADNÁ SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA POSKYTNUTÁ TOHTO SA POSKYTUJE „TAK, AKO SÚ“. AUTOR NEMÁ POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ ÚDRŽBU, PODPORU, AKTUALIZÁCIE, VYLEPŠENIA ALEBO ÚPRAVY.

Device Mapper

Tento softvér môže obsahovať zariadenie na mapovanie, ktoré je licencované podľa GNU Lesser General Public License Verzia 2.1 a GNU General Public License Verzia 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Tento softvér môže zahŕňať dmraid (nástroj a knižnicu RAID na mapovanie zariadení), ktorý je licencovaný na základe licencie GNU Lesser General Public License Verzia 2.1, GNU General Public License Verzia 2, a licencií uvedených nižšie, ktorých kópie spolu so zdrojovým kódom pre dmraid sú dostupné na http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)autorské práva 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené.

LICENCIA proti prúdu

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Všetky práva vyhradené.

Všetky práva vyhradené.

Tento kód dmraid je slobodný softvér; môžete ho redistribuovať a/alebo upravovať podľa podmienok GNU General Public License, ako je publikovaná Free Software Foundation; buď verzia 2 licencie, alebo (podľa vášho výberu) akákoľvek novšia verzia.

dmraid je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca bez implicitnej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Viac podrobností nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto kódom dmraid ste mali dostať kópiu GNU (Lesser) General Public License; ak nie, napíšte Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Na systémoch Ubuntu/Debian GNU/Linux je možné nájsť úplný text Všeobecnej verejnej licencie GNU v '/usr/share/common-licenses/GPL'. Úplné znenie GNU Lesser General Public License možno nájsť v '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Balík Debianu je © 2008, Giuseppe Iuculano a je licencovaný pod GPL, pozri '/usr/share/common-licenses/GPL'.

FUSE

Tento softvér môže zahŕňať FUSE, ktorý je licencovaný v rámci GNU Lesser General Public License Verzia 2 a GNU General Public License Verzia 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Tento softvér mohol používať zbierku kompilátorov GNU (GCC), ktorá je licencovaná na základe všeobecnej verejnej licencie GNU verzie 3, výnimky z knižnice runtime GCC verzie 3.1 a licencií uvedených nižšie, ktorých kópie spolu so zdrojovým kódom pre GCC sú k dispozícii na http://gcc.gnu.org/. (Licencie sú k dispozícii na ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

0,06 je autorské právo (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 27 03 20, 27 010, 27 010, 202005 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC je slobodný softvér; môžete ho redistribuovať a/alebo upravovať podľa podmienok GNU General Public License, ako je publikovaná Free Software Foundation; buď verzia 3, alebo (podľa vášho výberu) akákoľvek novšia verzia.

GCC je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca bez implicitnej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Viac podrobností nájdete v GNU General Public License.
Súbory, ktoré majú klauzuly o výnimkách, sú licencované podľa podmienok GNU General Public License; buď verzia 3, alebo (podľa vášho výberu) akákoľvek novšia verzia.

Na systémoch Debian GNU/Linux je úplný text Všeobecnej verejnej licencie GNU v '/usr/share/common-licenses/GPL', verzia 3 tejto licencie v '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Nasledujúce runtime knižnice sú licencované podľa podmienok GNU General Public License (v3 alebo novšej) s verziou 3.1 GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Knižnica podpory libgnat-4.4 Ada a knižnica libgnatvsn.
 • Rôzne konfiguračné súbory v gcc/config/ používané v runtime knižniciach

Na rozdiel od toho je libgnatprj licencovaný podľa podmienok čistej GNU General Public License.

Knižnica libgcj je licencovaná podľa podmienok GNU General Public License, so špeciálnou výnimkou:

Prepojenie tejto knižnice staticky alebo dynamicky s inými modulmi vytvára kombinované dielo založené na tejto knižnici. Podmienky GNU General Public License teda pokrývajú celú kombináciu.

Ako zvláštnu výnimku vám držitelia autorských práv tejto knižnice dávajú povolenie prepojiť túto knižnicu s nezávislými modulmi na vytvorenie spustiteľného súboru bez ohľadu na licenčné podmienky týchto nezávislých modulov a na kopírovanie a distribúciu výsledného spustiteľného súboru za podmienok, ktoré si zvolíte, za predpokladu, že pre každý prepojený nezávislý modul spĺňate aj podmienky licencie daného modulu. Nezávislý modul je modul, ktorý nie je odvodený alebo založený na tejto knižnici. Ak túto knižnicu upravíte, môžete túto výnimku rozšíriť na svoju verziu knižnice, nie ste však povinní tak urobiť. Ak si to neželáte, odstráňte toto vyhlásenie o výnimke zo svojej verzie.

Knižnica GNU C

Tento softvér môže zahŕňať knižnicu GNU C, ktorá je licencovaná na základe licencie GNU Lesser General Public License Verzia 2.1, GNU General Public License Verzia 2, a licencií uvedených nižšie, ktorých kópie spolu so zdrojovým kódom knižnice GNU C sú dostupné na adrese http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Tento softvér môže zahŕňať Grub4Dos, ktorý je licencovaný podľa GNU General Public License Verzia 2, ktorej kópia spolu so zdrojovým kódom pre Grub4Dos je dostupná na https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Súbor if_ppp.h je pod nasledujúcou licenciou CMU:

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. Názov univerzity ani mená jej prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE CARNEGIE MELLON UNIVERSITY A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE LEN NA, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVANIA A VHODNOSTI PRE PARTNERSTVO. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE UNIVERZITA ANI PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU, ZISKU, SLUŽBY, SLUŽBY; PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKO JE TO SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÝ VZNIKLO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU DOPORUČENÉHO SOM.

Vnútorná sieťová licencia

Súbory inet/getnameinfo.c a sysdeps/posix/getaddrinfo.c sú chránené autorským právom (C) Craiga Metza a sú distribuované na základe nasledujúcej licencie:

/* Licencia Inner Net, verzia 2.00

Autor (autori) udeľujú povolenie na redistribúciu a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, softvéru a dokumentácie za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

0. Ak dostanete verziu softvéru, ktorá je špecificky označená, že nie je určená na redistribúciu (skontrolujte správu o verzii a/alebo súbor README), nemáte povolené redistribuovať túto verziu softvéru akýmkoľvek spôsobom alebo formou.

 1. Musia sa dodržiavať všetky podmienky všetkých ostatných príslušných autorských práv a licencií.
 2. Pri redistribúcii zdrojového kódu sa musia uchovávať informácie o autorských právach autorov, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 3. Redistribúcie v binárnej forme musia v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou reprodukovať autorské oznámenia o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 4. [Držiteľ autorských práv povolil odstránenie tejto klauzuly.]
 5. Ani meno(á) autora(ov), ani mená jeho prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ JEHO AUTORI A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AUTORI ALEBO PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU, ZISKU, SLUŽBY; PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKO JE TO SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÝ VZNIKLO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU DOPORUČENÉHO SOM.

Intel

Nasledujúca licencia sa vzťahuje na súbory z kolekcie Intel „Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium“:

Licenčná zmluva Intel

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

* Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.

* Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Názov Intel Corporation sa nesmie použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNU NÁPLŇU. SPOLOČNOSŤ INTEL ALEBO PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU, SLUŽBY SLUŽBY, SLUŽBY BINUS; DFI; PRERUŠENIE) ČIAKOĽVEK SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), VZNIKNUTÝ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ V PRÍPADE PORADENIA.

ZÁKONY O VÝVOZU: TÁTO LICENCIA NEVYDÁVA ŽIADNE OBMEDZENIA ZÁKONOM O VÝVOZU VAŠEJ JURISDIKCIE.

Je zodpovednosťou držiteľa licencie dodržiavať všetky vývozné predpisy platné v jurisdikcii držiteľa licencie. Podľa AKTUÁLNYCH (máj 2000) exportných nariadení USA je tento softvér oprávnený na export z USA a môže si ho stiahnuť alebo inak exportovať alebo reexportovať do celého sveta OKREM destinácií, na ktoré je uvalené embargo USA, medzi ktoré patrí Kuba, Irak, Líbya, Severná Kórea, Irán, Sýria, Sudán. , Afganistan a akákoľvek iná krajina, na ktorú USA uvalili embargo na tovar a služby.

JsonCpp

Zdrojový kód knižnice JsonCpp vrátane sprievodnej dokumentácie, testov a demonštračných aplikácií je licencovaný za nasledujúcich podmienok.

Baptiste Lepilleur a The JsonCpp Authors výslovne odmietajú autorské práva vo všetkých jurisdikciách, ktoré uznávajú takéto vylúčenie zodpovednosti. V takýchto jurisdikciách je tento softvér uvoľnený do verejnej domény.

V jurisdikciách, ktoré neuznávajú vlastníctvo Public Domain (napr. Nemecko od roku 2010), je tento softvér chránený autorským právom (c) 2007-2010 od Baptiste Lepilleur a The JsonCpp Authors a je uvoľnený za podmienok licencie MIT (pozri nižšie).

V jurisdikciách, ktoré uznávajú vlastníctvo vo verejnom vlastníctve, sa používateľ tohto softvéru môže rozhodnúť prijať ho buď ako 1) verejnú doménu, 2) podľa podmienok licencie MIT (pozri nižšie), alebo 3) podľa podmienok dvojitej verejnej domény/ Tu sú popísané licenčné podmienky MIT podľa vlastného výberu.

Licencia MIT je asi tak blízko k verejnej doméne, ako sa len dá získať, a je popísaná v jasných a stručných podmienkach na:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Úplné znenie licencie MIT je nasledovné:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur a The JsonCpp Authors

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich súborov dokumentácie (ďalej len „softvér“), nakladať so softvérom bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie publikovať, distribuovať, poskytovať sublicencovanie a/alebo predávať kópie Softvéru a povoliť to osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach Softvéru.

SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANI, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ Z TOHTO POUŽITIA, ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMTO DEWALOM SOFTWARE.

Licencia MIT je kompatibilná s GPL aj komerčným softvérom a poskytuje všetky práva Public Domain s menšou nepríjemnosťou, že je potrebné ponechať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach a text licencie v zdrojovom kóde. Všimnite si tiež, že akceptovaním „licencie“ Public Domain môžete svoju kópiu opätovne licencovať pomocou akejkoľvek licencie, ktorá sa vám páči. S výnimkou prípadov uvedených v tomto oznámení sa meno držiteľa autorských práv nesmie používať v reklame ani inak na propagáciu predaja, používania alebo iných obchodov s týmto softvérom bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

Klibc.utils

Tento softvér môže zahŕňať Klibc.utils, ktorý je licencovaný na základe všeobecnej verejnej licencie GNU verzie 2 a podľa licencie uvedenej nižšie.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 Regenti Kalifornskej univerzity. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. Názov univerzity ani mená jej prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ REGENTOVIA A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ REGENTI ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB, SLUŽIEB;OR; PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKO JE TO SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÝ VZNIKLO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU DOPORUČENÉHO SOM.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Autori LevelDB. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

* Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.

* Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Názov spoločnosti Google Inc. ani mená jej prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNU NÁPLŇU. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH SLUŽB, TOVARU FILO; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) AKO SÚ SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK) VZNIKNUTÉM AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ SOFTVÉRU,

Libffi

Tento softvér môže obsahovať knižnicu libffi, na ktorú sa vzťahujú nasledujúce autorské práva a povolenia:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc a ďalší (podrobnosti nájdete v zdrojových súboroch)

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich súborov dokumentácie (ďalej len „softvér“), nakladať so softvérom bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie publikovať, distribuovať, poskytovať sublicencovanie a/alebo predávať kópie Softvéru a povoliť to osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach Softvéru.

SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANI, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ Z TOHTO POUŽITIA, ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMTO DEWALOM SOFTWARE.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Autori LevelDB. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

* Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.

* Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Názov spoločnosti Google Inc. ani mená jej prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNU NÁPLŇU. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH SLUŽB, TOVARU FILO; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) AKO SÚ SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK) VZNIKNUTÉM AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ SOFTVÉRU,

Libarchív

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuška
Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE AUTOR „TAK, AKO JE“, A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

AUTOR V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY ÚDAJOV, ÚDAJOV;; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) AKO SÚ SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK) VZNIKNUTÉM AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ SOFTVÉRU,

Archive.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE AUTOR „TAK, AKO JE“, A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

AUTOR V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY ÚDAJOV, ÚDAJOV;; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) AKO SÚ SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK) VZNIKNUTÉM AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ SOFTVÉRU,

LibLIEF

Licencia Apache
Verzia 2.0, január 2004
http://www.apache.org/licenses/

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA, REPRODUKCIE A DISTRIBÚCIE

1. Definície.

„Licencia“ znamená podmienky používania, reprodukcie a distribúcie, ako sú definované v častiach 1 až 9 tohto dokumentu.

„Poskytovateľ licencie“ znamená vlastníka autorských práv alebo subjekt poverený vlastníkom autorských práv, ktorý udeľuje licenciu.

"Právnická osoba" znamená spojenie konajúcej osoby a všetkých ostatných subjektov, ktoré kontrolujú, sú kontrolované alebo sú pod spoločnou kontrolou s týmto subjektom. Na účely tejto definície „kontrola“ znamená (i) priamu alebo nepriamu právomoc spôsobovať riadenie alebo riadenie takéhoto subjektu, či už na základe zmluvy alebo inak, alebo (ii) vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) alebo viac nesplatených akcií alebo (iii) skutočné vlastníctvo takéhoto subjektu.

„Vy“ (alebo „Vaše“) znamená jednotlivca alebo právnickú osobu, ktorá uplatňuje povolenia udelené touto licenciou.

„Zdrojová“ forma znamená preferovanú formu na vykonávanie úprav, vrátane, ale nie výlučne, zdrojového kódu softvéru, zdroja dokumentácie a konfiguračných súborov.

„Objektová“ forma znamená akúkoľvek formu, ktorá je výsledkom mechanickej transformácie alebo prekladu Zdrojovej formy, vrátane, ale nie výlučne, skompilovaného objektového kódu, vygenerovanej dokumentácie a konverzií na iné typy médií.

„Dielo“ znamená autorské dielo, či už vo forme zdroja alebo predmetu, sprístupnené na základe licencie, ako je uvedené v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou diela alebo je k nemu pripojené (príklad je uvedený v prílohe nižšie).

„Odvodené diela“ znamenajú akékoľvek dielo, či už vo forme zdroja alebo objektu, ktoré je založené na Diele (alebo je z neho odvodené) a pre ktoré redakčné revízie, anotácie, rozpracovania alebo iné úpravy predstavujú ako celok pôvodné dielo. autorstva. Na účely tejto licencie nebudú odvodené diela zahŕňať diela, ktoré zostanú oddeliteľné od rozhraní Diela a jeho odvodených diel alebo sa k nim iba viažu (alebo sa k nim viažu názvom).

„Príspevok“ znamená akékoľvek autorské dielo, vrátane pôvodnej verzie Diela a akýchkoľvek úprav alebo dodatkov k tomuto Dielu alebo Diela odvodeným, ktoré zámerne predloží Poskytovateľovi licencie na zahrnutie do Diela vlastník autorských práv alebo jednotlivec alebo Právnická osoba oprávnená na odosielanie v mene vlastníka autorských práv. Na účely tejto definície výraz „odoslaný“ znamená akúkoľvek formu elektronickej, verbálnej alebo písomnej komunikácie odoslanú poskytovateľovi licencie alebo jeho zástupcom, vrátane, nie však výlučne, komunikácie o elektronických zoznamoch adries, systémoch kontroly zdrojového kódu a systémoch sledovania problémov, ktoré sú spravované Poskytovateľom licencie alebo v jeho mene za účelom diskusie a zlepšovania Diela, avšak s výnimkou komunikácie, ktorá je nápadne označená alebo inak písomne označená vlastníkom autorských práv ako „Nie je Príspevok“.

„Prispievateľ“ znamená Poskytovateľa licencie a akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej Poskytovateľ licencie prijal Príspevok a následne ho začlenil do Diela.

2. Udelenie licencie na autorské práva.

V súlade s podmienkami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezplatnú, neodvolateľnú autorskú licenciu na reprodukciu, prípravu odvodených diel, verejné zobrazovanie, verejné predvádzanie, sublicencovať a distribuovať Dielo a takéto Odvodené diela vo forme Zdroja alebo Objektu.

3. Udelenie patentovej licencie.

V súlade s podmienkami a ustanoveniami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezplatnú, neodvolateľnú (okrem prípadov uvedených v tejto časti) patentovú licenciu na vytvorenie, používať, ponúkať na predaj, predávať, dovážať a inak prevádzať Dielo, ak sa takáto licencia vzťahuje len na tie patentové nároky licencované takýmto Prispievateľom, ktoré sú nevyhnutne porušené jeho príspevkom (príspevkami) samotným alebo kombináciou jeho príspevku (príspevkov) s Dielo, ku ktorému bol takýto príspevok (príspevky) odovzdaný. Ak zahájite patentový súdny spor proti akejkoľvek entite (vrátane krížového nároku alebo protinároku v súdnom spore), ktorý tvrdí, že Dielo alebo Príspevok začlenený do Diela predstavuje priame alebo príspevkové porušenie patentu, potom všetky patentové licencie, ktoré vám boli udelené na základe tejto Licencie. Dielo sa skončí dňom podania takéhoto súdneho sporu.

4. Prerozdeľovanie.

Môžete reprodukovať a distribuovať kópie Diela alebo Od neho odvodených diel na akomkoľvek médiu, s úpravami alebo bez nich, a vo forme Zdroja alebo Objektu, za predpokladu, že spĺňate nasledujúce podmienky:

Ostatným príjemcom Diela alebo Odvodených diel musíte dať kópiu tejto licencie; a

Musíte zabezpečiť, aby všetky upravené súbory obsahovali výrazné upozornenia, že ste súbory zmenili; a

V zdrojovej forme akýchkoľvek Odvodených diel, ktoré distribuujete, si musíte ponechať všetky oznámenia o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a pripisovaní zo Zdrojovej formy Diela, s výnimkou tých oznámení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti Odvodených diel; a Ak Dielo obsahuje textový súbor „NOTICE“ ako súčasť svojej distribúcie, potom akékoľvek Odvodené diela, ktoré distribuujete, musia obsahovať čitateľnú kópiu upozornení na pripisovanie obsiahnutých v takomto súbore OZNÁMENIE, s výnimkou tých upozornení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti odvodené diela, aspoň na jednom z nasledujúcich miest: v rámci textového súboru OZNÁMENIE distribuovaného ako súčasť odvodených diel; v rámci Zdrojového formulára alebo dokumentácie, ak sú poskytnuté spolu s Odvodenými dielami; alebo v rámci zobrazenia vygenerovaného odvodenými dielami, ak a kdekoľvek sa takéto oznámenia tretích strán bežne vyskytujú. Obsah súboru NOTICE slúži len na informačné účely a nemení licenciu. Do Odvodených diel, ktoré distribuujete, môžete pridať svoje vlastné upozornenia na uvedenie zdroja, spolu s textom OZNÁMENIA z Diela alebo ako jeho dodatok, za predpokladu, že takéto dodatočné upozornenia na uvedenie zdroja nemožno vykladať ako úpravu licencie. K svojim úpravám môžete pridať svoje vlastné vyhlásenie o autorských právach a môžete poskytnúť dodatočné alebo odlišné licenčné podmienky na používanie, reprodukciu alebo distribúciu vašich úprav alebo pre akékoľvek takéto Odvodené diela ako celok za predpokladu, že budete používať, reprodukovať a distribuovať inak Dielo vyhovuje podmienkam uvedeným v tejto Licencii.

5. Predkladanie príspevkov.

Pokiaľ výslovne neuvediete inak, každý Vami úmyselne predložený príspevok na zahrnutie do Diela Poskytovateľovi licencie bude podliehať podmienkam tejto licencie bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v tomto dokumente nenahrádza ani neupravuje podmienky akejkoľvek samostatnej licenčnej zmluvy, ktorú ste mohli uzavrieť s poskytovateľom licencie v súvislosti s takýmito príspevkami.

6. Ochranné známky.

Táto licencia neudeľuje povolenie na používanie obchodných názvov, ochranných známok, servisných značiek alebo názvov produktov poskytovateľa licencie, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na primerané a obvyklé použitie pri opise pôvodu Diela a reprodukcii obsahu súboru OZNÁMENIE.

7. Vylúčenie záruky.

Pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon alebo nie je dohodnuté písomne, Poskytovateľ licencie poskytuje Dielo (a každý prispievateľ poskytuje svoje príspevky) „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruky alebo podmienky VLASTNÍCTVA, NEPORUŠENIA, OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Ste výhradne zodpovední za určenie vhodnosti použitia alebo redistribúcie Diela a preberáte akékoľvek riziká spojené s vaším výkonom povolení podľa tejto Licencie.

8. Obmedzenie zodpovednosti.

V žiadnom prípade a podľa žiadnej právnej teórie, či už v rámci deliktu (vrátane nedbanlivosti), zmluvy alebo inak, pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon (ako sú úmyselné a hrubo nedbalé činy) alebo nie je dohodnuté písomne, žiadny Prispievateľ vám nebude zodpovedať za škody, vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, špeciálnych, náhodných alebo následných škôd akéhokoľvek charakteru, ktoré vznikli v dôsledku tejto licencie alebo v dôsledku používania alebo nemožnosti použiť Dielo (vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu dobrého mena, zastavenie práce , zlyhanie alebo nefunkčnosť počítača alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty), a to aj vtedy, ak bol daný prispievateľ upozornený na možnosť takýchto škôd.

9. Prijatie záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.

Počas redistribúcie Diela alebo Diela odvodených od neho sa môžete rozhodnúť ponúknuť a účtovať poplatok za prijatie podpory, záruky, odškodnenia alebo iných záväzkov a/alebo práv v súlade s touto licenciou. Pri prijímaní takýchto záväzkov však môžete konať iba vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť, nie v mene akéhokoľvek iného prispievateľa, a iba ak súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť každého prispievateľa za akúkoľvek zodpovednosť, ktorá vznikne, alebo nároky uplatnené voči takémuto prispievateľovi z dôvodu vášho prijatia akejkoľvek takejto záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.

LibYara

Copyright (c) 2007-2016. Autori YARA. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. Meno držiteľa autorských práv ani mená jeho prispievateľov nesmú byť použité na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNU NÁPLŇU. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH SLUŽB, TOVARU FILO; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) AKO SÚ SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK) VZNIKNUTÉM AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ SOFTVÉRU,

LibSELinux

Tento softvér môže obsahovať balík libselinux Debian, ktorý je licencovaný pod GNU General Public License Verzia 2. Ďalšie informácie o balíku Debian sú dostupné na http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Táto knižnica je bezplatný softvér; môžete ho redistribuovať a/alebo upravovať podľa podmienok GNU Lesser General Public License, ako je publikovaná Free Software Foundation; buď verzia 2.1 licencie, alebo (podľa vášho výberu) akákoľvek novšia verzia.

Táto knižnica je distribuovaná v nádeji, že bude užitočná, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca bez implicitnej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Viac podrobností nájdete v GNU Lesser General Public License.

Libx86

Tento softvér môže obsahovať balík libx86, ktorý je licencovaný na základe licencií uvedených nižšie.

Súbory: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licencia: MIT

Súbory: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licencia: MIT

Súbory: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licencia: iná

Povolenie používať, kopírovať, upravovať, distribuovať a predávať tento softvér a jeho dokumentáciu na akýkoľvek účel sa týmto udeľuje bez poplatku, za predpokladu, že vyššie uvedené oznámenie o autorských právach sa objaví vo všetkých kópiách a že sa toto oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o povolení objavia v podpornej dokumentácii. a že mená autorov nebudú použité v reklame alebo reklame týkajúcej sa distribúcie softvéru bez osobitného, predchádzajúceho písomného súhlasu. Autori neručia za vhodnosť tohto softvéru na akýkoľvek účel. Poskytuje sa „tak ako je“ bez výslovnej alebo implicitnej záruky.

AUTORI SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK S OHĽADOM NA TENTO SOFTVÉR, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI, V ŽIADNOM PRÍPADE AUTORI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, NEPRIAME POUŽITIE ALEBO NÁSLEDNÉ NÁSLEDKY PRODUKTU PRODUKTU ČI UŽ PRI ZMLUVNOM KONANÍ, Z nedbanlivosti ALEBO INOM TRHÁLNOM KONANI, VYPLÝVAJÚCEJ Z POUŽÍVANIA ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO VYKONÁVANÍM TOHTO SOFTVÉRU.

Licencia: MIT

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich súborov dokumentácie (ďalej len „softvér“), nakladať so softvérom bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie publikovať, distribuovať, poskytovať sublicencovanie a/alebo predávať kópie Softvéru a povoliť to osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach Softvéru.

SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE JOSH VANDERHOOF ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANI, ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z NEPOUŽÍVANIA SOFTVÉRU, ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU.

Linuxové jadro

Tento softvér môže obsahovať jadro Linuxu, ktoré je licencované podľa GNU General Public License Verzia 2, ktorého kópia spolu so zdrojovým kódom pre verziu Linuxového jadra je dostupná na http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich súborov dokumentácie (ďalej len „softvér“), nakladať so softvérom bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie publikovať, distribuovať, poskytovať sublicencovanie a/alebo predávať kópie Softvéru a povoliť to osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach Softvéru.

SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANI, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ Z TOHTO POUŽITIA, ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMTO DEWALOM SOFTWARE.

Mach

Nasledujúca licencia CMU pokrýva niektoré podporné kódy pre Mach odvodené z Mach 3.0: Mach Operating System

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Všetky práva vyhradené.

Povolenie používať, kopírovať, upravovať a distribuovať tento softvér a jeho dokumentáciu sa týmto udeľuje za predpokladu, že oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o povolení sa objavia vo všetkých kópiách softvéru, odvodených diel alebo upravených verzií a akýchkoľvek ich častí a že obe oznámenia sa objavia v podpornej dokumentácii.

CARNEGIE MELLON POVOĽUJE BEZPLATNÉ POUŽÍVANIE TOHTO SOFTVÉRU V JEHO STAVU „TAK, AKO JE“. CARNEGIE MELLON SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU.

Carnegie Mellon žiada používateľov tohto softvéru, aby sa k nemu vrátili
Koordinátor distribúcie softvéru
Škola informatiky
Univerzita Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
alebo Software.Distribution@CS.CMU.EDU akékoľvek vylepšenia alebo rozšírenia, ktoré urobia, a udeľujú spoločnosti Carnegie Mellon práva na redistribúciu týchto zmien.

Ncurses

Tento softvér môže obsahovať knižnicu ncurses, ktorá podlieha nasledujúcim autorským právam a povoleniam: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Povolenie sa týmto udeľuje bezplatne každej osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiace súbory dokumentácie (ďalej len „Softvér“), nakladať so Softvérom bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, zverejňovanie, distribúciu, distribúciu s úpravami, sublicencovanie a/alebo predaj kópií Softvér a umožniť osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, aby tak urobili, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach Softvéru.

SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. V ŽIADNOM PRÍPADE VYŠŠIE UVEDENÍ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ PRI ZMLUVNOM KONANÍ, PREČINNOM PREČINKU ALEBO INAK, VYPLÝVAJÚCE Z TOHTO SOFTVÉRU, Z NICH ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU .

S výnimkou prípadov uvedených v tomto oznámení sa mená vyššie uvedených držiteľov autorských práv nesmú používať v reklame ani inak na propagáciu predaja, používania alebo iných obchodov s týmto softvérom bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

NTFS-3G

Tento softvér môže obsahovať ovládač NTFS-3G, ktorý je licencovaný podľa GNU General Public License Verzia 2 a GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, ktorých kópie spolu so zdrojovým kódom pre NTFS-3G sú dostupné na https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPÍROVANIE
Copyright: (C) 2000-2006 Vývojový tím ntfs-3g

Balík Debianu je chránený autorským právom (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) a je licencovaný pod GPL, pozri vyššie.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. Všetky reklamné materiály spomínajúce funkcie alebo používanie tohto softvéru musia obsahovať nasledujúce potvrdenie:
  "Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý OpenSSL Project na použitie v OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Názvy „OpenSSL Toolkit“ a „OpenSSL Project“ sa nesmú používať na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez predchádzajúceho písomného povolenia. Pre písomné povolenie kontaktujte openssl-core@openssl.org.
 5. Produkty odvodené od tohto softvéru sa nesmú nazývať „OpenSSL“ ani sa v ich názvoch nesmie objaviť „OpenSSL“ bez predchádzajúceho písomného súhlasu projektu OpenSSL.
 6. Redistribúcia akejkoľvek formy musí obsahovať nasledujúce potvrdenie:

"Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý projektom OpenSSL na použitie v súprave OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE PROJEKT OpenSSL „TAK, AKO JE“ A VŠETKY VYJADROVANÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SA ODMIETAJÚ. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE PROJEKT OpenSSL ALEBO JEHO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH SLUŽEB, TOVARU FILO; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA), BEZ OCHRANY A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÝ VZNIKLO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTWAREM POUŽÍVANIE DÁVKY SUCHAREAM .

RapidJSON

Tencent s potešením podporuje komunitu open source sprístupnením RapidJSON.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, spoločnosť Tencent a Milo Yip. Všetky práva vyhradené.

Ak ste si stiahli kópiu binárky RapidJSON z Tencent, uvedomte si, že binárka RapidJSON je licencovaná pod licenciou MIT.

Ak ste si stiahli kópiu zdrojového kódu RapidJSON z Tencent, uvedomte si, že zdrojový kód RapidJSON je licencovaný na základe licencie MIT, s výnimkou komponentov tretích strán uvedených nižšie, na ktoré sa vzťahujú odlišné licenčné podmienky. Vaša integrácia RapidJSON do vašich vlastných projektov môže vyžadovať súlad s licenciou MIT, ako aj s ostatnými licenciami platnými pre komponenty tretích strán zahrnuté v RapidJSON. Aby ste sa vyhli problematickej licencii JSON vo svojich vlastných projektoch, stačí vylúčiť adresár bin/jsonchecker/, pretože je to jediný kód pod licenciou JSON.

Kópia licencie MIT je súčasťou tohto súboru.

Ďalšie závislosti a licencie:

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom licencovaný na základe licencie BSD:

-------------------------------------------------- -------------------

Typy msint r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

* Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.

* Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

* Meno držiteľa autorských práv ani mená jeho prispievateľov nesmú byť použité na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ REGENCI A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE““ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ REGENTI A PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU, POSKYTOVANIA SLUŽIEB, POSKYTOVATEĽOV DFI; PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKO JE TO SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK), KTORÝ VZNIKLO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU DOPORUČENÉHO SOM.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom licencovaný na základe licencie JSON:

-------------------------------------------------- -------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Všetky práva vyhradené.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Všetky práva vyhradené.

Podmienky licencie JSON:

-------------------------------------------------- -

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich súborov dokumentácie (ďalej len „softvér“), nakladať so softvérom bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie publikovať, distribuovať, poskytovať sublicencovanie a/alebo predávať kópie Softvéru a povoliť to osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach Softvéru.

Softvér sa má používať na dobro, nie na zlo.

SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANI, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ Z TOHTO POUŽITIA, ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMTO DEWALOM SOFTWARE.

Podmienky licencie MIT:

-------------------------------------------------- -------------------

Týmto sa bezplatne udeľuje povolenie akejkoľvek osobe, ktorá získa kópiu tohto softvéru a súvisiacich súborov dokumentácie (ďalej len „softvér“), nakladať so softvérom bez obmedzenia, vrátane, bez obmedzenia, práv na používanie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie publikovať, distribuovať, poskytovať sublicencovanie a/alebo predávať kópie Softvéru a povoliť to osobám, ktorým je Softvér poskytnutý, za nasledujúcich podmienok:

Vyššie uvedené oznámenie o autorských právach a toto oznámenie o povolení budú zahrnuté vo všetkých kópiách alebo podstatných častiach Softvéru.

SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNE, VRÁTANE, NIE VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. AUTORI ALEBO DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO INÉ ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNOM KONANI, ALEBO INAK, VZNIKNUTÉ Z TOHTO POUŽITIA, ALEBO V SÚVISLOSTI S TÝMTO DEWALOM SOFTWARE.

Simdjson

Licencia Apache

Verzia 2.0, január 2004

http://www.apache.org/licenses/

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA, REPRODUKCIE A DISTRIBÚCIE

1. Definície.

„Licencia“ znamená podmienky používania, reprodukcie a distribúcie, ako sú definované v častiach 1 až 9 tohto dokumentu.

„Poskytovateľ licencie“ znamená vlastníka autorských práv alebo subjekt poverený vlastníkom autorských práv, ktorý udeľuje licenciu.

"Právnická osoba" znamená spojenie konajúcej osoby a všetkých ostatných subjektov, ktoré kontrolujú, sú kontrolované alebo sú pod spoločnou kontrolou s týmto subjektom. Na účely tejto definície „kontrola“ znamená (i) priamu alebo nepriamu právomoc spôsobovať riadenie alebo riadenie takéhoto subjektu, či už na základe zmluvy alebo inak, alebo (ii) vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) alebo viac nesplatených akcií alebo (iii) skutočné vlastníctvo takéhoto subjektu.

„Vy“ (alebo „Vaše“) znamená jednotlivca alebo právnickú osobu, ktorá uplatňuje povolenia udelené touto licenciou.

„Zdrojová“ forma znamená preferovanú formu na vykonávanie úprav, vrátane, ale nie výlučne, zdrojového kódu softvéru, zdroja dokumentácie a konfiguračných súborov.

„Objektová“ forma znamená akúkoľvek formu, ktorá je výsledkom mechanickej transformácie alebo prekladu Zdrojovej formy, vrátane, ale nie výlučne, skompilovaného objektového kódu, vygenerovanej dokumentácie a konverzií na iné typy médií.

„Dielo“ znamená autorské dielo, či už vo forme zdroja alebo predmetu, sprístupnené na základe licencie, ako je uvedené v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou diela alebo je k nemu pripojené (príklad je uvedený v prílohe nižšie).

„Odvodené diela“ znamenajú akékoľvek dielo, či už vo forme zdroja alebo objektu, ktoré je založené na Diele (alebo je z neho odvodené) a pre ktoré redakčné revízie, anotácie, rozpracovania alebo iné úpravy predstavujú ako celok pôvodné dielo. autorstva. Na účely tejto licencie nebudú odvodené diela zahŕňať diela, ktoré zostanú oddeliteľné od rozhraní Diela a jeho odvodených diel alebo sa k nim iba viažu (alebo sa k nim viažu názvom).

„Príspevok“ znamená akékoľvek autorské dielo, vrátane pôvodnej verzie Diela a akýchkoľvek úprav alebo dodatkov k tomuto Dielu alebo Diela odvodeným, ktoré zámerne predloží Poskytovateľovi licencie na zahrnutie do Diela vlastník autorských práv alebo jednotlivec alebo Právnická osoba oprávnená na odosielanie v mene vlastníka autorských práv. Na účely tejto definície výraz „odoslaný“ znamená akúkoľvek formu elektronickej, verbálnej alebo písomnej komunikácie odoslanú poskytovateľovi licencie alebo jeho zástupcom, vrátane, nie však výlučne, komunikácie o elektronických zoznamoch adries, systémoch kontroly zdrojového kódu a systémoch sledovania problémov, ktoré sú spravované Poskytovateľom licencie alebo v jeho mene za účelom diskusie a zlepšovania Diela, avšak s výnimkou komunikácie, ktorá je nápadne označená alebo inak písomne označená vlastníkom autorských práv ako „Nie je Príspevok“.

„Prispievateľ“ znamená Poskytovateľa licencie a akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej Poskytovateľ licencie prijal Príspevok a následne ho začlenil do Diela.

2. Udelenie licencie na autorské práva.

V súlade s podmienkami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezplatnú, neodvolateľnú autorskú licenciu na reprodukciu, prípravu odvodených diel, verejné zobrazovanie, verejné predvádzanie, sublicencovať a distribuovať Dielo a takéto Odvodené diela vo forme Zdroja alebo Objektu.

3. Udelenie patentovej licencie.

V súlade s podmienkami a ustanoveniami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezplatnú, neodvolateľnú (okrem prípadov uvedených v tejto časti) patentovú licenciu na vytvorenie, používať, ponúkať na predaj, predávať, dovážať a inak prevádzať Dielo, ak sa takáto licencia vzťahuje len na tie patentové nároky licencované takýmto Prispievateľom, ktoré sú nevyhnutne porušené jeho príspevkom (príspevkami) samotným alebo kombináciou jeho príspevku (príspevkov) s Dielo, ku ktorému bol takýto príspevok (príspevky) odovzdaný. Ak zahájite patentový súdny spor proti akejkoľvek entite (vrátane krížového nároku alebo protinároku v súdnom spore), ktorý tvrdí, že Dielo alebo Príspevok začlenený do Diela predstavuje priame alebo príspevkové porušenie patentu, potom všetky patentové licencie, ktoré vám boli udelené na základe tejto Licencie. Dielo sa skončí dňom podania takéhoto súdneho sporu.

4. Prerozdelenie.

Môžete reprodukovať a distribuovať kópie Diela alebo Od neho odvodených diel na akomkoľvek médiu, s úpravami alebo bez nich, a vo forme Zdroja alebo Objektu, za predpokladu, že spĺňate nasledujúce podmienky:

Ostatným príjemcom Diela alebo Odvodených diel musíte dať kópiu tejto licencie; a

Musíte zabezpečiť, aby všetky upravené súbory obsahovali výrazné upozornenia, že ste súbory zmenili; a

V zdrojovej forme akýchkoľvek Odvodených diel, ktoré distribuujete, si musíte ponechať všetky oznámenia o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a pripisovaní zo Zdrojovej formy Diela, s výnimkou tých oznámení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti Odvodených diel; a Ak Dielo obsahuje textový súbor „NOTICE“ ako súčasť svojej distribúcie, potom akékoľvek Odvodené diela, ktoré distribuujete, musia obsahovať čitateľnú kópiu upozornení na pripisovanie obsiahnutých v takomto súbore OZNÁMENIE, s výnimkou tých upozornení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti odvodené diela, aspoň na jednom z nasledujúcich miest: v rámci textového súboru OZNÁMENIE distribuovaného ako súčasť odvodených diel; v rámci Zdrojového formulára alebo dokumentácie, ak sú poskytnuté spolu s Odvodenými dielami; alebo v rámci zobrazenia vygenerovaného odvodenými dielami, ak a kdekoľvek sa takéto oznámenia tretích strán bežne vyskytujú. Obsah súboru NOTICE slúži len na informačné účely a nemení licenciu. Do Odvodených diel, ktoré distribuujete, môžete pridať svoje vlastné upozornenia na uvedenie zdroja, spolu s textom OZNÁMENIA z Diela alebo ako jeho dodatok, za predpokladu, že takéto dodatočné upozornenia na uvedenie zdroja nemožno vykladať ako úpravu licencie. K svojim úpravám môžete pridať svoje vlastné vyhlásenie o autorských právach a môžete poskytnúť dodatočné alebo odlišné licenčné podmienky na používanie, reprodukciu alebo distribúciu vašich úprav alebo pre akékoľvek takéto Odvodené diela ako celok za predpokladu, že budete používať, reprodukovať a distribuovať inak Dielo vyhovuje podmienkam uvedeným v tejto Licencii.

5. Predkladanie príspevkov.

Pokiaľ výslovne neuvediete inak, každý Vami úmyselne predložený príspevok na zahrnutie do Diela Poskytovateľovi licencie bude podliehať podmienkam tejto licencie bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v tomto dokumente nenahrádza ani neupravuje podmienky akejkoľvek samostatnej licenčnej zmluvy, ktorú ste mohli uzavrieť s poskytovateľom licencie v súvislosti s takýmito príspevkami.

6. Ochranné známky.

Táto licencia neudeľuje povolenie na používanie obchodných názvov, ochranných známok, servisných značiek alebo názvov produktov poskytovateľa licencie, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na primerané a obvyklé použitie pri opise pôvodu Diela a reprodukcii obsahu súboru OZNÁMENIE.

7. Vylúčenie záruky.

Pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon alebo nie je dohodnuté písomne, Poskytovateľ licencie poskytuje Dielo (a každý prispievateľ poskytuje svoje príspevky) „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruky alebo podmienky VLASTNÍCTVA, NEPORUŠENIA, OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Ste výhradne zodpovední za určenie vhodnosti použitia alebo redistribúcie Diela a preberáte akékoľvek riziká spojené s vaším výkonom povolení podľa tejto Licencie.

8. Obmedzenie zodpovednosti.

V žiadnom prípade a podľa žiadnej právnej teórie, či už v rámci deliktu (vrátane nedbanlivosti), zmluvy alebo inak, pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon (ako sú úmyselné a hrubo nedbalé činy) alebo nie je dohodnuté písomne, žiadny Prispievateľ vám nebude zodpovedať za škody, vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, špeciálnych, náhodných alebo následných škôd akéhokoľvek charakteru, ktoré vznikli v dôsledku tejto licencie alebo v dôsledku používania alebo nemožnosti použiť Dielo (vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu dobrého mena, zastavenie práce , zlyhanie alebo nefunkčnosť počítača alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty), a to aj vtedy, ak bol daný prispievateľ upozornený na možnosť takýchto škôd.

9. Prijatie záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.

Pri redistribúcii Diela alebo diel odvodených od neho sa môžete rozhodnúť ponúknuť a účtovať poplatok za prijatie podpory, záruky, odškodnenia alebo iných záväzkov a/alebo práv v súlade s touto licenciou. Pri prijímaní takýchto záväzkov však môžete konať iba vo svojom mene a na svoju výhradnú zodpovednosť, nie v mene akéhokoľvek iného prispievateľa, a iba ak súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť každého prispievateľa za akúkoľvek zodpovednosť, ktorá vznikne, alebo nároky uplatnené voči takémuto prispievateľovi z dôvodu vášho prijatia akejkoľvek takejto záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.

QT

QT je dostupné pod GNU Lesser General Public License verzie 3. QT Toolkit je Copyright © 2016. QT Company Ltd. a ďalší prispievatelia.

GNU Lesser General Public License verzia tri je dostupná na https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QT jediná aplikácia

Copyright (C) 2013 Digia Plc a/alebo jej dcérska spoločnosť (-y).

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

Tento softvér je súčasťou komponentu QT Solutions.

Tento súbor môžete použiť podľa podmienok licencie BSD nasledovne:

„Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

• Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.

• Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

• Ani názov spoločnosti Digia Plc a jej dcérskej spoločnosti(-í), ani mená jej prispievateľov sa nesmú použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNU NÁPLŇU. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH SLUŽEB, TOVARU FILO; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA), BEZ OCHRANY A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK).

Reprint Core

Licencia Apache
Verzia 2.0, január 2004
http://www.apache.org/licenses/

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA, REPRODUKCIE A DISTRIBÚCIE

1. Definície.

„Licencia“ znamená podmienky používania, reprodukcie a distribúcie, ako sú definované v častiach 1 až 9 tohto dokumentu.

„Poskytovateľ licencie“ znamená vlastníka autorských práv alebo subjekt poverený vlastníkom autorských práv, ktorý udeľuje licenciu.

"Právnická osoba" znamená spojenie konajúcej osoby a všetkých ostatných subjektov, ktoré kontrolujú, sú kontrolované alebo sú pod spoločnou kontrolou s týmto subjektom. Na účely tejto definície „kontrola“ znamená (i) priamu alebo nepriamu právomoc spôsobovať riadenie alebo riadenie takéhoto subjektu, či už na základe zmluvy alebo inak, alebo (ii) vlastníctvo päťdesiatich percent (50 %) alebo viac nesplatených akcií alebo (iii) skutočné vlastníctvo takéhoto subjektu.

„Vy“ (alebo „Vaše“) znamená jednotlivca alebo právnickú osobu, ktorá uplatňuje povolenia udelené touto licenciou.

„Zdrojová“ forma znamená preferovanú formu na vykonávanie úprav, vrátane, ale nie výlučne, zdrojového kódu softvéru, zdroja dokumentácie a konfiguračných súborov.

„Objektová“ forma znamená akúkoľvek formu, ktorá je výsledkom mechanickej transformácie alebo prekladu Zdrojovej formy, vrátane, ale nie výlučne, skompilovaného objektového kódu, generovanej dokumentácie a konverzií na iné typy médií.

„Dielo“ znamená autorské dielo, či už vo forme zdroja alebo predmetu, sprístupnené na základe licencie, ako je uvedené v oznámení o autorských právach, ktoré je súčasťou diela alebo je k nemu pripojené (príklad je uvedený v prílohe nižšie).

„Odvodené diela“ znamenajú akékoľvek dielo, či už vo forme zdroja alebo objektu, ktoré je založené na Diele (alebo je z neho odvodené) a pre ktoré redakčné revízie, anotácie, rozpracovania alebo iné úpravy predstavujú ako celok pôvodné dielo. autorstva. Na účely tejto licencie nebudú odvodené diela zahŕňať diela, ktoré zostanú oddeliteľné od rozhraní Diela a jeho odvodených diel alebo sa k nim iba viažu (alebo sa k nim viažu názvom).

„Príspevok“ znamená akékoľvek autorské dielo, vrátane pôvodnej verzie Diela a akýchkoľvek úprav alebo dodatkov k tomuto Dielu alebo Diela odvodeným, ktoré zámerne predloží Poskytovateľovi licencie na zahrnutie do Diela vlastník autorských práv alebo jednotlivec alebo Právnická osoba oprávnená na odosielanie v mene vlastníka autorských práv. Na účely tejto definície výraz „odoslaný“ znamená akúkoľvek formu elektronickej, verbálnej alebo písomnej komunikácie odoslanú poskytovateľovi licencie alebo jeho zástupcom, vrátane, nie však výlučne, komunikácie o elektronických zoznamoch adries, systémoch kontroly zdrojového kódu a systémoch sledovania problémov, ktoré sú spravované Poskytovateľom licencie alebo v jeho mene za účelom diskusie a zlepšovania Diela, avšak s výnimkou komunikácie, ktorá je nápadne označená alebo inak písomne označená vlastníkom autorských práv ako „Nie je Príspevok“.

„Prispievateľ“ znamená Poskytovateľa licencie a akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej Poskytovateľ licencie prijal Príspevok a následne ho začlenil do Diela.

2. Udelenie licencie na autorské práva.

V súlade s podmienkami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezplatnú, neodvolateľnú autorskú licenciu na reprodukciu, prípravu odvodených diel, verejné zobrazovanie, verejné predvádzanie, sublicencovať a distribuovať Dielo a takéto Odvodené diela vo forme Zdroja alebo Objektu.

3. Udelenie patentovej licencie.

V súlade s podmienkami a ustanoveniami tejto licencie vám každý prispievateľ týmto udeľuje trvalú, celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú, bezplatnú, neodvolateľnú (okrem prípadov uvedených v tejto časti) patentovú licenciu na vytvorenie, používať, ponúkať na predaj, predávať, dovážať a inak prevádzať Dielo, ak sa takáto licencia vzťahuje len na tie patentové nároky licencované takýmto Prispievateľom, ktoré sú nevyhnutne porušené jeho príspevkom (príspevkami) samotným alebo kombináciou jeho príspevku (príspevkov) s Dielo, ku ktorému bol takýto príspevok (príspevky) odovzdaný. Ak zahájite patentový súdny spor proti akejkoľvek entite (vrátane krížového nároku alebo protinároku v súdnom spore), ktorý tvrdí, že Dielo alebo Príspevok začlenený do Diela predstavuje priame alebo príspevkové porušenie patentu, potom všetky patentové licencie, ktoré vám boli udelené na základe tejto Licencie. Dielo sa skončí dňom podania takéhoto súdneho sporu.

4. Prerozdelenie.

Môžete reprodukovať a distribuovať kópie Diela alebo Od neho odvodených diel na akomkoľvek médiu, s úpravami alebo bez nich, a vo forme Zdroja alebo Objektu, za predpokladu, že spĺňate nasledujúce podmienky:

Ostatným príjemcom Diela alebo Odvodených diel musíte dať kópiu tejto licencie; a

Musíte zabezpečiť, aby všetky upravené súbory obsahovali výrazné upozornenia, že ste súbory zmenili; a

V zdrojovej forme akýchkoľvek Odvodených diel, ktoré distribuujete, si musíte ponechať všetky oznámenia o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a pripisovaní zo Zdrojovej formy Diela, s výnimkou tých oznámení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti Odvodených diel; a Ak Dielo obsahuje textový súbor „NOTICE“ ako súčasť svojej distribúcie, potom akékoľvek Odvodené diela, ktoré distribuujete, musia obsahovať čitateľnú kópiu upozornení na pripisovanie obsiahnutých v takomto súbore OZNÁMENIE, s výnimkou tých upozornení, ktoré sa netýkajú žiadnej časti odvodené diela, aspoň na jednom z nasledujúcich miest: v rámci textového súboru OZNÁMENIE distribuovaného ako súčasť odvodených diel; v rámci Zdrojového formulára alebo dokumentácie, ak sú poskytnuté spolu s Odvodenými dielami; alebo v rámci zobrazenia vygenerovaného odvodenými dielami, ak a kdekoľvek sa takéto oznámenia tretích strán bežne vyskytujú. Obsah súboru NOTICE slúži len na informačné účely a nemení licenciu. Do Odvodených diel, ktoré distribuujete, môžete pridať svoje vlastné upozornenia na uvedenie zdroja, spolu s textom OZNÁMENIA z Diela alebo ako jeho dodatok, za predpokladu, že takéto dodatočné upozornenia na uvedenie zdroja nemožno vykladať ako úpravu licencie. K svojim úpravám môžete pridať svoje vlastné vyhlásenie o autorských právach a môžete poskytnúť dodatočné alebo odlišné licenčné podmienky na používanie, reprodukciu alebo distribúciu vašich úprav alebo pre akékoľvek takéto Odvodené diela ako celok za predpokladu, že budete používať, reprodukovať a distribuovať inak Dielo vyhovuje podmienkam uvedeným v tejto Licencii.

5. Predkladanie príspevkov.

Pokiaľ výslovne neuvediete inak, každý Vami úmyselne predložený príspevok na zahrnutie do Diela Poskytovateľovi licencie bude podliehať podmienkam tejto licencie bez akýchkoľvek dodatočných podmienok. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v tomto dokumente nenahrádza ani neupravuje podmienky akejkoľvek samostatnej licenčnej zmluvy, ktorú ste mohli uzavrieť s poskytovateľom licencie v súvislosti s takýmito príspevkami.

6. Ochranné známky.

Táto licencia neudeľuje povolenie na používanie obchodných názvov, ochranných známok, servisných značiek alebo názvov produktov poskytovateľa licencie, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na primerané a obvyklé použitie pri opise pôvodu Diela a reprodukcii obsahu súboru OZNÁMENIE.

7. Vylúčenie záruky.

Pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon alebo nie je dohodnuté písomne, Poskytovateľ licencie poskytuje Dielo (a každý prispievateľ poskytuje svoje príspevky) „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek záruky alebo podmienky VLASTNÍCTVA, NEPORUŠENIA, OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Ste výhradne zodpovední za určenie vhodnosti použitia alebo redistribúcie Diela a preberáte akékoľvek riziká spojené s vaším výkonom povolení podľa tejto Licencie.

8. Obmedzenie zodpovednosti.

V žiadnom prípade a podľa žiadnej právnej teórie, či už v rámci deliktu (vrátane nedbanlivosti), zmluvy alebo inak, pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon (ako sú úmyselné a hrubo nedbalé činy) alebo nie je dohodnuté písomne, žiadny Prispievateľ vám nebude zodpovedať za škody, vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, špeciálnych, náhodných alebo následných škôd akéhokoľvek charakteru, ktoré vznikli v dôsledku tejto licencie alebo v dôsledku používania alebo nemožnosti použiť Dielo (vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu dobrého mena, zastavenie práce , zlyhanie alebo nefunkčnosť počítača alebo akékoľvek iné komerčné škody alebo straty), a to aj vtedy, ak bol daný prispievateľ upozornený na možnosť takýchto škôd.

9. Prijatie záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.

Počas redistribúcie Diela alebo Diela odvodených od neho sa môžete rozhodnúť ponúknuť a účtovať poplatok za prijatie podpory, záruky, odškodnenia alebo iných záväzkov a/alebo práv v súlade s touto licenciou. Pri prijímaní takýchto záväzkov však môžete konať iba vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť, nie v mene akéhokoľvek iného prispievateľa, a iba ak súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť každého prispievateľa za akúkoľvek zodpovednosť, ktorá vznikne, alebo nároky uplatnené voči takémuto prispievateľovi z dôvodu vášho prijatia akejkoľvek takejto záruky alebo dodatočnej zodpovednosti.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

• Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.

• Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.

• Ani názov spoločnosti ZETETIC LLC, ani mená jej prispievateľov nesmú byť použité na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ZETETIC LLC „TAK, AKO JE“ A ODMIETNUJTE AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ZETETIC LLC ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY, ZAOBCHÁDZANIA; ) ČOKOĽVEK SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INOM), VZNIKNÚcom AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ KEĎ JE DOPORUČENÉ.

SQLite

Celý kód a dokumentáciu v SQLite autori venovali verejnej doméne. Všetci autori kódov a zástupcovia spoločností, pre ktoré pracujú, podpísali čestné prehlásenia venujúce ich príspevky do verejnej sféry a originály týchto podpísaných čestných vyhlásení sú uložené v trezore v hlavných kanceláriách Hwaci. Ktokoľvek môže slobodne kopírovať, upravovať, publikovať, používať, kompilovať, predávať alebo distribuovať pôvodný kód SQLite, či už vo forme zdrojového kódu alebo ako kompilovaný binárny súbor, na akýkoľvek účel, komerčný alebo nekomerčný a akýmikoľvek prostriedkami.

Sun RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC je produktom spoločnosti Sun Microsystems, Inc. a poskytuje sa na neobmedzené použitie za predpokladu, že táto legenda je zahrnutá na všetkých páskových médiách a ako súčasť softvérového programu ako celku alebo jeho časti. Používatelia môžu bezplatne kopírovať alebo upravovať Sun RPC, ale nie sú oprávnení naň licencovať alebo distribuovať ho komukoľvek inému, iba ak ide o súčasť produktu alebo programu vyvinutého používateľom.

SUN RPC SA POSKYTUJE TAK, JAK JE, BEZ ŽIADNYCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE ZÁRUK NA DIZAJN, OBCHODOVATEĽNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z OBCHODU, POUŽÍVANIA ALEBO OBCHODNEJ PRAXE.

Sun RPC sa poskytuje bez podpory a bez akejkoľvek povinnosti zo strany Sun Microsystems, Inc. pomáhať pri jeho používaní, opravách, úpravách alebo vylepšeniach.

SPOLOČNOSŤ SUN MICROSYSTEMS, INC. NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV, OBCHODNÉHO TAJOMSTVA ALEBO AKÝCHKOĽVEK PATENTOV SPOLOČNOSŤOU SUN RPC ALEBO AKEJKOĽVEK ICH ČASTI.

Spoločnosť Sun Microsystems, Inc. nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne ušlé príjmy alebo zisky alebo iné špeciálne, nepriame a následné škody, a to ani v prípade, že spoločnosť Sun bola upozornená na možnosť takýchto škôd.

Ubuntu

Tento softvér môže zahŕňať Ubuntu, ktorý je licencovaný podľa GNU General Public License Verzia 2, ktorej kópia spolu so zdrojovým kódom pre Ubuntu je dostupná na http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti.
 • Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 • Meno Sama Truzjana ani mená iných prispievateľov nemožno použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“ A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNU NÁPLŇU. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO PRISPIEVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÝCH SLUŽEB, TOVARU FILO; ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA), BEZ OCHRANY A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVNEJ ZMLUVE, PRÍMEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INAK).

UPX/UPL

UPX a UCL sú softvéry chránené autorskými právami. Všetky práva zostávajú autorom.

UPX je chránený autorským právom (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX je chránený autorským právom (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL je Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

VŠEOBECNÁ VEREJNÁ LICENCIA GNU

UPX a knižnica UCL sú slobodný softvér; môžete ich redistribuovať a/alebo upravovať podľa podmienok GNU General Public License, ako ju zverejnila Free Software Foundation; buď verzia 2 licencie, alebo (podľa vášho výberu) akákoľvek novšia verzia.

UPX a UCL sú distribuované v nádeji, že budú užitočné, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca bez implicitnej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Viac podrobností nájdete v GNU General Public License.

ŠPECIÁLNA VÝNIMKA PRE KOMPRESOVANÉ SPUSTITEĽNÉ STRÁNKY

Útržok, ktorý je súčasťou každého komprimovaného programu UPX, je súčasťou UPX a UCL a obsahuje kód, na ktorý sa vzťahujú naše autorské práva. Podmienky GNU General Public License stále platia, pretože kompresia programu je špeciálna forma prepojenia s naším stubom.

Týmto vám Markus FXJ Oberhumer a Laszlo Molnar udeľujú špeciálne povolenie na slobodné používanie a distribúciu všetkých komprimovaných programov UPX (vrátane komerčných) s nasledujúcimi obmedzeniami:

 1. Váš program musíte skomprimovať s úplne neupravenou verziou UPX; buď s našou predkompilovanou verziou, alebo (podľa vášho výberu) s vlastnou kompilovanou verziou neupravených zdrojov UPX, ktoré distribuujeme.
 2. To tiež znamená, že UPX stub musí byť úplne nezmenený, tj stub vložený do vášho komprimovaného programu musí byť bajtovo identický s stubom, ktorý je vytvorený oficiálnou neupravenou verziou UPX.
 3. Dekompresor a akýkoľvek iný kód zo stub musí byť použitý výhradne v neupravenom UPX stub na dekompresiu vášho programu pri štarte programu. Žiadna časť stub sa nesmie čítať, kopírovať, volať alebo inak používať alebo sprístupňovať váš program.

WTL

WTL je licencovaná v súlade s licenciou Microsoft Public License (MS-PL).

Táto licencia upravuje používanie sprievodného softvéru. Ak používate softvér, súhlasíte s touto licenciou. Ak licenciu neprijmete, softvér nepoužívajte.

1. Definície

Pojmy „reprodukovať“, „rozmnožovanie“, „odvodené diela“ a „distribúcia“ tu majú rovnaký význam ako podľa zákona o autorských právach USA.

„Príspevok“ je pôvodný softvér alebo akékoľvek doplnky alebo zmeny softvéru.

"Prispievateľ" je každá osoba, ktorá distribuuje svoj príspevok na základe tejto licencie.

„Licencované patenty“ sú patentové nároky prispievateľa, ktoré sa čítajú priamo v jeho príspevku.

2. Udelenie práv

(A) Udelenie autorských práv – V súlade s podmienkami tejto licencie, vrátane licenčných podmienok a obmedzení v časti 3, vám každý prispievateľ udeľuje nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na autorské práva na reprodukciu svojho príspevku, prípravu odvodených diel od svojho príspevku. príspevok a distribuovať jeho príspevok alebo akékoľvek odvodené diela, ktoré vytvoríte.

(B) Udelenie patentu – V súlade s podmienkami tejto licencie, vrátane licenčných podmienok a obmedzení v časti 3, vám každý prispievateľ udeľuje nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu v rámci svojich licencovaných patentov na vytváranie, vytváranie a používanie , predávať, ponúkať na predaj, dovážať a/alebo inak disponovať so svojím príspevkom v softvéri alebo odvodenými dielami z príspevku v softvéri.

3. Podmienky a obmedzenia

(A) Žiadna licencia na ochrannú známku – Táto licencia vám neudeľuje práva na používanie mien, log alebo ochranných známok žiadnych prispievateľov.

(B) Ak vznesiete nárok na patent proti ktorémukoľvek prispievateľovi na patenty, o ktorých tvrdíte, že sú softvérom porušené, vaša patentová licencia od takého prispievateľa na softvér automaticky skončí.

(C) Ak distribuujete akúkoľvek časť softvéru, musíte si ponechať všetky poznámky o autorských právach, patentoch, ochranných známkach a priraďovaní, ktoré sa v softvéri nachádzajú.

(D) Ak distribuujete akúkoľvek časť softvéru vo forme zdrojového kódu, môžete tak urobiť len na základe tejto licencie tak, že k vašej distribúcii pripojíte úplnú kópiu tejto licencie. Ak distribuujete akúkoľvek časť softvéru v kompilovanej forme alebo vo forme objektového kódu, môžete tak urobiť len na základe licencie, ktorá je v súlade s touto licenciou.

(E) Softvér je licencovaný „tak, ako je“. Riziko jej používania znášate vy. Prispievatelia neposkytujú žiadne výslovné záruky, záruky alebo podmienky. Podľa miestnych zákonov môžete mať ďalšie spotrebiteľské práva, ktoré táto licencia nemôže zmeniť. V rozsahu povolenom vašimi miestnymi zákonmi prispievatelia vylučujú implicitné záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia.

UnRAR

UnRAR - bezplatný nástroj pre archívy RAR

Licencia na používanie a distribúciu bezplatnej prenosnej verzie

Zdrojový kód utility UnRAR je freeware. To znamená:

 1. Všetky autorské práva na RAR a nástroj UnRAR sú výlučne vo vlastníctve autora - Alexandra Roshala.
 2. Zdrojový kód UnRAR je možné použiť v akomkoľvek softvéri na bezplatné spracovanie archívov RAR bez obmedzení, ale nemožno ho použiť na vývoj archívov kompatibilných s RAR (WinRAR) a na opätovné vytvorenie algoritmu kompresie RAR, ktorý je proprietárny. Distribúcia upraveného zdrojového kódu UnRAR v samostatnej forme alebo ako súčasť iného softvéru je povolená za predpokladu, že úplný text tohto odseku, počnúc slovami „zdrojový kód UnRAR“, je zahrnutý v licencii alebo v dokumentácii, ak licencia nie je k dispozícii, a v komentároch zdrojového kódu výsledného balíka.
 3. Pomôcka UnRAR môže byť voľne šírená. Je povolené distribuovať UnRAR v rámci iných softvérových balíkov.
 4. ARCHIVER RAR A UTILITY UnRAR SÚ DISTRIBUOVANÉ „TAK, AKO SÚ“. ŽIADNA ZÁRUKA ŽIADNEHO DRUHU NIE JE VYJADROVANÁ ANI IMPLIKOVANÁ. POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. AUTOR NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA STRATU ÚDAJOV, ŠKODY, STRATU ZISKU ANI AKÝKOĽVEK INÝ DRUH STRATY PRI POUŽÍVANÍ ALEBO ZNEUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU.
 5. Inštalácia a používanie pomôcky UnRAR znamená súhlas s týmito podmienkami licencie.
 6. Ak nesúhlasíte s podmienkami licencie, musíte odstrániť súbory UnRAR zo svojich úložných zariadení a prestať nástroj používať.

Ďakujeme za váš záujem o RAR a UnRAR.

Alexander L. Rošál

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licencované na základe licencie Apache, verzia 2.0 ("Licencia"); tento súbor nesmiete používať inak ako v súlade s licenciou. Kópiu Licencie môžete získať na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Pokiaľ to nevyžaduje príslušný zákon alebo nie je dohodnuté písomne, softvér distribuovaný na základe licencie sa distribuuje „TAK, AKO JE“ BEZ ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, či už výslovných alebo implicitných. Špecifický jazyk, ktorým sa riadia povolenia a obmedzenia v rámci licencie, nájdete v licencii.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly a Mark Adler

Tento softvér sa poskytuje „tak ako je“ bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky. Autori v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania tohto softvéru.

Povolenie je udelené komukoľvek používať tento softvér na akýkoľvek účel, vrátane komerčných aplikácií, a voľne ho upravovať a ďalej distribuovať podľa nasledujúcich obmedzení:

 1. Pôvod tohto softvéru nesmie byť skreslený; nesmiete tvrdiť, že ste napísali pôvodný softvér. Ak používate tento softvér v produkte, ocenili by sme potvrdenie v dokumentácii produktu, ale nie je potrebné.
 2. Zmenené verzie zdroja musia byť jasne označené ako také a nesmú sa nesprávne považovať za pôvodný softvér.
 3. Toto oznámenie nesmie byť odstránené ani zmenené zo žiadnej zdrojovej distribúcie.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Úprava pre Unzip for Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Všetky práva vyhradené.

Na účely tohto autorského práva a licencie je „Info-ZIP“ definovaný ako nasledujúci súbor jednotlivcov:

Hrajú: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Tento softvér sa poskytuje „tak ako je“ bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implicitnej. Info-ZIP ani jeho prispievatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať tento softvér.

Povolenie je udelené komukoľvek používať tento softvér na akýkoľvek účel, vrátane komerčných aplikácií, a voľne ho upravovať a ďalej distribuovať v súlade s vyššie uvedeným vylúčením zodpovednosti a nasledujúcimi obmedzeniami:

1. Redistribúcie zdrojového kódu (celkového alebo čiastočného) musia zachovať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, definíciu, vylúčenie zodpovednosti a tento zoznam podmienok.

2. Redistribúcie v binárnej forme (kompilované spustiteľné súbory a knižnice) musia reprodukovať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, definíciu, zrieknutie sa zodpovednosti a tento zoznam podmienok v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou. Dodatočná dokumentácia nie je potrebná pre spustiteľné súbory, kde to poskytuje možnosť licencie príkazového riadka a poznámka týkajúca sa tejto možnosti je v banneri pri spustení spustiteľného súboru.
Jedinou výnimkou z tejto podmienky je redistribúcia štandardného binárneho súboru UnZipSFX (vrátane SFXWiz) ako súčasť samorozbaľovacieho archívu; to je povolené bez zahrnutia tejto licencie, pokiaľ normálny banner SFX nebol odstránený z binárneho programu alebo zakázaný.

1. Zmenené verzie – vrátane, ale nie výlučne, portov na nové operačné systémy, existujúcich portov s novými grafickými rozhraniami, verzií s upravenými alebo pridanými funkciami a dynamických, zdieľaných alebo statických verzií knižníc nepochádzajúcich z Info-ZIP – musia byť jasne označené ako také a nesmú byť nesprávne prezentované ako pôvodný zdroj alebo, ak sú binárne, kompilované z pôvodného zdroja. Takéto pozmenené verzie tiež nesmú byť nesprávne prezentované ako vydania Info-ZIP – vrátane, ale nie výlučne, označenia zmenených verzií názvami „Info-ZIP“ (alebo akýmkoľvek jeho variáciám, vrátane, ale nie výlučne, rôznych veľké písmená), „Pocket UnZip“, „WiZ“ alebo „MacZip“ bez výslovného povolenia spoločnosti Info-ZIP. Takéto pozmenené verzie majú ďalej zakázané zavádzajúce používanie Zip-Bugs alebo Info-ZIP e-mailových adries alebo Info-ZIP URL (adresy URL), z čoho vyplýva, že Info-ZIP bude poskytovať podporu pre zmenené verzie.

2. Info-ZIP si vyhradzuje právo používať názvy „Info-ZIP“, „Zip“, „UnZip“, „UnZipSFX“, „WiZ“, „Pocket UnZip“, „Pocket Zip“ a „MacZip“ pre svoje vlastný zdroj a binárne vydania.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, všetky práva vyhradené.

Napísali Darrick Wong , James Simshaw a Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené

LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Všetky práva vyhradené.

November 2007 - doplnky pre Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Všetky práva vyhradené
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Všetky práva vyhradené.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Všetky práva vyhradené.
Napísali Darrick Wong , James Simshaw a Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Všetky práva vyhradené
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Všetky práva vyhradené.
dmraid rozšírenia:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid rozšírenia:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené
Autori: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Všetky práva vyhradené.
dmraid modifikácie:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené

LICENCIA:

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti, bez úprav, hneď na začiatku súboru.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. Meno autora sa nesmie použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJE AUTOR „TAK, AKO JE“ A ODMIETNUJTE AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AUTOR V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE PRIAMY, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, OBSTARÁVANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY, ZABEZPEČENIA, ZABEZPEČENIA, ZABEZPEČENIA ) ČOKOĽVEK SPÔSOBENÉ A NA AKEJKOĽVEK TEÓRII ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ V ZMLUVE, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINKU (VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INOM), VZNIKNÚcom AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM Z POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, AJ KEĎ JE DOPORUČENÉ.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (aktuálne zmeny kódu vykonal Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Všetky práva vyhradené.

LICENCIA:

Redistribúcia a používanie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené upozornenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vylúčenie zodpovednosti, bez úprav, hneď na začiatku súboru.
 2. Redistribúcie v binárnej forme musia reprodukovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledujúce vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti v dokumentácii a/alebo iných materiáloch poskytnutých s distribúciou.
 3. Meno autora sa nesmie použiť na podporu alebo propagáciu produktov odvodených z tohto softvéru bez osobitného predchádzajúceho písomného povolenia.

Alternatívne môže byť tento softvér distribuovaný podľa podmienok GNU General Public License ("GPL") verzie 2, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Všetky práva vyhradené.
Napísal Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Všetky práva vyhradené
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Všetky práva vyhradené.
Napísal James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Všetky práva vyhradené
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Všetky práva vyhradené
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Všetky práva vyhradené
LICENCIA: GPL, pozri nižšie
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENCIA: GPL, pozri nižšie

RÔZNE PODMIENKY DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Mac je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Načítava...