ਮੁਫ਼ਤ SpyHunter ਰੀਮੂਵਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

1. SpyHunter ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

SpyHunter ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ, SpyHunter 5 Pro (Windows) ਜਾਂ SpyHunter for Mac ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ 7-ਦਿਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਵਿਆਪਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਮਕੀਆਂ, ਅਤੇ SpyHunter HelpDesk ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਲਈ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ EnigmaSoft ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਤੁਸੀਂ EnigmaSoft ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਜਾਂ EnigmaSoft ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 7-ਦਿਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ SpyHunter ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ। ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ), ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰੀਦ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਤੀ. ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ।

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵੇ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $72 (SpyHunter Pro Windows) ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $42 (Mac ਲਈ SpyHunter) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਗਾਹਕੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗਾਹਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਾਹਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, EULA/TOS , ਗੋਪਨੀਯਤਾ/ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ , ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SpyHunter ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ .

ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ , ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਾਹਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ(ਉਤਪਾਦਾਂ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਰੀਦ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ:

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. www.enigmasoftware.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ "ਲੌਗਇਨ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  2. ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ।
  3. ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ, "ਆਰਡਰ/ਲਾਈਸੈਂਸ" 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ/ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਟਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਡਰ/ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +1 (888) 360-0646 (ਯੂਐਸਏ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) / +353 76 680 3523 (ਆਇਰਲੈਂਡ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਜਾਂ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ EnigmaSoft ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ SpyHunter ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ SpyHunter ਟ੍ਰਾਇਲ MyCommerce ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ MyCommerce ਦੇ MyAccount ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ MyCommerce ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲ ਦੇਖੋ)। ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ MyCommerce ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ MyCommerce ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ +1-800-406-4966 (USA ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਜਾਂ +1-952-646-5022 (24x7x356) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ordersupport@mycommerce.com 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ MyCommerce ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇਲ MyCommerce ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਧੇ EnigmaSoft Limited ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ support@enigmasoftware.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, SpyHunter ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਂ +1 (888) 360-0646 (USA) / +353 76 680 3523 (ਆਇਰਲੈਂਡ/ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ SpyHunter ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ SpyHunter HelpDesk ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟਿਕਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, "HelpDesk" ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ, "ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ" ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ "ਸਬਮਿਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ "ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ" ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ "ਆਮ ਸਵਾਲ" ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

------

2. ਵਿਕਲਪਕ SpyHunter ਵਨ-ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਮੁਫਤ ਰੀਮੂਵਰ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

SpyHunter ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੁਫਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, SpyHunter Limited Free Remover version (ਸੀਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)। The SpyHunter Limited Free Remover ਸੰਸਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 48-ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲੱਭੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। SpyHunter Limited Free Remover ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। The SpyHunter Limited Free Remover ਸੰਸਕਰਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, EULA/TOS , ਗੋਪਨੀਯਤਾ/ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ , ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। (ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।) SpyHunter Limited Free Remover ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ SpyHunter ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $42 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (SpyHunter ਬੇਸਿਕ ਵਿੰਡੋਜ਼) ) ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $42 (Mac ਲਈ SpyHunter) ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗਾਹਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਗਾਹਕੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਾਹਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SpyHunter ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ .

------

SpyHunter ਖਰੀਦ ਵੇਰਵੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ SpyHunter ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $42 (SpyHunter ਬੇਸਿਕ ਵਿੰਡੋਜ਼) ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $42 (Mac ਲਈ SpyHunter) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਗਾਹਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਗਾਹਕੀ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਾਹਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ। SpyHunter ਦੀ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, EULA/TOS , ਗੋਪਨੀਯਤਾ/ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

------

ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ SpyHunter ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਗਾਹਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਲਾਗੂ ਮਿਆਰੀ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਰੇ SpyHunter ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਡੀ EULA/TOS , ਗੋਪਨੀਯਤਾ/ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ , ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ SpyHunter ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ .