លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃមានកំណត់ EnigmaSoft

កែប្រែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩

១.១ ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចផ្តល់ជូននូវការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលប្រើ និងសាកល្បងមុខងារពិសេស/ការបង់ប្រាក់ពិសេស ឬមុខងារ និងខ្លឹមសារផ្សេងទៀតនៃផលិតផលរបស់យើងក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយតាមការកំណត់ដោយពួកយើង។ ការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ EnigmaSoft Limited សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មី និងចាស់ដែលមានសិទ្ធិ។ លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ (រួមទាំងតម្លៃ និងរយៈពេល) ទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃអាចបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង អំឡុងពេលចុះឈ្មោះ ឬនៅក្នុងសារ/ការឆ្លើយឆ្លងផ្សេងទៀតដែលយើងផ្ញើ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានបញ្ចូលដោយយោងទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជាមួយយើង ហើយមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់។
១.២ ដោយប្រើការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃពិសេសអ្នក៖ (ក) ទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមចំពោះ កិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ របស់យើង គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើង លក្ខខណ្ឌផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ផ្សេងទៀតរបស់យើង ដែលត្រូវបានកំណត់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង www.enigmasoftware.com ; និង (b) ការយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់ជូនយើងដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
១.៣ ការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចាប់ផ្តើមនៅពេលអ្នកបើកដំណើរការការផ្តល់ជូននេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បន្តជាមួយនឹងមុខងារបុព្វលាភ/ការបង់ប្រាក់ណាមួយទេ អ្នកត្រូវតែលុបចោលការជាវដែលបានបង់ប្រាក់របស់អ្នកមុនពេលចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលផ្តល់ជូនណាមួយ។ យើងនឹងចេញវិក្កយបត្រតាមវិធីបង់ប្រាក់ដែលអ្នកពេញចិត្តសម្រាប់ថ្លៃជាវកម្មវិធីនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋានដដែលៗ ប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់ការជាវរបស់អ្នកមុនពេលចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលផ្តល់ជូន។
១.៤ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់សិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃ នៅក្នុងការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើង។ ដើម្បីដំណើរការការផ្តល់ជូនណាមួយ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានជាក់លាក់ដែលយើងត្រូវការនៅពេលចុះឈ្មោះ។ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដូចជា អាស័យដ្ឋាន អ៊ីមែល ព័ត៌មានការទូទាត់ ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ លេខសម្គាល់ផ្នែករឹង និងអាសយដ្ឋាន IP ដើម្បីជួយយើងកំណត់សិទ្ធិទទួលបាន។
១.៥ ប្រសិនបើអ្នកមានការជាវផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ ឬថ្មីៗនេះ អ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃនេះទេ។ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពាន យើងអាចកំណត់រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃ ឬកម្រិតសិទ្ធិទទួលបាន។ ប្រសិនបើយើងកំណត់ថាការរំលោភបំពានកំពុងកើតឡើង ឬអ្នកប្រើប្រាស់មិនមានសិទ្ធិ យើងអាចដកហូតការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃ និងផ្អាកការចូលប្រើរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង។ តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង យើងអាចដក លុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារ ឬលក្ខណៈពិសេសនៃការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃ (ឬលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទាំងនេះ) នៅពេលណាមួយដោយផ្តល់ការជូនដំណឹង និងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក។
១.៦ អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។ ការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ហើយមិនអាចផ្ទេរបានទេ។ អ្នកមិនអាចប្តូរយកការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃជាសាច់ប្រាក់បានទេ។ ការផ្តល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃអាចរកបានសម្រាប់រយៈពេលកំណត់ដោយពួកយើងនៅក្នុងការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើង។ ការផ្ដល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃមិនអាចប្រើរួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតទេ ហើយប្រហែលជាមិនមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅគ្រប់តំបន់ ឬគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់។

EnigmaSoft Limited
1 ផ្លូវ Castle ជាន់ទី 3
ទីក្រុង Dublin ២
អៀរឡង់ D02 XD82