ការសាកសួរនិងមតិ

សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនៅក្នុង EnigmaSoft Limited ។ សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានទូទៅ ឬអាជីវកម្មអំពីក្រុមហ៊ុន និងផលិតផលរបស់យើង សូមបំពេញទម្រង់បែបបទទាំងស្រុង ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលត្រូវការទាំងអស់។ វាលដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) ត្រូវបានទាមទារ។

ចាប់អារម្មណ៍លើការរៀបចំអាជីវកម្ម ឬភាពជាដៃគូជាមួយ EnigmaSoft? ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ការសាកសួរអាជីវកម្មខាងក្រោម៖

ភាពជាដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

EnigmaSoft ចាប់អារម្មណ៍លើភាពជាដៃគូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយសាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតល្បីឈ្មោះ និងបង្កើតឡើងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ EnigmaSoft សូមប្រើទម្រង់ខាងក្រោមដើម្បីទាក់ទងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់យើង។

ភាពជាដៃគូអន្តរជាតិ

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដែលជ្រៀតចូលអ៊ីនធឺណិតកំពូល 20 ហើយអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយ EnigmaSoft ដើម្បីចាប់ផ្តើមកំណែមូលដ្ឋាននៃផលិតផលឯកជនភាពរបស់យើង សូមទាក់ទងក្រុម EnigmaSoft International របស់យើង។

ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ

ប្រសិនបើអ្នកមានបច្ចេកវិជ្ជា ឬគំរូអាជីវកម្មដែលនឹងជួយបង្កើនសំណើរបស់ EnigmaSoft ដល់អតិថិជនរបស់យើង ឬជាអ្នកបោះពុម្ពគេហទំព័រធំដែលចង់កំណត់ពីរបៀបដែល EnigmaSoft អាចជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើង សូមទាក់ទងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់យើង។

Submit Inquiry