SpyHunter 5 i SpyHunter for Mac Dodatkowe warunki i postanowienia

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kod stron trzecich może być agregowany lub dystrybuowany z oprogramowaniem własnościowym i chronionym prawem autorskim firmy EnigmaSoft. Informacje o prawach autorskich i postanowienia licencyjne dotyczące takiego kodu stron trzecich są wyszczególnione poniżej.

DYSTRYBUCJA KODU ŹRÓDŁOWEGO

Niektóre licencje stron trzecich mogą wymagać dystrybucji odpowiedniego kodu źródłowego.

Możesz otrzymać od nas pełny odpowiedni kod źródłowy przez okres trzech lat po ostatnim udostępnieniu tego produktu, wysyłając przekaz pieniężny lub czek na 5 EUR na adres:

EnigmaSoft Sp.
Do wiadomości: Oferta zgodności z GPL
Ulica Zamkowa 1
Dublin D02 XD82
IRLANDIA

W wierszu notatki płatności wpisz „Źródło zgodności z GPL”. Ta oferta jest ważna dla każdego, kto otrzyma te informacje.

LISTA KOMPONENTÓW NA PRODUKT

Lista licencji na komponenty stron trzecich na produkt:

PRODUKT (ELEMENTY)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl i Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Licencja sieciowa; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; jądro Linux; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /włącz/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter dla komputerów Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; i Zlib)

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH DOTYCZĄCYCH KOMPONENTÓW OSÓB TRZECICH I WARUNKI LICENCJI

4.4BSD

Cała dokumentacja i oprogramowanie zawarte w wersjach 4.4BSD i 4.4 BSD-Lite są objęte prawami autorskimi The Regents of the University of California.

Prawa autorskie 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. [Ten warunek został usunięty; patrz https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ani nazwa Uniwersytetu, ani nazwiska jego współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ REGENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU REGENTI ANI WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WSKAZANIA MOŻLIWOŚCI.

POWIĄZANIE 4.9.5

Kod resolwera DNS, zaczerpnięty z BIND 4.9.5, jest chroniony prawami autorskimi zarówno UC Berkeley, jak i Digital Equipment Corporation. Części DEC są objęte następującą licencją:

Prawa autorskie do części (C) 1993 przez Digital Equipment Corporation.

Niniejszym udziela się pozwolenia na używanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego oprogramowania w dowolnym celu, za opłatą lub bez, pod warunkiem, że powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu pojawiają się we wszystkich kopiach oraz że nazwa Digital Equipment Corporation nie będzie używana w reklama lub reklama dotycząca dystrybucji dokumentu lub oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I DIGITAL EQUIPMENT CORP. WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, CZY W PRZYPADKU UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO DZIAŁANIA LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEGO OPROGRAMOWANIA.

Prawa autorskie do części (C) przez UC Berkeley

Prawa autorskie 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. [Ten warunek został usunięty; patrz https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ani nazwa Uniwersytetu, ani nazwiska jego współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ REGENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU REGENTI ANI WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WSKAZANIA MOŻLIWOŚCI.

Zwiększyć

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie lub organizacji, która otrzymuje kopię oprogramowania i dołączonej dokumentacji objętej niniejszą licencją („Oprogramowanie”) na używanie, powielanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, wykonywanie i przesyłanie Oprogramowania, oraz w celu przygotowania Dzieł pochodnych Oprogramowania i umożliwienia tego osobom trzecim, którym Oprogramowanie zostało dostarczone, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Informacje o prawach autorskich w Oprogramowaniu i to całe oświadczenie, w tym powyższe udzielenie licencji, niniejsze ograniczenie i następujące wyłączenie odpowiedzialności, muszą być zawarte we wszystkich kopiach Oprogramowania, w całości lub w części, oraz we wszystkich pracach pochodnych Oprogramowania, chyba że takie kopie lub prace pochodne mają wyłącznie postać kodu wynikowego wykonywalnego maszynowo, generowanego przez procesor języka źródłowego.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH LUB KTOKOLWIEK DYSTRYBUTOR OPROGRAMOWANIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWĄ, CZYN CZYNNY LUB INNĄ, WYNIKAJĄCĄ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI OPROGRAMOWANIEM.

Botan

Prawa autorskie (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Mateusz Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patryk Sona
2010 Olivier de Gaalon

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ AUTORA(Y) „TAK JAK JEST” I WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU AUTOR(Y) LUB WSPÓŁTWÓRCA(Y) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATY UŻYTKOWANIA, DANE LUB ZYSKI LUB PRZERWANIE W DZIAŁALNOŚCI JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET MOŻLIWOŚĆ TAKICH USZKODZEŃ.

*7-zip

Każdy może kopiować, modyfikować, publikować, używać, kompilować, sprzedawać lub rozpowszechniać oryginalny kod LZMA SDK, w postaci kodu źródłowego lub skompilowanego pliku binarnego, w dowolnym celu, komercyjnym lub niekomercyjnym, i w dowolny sposób.

Curl i Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se i wielu współpracowników, zobacz plik DZIĘKI.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym udziela się pozwolenia na używanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego oprogramowania w dowolnym celu za opłatą lub bez opłaty, pod warunkiem, że powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu pojawiają się we wszystkich kopiach.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY NA TEMAT UMOWY, CZYNNEGO CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYCH OPROGRAMOWANIE.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej informacji, nazwisko właściciela praw autorskich nie może być używane w reklamie lub w inny sposób promujące sprzedaż, użytkowanie lub inne transakcje tego Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

BusyBox

To Oprogramowanie może zawierać BusyBox, który jest objęty licencją GNU General Public License w wersji 2, której kopia wraz z kodem źródłowym BusyBox jest dostępna pod adresem http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R. Seward. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Nie wolno mylić pochodzenia tego oprogramowania; nie możesz twierdzić, że napisałeś oryginalne oprogramowanie. Jeśli używasz tego oprogramowania w produkcie, potwierdzenie w dokumentacji produktu będzie mile widziane, ale nie jest wymagane.
 3. Zmienione wersje źródłowe muszą być wyraźnie oznaczone jako takie i nie mogą być fałszywie przedstawiane jako oryginalne oprogramowanie.
 4. Nazwiska autora nie można używać do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ AUTORA „TAK JAK JEST” I WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWANIE W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ) JAKIEKOLWIEK SPOWODOWANE I NA JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 wersja 1.0.6 z dnia 6 września 2010 r.

CppSQLite

Prawa autorskie (C) 2004 Rob Groves. Wszelkie prawa zastrzeżone.

rob.groves@btinternet.com

Niniejszym udziela się pozwolenia na używanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego oprogramowania i jego dokumentacji w dowolnym celu, bez opłat i bez pisemnej zgody, pod warunkiem, że powyższa informacja o prawach autorskich, niniejszy akapit i dwa następne akapity pojawią się we wszystkich kopiach , modyfikacje i dystrybucje.

W ŻADNYM WYPADKU AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ STRONY ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA I JEGO DOKUMENTACJI, NAWET JEŚLI AUTOR ZOSTAŁ WSKAZANY TAKICH USZKODZEŃ.

AUTOR W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. OPROGRAMOWANIE I ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJA, JEŚLI JEST, DOSTARCZONE NINIEJSZYM NINIEJSZYM, SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”. AUTOR NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZAPEWNIENIA KONSERWACJI, WSPARCIA, AKTUALIZACJI, UDOSKONALENIA LUB MODYFIKACJI.

Mapowanie urządzeń

To Oprogramowanie może zawierać narzędzie do mapowania urządzeń, które jest objęte licencją GNU Lesser General Public License w wersji 2.1 i GNU General Public License w wersji 2.

Prawa autorskie (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Prawa autorskie (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

To Oprogramowanie może zawierać dmraid (narzędzie i bibliotekę Device-mapper RAID), który jest objęty licencją GNU Lesser General Public License w wersji 2.1, GNU General Public License w wersji 2 oraz licencje wymienione poniżej, których kopie wraz z kodem źródłowym dla dmraid są dostępne pod adresem http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)opyright 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LICENCJA nadrzędna

****

Prawa autorskie (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Prawa autorskie (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Prawa autorskie (C) 2004 NVidia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten kod dmraid jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation; albo w wersji 2 Licencji, albo (według Państwa wyboru) w dowolnej późniejszej wersji.

dmraid jest rozpowszechniany z nadzieją, że będzie przydatny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Powinieneś otrzymać kopię GNU (mniejszej) Powszechnej Licencji Publicznej wraz z tym kodem dmraid; jeśli nie, napisz do Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

W systemach Ubuntu/Debian GNU/Linux pełny tekst Powszechnej Licencji Publicznej GNU można znaleźć w '/usr/share/common-licenses/GPL'. Pełny tekst GNU Lesser General Public License można znaleźć w „/usr/share/common-licenses/LGPL”.

Pakiet Debiana jest © 2008, Giuseppe Iuculano i jest licencjonowany na licencji GPL, zobacz '/usr/share/common-licenses/GPL'.

BEZPIECZNIK

To Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie FUSE, które jest objęte licencją GNU Lesser General Public License w wersji 2 i GNU General Public License w wersji 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

To oprogramowanie mogło wykorzystywać kolekcję kompilatorów GNU (GCC), która jest objęta licencją GNU General Public License w wersji 3, GCC Runtime Library Exception w wersji 3.1 oraz licencjami wymienionymi poniżej, których kopie wraz z kodem źródłowym GCC są dostępne pod adresem http://gcc.gnu.org/. (licencje dostępne na ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC to prawa autorskie (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Fundacja Wolnego Oprogramowania, Inc.

GCC jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation; albo w wersji 3, albo (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji.

GCC jest rozpowszechniane w nadziei, że będzie przydatne, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Pliki zawierające klauzule wyjątków są licencjonowane na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU; albo w wersji 3, albo (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji.

W systemach Debian GNU/Linux pełny tekst Powszechnej Licencji Publicznej GNU znajduje się w '/usr/share/common-licenses/GPL', wersja 3 tej licencji w '/usr/share/common-licenses/GPL-3 „.

Poniższe biblioteki wykonawcze są licencjonowane na warunkach GNU General Public License (v3 lub nowsza) z wersją 3.1 wyjątku GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libacja
 • libgfortran
 • Biblioteka wsparcia libgnat-4.4 Ada i biblioteka libgnatvsn.
 • Różne pliki konfiguracyjne w gcc/config/ używane w bibliotekach wykonawczych

W przeciwieństwie do tego, libgnatprj jest licencjonowany na warunkach czystej GNU General Public License.

Biblioteka libgcj jest licencjonowana na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, ze specjalnym wyjątkiem:

Łączenie tej biblioteki statycznie lub dynamicznie z innymi modułami tworzy połączoną pracę opartą na tej bibliotece. Tak więc warunki GNU General Public License obejmują całą kombinację.

Jako specjalny wyjątek, właściciele praw autorskich do tej biblioteki udzielają Ci pozwolenia na połączenie tej biblioteki z niezależnymi modułami w celu stworzenia pliku wykonywalnego, niezależnie od warunków licencji tych niezależnych modułów, oraz do kopiowania i rozpowszechniania wynikowego pliku wykonywalnego na wybranych przez Ciebie warunkach, pod warunkiem, że spełniasz również, dla każdego połączonego niezależnego modułu, warunki licencji tego modułu. Niezależny moduł to moduł, który nie pochodzi z tej biblioteki ani nie jest na niej oparty. Jeśli zmodyfikujesz tę bibliotekę, możesz rozszerzyć ten wyjątek na swoją wersję biblioteki, ale nie jesteś do tego zobowiązany. Jeśli nie chcesz tego robić, usuń to oświadczenie o wyjątku ze swojej wersji.

Biblioteka GNU C

Niniejsze Oprogramowanie może zawierać bibliotekę GNU C, która jest objęta licencją GNU Lesser General Public License w wersji 2.1, GNU General Public License w wersji 2 oraz wymienione poniżej licencje, których kopie wraz z kodem źródłowym biblioteki GNU C są dostępne pod adresem http://www.gnu.org/software/libc/.

Prawa autorskie (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

To Oprogramowanie może zawierać Grub4Dos, który jest objęty licencją GNU General Public License w wersji 2, której kopia wraz z kodem źródłowym Grub4Dos jest dostępna pod adresem https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Plik if_ppp.h jest objęty następującą licencją CMU:

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. Ani nazwa Uniwersytetu, ani nazwiska jego współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ UNIWERSYTET CARNEGIE MELLON I WSPÓŁPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST”, ORAZ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU UNIWERSYTET ANI WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WSKAZANIA MOŻLIWOŚCI.

Wewnętrzna licencja sieciowa

Pliki inet/getnameinfo.c i sysdeps/posix/getaddrinfo.c są chronione prawem autorskim (C) przez Craiga Metza i są rozpowszechniane na następującej licencji:

/* Wewnętrzna licencja sieciowa, wersja 2.00

Autorzy udzielają zgody na redystrybucję i wykorzystywanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez modyfikacji, oprogramowania i dokumentacji, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

0. Jeśli otrzymasz wersję oprogramowania, która jest wyraźnie oznaczona jako nieprzeznaczona do redystrybucji (sprawdź komunikat o wersji i/lub README), nie możesz redystrybuować tej wersji oprogramowania w żaden sposób ani w formie.

 1. Należy przestrzegać wszystkich warunków wszystkich innych obowiązujących praw autorskich i licencji.
 2. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać informacje o prawach autorskich autorów, tę listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 3. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać informacje o prawach autorskich autorów, tę listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 4. [Właściciel praw autorskich zezwolił na usunięcie tej klauzuli.]
 5. Ani nazwiska autora (autorów) ani nazwisk jego współtwórców nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ JEGO AUTORÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WSKAZANIA MOŻLIWOŚCI.

Intel

Poniższa licencja obejmuje pliki z kolekcji „Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium” firmy Intel:

Umowa licencyjna Intel

Prawa autorskie (c) 2000, Intel Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

* Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.

* Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

* Nazwa firmy Intel Corporation nie może być używana do promowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁCZYNNIKÓW „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA INTEL ANI WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWANIE) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI.

PRAWA EKSPORTOWE: NINIEJSZA LICENCJA NIE NAKŁADA ŻADNYCH OGRANICZEŃ DO PRZEPISÓW EKSPORTOWYCH TWOJEJ JURYSDYKCJI.

Obowiązkiem licencjobiorcy jest przestrzeganie wszelkich przepisów eksportowych obowiązujących w jurysdykcji licencjobiorcy. Zgodnie z OBECNYMI (maj 2000) amerykańskimi przepisami eksportowymi to oprogramowanie może być eksportowane ze Stanów Zjednoczonych i może być pobierane lub w inny sposób eksportowane lub reeksportowane na całym świecie Z WYJĄTKIEM do miejsc docelowych objętych amerykańskim embargiem, w tym do Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii, Sudanu , Afganistan i każdy inny kraj, na który USA nałożyły embargo na towary i usługi.

JsonCpp

Kod źródłowy biblioteki JsonCpp, w tym towarzysząca dokumentacja, testy i aplikacje demonstracyjne, są licencjonowane na następujących warunkach.

Baptiste Lepilleur i The JsonCpp Authors wyraźnie zrzekają się praw autorskich we wszystkich jurysdykcjach, które uznają takie zrzeczenie. W takich jurysdykcjach to oprogramowanie jest udostępniane w domenie publicznej.

W jurysdykcjach, które nie uznają własności domeny publicznej (np. Niemcy od 2010 r.), to oprogramowanie jest objęte prawami autorskimi (c) 2007-2010 autorstwa Baptiste Lepilleur i The JsonCpp Authors i jest wydawane na warunkach licencji MIT (patrz poniżej).

W jurysdykcjach, które uznają własność domeny publicznej, użytkownik tego oprogramowania może zaakceptować je jako 1) domenę publiczną, 2) zgodnie z warunkami licencji MIT (patrz poniżej) lub 3) zgodnie z warunkami podwójnej domeny publicznej/ Warunki licencji MIT opisane tutaj, według własnego uznania.

Licencja MIT jest tak blisko domeny publicznej, jak może uzyskać licencja, i jest opisana w jasnych, zwięzłych warunkach pod adresem:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Pełny tekst Licencji MIT jest następujący:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur i autorzy JsonCpp

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń na prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopii Oprogramowania oraz zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY NA TEMAT UMOWY, CZYNNEGO CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYCH OPROGRAMOWANIE.

Licencja MIT jest zgodna zarówno z GPL, jak i oprogramowaniem komercyjnym, zapewniając wszystkie prawa do domeny publicznej z drobną uciążliwością polegającą na konieczności zachowania powyższej informacji o prawach autorskich i tekstu licencji w kodzie źródłowym. Zauważ również, że akceptując „licencję” domeny publicznej, możesz ponownie licencjonować swoją kopię, używając dowolnej licencji. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej informacji, nazwisko właściciela praw autorskich nie może być używane w reklamie lub w inny sposób promujące sprzedaż, użytkowanie lub inne transakcje tego Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Klibc.utils

To Oprogramowanie może zawierać plik Klibc.utils, który jest objęty licencją GNU General Public License w wersji 2 oraz licencją wymienioną poniżej.

Copyright 2004-2006 H.Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 Regenci Uniwersytetu Kalifornijskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. Ani nazwa Uniwersytetu, ani nazwiska jego współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ REGENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU REGENTI ANI WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WSKAZANIA MOŻLIWOŚCI.

Poziom DB

Copyright (c) 2011 Autorzy LevelDB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

* Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.

* Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

* Ani nazwa firmy Google Inc., ani nazwiska jej współpracowników nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów opartych na tym oprogramowaniu bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁCZYNNIKÓW „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB WŁAŚCICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB USŁUG LUB PRZERWANIA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST WSKAZANE.

Libffi

To Oprogramowanie może zawierać bibliotekę libffi, która podlega następującym prawom autorskim i zezwoleniom:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc i inni (szczegóły w plikach źródłowych)

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń na prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopii Oprogramowania oraz zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY NA TEMAT UMOWY, CZYNNEGO CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYCH OPROGRAMOWANIE.

Poziom DB

Copyright (c) 2011 Autorzy LevelDB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

* Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.

* Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

* Ani nazwa firmy Google Inc., ani nazwiska jej współpracowników nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów opartych na tym oprogramowaniu bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁCZYNNIKÓW „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB WŁAŚCICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB USŁUG LUB PRZERWANIA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST WSKAZANE.

Biblioteka

Archive_entry.h:

Prawa autorskie (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ AUTORA(Y) „TAK JAK JEST” I WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE.

W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWANIA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST WSKAZANE.

Archiwum.h:

Prawa autorskie (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ AUTORA(Y) „TAK JAK JEST” I WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE.

W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWANIA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST WSKAZANE.

LibLIEF

Licencja Apache
Wersja 2.0, styczeń 2004 r.
http://www.apache.org/licenses/

WARUNKI KORZYSTANIA, REPRODUKCJI I DYSTRYBUCJI

1. Definicje.

„Licencja” oznacza warunki użytkowania, powielania i rozpowszechniania określone w sekcjach od 1 do 9 niniejszego dokumentu.

„Licencjodawca” oznacza właściciela praw autorskich lub podmiot upoważniony przez właściciela praw autorskich, który udziela Licencji.

„Podmiot prawny” oznacza związek podmiotu działającego i wszystkich innych podmiotów, które kontrolują, są kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą tego podmiotu. Do celów niniejszej definicji „kontrola” oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie prawo do kierowania lub zarządzania takim podmiotem, na podstawie umowy lub w inny sposób, lub (ii) własność pięćdziesięciu procent (50%) lub więcej akcji znajdujących się w obrocie lub (iii) własność rzeczywista takiego podmiotu.

„Ty” (lub „Twój”) oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny korzystający z uprawnień udzielonych na mocy niniejszej Licencji.

Formularz „Źródłowy” oznacza preferowaną formę dokonywania modyfikacji, w tym między innymi kod źródłowy oprogramowania, źródło dokumentacji i pliki konfiguracyjne.

Forma „Obiekt” oznacza dowolną formę wynikającą z mechanicznej transformacji lub tłumaczenia formy źródłowej, w tym między innymi skompilowany kod wynikowy, wygenerowaną dokumentację i konwersje na inne typy mediów.

„Dzieło” oznacza dzieło autorskie, zarówno w formie źródłowej, jak i obiektowej, udostępnione na podstawie Licencji, zgodnie z informacją o prawach autorskich, która jest dołączona do dzieła lub do niego dołączona (przykład znajduje się w Załączniku poniżej).

„Dzieła pochodne” oznaczają wszelkie dzieła, zarówno w formie Źródła, jak i Obiektu, oparte na (lub wywodzące się z) Dzieła i dla których poprawki redakcyjne, adnotacje, opracowania lub inne modyfikacje stanowią jako całość dzieło oryginalne autorstwa. Dla celów niniejszej Licencji, Prace Pochodne nie będą obejmować prac, które można oddzielić od lub jedynie połączyć (lub powiązać nazwą) z interfejsami Prac i Prac Pochodnych.

„Wkład” oznacza wszelkie dzieło autorskie, w tym oryginalną wersję Dzieła oraz wszelkie modyfikacje lub dodatki do tego Dzieła lub jego Dzieł pochodnych, które zostały celowo przekazane Licencjodawcy w celu włączenia do Dzieła przez właściciela praw autorskich lub osobę fizyczną lub Osoba prawna upoważniona do przesyłania w imieniu właściciela praw autorskich. Do celów niniejszej definicji „przesłany” oznacza dowolną formę komunikacji elektronicznej, ustnej lub pisemnej wysłanej do Licencjodawcy lub jego przedstawicieli, w tym między innymi komunikację za pośrednictwem elektronicznych list mailingowych, systemów kontroli kodu źródłowego i systemów śledzenia problemów, które są zarządzane przez Licencjodawcę lub w jego imieniu w celu omawiania i ulepszania Dzieła, ale z wyłączeniem komunikacji, która jest w widoczny sposób oznaczona lub w inny sposób oznaczona na piśmie przez właściciela praw autorskich jako „Brak wkładu”.

„Współtwórca” oznacza Licencjodawcę i każdą osobę lub Podmiot Prawny, w imieniu którego Licencjodawca otrzymał Wkład, a następnie został włączony do Dzieła.

2. Udzielenie licencji na prawa autorskie.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji, każdy Współtwórca niniejszym udziela Użytkownikowi bezterminowej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, wolnej od opłat, nieodwołalnej licencji na prawa autorskie do powielania, przygotowywania Utworów pochodnych, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, udzielać podlicencji i rozpowszechniać Utworu i takich Utworów Pochodnych w formie Źródła lub Obiektu.

3. Udzielenie licencji patentowej.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji, każdy Współtwórca niniejszym udziela Użytkownikowi wieczystej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej, wolnej od opłat licencyjnych, nieodwołalnej (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie) licencji patentowej na dokonywanie, dokonywanie, używać, oferować sprzedaży, sprzedawać, importować lub w inny sposób przekazywać Dzieło, w przypadku gdy taka licencja ma zastosowanie tylko do tych roszczeń patentowych, na które dany Współtwórca udziela licencji, a które z konieczności zostały naruszone przez sam Wkład (Wkłady) lub przez połączenie Wkładu (Wkładów) z Dzieło, do którego taki Wkład (wkłady) został złożony. Jeśli wniesiesz spór patentowy przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi (w tym roszczenie wzajemne lub wzajemne w pozwie), twierdząc, że Dzieło lub Wkład włączony do Dzieła stanowi bezpośrednie lub współautorskie naruszenie patentu, wówczas wszelkie licencje patentowe przyznane na mocy niniejszej Licencji na to Praca kończy się z dniem wniesienia takiego sporu.

4. Redystrybucja.

Licencjobiorca może powielać i rozpowszechniać kopie Dzieła lub jego Dzieł pochodnych na dowolnym nośniku, z modyfikacjami lub bez, w formie Źródła lub Obiektu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Musisz przekazać innym odbiorcom Dzieła lub Dzieł Pochodnych kopię niniejszej Licencji; oraz

Musisz sprawić, aby wszelkie zmodyfikowane pliki zawierały widoczne informacje stwierdzające, że zmieniłeś pliki; oraz

Licencjobiorca musi zachować w formie Źródła wszelkich rozpowszechnianych Dzieł pochodnych wszystkie informacje o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych i atrybucjach z formy Źródła Dzieła, z wyjątkiem tych informacji, które nie dotyczą żadnej części Dzieł pochodnych; oraz Jeśli Praca zawiera plik tekstowy „POWIADOMIENIA” jako część swojej dystrybucji, wówczas wszelkie rozpowszechniane przez Ciebie Dzieła pochodne muszą zawierać czytelną kopię informacji o atrybucji zawartych w takim pliku UWAGI, z wyłączeniem tych informacji, które nie dotyczą żadnej części Prac Pochodnych, w co najmniej jednym z następujących miejsc: w pliku tekstowym NOTICE rozpowszechnianym jako część Prac Pochodnych; w formie źródłowej lub w dokumentacji, o ile są dostarczane wraz z Utworami Pochodnymi; lub w ramach wyświetlania wygenerowanego przez Utwory Pochodne, jeśli i gdzie zwykle pojawiają się takie zawiadomienia osób trzecich. Zawartość pliku NOTICE służy wyłącznie celom informacyjnym i nie modyfikuje Licencji. Licencjobiorca może dodawać własne uwagi o atrybucji w rozpowszechnianych przez siebie Dziełach pochodnych, obok lub jako dodatek do tekstu POWIADOMIENIA z Dzieła, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje o atrybucji nie mogą być interpretowane jako modyfikacja Licencji. Użytkownik może dodać własne oświadczenie o prawach autorskich do swoich modyfikacji i może zapewnić dodatkowe lub inne warunki licencji dotyczące używania, powielania lub rozpowszechniania swoich modyfikacji lub wszelkich takich Utworów pochodnych jako całości, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika, powielania i rozpowszechniania Dzieło w inny sposób jest zgodne z warunkami określonymi w niniejszej Licencji.

5. Składanie Wkładów.

O ile Licencjobiorca wyraźnie nie określi inaczej, każdy Wkład celowo przesłany w celu włączenia do Dzieła Licencjodawcy będzie podlegał warunkom niniejszej Licencji, bez żadnych dodatkowych warunków. Niezależnie od powyższego, żadne postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie zastępują ani nie zmieniają warunków jakiejkolwiek oddzielnej umowy licencyjnej zawartej z Licencjodawcą w odniesieniu do takich Wkładów.

6. Znaki towarowe.

Niniejsza Licencja nie upoważnia do używania nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych ani nazw produktów Licencjodawcy, z wyjątkiem uzasadnionego i zwyczajowego użycia w celu opisania pochodzenia Dzieła i odtworzenia zawartości pliku NOTICE.

7. Zrzeczenie się gwarancji.

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało to uzgodnione na piśmie, Licencjodawca dostarcza Dzieło (a każdy Współtwórca dostarcza swój Wkład) na PODSTAWIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi wszelkich gwarancje lub warunki TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za określenie stosowności używania lub redystrybucji Dzieła i przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem przez Ciebie z uprawnień wynikających z niniejszej Licencji.

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym przypadku i zgodnie z żadną teorią prawną, czy to z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), umowy lub w inny sposób, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo (takie jak umyślne i rażące niedbalstwo) lub uzgodnione na piśmie, żaden ze Współtwórców nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika za szkody, w tym wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody o dowolnym charakterze, powstałe w wyniku niniejszej Licencji lub wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z Dzieła (w tym między innymi szkody z tytułu utraty renomy, przerwania pracy , awaria lub awaria komputera lub wszelkie inne szkody lub straty handlowe), nawet jeśli taki Współtwórca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

9. Akceptacja gwarancji lub dodatkowej odpowiedzialności.

Podczas redystrybucji Utworu lub jego Utworów pochodnych, Licencjobiorca może zaoferować i pobierać opłatę za akceptację wsparcia, gwarancji, odszkodowania lub innych zobowiązań i/lub praw wynikających z odpowiedzialności zgodnie z niniejszą Licencją. Jednakże, akceptując takie zobowiązania, możesz działać tylko we własnym imieniu i na swoją wyłączną odpowiedzialność, a nie w imieniu żadnego innego Współtwórcy i tylko wtedy, gdy zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zwolnić każdego Współtwórcę z odpowiedzialności poniesionej przez, lub roszczenia dochodzone przeciwko takiemu Współtwórcy z powodu zaakceptowania takiej gwarancji lub dodatkowej odpowiedzialności.

LibiaYara

Prawa autorskie (c) 2007-2016. Autorzy YARA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. Ani nazwisko właściciela praw autorskich, ani nazwiska jego współtwórców nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁCZYNNIKÓW „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB WŁAŚCICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB USŁUG LUB PRZERWANIA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST WSKAZANE.

LibSELinux

To Oprogramowanie może zawierać pakiet libselinux Debian, który jest objęty licencją GNU General Public License w wersji 2. Więcej informacji o pakiecie Debiana można znaleźć na stronie http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_prawa autorskie.
Prawa autorskie 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Prawa autorskie (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Prawa autorskie (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Prawa autorskie (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Prawa autorskie (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Ta biblioteka jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami GNU Lesser General Public License opublikowanej przez Free Software Foundation; albo w wersji 2.1 Licencji, albo (według Państwa wyboru) w dowolnej późniejszej wersji.

Ta biblioteka jest rozpowszechniana w nadziei, że będzie użyteczna, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów znajdziesz w Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Libx86

To Oprogramowanie może zawierać pakiet libx86, który jest licencjonowany na podstawie licencji wymienionych poniżej.

Pliki: debian/*

Prawa autorskie: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licencja: MIT

Akta: *

Prawa autorskie: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licencja: MIT

Pliki: x86emu/*

Prawa autorskie: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licencja: inna

Pozwolenie na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i sprzedawanie tego oprogramowania i jego dokumentacji w dowolnym celu jest niniejszym udzielane bez opłat, pod warunkiem, że powyższa informacja o prawach autorskich pojawia się we wszystkich kopiach i że zarówno ta informacja o prawach autorskich, jak i niniejsza informacja o zezwoleniu pojawiają się w dokumentacji pomocniczej , oraz że nazwiska autorów nie mogą być wykorzystywane w reklamach lub materiałach promocyjnych dotyczących dystrybucji oprogramowania bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody. Autorzy nie składają żadnych oświadczeń o przydatności tego oprogramowania do jakichkolwiek celów. Jest dostarczany „tak jak jest” bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji.

AUTORZY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI, W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE NIEZALEŻNIE OD UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNNEGO DZIAŁANIA WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA LUB WYKONYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA.

Licencja: MIT

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń na prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopii Oprogramowania oraz zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU JOSH VANDERHOOF NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY Z UMOWY, CZYNNEGO LUB INNEGO, WYNIKAJĄCĄ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z OPROGRAMOWANIEM.

Jądro Linuksa

To Oprogramowanie może zawierać jądro Linux, które jest objęte licencją GNU General Public License w wersji 2, której kopia wraz z kodem źródłowym wersji jądra Linux jest dostępna pod adresem http://git.kernel.org/.

Lua

Prawa autorskie © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Niniejszym udziela się bezpłatnego zezwolenia każdej osobie, która uzyskała kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń na prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopii Oprogramowania oraz zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY NA TEMAT UMOWY, CZYNNEGO CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYCH OPROGRAMOWANIE.

Mach

Poniższa licencja CMU obejmuje część kodu pomocniczego dla Mach, pochodzącego z Mach 3.0: Mach Operating System

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszym udziela się pozwolenia na używanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego oprogramowania i jego dokumentacji, pod warunkiem, że zarówno informacja o prawach autorskich, jak i niniejsza informacja o zezwoleniu pojawiają się we wszystkich kopiach oprogramowania, pracach pochodnych lub zmodyfikowanych wersjach oraz wszelkich jego częściach oraz że oba uwagi pojawiają się w dokumentacji uzupełniającej.

CARNEGIE MELLON UMOŻLIWIA BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z TEGO OPROGRAMOWANIA W WARUNKU „TAK JAK JEST”. CARNEGIE MELLON ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA.

Carnegie Mellon prosi użytkowników tego oprogramowania o powrót do
Koordynator ds. dystrybucji oprogramowania
Szkoła Informatyki
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890
lub Software.Distribution@CS.CMU.EDU wszelkie ulepszenia lub rozszerzenia, które wprowadzają i przyznają Carnegie Mellon prawa do redystrybucji tych zmian.

Ncurses

To Oprogramowanie może zawierać bibliotekę ncurses, która podlega następującym prawom autorskim i zezwoleniom: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Niniejszym udziela się nieodpłatnego pozwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i powiązane pliki dokumentacji („Oprogramowanie”), w celu korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń praw do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania z modyfikacjami, udzielania podlicencji i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania, a także zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU POWYŻSI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY W KONTRAKCIE UMOWY, CZYNNYM LUB INNYM, WYNIKAJĄCE Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYMI TRANSAKCJAMI .

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej informacji, nazwiska powyższych właścicieli praw autorskich nie mogą być używane w reklamie ani w inny sposób promować sprzedaż, użytkowanie lub inne transakcje tego Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NTFS-3G

To Oprogramowanie może zawierać sterownik NTFS-3G, który jest objęty licencją GNU General Public License w wersji 2 oraz GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, których kopie wraz z kodem źródłowym dla NTFS-3G są dostępne pod adresem https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/krawędź/drzewo/KOPIOWANIE
Prawa autorskie: (C) 2000-2006 Zespół programistów ntfs-3g

Pakiet Debiana jest objęty prawami autorskimi (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) i jest objęty licencją GPL, patrz wyżej.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 Projekt OpenSSL. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. Wszystkie materiały reklamowe wspominające funkcje lub korzystanie z tego oprogramowania muszą zawierać następujące potwierdzenie:
  „Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użytku w pakiecie OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
 4. Nazwy „OpenSSL Toolkit” i „OpenSSL Project” nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody. Aby uzyskać pisemną zgodę, skontaktuj się z openssl-core@openssl.org.
 5. Produkty pochodzące z tego oprogramowania nie mogą być nazywane „OpenSSL” ani „OpenSSL” nie mogą pojawiać się w ich nazwach bez uprzedniej pisemnej zgody OpenSSL Project.
 6. Redystrybucje w jakiejkolwiek formie muszą zawierać następujące potwierdzenie:

„Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do użytku w pakiecie OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ PROJEKT OpenSSL „TAK JAK JEST” I WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU PROJEKT OpenSSL ANI JEGO WSPÓLNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATY KORZYSTANIA, DANYCH LUB ; LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI WSKAZANE .

RapidJSON

Tencent z przyjemnością wspiera społeczność open source, udostępniając RapidJSON.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, firma Tencent i Milo Yip. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli pobrałeś kopię pliku binarnego RapidJSON z firmy Tencent, pamiętaj, że plik binarny RapidJSON jest objęty licencją MIT.

Jeśli pobrałeś kopię kodu źródłowego RapidJSON z firmy Tencent, pamiętaj, że kod źródłowy RapidJSON jest objęty licencją MIT, z wyjątkiem wymienionych poniżej komponentów innych firm, które podlegają innym warunkom licencyjnym. Twoja integracja RapidJSON z własnymi projektami może wymagać zgodności z licencją MIT, a także innymi licencjami mającymi zastosowanie do komponentów stron trzecich zawartych w RapidJSON. Aby uniknąć problematycznej licencji JSON we własnych projektach, wystarczy wykluczyć katalog bin/jsonchecker/, ponieważ jest to jedyny kod objęty licencją JSON.

W tym pliku znajduje się kopia licencji MIT.

Inne zależności i licencje:

Oprogramowanie Open Source na licencji BSD:

-------------------------------------------------- ------------------

Typy msint r29

Prawa autorskie (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

* Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.

* Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

* Ani nazwisko właściciela praw autorskich, ani nazwiska jego współtwórców nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ REGENTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE „TAK JAK JEST”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU REGENCI I WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WSKAZANIA MOŻLIWOŚCI.

Oprogramowanie Open Source licencjonowane na podstawie licencji JSON:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Prawa autorskie (c) 2002 JSON.org
Wszelkie prawa zastrzeżone.

JSON_checker

Prawa autorskie (c) 2002 JSON.org
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki licencji JSON:

-------------------------------------------------- -

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń na prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopii Oprogramowania oraz zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

Oprogramowanie powinno być używane dla dobra, a nie dla zła.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY NA TEMAT UMOWY, CZYNNEGO CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYCH OPROGRAMOWANIE.

Warunki licencji MIT:

-------------------------------------------------- ------------------

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie otrzymującej kopię tego oprogramowania i powiązanych plików dokumentacji („Oprogramowanie”) na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym bez ograniczeń na prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia publikować, rozpowszechniać, udzielać sublicencji i/lub sprzedawać kopii Oprogramowania oraz zezwalać na to osobom, którym Oprogramowanie jest dostarczane, pod następującymi warunkami:

Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o pozwoleniu będą dołączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY LUB WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, CZY NA TEMAT UMOWY, CZYNNEGO CZYNNOŚCI, WYNIKAJĄCEJ Z OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB INNYCH OPROGRAMOWANIE.

Simdjson

Licencja Apache

Wersja 2.0, styczeń 2004 r.

http://www.apache.org/licenses/

WARUNKI KORZYSTANIA, REPRODUKCJI I DYSTRYBUCJI

1. Definicje.

„Licencja” oznacza warunki użytkowania, powielania i rozpowszechniania określone w sekcjach od 1 do 9 niniejszego dokumentu.

„Licencjodawca” oznacza właściciela praw autorskich lub podmiot upoważniony przez właściciela praw autorskich, który udziela Licencji.

„Podmiot prawny” oznacza związek podmiotu działającego i wszystkich innych podmiotów, które kontrolują, są kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą tego podmiotu. Do celów niniejszej definicji „kontrola” oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie prawo do kierowania lub zarządzania takim podmiotem, na podstawie umowy lub w inny sposób, lub (ii) własność pięćdziesięciu procent (50%) lub więcej akcji znajdujących się w obrocie lub (iii) własność rzeczywista takiego podmiotu.

„Ty” (lub „Twój”) oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny korzystający z uprawnień udzielonych na mocy niniejszej Licencji.

Formularz „Źródłowy” oznacza preferowaną formę dokonywania modyfikacji, w tym między innymi kod źródłowy oprogramowania, źródło dokumentacji i pliki konfiguracyjne.

Forma „Obiekt” oznacza dowolną formę wynikającą z mechanicznej transformacji lub tłumaczenia formy źródłowej, w tym między innymi skompilowany kod wynikowy, wygenerowaną dokumentację i konwersje na inne typy mediów.

„Dzieło” oznacza dzieło autorskie, zarówno w formie źródłowej, jak i obiektowej, udostępnione na podstawie Licencji, zgodnie z informacją o prawach autorskich, która jest dołączona do dzieła lub do niego dołączona (przykład znajduje się w Załączniku poniżej).

„Dzieła pochodne” oznaczają wszelkie dzieła, zarówno w formie Źródła, jak i Obiektu, oparte na (lub wywodzące się z) Dzieła i dla których poprawki redakcyjne, adnotacje, opracowania lub inne modyfikacje stanowią jako całość dzieło oryginalne autorstwa. Dla celów niniejszej Licencji, Prace Pochodne nie będą obejmować prac, które można oddzielić od lub jedynie połączyć (lub powiązać nazwą) z interfejsami Prac i Prac Pochodnych.

„Wkład” oznacza wszelkie dzieło autorskie, w tym oryginalną wersję Dzieła oraz wszelkie modyfikacje lub dodatki do tego Dzieła lub jego Dzieł pochodnych, które zostały celowo przekazane Licencjodawcy w celu włączenia do Dzieła przez właściciela praw autorskich lub osobę fizyczną lub Osoba prawna upoważniona do przesyłania w imieniu właściciela praw autorskich. Do celów niniejszej definicji „przesłany” oznacza dowolną formę komunikacji elektronicznej, ustnej lub pisemnej wysłanej do Licencjodawcy lub jego przedstawicieli, w tym między innymi komunikację za pośrednictwem elektronicznych list mailingowych, systemów kontroli kodu źródłowego i systemów śledzenia problemów, które są zarządzane przez Licencjodawcę lub w jego imieniu w celu omawiania i ulepszania Dzieła, ale z wyłączeniem komunikacji, która jest w widoczny sposób oznaczona lub w inny sposób oznaczona na piśmie przez właściciela praw autorskich jako „Brak wkładu”.

„Współtwórca” oznacza Licencjodawcę i każdą osobę lub Podmiot Prawny, w imieniu którego Licencjodawca otrzymał Wkład, a następnie został włączony do Dzieła.

2. Udzielenie licencji na prawa autorskie.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji, każdy Współtwórca niniejszym udziela Użytkownikowi bezterminowej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, wolnej od opłat, nieodwołalnej licencji na prawa autorskie do powielania, przygotowywania Utworów pochodnych, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, udzielać podlicencji i rozpowszechniać Utworu i takich Utworów Pochodnych w formie Źródła lub Obiektu.

3. Udzielenie licencji patentowej.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji, każdy Współtwórca niniejszym udziela Użytkownikowi wieczystej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej, wolnej od opłat licencyjnych, nieodwołalnej (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie) licencji patentowej na dokonywanie, dokonywanie, używać, oferować sprzedaży, sprzedawać, importować lub w inny sposób przekazywać Dzieło, w przypadku gdy taka licencja ma zastosowanie tylko do tych roszczeń patentowych, na które dany Współtwórca udziela licencji, a które z konieczności zostały naruszone przez sam Wkład (Wkłady) lub przez połączenie Wkładu (Wkładów) z Dzieło, do którego taki Wkład (wkłady) został złożony. Jeśli wniesiesz spór patentowy przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi (w tym roszczenie wzajemne lub wzajemne w pozwie), twierdząc, że Dzieło lub Wkład włączony do Dzieła stanowi bezpośrednie lub współautorskie naruszenie patentu, wówczas wszelkie licencje patentowe przyznane na mocy niniejszej Licencji na to Praca kończy się z dniem wniesienia takiego sporu.

4. Redystrybucja.

Licencjobiorca może powielać i rozpowszechniać kopie Dzieła lub jego Dzieł pochodnych na dowolnym nośniku, z modyfikacjami lub bez, w formie Źródła lub Obiektu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Musisz przekazać innym odbiorcom Dzieła lub Dzieł Pochodnych kopię niniejszej Licencji; oraz

Musisz sprawić, aby wszelkie zmodyfikowane pliki zawierały widoczne informacje stwierdzające, że zmieniłeś pliki; oraz

Licencjobiorca musi zachować w formie Źródła wszelkich rozpowszechnianych Dzieł pochodnych wszystkie informacje o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych i atrybucjach z formy Źródła Dzieła, z wyjątkiem tych informacji, które nie dotyczą żadnej części Dzieł pochodnych; oraz Jeśli Praca zawiera plik tekstowy „POWIADOMIENIA” jako część swojej dystrybucji, wówczas wszelkie rozpowszechniane przez Ciebie Dzieła pochodne muszą zawierać czytelną kopię informacji o atrybucji zawartych w takim pliku UWAGI, z wyłączeniem tych informacji, które nie dotyczą żadnej części Prac Pochodnych, w co najmniej jednym z następujących miejsc: w pliku tekstowym NOTICE rozpowszechnianym w ramach Prac Pochodnych; w formie źródłowej lub w dokumentacji, o ile są dostarczane wraz z Utworami Pochodnymi; lub w ramach wyświetlania wygenerowanego przez Utwory Pochodne, jeśli i gdzie zwykle pojawiają się takie zawiadomienia osób trzecich. Zawartość pliku NOTICE służy wyłącznie celom informacyjnym i nie modyfikuje Licencji. Licencjobiorca może dodawać własne uwagi o atrybucji w rozpowszechnianych przez siebie Dziełach pochodnych, obok lub jako dodatek do tekstu POWIADOMIENIA z Dzieła, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje o atrybucji nie mogą być interpretowane jako modyfikacja Licencji. Użytkownik może dodać własne oświadczenie o prawach autorskich do swoich modyfikacji i może zapewnić dodatkowe lub inne warunki licencji dotyczące używania, powielania lub rozpowszechniania swoich modyfikacji lub wszelkich takich Utworów pochodnych jako całości, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika, powielania i rozpowszechniania Dzieło w inny sposób jest zgodne z warunkami określonymi w niniejszej Licencji.

5. Składanie Wkładów.

O ile Licencjobiorca wyraźnie nie określi inaczej, każdy Wkład celowo przesłany w celu włączenia do Dzieła Licencjodawcy będzie podlegał warunkom niniejszej Licencji, bez żadnych dodatkowych warunków. Niezależnie od powyższego, żadne postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie zastępują ani nie zmieniają warunków jakiejkolwiek oddzielnej umowy licencyjnej zawartej z Licencjodawcą w odniesieniu do takich Wkładów.

6. Znaki towarowe.

Niniejsza Licencja nie upoważnia do używania nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych ani nazw produktów Licencjodawcy, z wyjątkiem uzasadnionego i zwyczajowego użycia w celu opisania pochodzenia Dzieła i odtworzenia zawartości pliku NOTICE.

7. Zrzeczenie się gwarancji.

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało to uzgodnione na piśmie, Licencjodawca dostarcza Dzieło (a każdy Współtwórca dostarcza swój Wkład) na PODSTAWIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi wszelkich gwarancje lub warunki TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za określenie stosowności używania lub redystrybucji Dzieła i przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem przez Ciebie z uprawnień wynikających z niniejszej Licencji.

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym przypadku i zgodnie z żadną teorią prawną, czy to z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), umowy lub w inny sposób, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo (takie jak umyślne i rażące niedbalstwo) lub uzgodnione na piśmie, żaden ze Współtwórców nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika za szkody, w tym wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody o dowolnym charakterze, powstałe w wyniku niniejszej Licencji lub wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z Dzieła (w tym między innymi szkody z tytułu utraty renomy, przerwania pracy , awaria lub awaria komputera lub wszelkie inne szkody lub straty handlowe), nawet jeśli taki Współtwórca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

9. Akceptacja gwarancji lub dodatkowej odpowiedzialności.

Podczas redystrybucji Utworu lub jego Utworów pochodnych, Licencjobiorca może zaoferować i pobierać opłatę za akceptację wsparcia, gwarancji, odszkodowania lub innych zobowiązań i/lub praw wynikających z odpowiedzialności zgodnie z niniejszą Licencją. Jednakże, akceptując takie zobowiązania, możesz działać tylko we własnym imieniu i na swoją wyłączną odpowiedzialność, a nie w imieniu żadnego innego Współtwórcy i tylko wtedy, gdy zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zwolnić każdego Współtwórcę z odpowiedzialności poniesionej przez, lub roszczenia dochodzone przeciwko takiemu Współtwórcy z powodu zaakceptowania takiej gwarancji lub dodatkowej odpowiedzialności.

QT

QT jest dostępne na licencji GNU Lesser General Public License w wersji 3. Zestaw narzędzi QT jest objęty prawami autorskimi © 2016. The QT Company Ltd. i inni współtwórcy.

GNU Lesser General Public License w wersji trzeciej jest dostępna pod adresem https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

Pojedyncza aplikacja QT

Copyright (C) 2013 Digia Plc i/lub jej spółki zależne.

Kontakt: https://www.qt.io/warunki-warunków/

To oprogramowanie jest częścią komponentu QT Solutions.

Możesz używać tego pliku na warunkach licencji BSD w następujący sposób:

„Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

• Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.

• Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

• Ani nazwa firmy Digia Plc i jej spółek zależnych, ani nazwy jej współpracowników nie mogą być używane do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁCZYNNIKÓW „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB WŁAŚCICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB USŁUG LUB PRZERWANIA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST WSKAZANE.

Przedruk rdzenia

Licencja Apache
Wersja 2.0, styczeń 2004 r.
http://www.apache.org/licenses/

WARUNKI KORZYSTANIA, REPRODUKCJI I DYSTRYBUCJI

1. Definicje.

„Licencja” oznacza warunki użytkowania, powielania i rozpowszechniania określone w sekcjach od 1 do 9 niniejszego dokumentu.

„Licencjodawca” oznacza właściciela praw autorskich lub podmiot upoważniony przez właściciela praw autorskich, który udziela Licencji.

„Podmiot prawny” oznacza związek podmiotu działającego i wszystkich innych podmiotów, które kontrolują, są kontrolowane lub znajdują się pod wspólną kontrolą tego podmiotu. Do celów niniejszej definicji „kontrola” oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie prawo do kierowania lub zarządzania takim podmiotem, na podstawie umowy lub w inny sposób, lub (ii) własność pięćdziesięciu procent (50%) lub więcej akcji znajdujących się w obrocie lub (iii) własność rzeczywista takiego podmiotu.

„Ty” (lub „Twój”) oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny korzystający z uprawnień udzielonych na mocy niniejszej Licencji.

Formularz „Źródłowy” oznacza preferowaną formę dokonywania modyfikacji, w tym między innymi kod źródłowy oprogramowania, źródło dokumentacji i pliki konfiguracyjne.

Forma „Obiekt” oznacza każdą formę wynikającą z mechanicznej transformacji lub tłumaczenia formy źródłowej, w tym między innymi skompilowany kod wynikowy, wygenerowaną dokumentację i konwersje na inne typy mediów.

„Dzieło” oznacza dzieło autorskie, zarówno w formie źródłowej, jak i obiektowej, udostępnione na podstawie Licencji, zgodnie z informacją o prawach autorskich, która jest dołączona do dzieła lub do niego dołączona (przykład znajduje się w Załączniku poniżej).

„Dzieła pochodne” oznaczają wszelkie dzieła, zarówno w formie Źródła, jak i Obiektu, oparte na (lub wywodzące się z) Dzieła i dla których poprawki redakcyjne, adnotacje, opracowania lub inne modyfikacje stanowią jako całość dzieło oryginalne autorstwa. Dla celów niniejszej Licencji, Prace Pochodne nie będą obejmować prac, które można oddzielić od lub jedynie połączyć (lub powiązać nazwą) z interfejsami Prac i Prac Pochodnych.

„Wkład” oznacza wszelkie dzieło autorskie, w tym oryginalną wersję Dzieła oraz wszelkie modyfikacje lub dodatki do tego Dzieła lub jego Dzieł pochodnych, które zostały celowo przekazane Licencjodawcy w celu włączenia do Dzieła przez właściciela praw autorskich lub osobę fizyczną lub Osoba prawna upoważniona do przesyłania w imieniu właściciela praw autorskich. Do celów niniejszej definicji „przesłany” oznacza dowolną formę komunikacji elektronicznej, ustnej lub pisemnej wysłanej do Licencjodawcy lub jego przedstawicieli, w tym między innymi komunikację za pośrednictwem elektronicznych list mailingowych, systemów kontroli kodu źródłowego i systemów śledzenia problemów, które są zarządzane przez Licencjodawcę lub w jego imieniu w celu omawiania i ulepszania Dzieła, ale z wyłączeniem komunikacji, która jest w widoczny sposób oznaczona lub w inny sposób oznaczona na piśmie przez właściciela praw autorskich jako „Brak wkładu”.

„Współtwórca” oznacza Licencjodawcę i każdą osobę lub Podmiot Prawny, w imieniu którego Licencjodawca otrzymał Wkład, a następnie został włączony do Dzieła.

2. Udzielenie licencji na prawa autorskie.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji, każdy Współtwórca niniejszym udziela Użytkownikowi bezterminowej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej, wolnej od opłat, nieodwołalnej licencji na prawa autorskie do powielania, przygotowywania Utworów pochodnych, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania, udzielać podlicencji i rozpowszechniać Utworu i takich Utworów Pochodnych w formie Źródła lub Obiektu.

3. Udzielenie licencji patentowej.

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji, każdy Współtwórca niniejszym udziela Użytkownikowi wieczystej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezpłatnej, wolnej od opłat licencyjnych, nieodwołalnej (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie) licencji patentowej na dokonywanie, dokonywanie, używać, oferować sprzedaży, sprzedawać, importować lub w inny sposób przekazywać Dzieło, w przypadku gdy taka licencja ma zastosowanie tylko do tych roszczeń patentowych, na które dany Współtwórca udziela licencji, a które z konieczności zostały naruszone przez sam Wkład (Wkłady) lub przez połączenie Wkładu (Wkładów) z Dzieło, do którego taki Wkład (wkłady) został złożony. Jeśli wniesiesz spór patentowy przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi (w tym roszczenie wzajemne lub wzajemne w pozwie), twierdząc, że Dzieło lub Wkład włączony do Dzieła stanowi bezpośrednie lub współautorskie naruszenie patentu, wówczas wszelkie licencje patentowe przyznane na mocy niniejszej Licencji na to Praca kończy się z dniem wniesienia takiego sporu.

4. Redystrybucja.

Licencjobiorca może powielać i rozpowszechniać kopie Dzieła lub jego Dzieł pochodnych na dowolnym nośniku, z modyfikacjami lub bez, w formie Źródła lub Obiektu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Musisz przekazać innym odbiorcom Dzieła lub Dzieł Pochodnych kopię niniejszej Licencji; oraz

Musisz sprawić, aby wszelkie zmodyfikowane pliki zawierały widoczne informacje stwierdzające, że zmieniłeś pliki; oraz

Licencjobiorca musi zachować w formie Źródła wszelkich rozpowszechnianych Dzieł pochodnych wszystkie informacje o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych i atrybucjach z formy Źródła Dzieła, z wyjątkiem tych informacji, które nie dotyczą żadnej części Dzieł pochodnych; oraz Jeśli Praca zawiera plik tekstowy „POWIADOMIENIA” jako część swojej dystrybucji, wówczas wszelkie rozpowszechniane przez Ciebie Dzieła pochodne muszą zawierać czytelną kopię informacji o atrybucji zawartych w takim pliku UWAGI, z wyłączeniem tych informacji, które nie dotyczą żadnej części Prac Pochodnych, w co najmniej jednym z następujących miejsc: w pliku tekstowym NOTICE rozpowszechnianym w ramach Prac Pochodnych; w formie źródłowej lub w dokumentacji, o ile są dostarczane wraz z Utworami Pochodnymi; lub w ramach wyświetlania wygenerowanego przez Utwory Pochodne, jeśli i gdzie zwykle pojawiają się takie zawiadomienia osób trzecich. Zawartość pliku NOTICE służy wyłącznie celom informacyjnym i nie modyfikuje Licencji. Licencjobiorca może dodawać własne uwagi o atrybucji w rozpowszechnianych przez siebie Dziełach pochodnych, obok lub jako dodatek do tekstu POWIADOMIENIA z Dzieła, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje o atrybucji nie mogą być interpretowane jako modyfikacja Licencji. Użytkownik może dodać własne oświadczenie o prawach autorskich do swoich modyfikacji i może zapewnić dodatkowe lub inne warunki licencji dotyczące używania, powielania lub rozpowszechniania swoich modyfikacji lub wszelkich takich Utworów pochodnych jako całości, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika, powielania i rozpowszechniania Dzieło w inny sposób jest zgodne z warunkami określonymi w niniejszej Licencji.

5. Składanie Wkładów.

O ile Licencjobiorca wyraźnie nie określi inaczej, każdy Wkład celowo przesłany w celu włączenia do Dzieła Licencjodawcy będzie podlegał warunkom niniejszej Licencji, bez żadnych dodatkowych warunków. Niezależnie od powyższego, żadne postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie zastępują ani nie zmieniają warunków jakiejkolwiek oddzielnej umowy licencyjnej zawartej z Licencjodawcą w odniesieniu do takich Wkładów.

6. Znaki towarowe.

Niniejsza Licencja nie upoważnia do używania nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych ani nazw produktów Licencjodawcy, z wyjątkiem uzasadnionego i zwyczajowego użycia w celu opisania pochodzenia Dzieła i odtworzenia zawartości pliku NOTICE.

7. Zrzeczenie się gwarancji.

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało to uzgodnione na piśmie, Licencjodawca dostarcza Dzieło (a każdy Współtwórca dostarcza swój Wkład) na PODSTAWIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi wszelkich gwarancje lub warunki TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za określenie stosowności używania lub redystrybucji Dzieła i przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem przez Ciebie z uprawnień wynikających z niniejszej Licencji.

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

W żadnym przypadku i zgodnie z żadną teorią prawną, czy to z tytułu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), umowy lub w inny sposób, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące prawo (takie jak umyślne i rażące niedbalstwo) lub uzgodnione na piśmie, żaden ze Współtwórców nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika za szkody, w tym wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody o dowolnym charakterze, powstałe w wyniku niniejszej Licencji lub wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania z Dzieła (w tym między innymi szkody z tytułu utraty renomy, przerwania pracy , awaria lub awaria komputera lub wszelkie inne szkody lub straty handlowe), nawet jeśli taki Współtwórca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

9. Akceptacja gwarancji lub dodatkowej odpowiedzialności.

Podczas redystrybucji Utworu lub jego Utworów pochodnych, Licencjobiorca może zaoferować i pobierać opłatę za akceptację wsparcia, gwarancji, odszkodowania lub innych zobowiązań i/lub praw wynikających z odpowiedzialności zgodnie z niniejszą Licencją. Jednakże, akceptując takie zobowiązania, możesz działać tylko we własnym imieniu i na swoją wyłączną odpowiedzialność, a nie w imieniu żadnego innego Współtwórcy i tylko wtedy, gdy zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zwolnić każdego Współtwórcę z odpowiedzialności poniesionej przez, lub roszczenia dochodzone przeciwko takiemu Współtwórcy z powodu zaakceptowania takiej gwarancji lub dodatkowej odpowiedzialności.

SQLCipher

Prawa autorskie (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

• Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące wyłączenie odpowiedzialności.

• Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.

• Ani nazwa firmy ZETETIC LLC, ani nazwiska jej współpracowników nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ ZETETIC LLC „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU ZETETIC LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; ) JAKIEKOLWIEK SPOWODOWANE I NA JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

SQLite

Cały kod i dokumentacja w SQLite została dedykowana przez autorów do domeny publicznej. Wszyscy autorzy kodu i przedstawiciele firm, dla których pracują, podpisali oświadczenia, dedykując swój wkład do domeny publicznej, a oryginały tych podpisanych oświadczeń są przechowywane w sejfie przeciwpożarowym w głównych biurach Hwaci. Każdy może kopiować, modyfikować, publikować, używać, kompilować, sprzedawać lub rozpowszechniać oryginalny kod SQLite, zarówno w formie kodu źródłowego, jak i jako skompilowany plik binarny, w dowolnym celu, komercyjnym lub niekomercyjnym, i w jakikolwiek sposób.

Słońce RPC

Prawa autorskie (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC jest produktem firmy Sun Microsystems, Inc. i jest udostępniany do nieograniczonego użytku pod warunkiem, że ta legenda jest dołączona do wszystkich nośników taśmowych oraz jako część oprogramowania w całości lub części. Użytkownicy mogą kopiować lub modyfikować Sun RPC bezpłatnie, ale nie są upoważnieni do udzielania licencji ani rozpowszechniania go innym osobom, z wyjątkiem części produktu lub programu opracowanego przez użytkownika.

SUN RPC OFEROWANE JEST BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM GWARANCJI WZORNICTWA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGÓW HANDLOWYCH, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH.

Firma Sun RPC jest świadczona bez wsparcia i bez zobowiązań ze strony firmy Sun Microsystems, Inc. do pomocy w jego użytkowaniu, poprawianiu, modyfikowaniu lub ulepszaniu.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH, TAJEMNIC HANDLOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK PATENTÓW PRZEZ SUN RPC LUB JAKĄKOLWIEK JEGO CZĘŚĆ.

W żadnym wypadku firma Sun Microsystems, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone przychody lub zyski lub inne szczególne, pośrednie i wtórne szkody, nawet jeśli firma Sun została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ubuntu

To Oprogramowanie może zawierać Ubuntu, który jest objęty licencją GNU General Public License w wersji 2, której kopia wraz z kodem źródłowym dla Ubuntu jest dostępna pod adresem http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
 • Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 • Ani nazwisko Sam Truzjan, ani nazwiska innych współtwórców nie mogą być używane do promowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ POSIADACZY PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁCZYNNIKÓW „TAK JAK JEST” I WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH LUB WŁAŚCICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĘ KORZYSTANIA, DANYCH LUB USŁUG LUB PRZERWANIA W DZIAŁALNOŚCI) JEDNAK SPOWODOWANE I NA DOWOLNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCEJ Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI JEST WSKAZANE.

UPX/UPL

UPX i UCL są oprogramowaniem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa pozostają przy autorach.

UPX jest objęty prawami autorskimi (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX jest objęty prawami autorskimi (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

Prawa autorskie do UCL (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

OGÓLNA LICENCJA PUBLICZNA GNU

UPX i biblioteka UCL są wolnym oprogramowaniem; możesz je rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami GNU General Public License opublikowanej przez Free Software Foundation; albo w wersji 2 Licencji, albo (według Państwa wyboru) w dowolnej późniejszej wersji.

UPX i UCL są dystrybuowane w nadziei, że będą przydatne, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów znajdziesz w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

SPECJALNY WYJĄTEK DLA KOMPRESOWANYCH PLIKÓW WYKONOWYCH

Kod pośredniczący, który jest osadzony w każdym programie skompresowanym UPX, jest częścią UPX i UCL i zawiera kod objęty naszymi prawami autorskimi. Nadal obowiązują warunki GNU General Public License, ponieważ kompresja programu jest specjalną formą łączenia z naszym skrótem.

Niniejszym Markus FXJ Oberhumer i Laszlo Molnar udzielają specjalnego pozwolenia na swobodne używanie i rozpowszechnianie wszystkich programów skompresowanych UPX (w tym komercyjnych), z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

 1. Musisz skompresować swój program z całkowicie niezmodyfikowaną wersją UPX; albo z naszą prekompilowaną wersją, albo (według Twojego wyboru) z samodzielnie skompilowaną wersją niezmodyfikowanych źródeł UPX dystrybuowanych przez nas.
 2. Oznacza to również, że kod pośredniczący UPX musi być całkowicie niezmodyfikowany, tj. kod pośredniczący osadzony w skompresowanym programie musi być identyczny z kodem pośredniczącym, który jest produkowany przez oficjalną niezmodyfikowaną wersję UPX.
 3. Dekompresor i każdy inny kod z kodu pośredniczącego musi być używany wyłącznie przez niezmodyfikowany kod pośredniczący UPX do dekompresji programu podczas uruchamiania programu. Żadna część kodu pośredniczącego nie może zostać odczytana, skopiowana, wywołana ani w inny sposób wykorzystana lub udostępniona przez program.

WTL

WTL jest licencjonowany zgodnie z Microsoft Public License (MS-PL).

Niniejsza licencja reguluje korzystanie z dołączonego oprogramowania. Jeśli korzystasz z oprogramowania, akceptujesz tę licencję. Jeśli nie akceptujesz licencji, nie używaj oprogramowania.

1. Definicje

Terminy „reprodukcja”, „reprodukcja”, „dzieła pochodne” i „dystrybucja” mają tutaj takie samo znaczenie, jak w amerykańskim prawie autorskim.

„Wkład” to oryginalne oprogramowanie lub wszelkie dodatki lub zmiany w oprogramowaniu.

„Współtwórca” to każda osoba, która rozpowszechnia swój wkład na podstawie niniejszej licencji.

„Licencjonowane patenty” to zastrzeżenia patentowe współtwórcy, które odnoszą się bezpośrednio do jego wkładu.

2. Przyznanie praw

(A) Przyznanie praw autorskich — z zastrzeżeniem warunków niniejszej licencji, w tym warunków licencji i ograniczeń zawartych w punkcie 3, każdy współtwórca udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat licencyjnych dotyczących praw autorskich do reprodukowania jego wkładu, przygotowywania prac pochodnych z jego wkład i rozpowszechniać jego wkład lub wszelkie prace pochodne, które tworzysz.

(B) Przyznanie patentu — zgodnie z warunkami niniejszej licencji, w tym warunkami licencji i ograniczeniami określonymi w sekcji 3, każdy współtwórca udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji w ramach posiadanych przez niego patentów na wytwarzanie, wykonywanie, używanie , sprzedawać, oferować do sprzedaży, importować i/lub w inny sposób rozporządzać swoim wkładem w oprogramowanie lub dziełami pochodnymi wkładu w oprogramowanie.

3. Warunki i ograniczenia

(A) Brak licencji na znak towarowy — Ta licencja nie daje użytkownikowi praw do używania nazwy, logo ani znaków towarowych jakiegokolwiek współtwórcy.

(B) Jeśli wniesiesz roszczenie patentowe przeciwko dowolnemu kontrybutorowi dotyczące patentów, które Twoim zdaniem zostały naruszone przez oprogramowanie, Twoja licencja patentowa na oprogramowanie wygasa automatycznie od takiego kontrybutora

(C) Jeśli rozpowszechniasz jakąkolwiek część oprogramowania, musisz zachować wszystkie informacje o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych i atrybucjach, które są obecne w oprogramowaniu.

(D) Jeśli rozpowszechniasz jakąkolwiek część oprogramowania w formie kodu źródłowego, możesz to zrobić tylko na podstawie niniejszej licencji, dołączając do swojej dystrybucji kompletną kopię tej licencji. Jeśli rozpowszechniasz jakąkolwiek część oprogramowania w formie skompilowanej lub kodu wynikowego, możesz to robić tylko na podstawie licencji zgodnej z niniejszą licencją.

(E) Oprogramowanie jest licencjonowane „tak jak jest”. Ponosisz ryzyko korzystania z niego. Współtwórcy nie udzielają żadnych wyraźnych gwarancji, rękojmi ani warunków. Możesz mieć dodatkowe prawa konsumenckie zgodnie z lokalnymi przepisami, których niniejsza licencja nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy, kontrybutorzy wykluczają dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

UnRAR

UnRAR - darmowe narzędzie do archiwów RAR

Licencja na użytkowanie i dystrybucję DARMOWEJ wersji przenośnej

Kod źródłowy narzędzia UnRAR jest darmowy. To znaczy:

 1. Wszelkie prawa autorskie do RAR-a i narzędzia UnRAR należą wyłącznie do autora – Aleksandra Roshala.
 2. Kod źródłowy UnRAR może być używany w dowolnym oprogramowaniu do obsługi archiwów RAR bez ograniczeń bezpłatnie, ale nie może być używany do rozwijania archiwizatora kompatybilnego z RAR (WinRAR) i do odtwarzania algorytmu kompresji RAR, który jest zastrzeżony. Dozwolona jest dystrybucja zmodyfikowanego kodu źródłowego UnRAR w oddzielnej formie lub jako część innego oprogramowania, pod warunkiem, że pełna treść niniejszego paragrafu, poczynając od słów „kod źródłowy UnRAR”, zostanie zawarta w licencji lub w dokumentacji, jeśli licencja nie jest dostępna, oraz w komentarzach do kodu źródłowego pakietu wynikowego.
 3. Narzędzie UnRAR może być swobodnie rozpowszechniane. Dozwolone jest rozpowszechnianie UnRAR wewnątrz innych pakietów oprogramowania.
 4. ARCHIWATOR RAR I UNRAR UTILITY SĄ DYSTRYBUOWANE „TAK JAK JEST”. ŻADNA GWARANCJA NIE JEST WYRAŻONA ANI DOROZUMIANA. UŻYWASZ NA WŁASNE RYZYKO. AUTOR NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB INNY RODZAJ STRATY PODCZAS UŻYWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA.
 5. Zainstalowanie i korzystanie z narzędzia UnRAR oznacza akceptację niniejszych warunków licencji.
 6. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami licencji, musisz usunąć pliki UnRAR ze swoich urządzeń pamięci masowej i zaprzestać korzystania z narzędzia.

Dziękujemy za zainteresowanie RAR i UnRAR.

Aleksander L. Roshal

Parser XML

Prawa autorskie (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licencjonowane na podstawie licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); nie możesz używać tego pliku, chyba że zgodnie z Licencją. Kopię Licencji można uzyskać pod adresem http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub nie zostało to uzgodnione na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane w ramach Licencji jest rozpowszechniane w stanie „TAK JAK JEST” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych lub dorozumianych. Zapoznaj się z Licencją, aby zapoznać się z określonymi uprawnieniami i ograniczeniami dotyczącymi języka w ramach Licencji.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly i Mark Adler

To oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest”, bez żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji. W żadnym wypadku autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tego oprogramowania.

Każdemu udziela się zgody na używanie tego oprogramowania w dowolnym celu, w tym w zastosowaniach komercyjnych, oraz na jego swobodne zmienianie i rozpowszechnianie, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

 1. Nie wolno mylić pochodzenia tego oprogramowania; nie możesz twierdzić, że napisałeś oryginalne oprogramowanie. Jeśli używasz tego oprogramowania w produkcie, potwierdzenie w dokumentacji produktu będzie mile widziane, ale nie jest wymagane.
 2. Zmienione wersje źródłowe muszą być wyraźnie oznaczone jako takie i nie mogą być fałszywie przedstawiane jako oryginalne oprogramowanie.
 3. Niniejsze powiadomienie nie może być usuwane ani zmieniane z żadnej dystrybucji źródłowej.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modyfikacja dla Unzip dla Zip64

Prawa autorskie (c) 1990-2009 Info-ZIP. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na potrzeby niniejszych praw autorskich i licencji „Info-ZIP” definiuje się jako następujący zbiór osób:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Bogata Walia, Mike White.

To oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. W żadnym wypadku firma Info-ZIP ani jej współtwórcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z używania lub niemożności korzystania z tego oprogramowania.

Każdemu udziela się zgody na używanie tego oprogramowania w dowolnym celu, w tym w zastosowaniach komercyjnych, oraz na jego swobodne zmienianie i rozpowszechnianie, z zastrzeżeniem powyższego zastrzeżenia i następujących ograniczeń:

1. Redystrybucja kodu źródłowego (w całości lub w części) musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, definicję, wyłączenie odpowiedzialności oraz niniejszą listę warunków.

2. Redystrybucje w formie binarnej (skompilowane pliki wykonywalne i biblioteki) muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, definicję, wyłączenie odpowiedzialności oraz tę listę warunków w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją. Dodatkowa dokumentacja nie jest potrzebna w przypadku plików wykonywalnych, w przypadku których zapewnia je opcja licencji wiersza poleceń, a uwaga dotycząca tej opcji znajduje się na banerze startowym pliku wykonywalnego.
Jedynym wyjątkiem od tego warunku jest redystrybucja standardowego pliku binarnego UnZipSFX (w tym SFXWiz) w ramach samorozpakowującego się archiwum; jest to dozwolone bez włączenia tej licencji, o ile normalny baner SFX nie został usunięty z pliku binarnego lub wyłączony.

1. Zmienione wersje — w tym między innymi porty do nowych systemów operacyjnych, istniejące porty z nowymi interfejsami graficznymi, wersje ze zmodyfikowaną lub dodaną funkcjonalnością oraz dynamiczne, współdzielone lub statyczne wersje bibliotek niepochodzące z Info-ZIP — muszą być wyraźnie oznaczone jako takie i nie mogą być błędnie przedstawiane jako oryginalne źródło lub, jeśli są to pliki binarne, skompilowane z oryginalnego źródła. Takie zmienione wersje nie mogą być również fałszywie przedstawiane jako wydania Info-ZIP – w tym między innymi oznaczanie zmienionych wersji nazwami „Info-ZIP” (lub jakąkolwiek ich odmianą, w tym między innymi różne wielkie litery), „Pocket UnZip”, „WiZ” lub „MacZip” bez wyraźnej zgody Info-ZIP. Takie zmienione wersje są ponadto zabronione do nieprawdziwego wykorzystywania adresów e-mail Zip-Bugs lub Info-ZIP lub adresów URL Info-ZIP, aby sugerować, że Info-ZIP zapewni obsługę zmienionych wersji.

2. Info-ZIP zastrzega sobie prawo do używania nazw „Info-ZIP”, „Zip”, „UnZip”, „UnZipSFX”, „WiZ”, „Pocket UnZip”, „Pocket Zip” i „MacZip”. własne wydania źródłowe i binarne.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, wszelkie prawa zastrzeżone.

Napisane przez Darricka Wonga , Jamesa Simshawa i Adama DiCarlo

Prawa autorskie (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Prawa autorskie (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

Prawa autorskie (C) 2007 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Listopad 2007 - dodatki do tworzenia, usuwania, przebudowy i najazdu 10.

LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Prawa autorskie (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Prawa autorskie (C) 2004 NVidia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Prawa autorskie (C) 2005-2006 IBM, wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisane przez Darricka Wonga , Jamesa Simshawa i Adama DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Prawa autorskie (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
rozszerzenia dmraid:
Prawa autorskie (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Prawa autorskie (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
rozszerzenia dmraid:
Prawa autorskie (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone
Autorzy: Boji Tony Kannanthanam < boji kropka t kropka kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Prawa autorskie (c) 2000,2001 Søren Schmidt Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje dmraid:

Prawa autorskie (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone

LICENCJA:

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące zastrzeżenie, bez modyfikacji, bezpośrednio na początku pliku.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. Nazwiska autora nie można używać do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ AUTORA „TAK JAK JEST” I WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKUP TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; LUB PRZERWANIE W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ) JAKIEKOLWIEK SPOWODOWANE I NA JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ŚCISŁEJ LUB CZYNNEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNEGO) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI TAKIEGO USZKODZENIA.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (rzeczywiste zmiany w kodzie: Darrick Wong)

Prawa autorskie (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

LICENCJA:

Redystrybucja i używanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, jest dozwolone pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 1. Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków i następujące zastrzeżenie, bez modyfikacji, bezpośrednio na początku pliku.
 2. Redystrybucje w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, tę listę warunków oraz następujące zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z dystrybucją.
 3. Nazwiska autora nie można używać do popierania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

Alternatywnie to oprogramowanie może być rozpowszechniane na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU („GPL”) w wersji 2, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Prawa autorskie (C) 2005-2006 IBM, wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisane przez Darricka Wonga
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Prawa autorskie (C) 2005-2006 IBM, wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisane przez Jamesa Simshawa simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Prawa autorskie (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone
LICENCJA: GPL, patrz poniżej
debian/dmraid-aktywacja:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENCJA: GPL, patrz poniżej

RÓŻNE WARUNKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Ładowanie...