Threat Database Malware 000 بدافزار Stealer

000 بدافزار Stealer

بدافزار 000 Stealer به عنوان تهدیدی شناخته شده است که ممکن است داده ها را از یک سیستم آلوده بدزدد و به طور بالقوه چنین داده هایی را به یک هکر راه دور منتقل کند. بدافزار 000 Stealer ممکن است بدون اطلاع یک کاربر رایانه بارگیری شود، جایی که قابلیت‌های اسب تروجان برای بارگیری و اجرا در پس‌زمینه دارد.

دستگاه‌های آلوده به بدافزار 000 Stealer ممکن است جزئیات سیستم را به یک مهاجم راه دور نشان دهند که به آنها اهرمی برای استفاده از سیستم برای انجام فعالیت‌های مخرب از طریق اینترنت می‌دهد. مهم است که تهدیداتی مانند 000 Stealer Malware به سرعت کشف و حذف شوند، که می تواند به طور خودکار با استفاده از یک ابزار ضد بدافزار قابل اعتماد انجام شود.

سرقت اطلاعات انجام شده توسط بدافزار 000 Stealer می تواند منجر به سرقت هویت و بسیاری از مسائل دیگر شود. ما نمی توانیم به اندازه کافی تاکید کنیم که چقدر مهم است که سیستم خود را برای تهدیدهایی مانند 000 Stealer Malware اغلب بررسی کنیم تا آنها مجاز به انجام اقدامات مخربی نباشند که کاربر رایانه ممکن است در تاریخ بعدی به آنها آسیب برساند.

پرطرفدار

بارگذاری...