Mybetterck

Mybetterck là phần mềm chiếm quyền điều khiển trình duyệt có thể gây chuyển hướng đến trang web Mybetterck.com mà không có bất kỳ sự tương tác nào từ người dùng máy tính. Hành động như vậy khá đáng sợ trong một số trường hợp vì trang chủ mặc định hoặc trang tab mới được sửa đổi để tải Mybetterck.com khi mở cửa sổ trình duyệt web mới.

Các hành động của Mybetterck được bắt nguồn từ các tiện ích mở rộng trình duyệt liên quan của nó, có thể tự động tải khi cài đặt phần mềm miễn phí ngẫu nhiên hoặc các ứng dụng phần mềm đi kèm từ Internet. Những thành phần đó thường là thủ phạm của những kẻ xâm nhập trình duyệt và phải được tìm thấy và loại bỏ để ngăn chặn các hành động không mong muốn của Mybetterck.

Việc phát hiện và loại bỏ các tiện ích mở rộng của trình duyệt Mybetterck có thể được thực hiện theo cách thủ công bởi những người dùng máy tính hiểu biết nhưng họ cũng phải tìm và loại bỏ bất kỳ thành phần liên quan nào khác để ngăn chặn hoàn toàn các hành động độc hại tiềm ẩn của Mybetterck. Trong hầu hết các tình huống, chúng tôi khuyên người dùng máy tính phải đối mặt với Mybetterck nên sử dụng chương trình chống phần mềm độc hại để tìm và loại bỏ các thành phần của Mybetterck, sau đó sẽ cho phép người dùng máy tính đặt lại cài đặt Internet mong muốn của họ một cách an toàn và tự động.

Đang tải...