Báo cáo lạm dụng

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu dưới đây để báo cáo bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc sử dụng sai sản phẩm của công ty chúng tôi hoặc tên hoặc thương hiệu của công ty chúng tôi. Cũng vui lòng sử dụng biểu mẫu để báo cáo bất kỳ trường hợp nào mà bạn cho rằng tạo thành hành vi hoặc hành động không đúng của người bán lại sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi quan tâm đến việc tìm hiểu các trường hợp vi phạm bản quyền phần mềm, vi phạm nhãn hiệu, phỉ báng hoặc nội dung lạm dụng khác. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý nhất quán với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khả năng điều tra bất kỳ vấn đề nào được gửi đến ESG tùy thuộc vào việc bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ về các khiếu nại thích hợp. Đảm bảo cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, bao gồm các liên kết đến tác phẩm gốc hoặc bằng chứng về tài liệu nguồn, để xúc tiến cuộc điều tra của chúng tôi.

Vui lòng KHÔNG sử dụng biểu mẫu này cho các câu hỏi hỗ trợ hoặc thanh toán. Đối với các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của SpyHunter, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi bằng cách mở phiếu hỗ trợ khách hàng thông qua bản sao SpyHunter của bạn. Đối với các vấn đề về thanh toán, vui lòng tham khảo trang " Các câu hỏi hoặc vấn đề về thanh toán? " Của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi chung, báo chí hoặc kinh doanh nào về công ty và sản phẩm của chúng tôi, vui lòng truy cập trang Yêu cầu và Phản hồi của chúng tôi.

Các trường bắt buộc được ký hiệu bằng dấu hoa thị (*).

Gửi báo cáo lạm dụng

Tên đầu tiên: *
Họ: *
Địa chỉ email: *
Loại lạm dụng: *
Thông điệp: *
Còn lại 3000 ký tự. (100 ký tự còn lại cho yêu cầu tối thiểu)